Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmisteluaineisto on nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 28.1.2019. – 28.2.2019 Utsjoen, Inarin ja Sodankylän kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastossa.  

Kaavaluonnosta esitellään yleisötilaisuuksissa:

  • Utsjoen kunnanvirasto 12.2.2019 klo 18.00
  • Sodankylän kunnanvirasto 13.2.2019 klo 18.00
  • Inari, Saamelaiskulttuurikeskus Sajos 14.2.2019 klo 18.00

Kaikki osalliset ja asiasta kiinnostuneet voivat esittää mielipiteessä maakuntakaavan valmisteluaineistosta 28.2.2019 mennessä osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi, info@lapinliitto.fi

Valmisteluaineistosta pyydetään lisäksi lausunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta.

KUULUTUS - GULAHUS - KULLUUTTÂS - KUULTÕS 

TIEDOTE 24.1.2019

 

KAAVA-AINEISTO

Kaavakartta

Kaavakartta

Merkintöjen selitys ja määräykset 

Merkintöjen selitys ja määräykset

Eanangoddelávvamearrádusat ja merkemiid čilgehusat

Eennâmkoddekaavamiärádâsah já merkkiimij čielgiittâsah

Mäddkåʹddkääʹvvmeärrõõzz da meârkkõõzzi čiʹlǧǧtõõzz

Tiivistelmä 

Tiivistelmä

Čoahkkáigeassu

Čuákánkiäsu

Vuänõs

Kaavaselostus

Kaavaselostus

Liite 1. Aluekuvaukset

Liite 2. Natura-alueet

Liite 3. Vaikutustenarviointitaulukot, määräykset ja merkinnät

Liite 4. Kaavan toteuttamistaulukko

Liite 5. Kuntien yleiskaavatMAAKUNTAKAAVAN TAUSTASELVITYKSET

Liikennejärjestelmä- ja ratayhteysselvitys

Liikennejärjestelmäselvitys

Ratayhteysselvitys

Ratavaihtoehtojen vertailu osuuksittain

Yleiskartta

Rataosuus 1 (34 mt)

Rataosuudet 2-4 (39 mt)

Rataosuudet 5-7 (55 mt)

Luonto- ja maisemaselvitys

Luonto- ja maisemaselvitys

Liitedokumentti, vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan

Geologiset luonnonvarat -taustaselvitys

Geologiset luonnonvarat -taustaselvitys

Liitekartat 1-12

Sodankylän tuulivoimaselvitys

Sodankylän tuulivoimaselvitys

Liite, kaikki selvitysalueet

400 kV voimajohdon taustaselvitys 

Pirttikoski-Norja 400kV voimajohdon taustaselvitys

Liitteet 1, 3-11 (59 mt) 

Liite 2 Voimajohtoalueet 

 

LAKISÄÄTEISTEN NEUVOTTELUJEN MUISTIOT 

Kolttalakiin perustuva neuvottelu, muistio 17.10.2018

Saamelaiskäräjälain mukainen neuvottelu, muistio 16.10.2018

1. viranomaisneuvottelu, muisto 28.9.2018

Poronhoitolain mukainen neuvottelu, muistio 4.9.2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pohjois-Lapin maakuntakaava tähtää vuoteen 2040

Lapin liiton maakuntakaavatyön alla on nyt Pohjois-Lapin maakuntakaava. Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja pohjoisimmalle Lapille pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Kaavan on tarkoitus olla valmis vuoden 2020 lopussa.

Taustaa Pohjois-Lapin maakuntakaavasta maaliskuussa 2018.pdf 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma: 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.4.2018.pdf 

Tâʹvv-Lappi mäddkåʹddkääʹv Vuässõõttâm- da ärvvtõõllâmplaanâlm 16.4.2018.pdf 

Tave-Laapi eennâmkoddekaava Uásálistem- já árvuštâllâmvuávám 16.4.2018.pdf 

Davvi-Sámi eanangoddelávva Oassálastin- ja árvvoštallanplána 16.4.2018.pdf 

NORRA LAPPLANDS FYLKESPLAN 2040 Deltakelses- og evalueringsplan 24.4.2017.pdf 

Lähtökohdat ja työsuunnitelma: 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 lähtökohdat ja työsuunnitelma 16.4.2018.pdf 

Tavoiteasiakirja: 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 tavoitteet 11.6.2018.pdf 

Lapin liiton hallitus päätti 24. huhtikuuta 2017 kuuluttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaava kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 2.5.2017 alkaen Lapin liitossa, Lapin kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla.

Maakuntakaava on strateginen kehittämisen väline, joka vaikuttaa kuntien kaavoitukseen, muuhun alueidenkäyttöön ja viranomaisten toimintaan. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 koskee Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntia.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 tavoitteena on saada alueelle kaikkia maankäyttömuotoja koskeva maakuntakaava, jolla kumotaan alueelle aikaisemmin vahvistettu Pohjois-Lapin maakuntakaava.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen.

KUULUTUS / GULAHUS /   KULLUUTTÂS / KUULTÕS