Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liiton avoimet tarjouspyynnöt

 

Lapin liitto pyytää tarjoustanne Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 (Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunnat) maisema- ja luontoselvityksestä. Tavoitteena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n tarkoittama riittävä selvitys ja merkittävien vaikutusten arviointi koskien kaava-alueen maisemaa ja luonnonympäristöä.

Selvityksen tuloksia käytetään maakuntakaavan kaavamerkintöjen, -määräysten sekä selostuksen aluekuvausten ja kehittämisperiaatteiden suunnittelussa.

Maisema- ja luontoselvityksessä esitetään maakuntakaavan tarkkuustasolla ja ekosysteemipalveluiden näkökulma huomioon ottaen: 

 • maiseman perusrakenne ja asema suurmaisemassa
 • maiseman vyöhykkeisyys, luonto- ja kulttuurimaisema-alueet
 • maiseman historia
 • maiseman arvot ja ongelmat; maiseman solmu- ja huippukohdat, arvokkaat näkymät, maamerkit, alueiden erityispiirteet sekä ympäristöhäiriöt
 • luontokohteet, kasvillisuus ja eläimistö
 • geologiset arvokohteet; harjut, tuuli- ja rantakerrostumat, arvokkaat moreenimuodostumat, kallioalueet ja kivikot
 • ekologiset yhteydet, virkistyskäytön verkostot, luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät vyöhykkeet

 

Selvitystyö tehdään Pohjois-Lapin maakuntakaavaprosessin yhteydessä. Selvitys tuottaa ekosysteemipalveluiden näkökulmasta maisema-analyysin, vyöhykkeet ja suositukset maakuntakaavan suunnitteluun. Vaikutusten arviointi toteutetaan maakuntakaavan luonnos- ja ehdotusvaiheessa. Tarvittaessa arvioidaan kaavaratkaisun suhde Natura-alueisiin. 

Tarjous tulee toimittaa sähköisesti 2.6.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi. Tarjouksen otsikossa tulee mainita "Tarjous: Pohjois-Lapin maakunta-kaavan 2040 maisema- ja luontoselvitys".

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan

Tarjouspyyntö maisema, luonto.pdf (2288 kt ) 

Linkki HILMAAn 

 

 

Lapin liitto pyytää tarjoustanne Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 (Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunnat) geologiset varat, pohjavedet ja turvetuotantoon soveltuvat suot -selvityksestä. Tavoitteena on laatia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n tarkoittama riittävä selvitys ja merkittävien vaikutusten arviointi koskien kaava-alueen käyttökelpoisia maa- ja kiviainesvaroja, kaivosalueita, mineraalivarantoja, pohjavesiesiintymiä sekä turvetuotantoon soveltuvia soita.

Selvityksen tuloksia käytetään maakuntakaavan kaavamerkintöjen, -määräysten sekä selostuksen aluekuvausten ja kehittämisperiaatteiden suunnittelussa.

Selvityksessä esitetään maakuntakaavan tarkkuustasolla:

 

 • maakuntakaava-alueen geologiset taustatiedot
 • maaperän maa-ainesvarat; hiekka- ja soraesiintymät, kalliokiviaines, luonnonkivet
 • metalliset malmit ja teollisuusmineraalit, malmikriittiset vyöhykkeet ja malmipotentiaali
 • pohjavesiesiintymät, vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet
 • turvevarat ja turvetuotantoon soveltuvat alueet
 • geologisten varojen nykyinen käyttö ja ennusteet
 
Tarjous tulee toimittaa sähköisesti 2.6.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen hankinta@lapinliitto.fi. Tarjouksen otsikossa tulee mainita "Tarjous: Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 geologiset varat, pohjavedet ja turvetuotantoon soveltuvat suot -selvitys".  
 
Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan