Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liiton avoimen hankintamenettelyn tarjouspyynnöt

 

 Tarjouspyyntö: Lapin biojäteselvitys (julkaistu 17.6.2020)

Lapin Liiton Välkky-hankkeella edistetään vähähiilisyyden ja taloudellisen kestävyyden tavoitteiden toteutumista Lapin matkailussa. Yksi keskeinen ongelma Lapin matkailun ekologisen kestävyyden ja siihen liittyvän mainekuvan kannalta on jätehuolto, kierrätys- ja lajittelumahdollisuudet. Pitkät välimatkat, harva asutus ja eriytetyt vastuut aiheuttavat sen että usein ei ole taloudellisesti eikä ilmastollisesti järkevää erilliskerätä biojätettä miltään sektorilta.
Välkky-hankkeen yhtenä tavoitteena on yhteistyössä kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden, kuntien, matkailualueiden ja jätehuoltoyritysten kanssa tehostaa asumis- ja elinkeinotoiminnan tuottaman (bio)jätteen hyötykäyttöä kokonaisuutena, selvittää asumisen ja elinkeinotoiminnan tuottama biojätteen kokonaismäärä Lapissa sekä arvioida mahdollisen biojätelaitoksen kustannustehokkuutta, kuljetusmahdollisuuksia, keräysmahdollisuuksia ym. Matkailun biojätteiden keräyksen järjestämisen nähdään onnistuvan laajamittaisesti vain löytämällä sektorirajat ylittäviä toimintamalleja keräykseen, kuljetukseen, logistiikkaan ja käsittelyyn.

Tämän selvitystyön tarkoituksena on tuottaa ekologisia ja vähähiilisiä ratkaisuja matkailun biojätteiden keräykseen, kuljetukseen ja käsittelyyn, mutta jotta ratkaisuista saadaan kestäviä ja kannattavia, selvityksessä huomioidaan muutkin ratkaisujen kannalta olennaiset biojäte-ja biohajoavat materiaalierät. Selvityksen perusteella eri matkailukeskukset, kunnat ja alueet sekä jätehuollon toimijat voivat kehittää biojätteiden keräystä, logistiikkaa ja loppukäyttöä. Jotta biojätteiden lajittelu ja keräys olisi Lapissa kannattavaa ja kestävää, selvityksen lähtökohtana tavoitellaan jätteiden käsittelyä Lapissa.

Tarjousta pyydetään ensisijaisesti alla olevista vähimmäissisällöistä. Lisäksi tarjoaja voi esittää valinnaiset, hankinnan tavoitteen kannalta merkittävät muut selvityksen kohteet lisäpalveluna. Hankinnan ennakoituun arvoon sisältyvät relevantit lisäpalvelut huomioidaan pisteytyksessä,

