Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liiton päättyneet hankkeet

Arctic smartness excellence (ASE) -hanke

ASE-hanke vahvistaa maakunnallista elinkeinoelämää parantamalla lappilaisten yritysten toimintaympäristöä, sekä alueen kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia. ASE-hankkeen viisi klusteria; Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu ovat nousseet Lapin liiton arktisen erikoistumisen jalkautus- ja  Arctic Smartness Portfolio –hankkeiden (2015) kautta onnistuneeksi tavaksi toteuttaa monimuotoista ja -alaista yrityslähtöistä toimintaa Lapissa. ASE-hanketta toteuttavat ja klustereita koordinoivat niissä aktiivisesti toimivat keskeiset toimijat: Lapin liitto, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen Kehitys Oy. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto.

Arktinen biotalous

Arktinen biotalous -hanke oli Lapin ELY-keskuksen MSR-rahastosta rahoittama viestintä- ja koordinaatiohanke, joka toimi 16.2.2016 - 30.4.2018 kokonaisbudjetilla 305 080 €. Hankkeessa laadittiin yhteistyössä Maaseutuklusterin laajan verkoston kanssa kolme Lapin maaseudun kehittämisen kannalta tärkeää ohjelmaa:  Lapin elintarvikeohjelmaLapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelma ja  Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma. Näitä ohjelmia lähdetään jalkauttamaan kentälle Arktisen biotalouden työtä jatkavassa " Maaseutuklusterin viestintä " -hankkeessa.

Arktinen biotalous toi toimijoita yhteen yli organisaatio- ja yritysrajojen keskustelemaan kehityksen edessä olevista pullonkauloista, ratkomaan haasteita yhdessä ja kehittämään lappilaista maaseutua. Hankkeessa oli neljä pääteemaa: elintarvikkeet ja luonnontuotteet, sininen biotalous (järvikalastus), hajautettu uusiutuva energia sekä puurakentaminen. Kaikilla teemoilla oli aktiiviset, työtä ohjaavat teemaryhmänsä. Hanke viesti biotalouskentän kuulumisista ja mahdollisuuksista myös kuntapäättäjille, oppilaitoksille, opiskelijoille ja kuntalaisille. Viestintä ja järjestettävät tapahtumat huipentuivat   Biotalouden huippukokoukseen 19.1., joka toimi samalla Arktisen biotalouden loppuseminaarina. 

Arktinen biotalous oli myös erittäin avoin ja aktiivinen viestijä seuraavissa kanavissa:   Biotalousuutiset Facebook YouTube Twitter ja  Instagram . Maaseutuklusterin viestintä jatkaa samojen viestintäkanavien hyödyntämistä saman brändinimen alla. 

Lue Arktisen biotalouden loppuraportti  TÄÄLTÄ.   

Digi Aurora: Konsepti -ja liiketoimintasuunnitelma -hanke

Hankkeessa laaditaan laajennettu konsepti- ja liiketoimintasuunnitelma Lapin matkailun digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi sekä liikennepalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on suunnitella matkailu- ja liikennepalveluja tarjoava sähköisen liiketoiminnan konsepti Lappiin. Tavoitteena on tarjota erityisesti kansainvälistä matkailijaa palveleva 1) asiakaslähtöinen ratkaisu, joka johtaa 2) myynnin kasvuun lappilaisissa matkailuyrityksissä sekä 3) (liityntä)liikennepalvelujen parempaan saatavuuteen.

Hankkeen rahoitusviranomaisena ja hankehallinnoijana toimii Lapin liitto. EAKR-rahoituksen kokonaisbudjetti on 50 000 EUR ja hankeaika on vuoden 2017 loppuun. Hanke toteutetaan konsulttityönä.

Lisätietoja: Matkailuasiantuntija Satu Luiro  

  

 

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke jatkaa Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisen ennakointihankkeen sekä Lappi tekee tulevaa -projektin pohjalta Lapin ennakointitoiminnan kehittämistä.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on:

  • Lappi-sopimuksen tukeminen ennakoinnilla (mm. ennakointiselvitykset)
  • toimialaklustereiden kehittäminen Lappi-sopimuksen näkökulmasta ja uusien klusterien käynnistäminen
  • pohjoisen alueen näkymien -skenaarioprosessi 
  • yhteistyön vahvistaminen ennakoinnissa Itä- ja Pohjois-Suomen alueella, Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin kanssa sekä valtakunnallisesti 
  • ennakointiosaamisen kehittäminen 
  • ennakointitoiminnan ja -tiedon kehittäminen laajemmin päätöksentekoa palvelevaan suuntaan 
  • vuosittaisten ennakointiseminaarien järjestäminen

LAPE muutosohjelma 2019

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma jatkuu vuonna 2019. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan.

