Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liiton päättyneet hankkeet

 

Lappi - Kansainvälisesti aktiivinen alue (KV Lappi) -hankkeen loppuraportti (pdf, 3Mt)

Sustainable mining in the Norternmost Europe – Lessons learned and practises developed   -hankkeen loppuraportti (pdf, 1,5Mt)

 

Natura selvityksen täydentäminen korvaavia toimenpiteitä ja vesienhoidon tavoitteiden poikkeamisen edellytyksiä koskien  

Natura alueita koskeva selvitys Kemihaaran altaan ja Sallatunturin matkailupalvelualueen osalta valmistui 22.12.2015. Selvityksen perusteella Naturasta poikkeamisen edellytyksiä on täydennettävä korvaavien toimenpiteiden sekä vesienhoidon tavoitteista poikkeamisen osalta.Tavoitteena oli laatia selvitys Natura-alueiden suojelusta poikkeamiseen tarvittavista korvaavista toimenpiteistä LSL 66 §:n mukaisesti sekä selvitys edellytyksistä vesienhoidon tavoitteisiin koskien Kemihaaran allasta.

Hankkeessa tehty selvitys sisältää kompensaatiotoimenpiteiden lisäksi oikeudellisen selvityksen, jossa on käyty läpi EU- ja kansallista lainsäädäntöä, korvaamiskäytäntöjä muissa EU-maissa sekä asian käsittelyyn liittyvää arviointi- ja lausuntomenettelyä ja päätöksentekoa. Selvityksen luonnontieteellisessä osassa on käyty läpi aluevarausten toteutumisen aiheuttamat luonnonarvojen menetykset, selvitystyöhön kiinteästi liittyneiden maastokäyntien tulokset sekä esitykset korvaavista toimenpiteistä. Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu luontotyyppi- ja lajitasolla ehdotettujen korvaamistoimenpiteiden suhdetta korvaamisen kohteena olevien direktiiviluontotyyppien ja -lajien suojelutason suotuisana säilymiseen.

Hanketta ohjasi ohjausryhmä sekä asiantuntijaryhmä, johon kuului edustaja LApin ELY:stä, Metsähallituksesta ja Lapin liitosta. Hanke toteutettiin ostopalvena ja rahoitus tuli maakunnnan kehittämisrahasta.

Natura selvityksen täydentäminen korvaavia toimenpiteitä ja vesienhoidon tavoitteiden poikkeamisen edellytyksiä koskien, loppuraportti.pdf (1461.7 kt )

Kemihaaran ja Sallatunturin matkailupalveluiden alueen laajennus - esitys korvaaviksi toimenpiteiksi.pdf (15671.4 kt )

 

ASP-hanke vei lappilaisia klustereita eurooppalaisille areenoille

Lapin liiton vetämän Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeen ideana oli viedä lappilaisia älykkään erikoistumisen klustereita eteenpäin kohti kansainvälistymistä ja vahvistaa erityisesti kansainvälisen rahoituksen hankintaa.

Lähtökohtana nähtiin alueellisen yhteistyön vahvistaminen alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli, että lappilaiset toimijat ovat tulevaisuudessa yhä paremmin EU-tasolla tunnistettuja toimijoita arktisina erityisosaajina ja alueensa kehittäjinä. Lapista muotoutuu älykkään erikoistumisen mallialue ja lappilaiset toimijat ovat haluttuja kumppaneita kansainvälisessä hankemaailmassa.

Mukana hankkeessa oli Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin AMK, Lapin yliopisto, Rovaniemen kehitys ja verkostoitumisen kautta muut alueelliset toimijat. Hanketoimijoiden tavoitteena oli klusteriyhteistyön kautta vahvistaa kansainvälisen tunnettuuden lisäksi osaamisen kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnassa. ASP-hanke kesti vuoden heinäkuusta vuoden 2015 loppuun. Hankkeen rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto.

 

Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttaminen

Lappi oli yksi ensimmäisistä alueista Suomessa, joka lähti tuottamaan älykkään erikoistumisen strategiaa yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Työn tuloksena julkaistiin joulukuussa 2013 Lapin Arktisen Erikoistumisen - ohjelma esitellen Lapin kehitykselle kriittiset painopisteet ja tarvittavat kehittämistoimet. Erityistä huomiota kiinnitettiin TKI toiminnan voimavarojen kehittämiseen ja ohjaamiseen alueen yritystoiminnan hyödyksi sekä tukemaan monialaista yhteistyötä alueen kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Yksi osa-alue alueiden älykkäässä erikoistumisessa on löytää synergia rakennerahastotoiminnan ja EU erillisrahoitus
–ohjelmien välillä. Alkuvuoden 2014 aikana järjestetyissä sidosryhmätapaamisissa on Lapin liitolle esitetty toive jatkaa Lapin Arktisen Erikoistumisen –ohjelman jalkauttamista, edelleen vahvistaa hyvin alkanutta alueellista yhteistyötä ja tukea toimia erillisrahoituksen hankintaan Lapissa. Esitys on, että Lapin liitto lähtee vetämään suunnitteluhanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman toteutusta elinkeinoelämän tarpeista lähtevien 3-4 pilottien avulla.

