Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liiton avoimen hankintamenettelyn tarjouspyynnöt

 

Tarjouspyyntö: ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINTA "TIEKARTTAKUMPPANI" LAPIN LIITOLLE (julkaistu 19.8.2020)

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/39730/notice/52300/overview

Hankinnassa hankitaan asiantuntijapalveluna palvelutuottajakumppani suunnittelemaan ja toteuttamaan kaksi tiekarttaa yhdessä tilaajan johdolla. Suunnitteluprosessien tulee olla osallistavia. Tarjoaja voi tarjota molempia osakokonaisuuksia tai vaihtoehtoisesti jompaakumpaa osakokonaisuuksista.

OSA 1 Korona Exit -tiekartta, toteutus viimeistään 31.12.2020 mennessä
OSA 2 Lapin Green Deal -tiekartta, toteutus viimeistään 31.3.2021 mennessä

Tarjousta asiantuntijapalvelusta pyydetään toteutettavaksi mahdollisimman pian, aloittaen syyskuun 2020 aikana.

Palveluntuottaja dokumentoi, tuottaa ja visualisoi tiekartat. Tiedonkeruu toteutetaan lähtökohtaisesti ja pääasiassa tilaajan omana työnä, mutta tarjouksessa pyydetään kertomaan, mitä tietoja vähintään tiekarttatyön pohjaksi ja tueksi tarvitaan.

Tiekarttojen tulee olla visualisoituja ja nostettavissa ja hyödynnettävissä lapinluotsi.fi-sivuston kautta. Tiekarttatyössä hyödynnetään Lapin liiton olemassa olevia verkostoja ja niiden jo sovittuja tapaamisia.

Yhteydenpito ja lisätiedot kilpailutuksen aikana

Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja ja kuvauksessa mainitut materiaalit sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Tiekarttakumppani". Suomenkieliset kysymykset on toimitettava maanantaihin 24.8.2020 kello 15:00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Lapin liiton nettisivuilla keskiviikkona 26.8.2020 klo 15:00 mennessä. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

Tarjousten jättäminen

Hankintayksikölle osoitettu tarjous on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi otsikolla "Tarjous: Tiekarttakumppani" perjantaina 4.9.2020 klo 15:00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön (julkaistu 26.8.2020)


KYSYMYS: Luetellaanko tarjouspyyntöön kymmenen tiekarttareferenssiä molempiin osiin?

VASTAUS: Kyllä, molempiin osiin esitetään maksimissaan kymmenen referenssiä. Mikäli tarjoaja tarjoaa molempiin osiin, voi siis käytännössä esittää yhteensä 20 referenssiä (kymmenen per osa). Referenssit voivat olla samoja molempiin osiin.


Tarjouspyyntö: ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINTA "LAPIN TULEVAISUUSKUVAT PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ -SKENAARIOTYÖN" TOTEUTUS  (julkaistu 31.7.2020)

Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/39254/notice/51435/overview

Hankinnan kohteena on Lapin tulevaisuuskuvat pitkällä aikavälillä -skenaariotyö.

Asiantuntijapalveluna hankitaan palveluntuottajakumppani suunnittelemaan ja toteuttamaan Lapin pitkän aikavälin tulevaisuuskuvat -skenaariotyö yhdessä tilaajan johdolla. Tulevaisuuskuvat sisältävät Lapin mahdolliset ja vaihtoehtoiset kehityskulut.

Hankinnan tuloksena rakennetaan Lapin pitkän aikavälin tulevaisuuskuvat (2040) tilaajan kanssa yhdessä. Prosessin tulee olla osallistava.