Muutosta johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanossa ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetushallitus.

Lapissa muutosohjelman kehittämisen vuonna 2019 osa-alueita ovat:
• Perhekeskustoimintamalli
• Systeeminen lastensuojelun toimintamalli
• Palveluohjaus ja neuvonta
• Osaamisen vahvistaminen (LAPE-akatemia)

LAPLAND-ABOVE ORDINARY Bränditeot

Lapland - Above Ordinary bränditeot hanke jatkaa Lapissa tehtyä brändityötä ja on seuraava askel kohti vahvaa,  monipuolista ja houkuttelevaa Lappi-brändiä. Lapin liiton hallinnoima hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon House of Laplandin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa brändiviestintää maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla sijaitseville kohderyhmille.  Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat kaksi strategista bränditekoa, joita ovat brändikumppanuuksien rakentaminen muiden tunnettujen brändien kanssa, sekä Lapland Ambassadors -verkoston luominen brändiviestinnän tueksi. Lisäksi hankkeessa hallinnoidaan, ylläpidetään ja kehitetään Lappi-brändin sisältöjä. Hankkeessa myös edistetään pienempien bränditekojen syntymistä.

Lapin saavutettavuuden kattohanke -Tulevaisuuden logistiikkaratkaisut Barentsin alueella

Lapin saavutettavuuden kattohanke pohjautuu Lappi-sopimuksessa tehtyihin strategisiin valintoihin, joista yksi on toimivat yhteydet. Toimivat liikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän ja palveluiden kehittymisen elinehto.

Hankkeen tavoitteena on linkittää liikennejärjestelmän kehittäminen ja elinkeinoelämä toimivaksi ja erilaisiin kehitysnäkymiin liittyväksi kokonaisuudeksi, jolla tuetaan Barentsin alueen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kehitystä, parannetaan alueen saavutettavuutta sekä muodostetaan ratkaisuja kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen.

Lappi - arktinen ja kansainvälinen menestyjä

Lappi - kansainvälinen ja arktinen menestyjä -hanke tukee tavoitetta tehdä Lapista EU:n harvaan asuttujen ja sirkumpolaarisen alueen innovatiivisin ja yrittäjähenkisin alue. Tätä tavoitetta tuetaan saattamalla lappilaiset toimijat yhteen rakentamaan Lapin roolia kansainvälisenä toimijana ja sitoutumaan Lapin taloudellisen kehityksen turvaamiseen rakennemuutoksessa.

Maaseudun arjen palveluverkosto

Arjen turva muodostuu toimeentulosta, palveluista ja osallisuudesta. Arjen turva on kuntien, järjestöjen, yritysten ja monien muiden toimijoiden yhteinen asia. Maaseudun arjen palveluverkostoa rakennetaan paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa. Samalla tehdään tulevaisuuden kunnan toimintamallia, jossa ihmisistä pidetään huolta paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä kuntalaisten yhteistyönä.

Maaseutuklusterin viestintä

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet -  Maaseutuklusterin viestintä -hanke on käynnistynyt 1.5. ja sen toiminta-aika on 31.12.2019 saakka. Voit käydä tutustumassa Lapin ELY-keskuksen MSR-rahastosta rahoittamaan hankkeeseen   TÄÄLLÄ  . Kansiosta löydät muun muassa hankesuunnitelman, budjettiesityksen sekä karkean, alati päivittyvän toimintasuunnitelman.  

Muutamia Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen toiminnan tavoitteita: 

• kehittää Maaseutuklusterille viestinnän ja koordinaation toimintamalli 
• lisätä tietoisuutta maakunnassa tuotettujen tuotteiden jalostusarvosta 
• koota yhteen uusia Maaseutuklusteriin liittyviä maakunnallisia palveluita, tuotteita ja toimintakonsepteja sekä viestiä niistä laajalle toimijaverkostolle 
• viestiä uusista liiketoimintamahdollisuuksista yhteistyössä Maaseutuklusterin verkoston kanssa 
• mahdollistaa uusien yrityksien syntyminen Lapin maaseudulle innostavan viestinnän ja koordinaation avulla 
• luoda yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa uusi, maaseudun kehittämistä ohjaava Lapin maaseutuohjelma