Suunnitteluhankkeen aikana piloteille tuotetaan uuden tyyppisen klusteritoiminnan mukainen kuvaus, joka tuo esille jo käynnissä olevat kehittämis- ja innovaatiotoimet ja osoittaa tarpeen tuleville kehittämistoimille. Tältä pohjalta tuotetaan jokaista pilottia varten esitys erillisrahoitusohjelmien hyödyntämisestä tukemaan kehittämistyötä. Lisäksi tuotetaan ehdotus yhteisestä aluekehitystä tukevasta innovaatioympäristöstä, jonka tehtävänä on auttaa alueen toimijoita saamaan parhaan mahdollisen hyödyn EUn tarjoamista kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksista. Osana toimia ylläpidetään aktiivista yhteistyötä Euroopan komission Älykkään erikoistumisen verkostossa.

Toteutusaika 1.10.2014 - 30.9.2015

Kokonaiskustannukset 60.000 €, josta EAKR- ja valtion rahoitus 54.000 € (90 %).

 

Lapin aluemalli - esitys Lapin aluemallin kokeilusta

Lapin aluemallin selvityshankkeen tavoitteena oli selvittää konkreettisen esityksen muotoon uuden aluelähtöisen aluehallinnon toimintaperiaatteet siten, että uudessa työnjaossa alueen ja valtion välille rakennettaisiin nykyisen tulos- ja normiohjauksen sijaan sopimuspohjainen neuvottelumenettelyyn pohjautuva toimintamalli.  

Lapin liitto julkaisi 8. huhtikuuta 2015 Lapin esityksen uudesta kasvun ja kehityksen aluehallinnosta. Hankkeen tavoitteessa saada kirjattua Lapin aluemallin kokeilu hallitusohjelmaan onnistuttiin osittain, sillä hallitusohjelmasta on luettavissa useasta kohtaa viittauksia Lapikkaan esityksiin. Hankkeen toteutusaika oli 1.12.2014 - 30.4.2015.

Lapin aluemalli Lapikas loppuraportti.pdf (424 kt )

 

Lapland - The North of Finland matkailun imagomarkkinointihanke

Lapland - The North of Finland matkailun imagomarkkinointihanke toteutetaan ylimaakunnallisena hankkeena Lapin ja Koillismaan kuntien sekä Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) kanssa.  Hankkeen kesto on kolme vuotta päättyen 30.6.2014. 

 

LAPLAND - ABOVE ORDINARY- hanke

Arktinen alue on tulevaisuuden menestyjien joukossa. Lappi on paras arktinen alue ja Lapin on lunastettava paikkansa. Lappi tarvitsee modernia aluemarkkinointia ja toimijoiden yhteistyötä. EAKR-rahoitteisella LAPLAND - ABOVE ORDINARY- hankkeella varmistetaan Lappi-brändin tavoitemielikuvan laaja käyttöönotto, luodaan ja hallinnoidaan brändi-aineistoa, kehitetään lappi.fi -palvelun sisältöä, edistetään ja toteutetaan brändiä tukevia tekoja yhdessä partnereiden kanssa, käynnistetään yhteistyö muiden aluemarkkinointitoimijoiden kanssa


Matka- ja palveluketjut Lappiin matkustavalle kansainväliselle yksilömatkailijalle -hanke

Matka-ja palveluketjut Lappiin matkustavalle kansainväliselle yksilömatkailijalle -hankkeessa tutkitaan Lappiin suuntautuvien yksilömatkailijoiden matka- ja palveluketjujen nykytilanne, pullonkaulat ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet. Matkaketjujen eri osaset tunnistetaan yhteistyössä eri alojen edustajien kanssa, palvelumuotoilun ja asiakkaan näkökulmasta.