Tarjousta asiantuntijapalvelusta pyydetään toteutettavaksi mahdollisimman pian, aloittaen alkusyksyllä 2020, työn pitää olla valmis vuoden loppuun 31.12.2020 mennessä.Tarjoaja voi tarjouskilpailun aikana pyytää lisätietoja sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen hankinta(at)lapinliitto.fi. Sähköpostin aihekenttään kirjoitetaan "Tulevaisuuskuvat". Suomenkieliset kysymykset on toimitettava maanantaihin 10.8.2020 kello 15:00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan keskiviikkona 12.8.2020 klo 15:00 mennessä Lapin liiton verkkosivuilla www.lapinliitto.fi. Tarjoaja on velvollinen huomioimaan kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä käyttämään hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.


Tarjousten jättäminen

Hankintayksikölle osoitettu tarjous on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen hankinta(at)lapinliitto.fi otsikolla "Tarjous: Tulevaisuuskuvat" torstaina 20.8.2020 klo 15:00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

 

Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön (julkaistu 12.8.2020)


KYSYMYS: Tuleeko skenaarityö toteuttaa kokoaan suomeksi, vai voidaanko se toteuttaa myös osittain tai kokonaan esim. ruotsiksi tai englanniksi?

VASTAUS: Skenaariotyö tulee toteuttaa kokonaan suomeksi.


KYSYMYS: Painotetaanko skenaariotyössä enemmän ympäristöön, yhteiskuntaan, talouteen ja poliittiseen liikehdintään liittyviä laajoja muutoskaaria, "pienempien" ja paikallisten ilmiöiden sijaan?

VASTAUS: Skenaariotyössä tulee painottaa Lapin maakunnan päätöksenteon ja päättäjien kannalta keskeisiä asioita. Erityistä huomiota vaativia asioita ovat sekä laajat yhteiskunnalliset Lapin kannalta merkitykselliset megamuutokset, että paikalliset, pienemmät ilmiöt. 

 

 

KYSYMYS: Koronatilanne huomioiden, voidaanko tarjouksen sisältämä työ rakentaa myös sillä oletuksella, että työ tullaan kokonaisuudessaan toteuttamaan etänä?

VASTAUS: Tarjouspyynnössä esitetyn työn sisältöjä tuotetaan yhteistyössä maakunnan eri toimijoiden kanssa. Toimenpiteinä käytetään mm. fasilitoituja työpajoja. Työpajojen toteutuksessa tulee hyödyntää vuorovaikutuksellisia ja osallistavia työmenetelmiä, jonka johdosta työn toteutus kokonaisuudessaan etänä ei ole mahdollista. Tarjouksessa on hyvä huomioida mahdolliset koronatilanteen tuomat muutokset toteutukseen.

 

KYSYMYS: Millaisia sidosryhmiä ja osallistujia haluatte osallistaa tulevaisuuskuvien rakentamiseen?

VASTAUS: Skenaariotyössä osallistettavia sidosryhmiä ovat muun muassa maakunnan julkiset toimijat, yrittäjäjärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, järjestöt ja koulutus-, tutkimus- ja oppilaitokset.

 

 

KYSYMYS: Kuinka paljon arvioitte, että osallistujia on tai tulisi olla tulevaisuuskuvien rakentamiseen

a. osallistavissa työpajoissa?

VASTAUS: arviolta 20 - 50 osallistujaa per työpaja

b. osallistettava muutoin (esimerkiksi sähköiset kyselyt)?

VASTAUS: Vähintään arviolta 150 osallistujaa

 

 

KYSYMYS: Ketkä ovat ne neljä yritystä / tahoa, joille tarjouspyyntö on lähetetty (sen lisäksi, että pyyntö on julkistettu)?

VASTAUS: Turun yliopisto, Lapin yliopisto, Futures Platform ja Capful Oy.

 

 

KYSYMYS: Kun tutustuu tarjouspyynnön liitteisiin, niin havaitsee, että vastaavaa Lappi 2040 työtä on jo aiemmin tehty runsaasti. Onko nyt tarkoituksena päivittää tätä aikaisemmin tehtyä laajaa työtä?