Selvityksen vähimmäissisältö:
3.1 Lapin matkailun (majoitus- ja ravintolatoiminta) ja vähittäiskaupan biojätepotentiaalin laskeminen logistiikan suunnittelun kannalta riittävällä aluetasolla. Lisäksi tulee esittää ko. sektoreilta koko Lapin biojätepotentiaali sekä biojätepotentiaali jätehuolto-yhtiöiden toimialuerajausten mukaan. Tarjoajaa pyydetään esittämään tarjouksessa alustava kuvaus menetelmästä ja lähteistä sekä perusteltu ehdotus riittävästä alueellisesta tarkastelutasosta.
Biojätepotentiaalilla tarkoitetaan tässä ko. sektorin tuottamaan laskennalliseen biojätteiden kokonaismäärään pohjautuvaa laskennallista arviota erilliskerätyn biojätteen potentiaalisesta saannosta n. 5 vuoden kuluttua. Oletuksena on, että erilliskeräys on järjestetty mahdollisimman kattavasti ja Lapin matkailun volyymi on saavuttanut vuoden 2019 tason eli n. 3 miljoonaa rekisteröitynyttä yöpymistä.
Riittävällä alueellisella tarkastelutasolla tarkoitetaan tietojen esittämistä sellaisella saatavilla olevalla maantieteellisellä tarkkuustasolla joka palvelee kannattavan ja ilmastollisesti kestävän logistiikan suunnittelua (esim. kunta/matkailukeskustaso). Lopullinen taso määritellään tilaajan kanssa käytävässä vuoropuhelussa.
3.2 Yhdyskuntien (kotitalouksien biojätteet ja niihin verrattavat biojätteet) biojätepotentiaalin yhdistäminen selvitykseen em. alueellisella tarkastelutasolla perustuen saatavilla oleviin tietoihin (esim viranomaislähteet tai tarjouspyynnön liitetietona )  Tarkastelussa tulee huomioida käynnissä olevan jätelain uudistuksen oletettu vaikutus. Tarjoajaa pyydetään esittämään tarjouksessa alustava kuvaus menetelmästä ja lähteistä.
Biojätepotentiaalilla tässä tarkoitetaan ko. sektorin tuottamaan laskennalliseen biojätteiden kokonaismäärään pohjautuvaa laskennallista arviota erilliskerätyn biojätteen potentiaalisesta saannosta n. 5 vuoden kuluttua huomioiden jätelain uudistus.
3.3 Keräys-ja kuljetuslogistiikan vaihtoehtojen suunnittelu ja arviointi kannattavuuden ja päästöjen näkökulmasta. Vaihtoehtona käsittelylle on kaikkien em. biojätteiden käsittely Rovaniemellä tai Lapecon alueen em. biojätteiden käsittely Sodankylässä ja muiden alueiden biojätteiden käsittely Rovaniemellä. Selvityksessä tulee ottaa kantaa ainakin eri jäte-erien yhteiskeräykseen-ja kuljetukseen, mahdolliseen välivarastointiin ja sen paikkoihin.
3.4 Johtopäätökset ja suositukset Lapin biojätteiden keräyksen organisoimiseksi siten, että matkailun biojätteet saadaan mahdollisimman kattavasti erilliskerättyä.

Valinnaiset kohteet lisäpalveluna
3.5 Lapecon alueen jätteiden osalta arvio siitä, riittääkö jätemäärä omaan biojätteiden käsittelylaitokseen, mikä/mitkä ratkaisut voisivat olla tekns-taloudellisesti perusteltuja, mitä taloudellissa riskejä ratkaisuun voi liittyä ja miten se mahdollisesti vaikuttaisi Rovaniemen ratkaisuihin
3.6 Mahdolliset muut logistiikan ja loppukäytön kannalta olennaiset biohajoavien massojen määrät pohjautuen aiemmin tehtyihin selvityksiin ja valmiisiin tietolähteisiin. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi julkisen sektorin, maatalouden, porotalouden, kalatalouden ja koiratarhauksen jätteet. Mikäli tarjoaja sisällyttää näitä selvitykseen, pyydetään kuvaamaan, miten selvitys palvelee tämän hankinnan päätavoitteita ja miten se tehdään.
3.7 Arvio siitä, miten jätelain muutoksen myötä mahdollinen monilokerokeräyksen yleistyminen ja keräyksen laajeneminen lainsäädännön edellyttämää laajemmalle alueelle voisi vaikuttaa biojätemääriin ja logistiikkaan (sekä kohdan 2.5. tulokseen)
3.8 Arvio siitä miten kotitalouksien biojätteen keräyksen laajeneminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla voi vaikuttaa kompostointiaktiivisuuteen ja sitä kautta biojätemääriin ja logistiikkaan sekä kohdan 3.5. tulokseen.

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan ”L isäkysymys: Lapin biojäteselvitys”. Suomenkieliset kysymykset on toimitettava 23.6.2020 kello 16:00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.
Kysymykset ja vastaukset julkaistaan 25.6.2020 klo 16:00 mennessä Lapin liiton verkkosivuilla: http://www.lappi.fi/lapinliitto/tarjouspyynnot.

