Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ehdotuksen aineisto on MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n mukaisesti nähtävillä 12.10. 15.11.2020 Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastossa. Lisäksi kaavaehdotus taustaselvityksineen on nähtävänä alla olevasta OneDrive-kansiosta:

Linkki OneDrive-kansioon:  Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ehdotus

Linkki karttapalveluun, jossa voi myös tehdä muistutuksen maakuntakaavaehdotukseen:  karttapalvelu

KUULUTUS - GULAHUS - KULLUUTTÂS - KUULTÕS

Taustaa Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -prosessista

Kaavaehdotusta esitellään yleisötilaisuuksissa:

·          Utsjoen kunnanvirasto 27.10.2020 klo 18.00

·          Inari, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 28.10.2020 klo 18.00

·          Sodankylän kunnanvirasto 29.10.2020 klo 18.00

Yleisötilaisuuksissa on tulkkaus. Yleisötilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etänä. Etäsimultaanitulkkaus kolmelle saamenkielelle järjestetään Inarin yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuuksien etäyhteyslinkit:

Utsjoki:               Teams-linkki

Inari:                   Zoom-linkki  ( Ohje Zoomin käyttöön )

 Meeting ID: 988 6289 6997

 Passcode: 963214

Sodankylä:         Teams-linkki

Asianomaisten kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus maakuntakaavaehdotuksesta 15.11.2020 mennessä osoitteeseen info@lapinliitto.fi tai Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilönä ovat suunnittelujohtaja Riitta Lönnström ja maakuntainsinööri Juha Piisilä.

Maakuntakaava-alueen kuntien yhdyshenkilöinä ovat:

Sodankylä: maankäyttöpäällikkö Ari Pesonen, 040-7695950

Inari: kaavoitusinsinööri Venla Jomppanen, 040-6213823

Utsjoki: vt. kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger, 0400-158561

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotus on ollut viranomaislausunnoilla 28.1.-28.2.2020. Ehdotuksesta saatiin 30 lausuntoa ja viranomaisneuvottelu pidettiin 22.4.2020. Lapin liiton hallitus hyväksyi 8.6.2020 vastineet saatuihin lausuntoihin sekä Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotuksen ja päätti asettaa sen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville alkusyksystä, ilmoitamme tarkemman aikataulun heti kun se varmistuu. Nähtävilläolon aikana osallisilla on tilaisuus muistutusten tekemiseen.

Alla linkki OneDrive-kansioon, josta löytyy hallituksen hyväksymät vastineet viranomaislausuntoihin sekä hallituksessa käsitelty kaava-aineisto. Maakuntakaava-aineiston saamenkieliset käännökset ovat samat kuin viranomaislausunnoilla olleet ja ne päivitetään ennen kuin kaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville.

Linkki vastineisiin ja hallituksessa käsiteltyyn kaava-aineistoon:    Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 2. viranomaisneuvottelu 22.4.2020 muistio.pdf (293.3 kt ) 

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 Saamelaiskäräjälain 9§ mukainen neuvottelu 14.5.2020 pöytäkirja allekirjoitettu 16.6.pdf (287.9 kt ) 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 kolttien kyläkokous neuvottelu 15.5.2020 muistio.pdf (192.7 kt ) 

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040, saamelaiskäräjälain 9§ mukainen jatkoneuvottelu 28.8.2020, allekirjoitettu pöytäkirja.pdf (234.2 kt ) 

 

Landskapsplan for Nord-Lappland 2040

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 29.4.2019 vastineet Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 valmisteluaineistosta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Ote Lapin liiton hallitus 29.4.2019 pöytäkirja.pdf (4709.7 kt )

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 valmisteluaineistosta saatu palaute ja niihin annetut hyväksytyt vastineet 29.4.2019 hallitus.pdf (6690.1 kt ) 

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 luonnos Keskeisimmät palautteet ja niihin laaditut vastineet.pdf (5439.4 kt ) 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma hallitus 29.4.2019.pdf (1068 kt ) 

Linkki Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 29.4.2019 tiedotteeseen 

Tiedote

 

  1. viranomaisneuvottelu, muisto 28.9.2018

 