VASTAUS: Kyllä, laadittavan työn avulla päivitetään Lapin tulevaisuuskuvat 2040 vastaamaan uutta, koronakriisin seurauksena muuttunutta tilannetta ja ilmiöitä sen taustalla.

 

 

KYSYMYS: Koska taustalla on 2010-luvulla tehtyjä Pohjoiset näkymät 2040 -skenaarioita, joiden pohjalta on muodostettu Lapin t ulevaisuuskuva "Ponnistetaan pohjoisesta arktisella luksuksella", jota nyt päivitetään luomalla vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat 2020-luvun alussa huomioiden toimintaympäristön kehityksen ja esimerkiksi korona-epidemian seuraukset, on tarpeen tunnistaa vanhat oletukset, päivittää niitä uudessa lähtötilanteessa, ja etsiä vielä uusia näkökulmia.

Onko tarjous teidän puolestanne riittävällä tarkkuudella, kun eritellään seuraavat asia?:
-  Skenaariotyömenetelmä(t) ja työkalut prosessin eri vaiheissa

-  esimerkiksi fasilitoidut työpajat
-  Aikataulutus
-  Osallistamissuunnitelma
-  Työryhmä
-  Tiedonkeruutarpeet (lähtökohtaisesti organisaation omana työnä)
-  Tulevaisuuskuvien visualisointi
-  Aineiston hyödynnettävyys

VASTAUS: Tarjouksessa esitettävän skenaariotyöprosessin tulee sisältää hankintailmoituksessa mainitut prosessin osa-alueet (7 kpl). Lisäksi on vastattava muihin tarjouspyynnössä esitettyihin kohtiin, kuten hinta ja referenssit.KYSYMYS: Mitä ovat ne seitsemän (7) osa-aluetta, jotka p isteytetään erikseen?

VASTAUS: Skenaariotyöprosessin osa-alueiden vertailussa tarkastellaan seuraavia asioita:

- Skenaariotyömenetelmä(t) ja työkalut prosessin eri vaiheissa

- Aikataulutus

- Osallistamissuunnitelma

- Työryhmä

- Tiedonkeruutarpeet

- Aineiston hyödynnettävyys

- Tulevaisuuskuvien visualisointi

 

 

KYSYMYS: Millaista skenaariotyöprosessia käytettiin Pohjoiset näkymät 2040 -skenaarioiden laadinnassa?

VASTAUS: Aineistoa skenaarioita varten koottiin muun muassa asiantuntijakyselyllä sekä kahdessa tulevaisuustyöpajassa.

 

 

KYSYMYS: Keitä käytettiin asiantuntijoina Pohjoiset näkymät 2040 -skenaarioita valmistelevissa työpajoissa?

VASTAUS: Edellinen skenaariotyö toteutettiin Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hankkeessa (ESR), ja siinä hyödynnettiin alueen asiantuntijoiden lisäksi kansallista ennakointiverkostoa.

 


KYSYMYS: Haastattelujen ja työpajojen työmäärän arviointia varten kysyimme vielä, kuinka monta osallistettavaa henkilöä ja ryhmää olette ajatelleet sidosryhmiin kuuluviksi?

VASTAUS: Skenaariotyössä osallistettavia sidosryhmiä ovat muun muassa maakunnan julkiset toimijat, yrittäjäjärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt, järjestöt ja koulutus-, tutkimus- ja oppilaitokset. Sidosryhmät ovat laajoja, lukumäärältään niihin kuuluu satoja henkilöitä. Työpajoihin osallistettavia henkilöitä arvioidaan olevan 20 - 50 per työpaja, muutoin osallistettavia (esimerkiksi sähköiset kyselyt) noin vähintään 150.

 

 

KYSYMYS: Ovatko kaikki suunnitellut sidosryhmät Lapin alueelta?

VASTAUS: Kyllä, kaikki suunnitellut sidosryhmät ovat Lapin alueelta.