 

Lapin Poski -hanke

Hankkeen päätavoitteena on turvata laadukkaan pohjaveden saanti yhdyskuntien vesihuoltoa varten, laadukkaan kiviainesten saanti yhdyskuntarakentamiseen sekä osoittaa kiviaineksen ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvat alueet. Tavoitteena on myös luoda alueellisia vuorovaikutusverkkoja ja parantaa tietopohjan hyödyntämistä.

 

Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hanke, Kaista Lappiin -hankeosio

Sadan meganItä- ja Pohjois-Suomi -hanke toteutettiin viidessä maakunnassa 1.3.2011-28.2.2015 välisenä aikana.Hankkeen tavoitteena oli tukea kansallista Laajakaista kaikille 2015 -hanketta mm. tiedottamalla huippunopeiden laajakaistayhteyksien eduista ja saatavuudesta maakunnissa. Lisäksi maakuntakohtaisilla hankeosioilla oli omia painotuksia hankkeen toteuttamisessa. Lapin hankeosiossa mm. tuettuun maakunnan laajakaistarakentamista selvittämällä vaihtoehtoisia rakennusmalleja, teetettiin selvityksiä kuntayhtiöiden perustamista varten sekä kartoitettiin alueen asukkaiden kiinnostusta kuituliittymien hankintaan. Koko hankkeen ajan panostettiin laajaan valokuitutiedotukseen eri kanavilla. Hanke rahoitettiin EU:n Maaseuturahaston tuella. Hankkeen hallinnoija oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Lapin hankeosiota hallinnoi Lapin liitto.

 

Tasa-arvoista yhteistyötä - Lapin järjestöstrategia -hanke

Hankkeen tavoitteena on laatia Lappiin maakunnallinen järjestöstrategia. Strategia -hanketta ohjaa lappilaisista järjestöistä koostuva maakunnallinen järjestöneuvottelukunta. Järjestöillä on mahdollisuus osallistua strategia-prosessiin vastaamalla kyselyyn, osallistumalla seutukunnissa toteutettaviin työpajoihin, kommentoimalla strategia -luonnosta sekä osallistumalla strategian julkaisutilaisuuteen 13.5.2014.

 

Kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö -hanke

Hankkeen taustalla on kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman kaivannaisteollisuuden toimintaedellytyksiä pohtineen työryhmän toimenpidesuositus kaivannaisalan asiantuntijan saamisesta TE-keskuksiin (nyk. ELY-keskus). Kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö- hanke perustettiin Lapin liiton, Lapin TE-keskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön yhteishankkeena 2009. Hankkeen toteutusaika oli 1.6.2009 - 31.7.2012. Toimialapäällikön sijoituspaikkana oli Lapin liitto, joka vastasi hankkeen toteutuksesta

Loppuraportti "Kaivos-  ja kivialan toimialapäällikkö -hanke"


Kymmenen virran maa -hanke

Hankkeen päätavoitteena oli Lapin maaseudun kehittämiseksi tiedottaa, järjestää tilaisuuksia ja koota ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaista se yhtenä asiakirjana. Kymmenen virran maa - Lapin maaseutuohjelmassa määriteltiin Lapin maaseudun kehittämisen tahtotila ja painopistealueet, kymmenet elämänvoimaa ja tulovirtaa antavat lähteet.

Kymmenen virran maa -hanke toteuteutettiin Maaseuturahaston tuella ja sen rahoittamisesta vastasi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2012 - 31.12.2014.

 

Lappi-brändin kehittämishanke 2011-2013

Maakunnasta muodostuvaan mielikuvaan on mahdollista vaikuttaa ja alueen brändiä voidaan määrätietoisesti rakentaa. Vahva brändi lisää vetovoimaa yrityksiin ja investointeihin, houkuttelee osaavaa työvoimaa, tukee vientiteollisuutta, edistää matkailutavoitteita ja vahvistaa maakunnallista identiteettiä ja nostaa itsetuntoa. Lappi-brändin kehittämis- ja uudistamistyö vahvistaa brändiä laaja-alaisena yhteistyönä. Tavoitteena on rakentaa Lapille kansainvälisesti tunnettu moderni ja monipuolinen vahva brändi.

 

Lapin malli sosiaali- terveydenhuollon palveluihin

Hankkeen tavoittena on Lapin sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen  tavoitemalli paremmin Lapin olosuhteisiin soveltuvana vaihtoehtona sote-järjestämislain linjaukselle 

Lapissa on koettu sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportissa esitetyn maakunnan keskuskaupungin pohjalle rakentuvan vastuukuntamallilla toteutettavan sosiaali-ja terveydenhuollon alueen soveltuvan huonosti laajaan ja harvaan asuttuun maakuntaan, jossa on kaksi maakuntakeskusta ja erot aluerakenteessa ovat suuria.