Porokello

Porokello on tutkimus- ja kehityshanke, jossa mobiiliteknologiaa hyödyntäen luodaan uusi älyliikenteen palvelu porovaroittamiseen. Hankkeella haetaan ratkaisua porokolarimäärän puolittamiseen.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat:

- sovellusten kehittäminen: 100 000 Porokello -sovelluksen latausta, paikkatiedon hyödyntäminen kaupallisessa yhteistyössä ja täsmämarkkinoinnissa, erimittaisten varoitusaikojen kokeilu, 1 000 aktiivisen varoittajaverkoston vakiinnuttaminen, ulkomaalaisten käyttöön suunnattu sovellus
- yritystoiminnallinen kehittäminen: yksityisen valtakunnallisen toimijan sitouttaminen toimintaan, toiminnan siirtäminen kokonaan yritysten toteutettavaksi, yhteistyökumppanien löytäminen ja sitouttaminen
- brändi: sosiaalisen median seuraajamäärän kasvattaminen, liikenneturvan kanssa aloitettava yhteistyö, Ruotsin ja Norjan kanssa aloitettava yhteistyömallin kehittäminen
- teknologian hyödyntäminen: varoitusteknologian kehittäminen (esim. varoittajanappi, koneäly), selvitetään varoitusjärjestelmän laajentaminen mahdollisiin muihin eläimiin/asioihin, joilla edistetään liikenneturvallisuutta, aineiston hyödyntäminen liikenneturvallisuuden kehittämisessä.

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella 1.10.2018 -31.12.2019 välisenä aikana. Tukea on myönnetty 150 000,00 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Hanketta hallinnoi Lapin liitto.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: www.porokello.fi

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke

Hankkeella tuetaan maakunnan kykyä, osaamista ja tietopohjaa toimia ennakoiden ja ennakoida. Lapin tulevaisuuksien ennakoinnilla vahvistetaan uuden maakunnan menestystä suuntaamalla koulutusta ja aluekehittämistä sekä uudistamalla johtamista. Hankkeen aikana luodaan uudelle maakunnalle jatkuvan ennakoinnin toimintatapa, tuotetaan ennakointitietoa Lapin tulevaisuuden toimialojen haasteista ja mahdollisuuksista, järjestetään käytännönläheistä ennakointikoulutusta, sekä kehitetään ennakoinnin yhteistä tietoalustaa.

Uuden talouden valmisteluhanke

Lapin liiton Uuden talouden valmisteluhanke on EAKR-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin älykkään erikoistumisen tavoitteita selvittämällä Lappiin soveltuvat toimintamallit, jolla tunnistetaan, synnytetään ja kehitetään uusia nousevia aloja (elintarvike-, energia- sekä luovat alat).

Hankkeessa toteutettiin kolme toimeksiantosopimusta, joissa selvitettiin toimintamallit kolmelle fyysis-virtuaaliselle arvoverkoston palvelu-keskittymälle. Nämä keskittymät nimettiin seuraavanlaisesti: Lapin Elintarviketalo, Lapin Energiakonttori sekä Lapin Luova konttori. Keskittymien tarkoituksena on jatkossa mahdollistaa monialaisen pk-yritysten välisen yhteistyön ja verkostoitumisen ja  kiihdyttää yritysten kehittymistä alueellisten ja valtakunnallisten kehittämispalveluiden piiriin.

Hankkeen loppuraportin löydät  täältä .
Loppuraportin kaikki julkiset liitteet ovat luettavissa  täällä

Koko Lapin Sote -hanke rakentaa pitkospuita kohti Lapin sote-uudistusta

Lapin liiton Lapin Sote-Savotta -hankkeen oheen on käynnistetty alkuvuodesta 2016 Koko Lapin Sote - valmistelutyöhanke. Hankkeessa käynnistetään tulevassa sote-uudistuksessa tärkeän luottamuksen rakentaminen. Luvassa on pitkä prosessi, joka vaatii mukaan lähteneiltä paljon, mutta onnistuessaan voi myös tuoda ja luoda paljon positiivista Lapin sote-uudistuksen tekemiseen.