VALMISTELUVAIHEESSA NÄHTÄVILLÄ OLLUT KAAVA-AINEISTO

    KUULUTUS - GULAHUS - KULLUUTTÂS - KUULTÕS 

Kaavakartta

Kaavakartta

Merkintöjen selitys ja määräykset 

Merkintöjen selitys ja määräykset

Eanangoddelávvamearrádusat ja merkemiid čilgehusat

Eennâmkoddekaavamiärádâsah já merkkiimij čielgiittâsah

Mäddkåʹddkääʹvvmeärrõõzz da meârkkõõzzi čiʹlǧǧtõõzz

Tiivistelmä 

Tiivistelmä

Čoahkkáigeassu

Čuákánkiäsu

Vuänõs

Kaavaselostus

Kaavaselostus

Liite 1. Aluekuvaukset

Liite 2. Natura-alueet

Liite 3. Vaikutustenarviointitaulukot, määräykset ja merkinnät

Liite 4. Kaavan toteuttamistaulukko

Liite 5. Kuntien yleiskaavatMAAKUNTAKAAVAN TAUSTASELVITYKSET

Liikennejärjestelmä- ja ratayhteysselvitys

Liikennejärjestelmäselvitys

Ratayhteysselvitys

Ratavaihtoehtojen vertailu osuuksittain

Yleiskartta

Rataosuus 1 (34 mt)

Rataosuudet 2-4 (39 mt)

Rataosuudet 5-7 (55 mt)

Luonto- ja maisemaselvitys

Luonto- ja maisemaselvitys

Liitedokumentti, vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan

Geologiset luonnonvarat -taustaselvitys

Geologiset luonnonvarat -taustaselvitys

Liitekartat 1-12

Sodankylän tuulivoimaselvitys

Sodankylän tuulivoimaselvitys

Liite, kaikki selvitysalueet

400 kV voimajohdon taustaselvitys 

Pirttikoski-Norja 400kV voimajohdon taustaselvitys

Liitteet 1, 3-11 (59 mt) 

Liite 2 Voimajohtoalueet 

 

LAKISÄÄTEISTEN NEUVOTTELUJEN MUISTIOT 

Kolttalakiin perustuva neuvottelu, muistio 17.10.2018

Saamelaiskäräjälain mukainen neuvottelu, muistio 16.10.2018

1. viranomaisneuvottelu, muisto 28.9.2018

Poronhoitolain mukainen neuvottelu, muistio 4.9.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pohjois-Lapin maakuntakaava tähtää vuoteen 2040

Lapin liiton maakuntakaavatyön alla on nyt Pohjois-Lapin maakuntakaava. Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja pohjoisimmalle Lapille pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Kaavan on tarkoitus olla valmis vuoden 2020 lopussa.

Taustaa Pohjois-Lapin maakuntakaavasta maaliskuussa 2018.pdf 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma hallitus 29.4.2019.pdf (1068 kt )

Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv Vuässõõttâm- da ärvvtõõllâmplaanâlm 16.4.2018.pdf 

Tave-Laapi eennâmkoddekaava Uásálistem- já árvuštâllâmvuávám 16.4.2018.pdf 

Davvi-Sámi eanangoddelávva Oassálastin- ja árvvoštallanplána 16.4.2018.pdf 

NORRA LAPPLANDS FYLKESPLAN 2040 Deltakelses- og evalueringsplan 24.4.2017.pdf 

Lähtökohdat ja työsuunnitelma: 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 lähtökohdat ja työsuunnitelma 16.4.2018.pdf 

Tavoiteasiakirja: 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 tavoitteet 11.6.2018.pdf 

Lapin liiton hallitus päätti 24. huhtikuuta 2017 kuuluttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaava kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 2.5.2017 alkaen Lapin liitossa, Lapin kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla.

Maakuntakaava on strateginen kehittämisen väline, joka vaikuttaa kuntien kaavoitukseen, muuhun alueidenkäyttöön ja viranomaisten toimintaan. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 koskee Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntia.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 tavoitteena on saada alueelle kaikkia maankäyttömuotoja koskeva maakuntakaava, jolla kumotaan alueelle aikaisemmin vahvistettu Pohjois-Lapin maakuntakaava.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen.

KUULUTUS / GULAHUS /   KULLUUTTÂS / KUULTÕS