 

Lapin matkailuportaalin kehittämishanke

Tavoitteena on luoda alueellinen matkailuportaali Lapin matkailubrändin ja tuotemarkkinoinnin hallintaan. Palvelun tavoitteena on tarjota yhteisiä teknisiä alustoja ja palveluita sekä yhteisiä toimintaprosesseja ja tiedontuotantomahdollisuuksia siten, että siitä muodostuu esteettinen, selkeä ja helppokäyttöinen kokonaisuus käyttäjille (matkailijat, matkailualan yhteistyökumppanit, lehdistö) alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Lappi kuvaan 2030 - maakunnallinen ennakointihanke

Hankkeen tavoitteena on helpottaa ja selkeyttää viranomaisten, koulutuksenjärjestäjien ja työelämän ennakointiyhteistyötä sekä vähentää toimijoiden tekemää päällekkäistä työtä. Hankkeen aikana kehitetään lappilainen koulutus-, osaamis- ja työvoimatarpeiden sekä toimialojen muutosten ennakointimalli ja tietokanta, joiden tavoitteena on parantaa maakunnallisen ennakointitiedon hyödyntämistä. Lappi kuvaan 2030 - maakunnallinen ennakointihanke

Hankkeen tavoitteena on helpottaa ja selkeyttää viranomaisten, koulutuksenjärjestäjien ja työelämän ennakointiyhteistyötä sekä vähentää toimijoiden tekemää päällekkäistä työtä. Hankkeen aikana kehitetään lappilainen koulutus-, osaamis- ja työvoimatarpeiden sekä toimialojen muutosten ennakointimalli ja tietokanta, joiden tavoitteena on parantaa maakunnallisen ennakointitiedon hyödyntämistä.

 

Lappi -vahva arktinen asiantuntija  

Tavoitteena on, että toteuttamalla yhteisesti hyväksyttyä arktisen erikoistumisen visiota, Lappi saavuttaa vahvan aseman sekä kansallisilla että kansainvälisillä foorumeilla arktisilla foorumeilla ja kehittyy merkittäväksi arktisten olosuhteiden globaaliksi osaajaksi.

Hankkeen tavoitteet:
- laaditaan Lapin arktisen erikoistumisen strategia
- määritellään Lapin osallistuminen INKA-ohjelmaan
- tuotetaan Lapin tavoitteet Suomen arktiseen ohjelmaan
- määritellään arktisen erikoistumisen strategiasta kansalliseen rakennerahasto-ohjelmaan ja Pohjoisen Periferia-ohjelmaan osoitettavat osakokonaisuudet
- määritellään Lapin tavoitteet arktisilla foorumeilla

Lappi kuvaan 2030 - maakunnallinen ennakointihanke

Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisen ennakointihankkeen tavoitteena oli tukea ja vahvistaa Lapissa tehtävää ennakointityötä. Hankkeessa kehitettiin maakunnallinen ennakoinnin toimintamalli, jonka tavoitteena oli parantaa viranomaisten, koulutuksenjärjestäjien ja työelämän ennakointiyhteistyötä.

Lappi tekee tulevaa -projekti

Lappi tekee tulevaa -projekti jatkoi Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisen ennakointihankkeen pohjalta keskittyen toimialaklustereiden toimintamallin jalkauttamiseen sekä Lapin ennakointitoimijoiden ennakointiosaamisen kehittämiseen. 

 

Nuorten Lappi II -hanke

Hankkeen tavoitteena on tuoda esille Lapin vahvuuksia ja mahdollisuuksia nuorten asuinpaikkana ja elinympäristönä. Hankkeella halutaan tarjota nuorille tilaisuuksia esitellä omaa osaamistaan ja edistää omia työelämätaitoja sekä lisätä nuorten kiinnostusta yrittäjyyteen. Hanke lujittaa ja rikastaa lappilaista identiteettiä sekä tuo tuoreutta ja raikkautta Lapin imagoon. Nuorten vuoden 2013 tavoitteena on tuoda esiin nuorten osaamista uusilla ja innovatiivisilla tavoilla eri kohderyhmille, vahvistaa nuorten ja yritysten yhteistyötä sekä lisätä Lapin tunnettuutta ja vetovoimaa rentona mahdollisuuksien maakuntana. Nuorten vuosi 2013 toimii aktiivisena ja innovatiivisena näyteikkunana lappilaiseen osaamiseen.       