Koko Lapin Sote -hankkeessa on kyse nimenomaan poliittisesta prosessista ja sen keskiössä ovat luottamushenkilöt. Toiminnan fokus on poliittisissa linjauksissa:

• arvoista
• tahtotilasta
• periaatteista
• luottamuksesta
• omistajaohjauksesta yms.
, ei soten yksityiskohtaisissa ja konkreettisissa käytännön järjestelyissä.

Koko Lapin Sote -prosessin tavoitteena on rakentaa tiekartta, jossa sovitaan miten koko Lapin soten jatkovalmistelua poliittisesti ohjataan jatkossa. Poliittisen prosessin tavoitteena on yhdessä sopien, sitoutuen ja luottamusta edistäen luoda yhteisesti sovittu tavoite ja päämäärä, yhdessä määritetyt arvot ja periaatteet sekä linjaukset sote-palveluita, tukipalveluita ja hallintoa koskevalle valmistelulle.

 

Lapin Suomi 100 -hanke - Tehemä yhesä!

Tervetuloa tekemään yhteistä Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017! Suomalaisille ja suomenmielisille toteutuva juhlavuosi tehdään teeman mukaisesti yhdessä, sen sisältöjä luodaan ympäri Suomen sekä myös ulkomailla. Työtä johtaa Valtioneuvoston kanslian Suomi 100-sihteeristö

Miten Lapissa juhlavuotta vietetään ja juhlitaan? Maakuntien ja suurimpien kaupunkien aluekoordinaattorit muodostavat koko Suomen kattavan alueverkoston. Lapissa alueellisesti toimintaa hallinnoi Lapin liiton Lapin Suomi 100 -hanke, joka kestää tammikuusta 2016 joulukuuhun 2017.

 

Lappi - Kansainvälisesti aktiivinen alue (KV Lappi) -hankkeen loppuraportti (pdf, 3Mt)

 

Sustainable mining in the Norternmost Europe – Lessons learned and practises developed   -hankkeen loppuraportti (pdf, 1,5Mt)

 

Natura selvityksen täydentäminen korvaavia toimenpiteitä ja vesienhoidon tavoitteiden poikkeamisen edellytyksiä koskien  

Natura alueita koskeva selvitys Kemihaaran altaan ja Sallatunturin matkailupalvelualueen osalta valmistui 22.12.2015. Selvityksen perusteella Naturasta poikkeamisen edellytyksiä on täydennettävä korvaavien toimenpiteiden sekä vesienhoidon tavoitteista poikkeamisen osalta.Tavoitteena oli laatia selvitys Natura-alueiden suojelusta poikkeamiseen tarvittavista korvaavista toimenpiteistä LSL 66 §:n mukaisesti sekä selvitys edellytyksistä vesienhoidon tavoitteisiin koskien Kemihaaran allasta.

Hankkeessa tehty selvitys sisältää kompensaatiotoimenpiteiden lisäksi oikeudellisen selvityksen, jossa on käyty läpi EU- ja kansallista lainsäädäntöä, korvaamiskäytäntöjä muissa EU-maissa sekä asian käsittelyyn liittyvää arviointi- ja lausuntomenettelyä ja päätöksentekoa. Selvityksen luonnontieteellisessä osassa on käyty läpi aluevarausten toteutumisen aiheuttamat luonnonarvojen menetykset, selvitystyöhön kiinteästi liittyneiden maastokäyntien tulokset sekä esitykset korvaavista toimenpiteistä. Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu luontotyyppi- ja lajitasolla ehdotettujen korvaamistoimenpiteiden suhdetta korvaamisen kohteena olevien direktiiviluontotyyppien ja -lajien suojelutason suotuisana säilymiseen.

Hanketta ohjasi ohjausryhmä sekä asiantuntijaryhmä, johon kuului edustaja LApin ELY:stä, Metsähallituksesta ja Lapin liitosta. Hanke toteutettiin ostopalvena ja rahoitus tuli maakunnnan kehittämisrahasta.

Natura selvityksen täydentäminen korvaavia toimenpiteitä ja vesienhoidon tavoitteiden poikkeamisen edellytyksiä koskien, loppuraportti.pdf (1461.7 kt )

Kemihaaran ja Sallatunturin matkailupalveluiden alueen laajennus - esitys korvaaviksi toimenpiteiksi.pdf (15671.4 kt )

 

ASP-hanke vei lappilaisia klustereita eurooppalaisille areenoille

Lapin liiton vetämän Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeen ideana oli viedä lappilaisia älykkään erikoistumisen klustereita eteenpäin kohti kansainvälistymistä ja vahvistaa erityisesti kansainvälisen rahoituksen hankintaa.