Hankintayksikölle osoitettu sitova tarjous on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi otsikolla ”Tarjous: Lapin biojäteselvitys” 5.7. klo 16:00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

 Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan ja liitteineen luettavissa HILMA-järjestelmässä: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/37926/notice/49298/overview


Lisäkysymykset tarjouspyyntöön: Lapin biojäteselvitys (päivitetty 25.6.2020)

K: Onko Lapin liitolta saatavissa kuntakohtaisesti tilastoitua tietoa jätekuljetusten keskimääräisestä kuljetusmatkasta jätteen tuotantopaikalta (kotitaloudet, matkailu, vähittäiskauppa) selvityksessä arvioitaviin tuleviin biojätteenkäsittelylaitoksiin Sodankylässä ja/tai Rovaniemellä ja myös nykyisiin jätteenkäsittelypisteisiin?
V:
Ei ole, mutta Lapin alueellisessa jätesuunnitelmassa (voimassa 2020 saakka) on ilmoitettu suunnitelman laatimishetkellä etäisyyksiä loppusijoitus- ja jätteenpolttolaitospaikkakunnille (sivu  51, Taulukko 13) sekä muita mahdollisesti hyödynnettäviä tietoja. Ks. liite

K: Kohta 3.5. Minkä käsittelyratkaisun ja/tai -teknologian osalta kyseinen tarkastelu halutaan toteutettavan?
V: Tämä jätetään suurelta osin selvityksen tekijän harkintaan. Ratkaisusta neuvotellaan tilaajan kanssa selvityksen laatimisen edetessä.

K: Liite 10 CV-lomake: Mikä on pisteytyksessä huomioitava referenssien lukumäärä?
V: Referenssien ylärajaa ei ole määritelty. Vastaavien selvitysten määrä on yksi pisteytyksen peruste laadun ja vastaavuuden lisäksi.

K: Käsitelläänkö työssä ainoastaan Suomen Lappia vai onko tarkoitus tarkastella laajempaa aluetta?      
V: Ainoastaan Suomen Lappia.

 

 

Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalvelun hankinta "Etäisyyttä exceliin yhteistyöllä!" tietosisältöjen moduulimainen toteutus (julkaistu 17.6.2020)

Tarjousta pyydetään asiantuntijapalvelulle, joka kohdistuu kolmeen itsenäiseen tietosisältöjen teemamoduuliin, ja joista saatujen tarjousten perusteella tilaaja valitsee hankkeeseen hankittavat. Hankittavien teemamoduulien avulla pyritään vastaamaan niin yhteisten käytänteiden rakentamiseen kuin tasaamaan hankekuntien välisiä eroja. Hankittavat moduulit perustuvat kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin (AURA) -käsikirjaan ja moduulien toteutustavoiksi pyydetään poikkeusoloista johtuen etäkäytäntein toteutettavia workshop- ja webinaarikokonaisuuksia.

Moduuli 1) Kuntien tilikartat ja kustannuspaikat (kattohinta 11.000 euroa)
Moduuli 2) Sisäiset erät (kattohinta 24.000 euroa)
Moduuli 3) Kustannuslajiluokitus (kattohinta 24.000)

Valittujen teemamoduulien avulla 1) Kehitetään (AURA) -käsikirjaan perustuvia yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia tietosisältöjä, 2) luodaan kuntiin yhteiset käytänteet niin sisäisiin eriin kuin kustannuslajiluokituksiin, ja 3) rakennetaan kuntien välistä yhteistyöverkostoa.

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Asiantuntijapalvelut -tietosisällöt". Suomenkieliset kysymykset on toimitettava keskiviikkona 24.6.2020 klo 15:00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Kysymykset ja vastaukset lähetetään torstaina 25.6.2020 klo 15:00 mennessä saman sisältöisenä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan osoitteessa: http://www.lappi.fi/lapinliitto/tarjouspyynnot viimeistään 25.6.2020 klo 15:00.

