Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Poro-peto & Lohi -hanke

Poro-peto & Lohi -hankeen kesto oli 1.4.2012-31.5.2013.

Taustaa

Tiukkojen rauhoitustoimenpiteiden johdosta suurpetokantojen vahvistuminen ja petojen levittäytyminen Suomessa on ollut nopeaa. Petokantojen hoitosuunnitelmissa ei kuitenkaan ole esitetty kasvutavoitteita poronhoitoalueelle. Toisaalta niissä ei myöskään esitetä poronhoitoalueen petokantoja rajoittavia toimenpiteitä. Porotalous on kantanut tilanteen seuraukset, eikä sallittuja poromääriä kyetä enää ylläpitämään poronhoitoalueen itä- ja kaakkoisosissa. Petovahingoista kärsivien paliskuntien määrä on kasvanut vuosittain ja vahinkoalueet ovat levinneet entistä pohjoisemmaksi. Peto-ongelmaisia paliskuntia on 27 eli jo lähes puolet kaikista paliskunnista. Petovahingot heikentävät poronhoidon tuottavuutta ja aiheuttavat ongelmia laidunalueiden käyttämisessä. Pahimmilla petovahinkoalueilla poronhoito on loppumassa.

Euroopan Unionissa on käynnissä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) reformi. Myös komissio on antanut ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta. Lapin liitto on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan sekä Suomen että EU:n yhteiseen lohipolitiikkaan ja esittänyt toimenpiteitä, joilla lohen kutuvaellukset ja luonnonkantojen säilyminen voidaan turvata.

Tavoitteet

Poro - peto asioissa tavoitteena on luoda tiivis yhteistyö poronhoitoalueen viranomaisten ja muiden asianosaisten tahojen välille. Tällä laajapohjaisella yhteistyöllä vaikutetaan kansallisen petopolitiikan tavoitteisiin, sisältöön ja toimenpanoon. Ensivaiheessa pyritään saamaan aikaan eri hallinnonalojen yhteistyönä kokeilu, jossa etsitään hyviä käytäntöjä viranomaistahojen osallistumisesta vahinkopetojen poistamiseen maastossa. Kokeilun perusteella on tarkoitus luoda pysyviä käytäntöjä. Toisena tavoitteena on saada maa- ja metsätalousministeriö nopealla aikataululla laatimaan suunnitelma petotilanteen hallitsemiseksi poronhoitoalueella. Suunnitelma tulee sisällyttää kaikkien neljän suurpedon kannanhoitosuunnitelmiin.

Hankkeessa pyritään myös luomaan yhteistyösuhteet Ruotsin poro- ja petoasioista vastaaviin alueellisin viranomaisiin ja poronhoitoyhteisöihin. Yhteistyön tavoitteena on lisätä EU:n toimijoiden tietoisuutta pohjoisten alueiden petotilanteesta ja yhdessä hyväksyttyjen tavoitteiden pohjalta vaikuttaa EU:n petopolitiikkaan.

Luonnonloheen liittyen hankkeen tavoitteena on luoda entistä laajempi yhteistyö pohjoissuomalaisten toimijoiden kesken. Tällä yhteistyöpohjalla pyritään vaikuttamaan kansalliseen päätöksentekoon niin, että:

• Lohiasetus uudistetaan ja lohen kalastusaikoja merellä myöhennetään jo tulevalla kalastuskaudella

• Rajajokisopimuksessa sovitaan kalastuksen aloittaminen merialueella mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan

• Suomi asettaa jokikohtaiset nousukalamäärätavoitteet

• Suomi luopuu lohen avomerikalastuksesta ja ryhtyy aktiivisesti ajamaan avomerikalastuskieltoa koko Itämeren alueelle

• Suomi maksaa luopumiskorvauksen vapaaehtoisesti lohenkalastuksesta pysyvästi luopuville kalastajille.

• Lohen kaupallinen kalastus tulee luvanvaraiseksi ja pyyntiponnistuksen jäädytetään luopumiskorvausten jälkeiselle tasolle.

• Pohjanlahden lohikiintiö jaetaan ELY-keskusten toimialueiden rajojen mukaan pienempiin osakiintiöihin

• Lohikiintiön kansallinen käyttö sidotaan jokikohtaisten lohikantojen tilaan

• Vaelluskalojen kansallisen hoitosuunnitelman laatiminen käynnistetään

• Potentiaalisen poikastuotantoalueiden käyttöönottoon entisissä lohijoissa osoitetaan valtion rahoitusta

• Suomi ajaa SAP II:n keskeisen sisällön hyväksymistä

• Vuoden 2013 TAC:t asetetaan tutkijoiden suosittelemalle tasolle

Toimenpiteitä

Poro - peto

• Alueellisen virkamiesneuvottelun järjestäminen Lapissa sekä maakuntien liittojen kanssa käytävät neuvottelut. Tilaisuuksiin kutsutaan tarvittavat osapuolet. Tilaisuuksien tavoitteena on sovittaa yhteen eri toimijoiden viestit ja tavoitteet .

• Maa- ja metsätalousministeriön, sisäasianministeriön ja ympäristöministeriön välisten neuvotteluiden järjestäminen. Neuvotteluiden tavoitteena on löytää yhteiset ja kestävät ratkaisut poronhoitoalueen peto-ongelmaan.

• Lapin kansalaisfoorumin järjestäminen. Tilaisuuden tavoitteena on keskustella avoimesti pedoista ja pedoista aiheutuvista konflikteista. Tilaisuuteen kutsutaan laajasti eri tahojen edustus.

• Kansainvälisen seminaarin järjestäminen: Tilaisuuteen kutsutaan pohjoismaiden tutkijoita ja porotalouden edustajia. Tilaisuuden tarkoitus on luoda yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tilaisuuksien tavoitteena on erimaalaisten toimijoiden kontaktointi ja pohjoismaisen yhteistyön avaaminen EU:n komission ja parlamentaarikkojen suuntaan.

• Komission edustajien ja meppien tapaamiset: suomalaisen ja mahdollisesti ruotsalaisen poronhoitoalueen erityisolojen viestintää tehostetaan ja keskusteluita käydään asioista päättävien kanssa

• Järjestetään tilaisuus Brysselissä, jonka tavoitteena on poronhoitoalueen erityisoloista tiedottaminen Euroopan Unionin komissiolle ja parlamentaarikoille Tilaisuus pyritään järjestämään yhteistyössä ruotsalaisten kanssa.

Lohi

• Kansalliseen lohipolitiikkaan vaikuttaminen

• Yhteistyö Ruotsin kanssa: eri toimijat yhteen kokoavan seminaarin/tapaamisen järjestäminen. Tilaisuuden tarkoitus on avata ja vahvistaa maiden viranomaistahojen välistä yhteistyötä. Tilaisuuteen kutsutaan Ely-keskuksen, rajajokikomission, MMM ja Ruotsin Hav och Vatten viranomaisia, tutkijatahon ja EU:n komission edustajia.

• Vaikuttaminen yhteisen kalastuspolitiikan reformiin ja Itämerenlohen hoitosuunnitelmaan kansallisesti ja kansainvälisesti