Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liiton avoimen hankintamenettelyn tarjouspyynnöt

 
 

Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalvelun hankinta "Etäisyyttä exceliin yhteistyöllä!" tietosisältöjen moduulimainen toteutus (julkaistu 17.6.2020)

Tarjousta pyydetään asiantuntijapalvelulle, joka kohdistuu kolmeen itsenäiseen tietosisältöjen teemamoduuliin, ja joista saatujen tarjousten perusteella tilaaja valitsee hankkeeseen hankittavat. Hankittavien teemamoduulien avulla pyritään vastaamaan niin yhteisten käytänteiden rakentamiseen kuin tasaamaan hankekuntien välisiä eroja. Hankittavat moduulit perustuvat kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin (AURA) -käsikirjaan ja moduulien toteutustavoiksi pyydetään poikkeusoloista johtuen etäkäytäntein toteutettavia workshop- ja webinaarikokonaisuuksia.

Moduuli 1) Kuntien tilikartat ja kustannuspaikat (kattohinta 11.000 euroa)
Moduuli 2) Sisäiset erät (kattohinta 24.000 euroa)
Moduuli 3) Kustannuslajiluokitus (kattohinta 24.000)

Valittujen teemamoduulien avulla 1) Kehitetään (AURA) -käsikirjaan perustuvia yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia tietosisältöjä, 2) luodaan kuntiin yhteiset käytänteet niin sisäisiin eriin kuin kustannuslajiluokituksiin, ja 3) rakennetaan kuntien välistä yhteistyöverkostoa.

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Asiantuntijapalvelut -tietosisällöt". Suomenkieliset kysymykset on toimitettava keskiviikkona 24.6.2020 klo 15:00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Kysymykset ja vastaukset lähetetään torstaina 25.6.2020 klo 15:00 mennessä saman sisältöisenä kaikille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan osoitteessa: http://www.lappi.fi/lapinliitto/tarjouspyynnot viimeistään 25.6.2020 klo 15:00.

Hankintayksikölle osoitettu tarjous on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi otsikolla "Tarjous: Asiantuntijapalvelut - Tietosisällöt" keskiviikkoon 1.7.2020 klo 15:00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan luettavissa: Asiantuntijapalvelun hankinta "Etäisyyttä exceliin yhteistyöllä!" tietosisältöjen moduulimainen toteutus

Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön (päivitetty 25.6.2020)

Moduuli 3) Kustannuslajiluokitus (kattohinta 24.000 euroa)

Kuntien toimintojen järjestäminen yhteiseen ja yhdenmukaiseen AURA -käsikirjassa esiteltyyn malliin, jolloin tarjouksenne voi rakentua esimerkiksi seuraavasti:

  • palveluluokat (kickoff webinaari)
  • tuotteistamisen periaatteet
          * valmistus omaan käyttöön
          * toimintakustannukset
          * henkilökustannukset
          * palvelunostot
  • loppuwebinaari


Moduulikokonaisuuden avulla kehitetään ja yhdenmukaistetaan hankekuntien tuotteistamisessa käytettävän laskennan kohdennusperiaatteita, jotta hankekuntien välinen vertailtavuus paranee. Moduulikokonaisuuden avulla hankekuntien osaamista päivitetään vastaamaan AURA -käsikirjan tavoitteita.


KYSYMYS:  Kysyisin moduulista 3, jonka teema on kustannuslajiluokitus.

Kuntien palvelukohtaisen kustannuslaskennan kustannuslajiluokitus perustuu Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo -suosituksen. Tilikartta on kuitenkin moduulissa 1. Tuleeko tililuettelo siis tarjota moduulin 1 lisäksi myös moduulissa 3?

VASTAUS: Tililuettelo on osa moduulia 1, joten mikäli jätätte tarjouksen moduulista yksi, niin sitä ei tarvitse esittää uudelleen moduulissa 3.

KYSYMYS: Moduulin 3 alakohdassa on isossa roolissa mainittu esimerkkinä tuotteistaminen, joka ei ole AURA -käsikirjan eikä asetuksen vaatimus. Moduulien ehdottomina edellytyksinä on mainittu sisällön rajautuminen AURA-käsikirjaan, joten miten tuo moduuli 3 suhteutuu tähän ehdottomaan vaatimukseen?

VASTAUS: AURA-käsikirjan kappaleessa 5.4 mainitaan tuotteistaminen, jonka lisäksi käsikirjan liitteessä 7:n (sanasto) on kuvattu mm. lopputuotteet ja kalkyylimallit, joita toteutuksessa on mahdollista käyttää (AURA-käsikirja ja kirjan mukana tulleet liitteet).

Hankekunnissa on tahtotilana yhdenmukaistaa laskentaperiaatteita, jotta kuntien välinen vertailtavuus paranee. Hankkeen tavoitteena on löytää hankekuntiin soveltuva malli tuotekustannuslaskentaan ja tuotteistamiseen. Tätä kautta haluamme parantaa hankekunnissa tuotettavien palveluiden vertailukelpoisuutta, hankkeella ei suoraan vastata kuntatieto-ohjelman mukaiseen muutokseen, vaan yhdenmukaisella tietosisältömäärittelyllä parannetaan kuntien yleistä vertailtavuutta.

Moduulissa kolme AURA-käsikirjan mukainen toteutus pohjautuu itse käsikirjaan kuin sen mukana tulleisiin liitteisiin.

Moduulin nimeäminen ei ole kohdaltamme paras mahdollinen, koska esimerkkinä ollut toteutus pitää sisällään osia muista AURA-käsikirjan kappaleista, mm. kustannuslaskennan periaatteita (5.1), sisäisen- ja ulkoisen raportointi (5.4). Näin ollen pelkkä kustannuslaskenta olisi ollut (ja on) moduulille (3) kolme sen sisältöä paremmin kuvaava nimi, kuten moduulin kokonaisuuden kuvauksesta käy ilmi.