Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava

Valtioneuvosto on antanut luonnonsuojelulain 66 § 2 momentin mukaisen  päätöksen 1.2.2018  koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä Kemihaaran alueen osalta. Valtioneuvosto hylkäsi maakuntakaavaehdotuksen poikkeamisesityksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi  päätöksellään 11.4.2019  valitukset koskien valtioneuvoston päätöstä.

Valtioneuvosto on antanut luonnonsuojelulain 66 § 2 momentin mukaisen   päätöksen 14.11.2019    koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä Sallatunturin matkailupalvelujen alueen laajentamisen osalta. Valtioneuvosto hylkäsi maakuntakaavaehdotuksen poikkeamisesityksen.

Päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ehdotusprosessia voidaan jatkossa viedä eteenpäin. Maakuntakaavaehdotuksesta pyydetään ennen nähtäville asettamista viranomaisilta lausunnot (MRA 13 §), jonka jälkeen pidetään viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §, MRA 12 §) viranomaisneuvottelun jälkeen. Tavoitteena on, että kaavaehdotus saataisiin viranomaislausunnoille tämän vuoden aikana.

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa on nyt tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen muistutusten perusteella. Natura-alueita korvaavista alueista on tehty selvitys ja esitys valtioneuvostolle Naturasta poikkeamiseksi. Poikkeamisesitys koskee Kemihaaran allasta ja Sallatunturin matkailualueen laajennusta. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan maanantaina 28. marraskuuta 2016.

Kaava-aineisto hallituksessa 28.11.2016:  (Linkki hallituksen esityslistaan)

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmän muistio 10.11.2016 allekirjoitettu.pdf (3734.9 kt )

Muistutuksen ja vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 28.11.2016.pdf (4907.3 kt )

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavakartta ehdotus.pdf (16404.7 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava merkintöjen selitys ja määräykset.pdf (884.1 kt )

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus tiivistelmä.pdf (1003.4 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava selostus.pdf (19652.4 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaselostuksen liitteet 1-13.pdf (53251.3 kt )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaselostuksen liitteet 14-16.pdf (11773.4 kt )

 

  Esitys valtioneuvostolle LSL 66 §n mukaistapäätöstä varten koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä.pdf (138.4 kt )

Esitys pääasiallinen sisältö.pdf (140.2 kt )

  Kemihaaran ja Sallatunturin matkailupalveluiden alueen laajennus - esitys korvaaviksi toimenpiteiksi.pdf (15671.4 kt )

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan 2. viranomaisneuvottelu pidettiin 28.4.2016

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan 2. viranomaisneuvottelu 28.4.2016 muistio.pdf (5469.3 kt )

 

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 18.4.2016 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä saatuihin lausuntoihin

Lausunto ja vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 18.4.2016.pdf (969.1 kt )

 

Lapin liitossa on valmistunut Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus. Lapin liiton hallitus hyväksyi 30.11.2015 kaavaehdotuksen kuulemismenettelyyn.

Vuoden 2016 alusta voimaan astuvaksi suunnitellut maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ja maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn poistuminen muuttavat maakuntakaavan prosessia. Uuden lainsäädännön mukaisesti lausunnot kaavaan on pyydettävä viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöilltä ennen kuin kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Lausuntojen perusteella kaavaehdotusta tarkistetaan kevään 2016 aikana, jolloin pidetään myös maakuntakaavan viranomaisneuvottelu. Tarkistettu kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhemmin vuonna 2016.


 

MAAKUNTAKAAVAN TAUSTASELVITYKSET  JA NATURA-ARVIOINNNIT LÖYTYVÄT SEURAAVASTA LINKISTÄ;

Taustaselvitykset

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 27.4.2015 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta saatuu palautteeseen. Valmisteluaineisto on ollut nähtävillä ja lausunnoilla 15.12.2014-30.1.2015 välisen ajan.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan valmisteluaineistosta saatu palaute ja niihin annetut vastineet, hallitus hyväksynyt 27.4.2015.pdf (2911.4 kt )

 

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavoituksen tavoitevaiheeseen liittyvät sidosryhmätapaamiset on suoritettu (13.8.2013-14.1.2014). Alla yhteenveto kuntien ja sidosryhmien kanssa käydyistä neuvotteluista:

Rovaniemen ja Itä-lapin maakuntakaava kuntien tavoitteet.pdf )

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava sidosryhmäneuvotteluissa esitettyjä tavoitteita.pdf

Lapin liiton valtuusto on 21.11.2011 toimintasuunnitelman yhteydessä päättänyt Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan laatimisesta. Lapin liiton hallitus päätti 11.3.2013 kuuluttaa kaavan vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Kuulutus vireilletulosta ja linkki osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu pidettiin 9.4.2013 Rovaniemellä.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 1. viranomaisneuvottelun muistio.pdf

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava-alueeseen kuuluvat Rovaniemen ja Kemijärven kaupungit sekä Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, Sallan ja Savukosken kunnat. Vaikutusaluetta on Rovaniemen seudun ja Itä-Lapin lisäksi koko Lapin maakunta, Pohjois-Pohjanmaan maakunta sekä naapurimaiden Venäjän, Norjan ja Ruotsin lähialueet.

Maakuntakaavan aikatähtäys on 10-30 vuotta ja se on kuntien yhteisen yleiskaavan ohella ainoa kaava, joka saa lainvoiman ympäristöministeriön vahvistamana. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava laaditaan kokonaismaakuntakaavana. Maakuntakaava vahvistuessaan kumoaa Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavat sekä Rovaniemen vaihemaakuntakaavan. Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava jää voimaan.

Tavoiteaikatauluna on, että maakuntakaava olisi toukokuussa 2016 Lapin liiton valtuustossa hyväksyttävänä.

Kaavoitustyötä varten on perustettu ohjausryhmä, jossa on Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkien sekä Pelkosenniemen, Posion, Ranuan, Sallan ja Savukosken kuntien edustajia. Lisäksi ohjausryhmässä on Lapin ELY -keskuksesta elinkeinojen, työvoiman, osaamisen ja kulttuurin vastuualueen, liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen sekä ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen edustus. Ohjausryhmässä ovat edustajat myös Itä-Lapin kuntayhtymästä, Rovaniemen Kehitys Oy:stä, Suomen Metsäkeskus Lapista, Metsähallituksesta, Paliskuntain yhdistyksestä, Pohjois-Suomen metsänomistajien liitosta, Lapin kauppakamarista, Lapin yrittäjät ry:stä, Liikennevirastosta sekä alueen matkailuyrittäjien yhteinen edustaja.

Lapin liitossa työstä vastaavat suunnittelujohtaja Riitta Lönnström sekä maakuntainsinööri Juha Piisilä, aluesuunnittelijat Jaakko Raunio ja Olli Rönkä sekä ympäristöasiantuntija Tiina Elo.