Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lait ja asetukset

Kansallinen lainsäädäntö

Kansallinen ja Euroopan yhteisön lainsäädäntö ohjaavat EU-rahoitusta. Suomen rakennerahastolaki sisältää perussäännökset viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta Suomessa. Kansalliset lait ja asetukset löytyvät valtion Finlex -säädöstietopankista suomen ja ruotsin kielillä.

1.1.2010 voimaan tulleet alueiden kehittämistä ja rahoitusta koskevat lait ja valtioneuvostonasetukset kokonaisuutena (pdf 130.0 kB) sisältäen

- Laki alueiden kehittämisestä

- Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriöm hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

- Laki rakennerahastolain muuttamisesta

- Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetuin lain muuttamisesta

- Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 22 pykälän muuttamisesta

- Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista annetuin valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

EU:n asetukset ja ohjeistus

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätökset ja asetukset säätelevät rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa. Päätökset ja asetukset löydät rakennerahastot.fi -sivuilta.