Hankintayksikölle osoitettu tarjous on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi otsikolla "Tarjous: Asiantuntijapalvelut - Tietosisällöt" keskiviikkoon 1.7.2020 klo 15:00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan luettavissa: Asiantuntijapalvelun hankinta "Etäisyyttä exceliin yhteistyöllä!" tietosisältöjen moduulimainen toteutus

Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön (päivitetty 25.6.2020)

Moduuli 3) Kustannuslajiluokitus (kattohinta 24.000 euroa)

Kuntien toimintojen järjestäminen yhteiseen ja yhdenmukaiseen AURA -käsikirjassa esiteltyyn malliin, jolloin tarjouksenne voi rakentua esimerkiksi seuraavasti:

  • palveluluokat (kickoff webinaari)
  • tuotteistamisen periaatteet
          * valmistus omaan käyttöön
          * toimintakustannukset
          * henkilökustannukset
          * palvelunostot
  • loppuwebinaari


Moduulikokonaisuuden avulla kehitetään ja yhdenmukaistetaan hankekuntien tuotteistamisessa käytettävän laskennan kohdennusperiaatteita, jotta hankekuntien välinen vertailtavuus paranee. Moduulikokonaisuuden avulla hankekuntien osaamista päivitetään vastaamaan AURA -käsikirjan tavoitteita.


KYSYMYS:  Kysyisin moduulista 3, jonka teema on kustannuslajiluokitus.

Kuntien palvelukohtaisen kustannuslaskennan kustannuslajiluokitus perustuu Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo -suosituksen. Tilikartta on kuitenkin moduulissa 1. Tuleeko tililuettelo siis tarjota moduulin 1 lisäksi myös moduulissa 3?

VASTAUS: Tililuettelo on osa moduulia 1, joten mikäli jätätte tarjouksen moduulista yksi, niin sitä ei tarvitse esittää uudelleen moduulissa 3.

KYSYMYS: Moduulin 3 alakohdassa on isossa roolissa mainittu esimerkkinä tuotteistaminen, joka ei ole AURA -käsikirjan eikä asetuksen vaatimus. Moduulien ehdottomina edellytyksinä on mainittu sisällön rajautuminen AURA-käsikirjaan, joten miten tuo moduuli 3 suhteutuu tähän ehdottomaan vaatimukseen?

VASTAUS: AURA-käsikirjan kappaleessa 5.4 mainitaan tuotteistaminen, jonka lisäksi käsikirjan liitteessä 7:n (sanasto) on kuvattu mm. lopputuotteet ja kalkyylimallit, joita toteutuksessa on mahdollista käyttää (AURA-käsikirja ja kirjan mukana tulleet liitteet).

Hankekunnissa on tahtotilana yhdenmukaistaa laskentaperiaatteita, jotta kuntien välinen vertailtavuus paranee. Hankkeen tavoitteena on löytää hankekuntiin soveltuva malli tuotekustannuslaskentaan ja tuotteistamiseen. Tätä kautta haluamme parantaa hankekunnissa tuotettavien palveluiden vertailukelpoisuutta, hankkeella ei suoraan vastata kuntatieto-ohjelman mukaiseen muutokseen, vaan yhdenmukaisella tietosisältömäärittelyllä parannetaan kuntien yleistä vertailtavuutta.

Moduulissa kolme AURA-käsikirjan mukainen toteutus pohjautuu itse käsikirjaan kuin sen mukana tulleisiin liitteisiin.

Moduulin nimeäminen ei ole kohdaltamme paras mahdollinen, koska esimerkkinä ollut toteutus pitää sisällään osia muista AURA-käsikirjan kappaleista, mm. kustannuslaskennan periaatteita (5.1), sisäisen- ja ulkoisen raportointi (5.4). Näin ollen pelkkä kustannuslaskenta olisi ollut (ja on) moduulille (3) kolme sen sisältöä paremmin kuvaava nimi, kuten moduulin kokonaisuuden kuvauksesta käy ilmi.