 

Poro-peto & Lohi -hanke 2012-2013

Poro - peto asioissa tavoitteena on luoda tiivis yhteistyö poronhoitoalueen viranomaisten ja muiden asianosaisten tahojen välille. Tällä laajapohjaisella yhteistyöllä vaikutetaan kansallisen petopolitiikan tavoitteisiin, sisältöön ja toimeenpanoon. Hankkeessa pyritään myös luomaan yhteistyösuhteet Ruotsin poro- ja petoasioista vastaaviin alueellisin viranomaisiin ja poronhoitoyhteisöihin. Yhteistyön tavoitteena on lisätä EU:n toimijoiden tietoisuutta pohjoisten alueiden petotilanteesta ja yhdessä hyväksyttyjen tavoitteiden pohjalta vaikuttaa EU:n petopolitiikkaan. Luonnonloheen liittyen hankkeen tavoitteena on luoda entistä laajempi yhteistyö pohjoissuomalaisten toimijoiden kesken. 

 

Roadmap for Lapland - Lapin matkailun strateginen kehittäminen 2010-2012

Lapin matkailua kehitetään strategisella tasolla Roadmap for Lapland -hankkeella. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu mm. Lapin matkailustrategian laatiminen, matkailun turvallisuusjärjestelmän strateginen ohjaus sekä matkailun ja luovien alojen yhteistyön kehittäminen luovien alojen koordinaatiotyöryhmän avulla.

 

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen

Liikennejärjestelmäsuunnitelmasuunnitelmassa on esitetty tiivistetysti Lapin maakunnan liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen keskeiset lähtökohdat, liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet sekä liikennejärjestel-män kehittämislinjaukset lähivuosien toimenpideohjelmineen ja vaikutus-arviointeineen. Lähtökohdat on esitetty tarkemmin erillisessä taustaraportissa.

 

Tasa-arvoista yhteistyötä - Lapin järjestöstrategia -hanke

Lappilaisten järjestöjen aloitteesta käynnistetty maakunnallinen kehittämishanke.  Hanke toteutettiin maakunnan kehittämisrahan tuella ja hanketta hallinnoi Lapin liitto.

 

Lappilaiset elinkeinot -hanke

Lappilaiset elinkeinot hankkeessa luodaan edellytyksiä Lapin perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle. Maakunnan kehittämisrahalla toteutettavan hankkeen kesto on 1.6.2013-1.6.2015. Ohjausryhmän lisäksi hankkeelle on asetettu lohi- ja poroasioiden työryhmät, jotka suunnittelevat ja toteuttavat hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä Lapin liiton kanssa. Poro- ja petoasioissa tavoitteena on petovahinkojen määrän väheneminen poronhoidon kestämälle tasolle, jotta elinkeinon tuottavuus saadaan palautettua vahingoista kärsivillä alueilla. Lohiasioissa tavoitteena on, että Suomessa savutetaan poliittinen ratkaisu luonnonlohen kestävän kalastuksen säätelystä niin, että jokiin nousee joka vuosi riittävä määrä emokaloja. Ruotsalaisten osapuolten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke on seitsemän maakunnan yhteishanke, joka tähtää ymmärryksen lisäämiseen lentoliikenteestä sekä paremman kansainvälisen saavutettavuuden mahdollistamiseen, erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmasta. Hanke kestää 8.6.2017 asti ja se rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot. Hankkeen koordinointia ja hankehallintaa hoitaa Lapin liitto.

 

Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin kunnat ovat valtuuttaneet maakunnallisen sote-uudistuksen koordinoinnin Lapin liitolle ja Lapin Sote-Savotta -hankkeelle.

Koordinoinnin lisäksi Lapin Sote-Savotta -hankkeen tavoitteena on:

  • Luoda toimintamalleja ja -menetelmiä sote-palveluprosessien uudistamiseksi ja kehittämiseksi
  • Rakentaa sisään palveluprosesseihin uusia innovatiivisia ja hyötyä tuottavia toimintatapoja
  • Kytkeä työhön koulutus- ja tutkimusyhteistyö ja lappilaiset erityisolosuhteet

Lapin Sote-Savotta - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen - on Lapin liiton hallinnoima Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitettava Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Lapin Sote-Savotta -hanke sai rahoituspäätöksen 15. huhtikuuta 2015. Parivuotisen hankkeen päätavoitteena on rakentaa verkostomallinen sote-palveluiden osaamiskeskittymä, joka erottuu innovatiivisten ja parhaiden käytäntöjen ennakkoluulottomana hyödyntäjänä ja tuottajana Lapissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj.€, josta 80% kattaa EAKR ja valtio ja 20% Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.