Lähtökohtana nähtiin alueellisen yhteistyön vahvistaminen alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli, että lappilaiset toimijat ovat tulevaisuudessa yhä paremmin EU-tasolla tunnistettuja toimijoita arktisina erityisosaajina ja alueensa kehittäjinä. Lapista muotoutuu älykkään erikoistumisen mallialue ja lappilaiset toimijat ovat haluttuja kumppaneita kansainvälisessä hankemaailmassa.

Mukana hankkeessa oli Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin AMK, Lapin yliopisto, Rovaniemen kehitys ja verkostoitumisen kautta muut alueelliset toimijat. Hanketoimijoiden tavoitteena oli klusteriyhteistyön kautta vahvistaa kansainvälisen tunnettuuden lisäksi osaamisen kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnassa. ASP-hanke kesti vuoden heinäkuusta vuoden 2015 loppuun. Hankkeen rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto.

 

Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttaminen

Lappi oli yksi ensimmäisistä alueista Suomessa, joka lähti tuottamaan älykkään erikoistumisen strategiaa yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Työn tuloksena julkaistiin joulukuussa 2013 Lapin Arktisen Erikoistumisen - ohjelma esitellen Lapin kehitykselle kriittiset painopisteet ja tarvittavat kehittämistoimet. Erityistä huomiota kiinnitettiin TKI toiminnan voimavarojen kehittämiseen ja ohjaamiseen alueen yritystoiminnan hyödyksi sekä tukemaan monialaista yhteistyötä alueen kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Yksi osa-alue alueiden älykkäässä erikoistumisessa on löytää synergia rakennerahastotoiminnan ja EU erillisrahoitus
–ohjelmien välillä. Alkuvuoden 2014 aikana järjestetyissä sidosryhmätapaamisissa on Lapin liitolle esitetty toive jatkaa Lapin Arktisen Erikoistumisen –ohjelman jalkauttamista, edelleen vahvistaa hyvin alkanutta alueellista yhteistyötä ja tukea toimia erillisrahoituksen hankintaan Lapissa. Esitys on, että Lapin liitto lähtee vetämään suunnitteluhanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman toteutusta elinkeinoelämän tarpeista lähtevien 3-4 pilottien avulla.

Suunnitteluhankkeen aikana piloteille tuotetaan uuden tyyppisen klusteritoiminnan mukainen kuvaus, joka tuo esille jo käynnissä olevat kehittämis- ja innovaatiotoimet ja osoittaa tarpeen tuleville kehittämistoimille. Tältä pohjalta tuotetaan jokaista pilottia varten esitys erillisrahoitusohjelmien hyödyntämisestä tukemaan kehittämistyötä. Lisäksi tuotetaan ehdotus yhteisestä aluekehitystä tukevasta innovaatioympäristöstä, jonka tehtävänä on auttaa alueen toimijoita saamaan parhaan mahdollisen hyödyn EUn tarjoamista kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksista. Osana toimia ylläpidetään aktiivista yhteistyötä Euroopan komission Älykkään erikoistumisen verkostossa.

Toteutusaika 1.10.2014 - 30.9.2015

Kokonaiskustannukset 60.000 €, josta EAKR- ja valtion rahoitus 54.000 € (90 %).

 

Lapin aluemalli - esitys Lapin aluemallin kokeilusta

Lapin aluemallin selvityshankkeen tavoitteena oli selvittää konkreettisen esityksen muotoon uuden aluelähtöisen aluehallinnon toimintaperiaatteet siten, että uudessa työnjaossa alueen ja valtion välille rakennettaisiin nykyisen tulos- ja normiohjauksen sijaan sopimuspohjainen neuvottelumenettelyyn pohjautuva toimintamalli.  

Lapin liitto julkaisi 8. huhtikuuta 2015 Lapin esityksen uudesta kasvun ja kehityksen aluehallinnosta. Hankkeen tavoitteessa saada kirjattua Lapin aluemallin kokeilu hallitusohjelmaan onnistuttiin osittain, sillä hallitusohjelmasta on luettavissa useasta kohtaa viittauksia Lapikkaan esityksiin. Hankkeen toteutusaika oli 1.12.2014 - 30.4.2015.

Lapin aluemalli Lapikas loppuraportti.pdf (424 kt )

 

Lapland - The North of Finland matkailun imagomarkkinointihanke

Lapland - The North of Finland matkailun imagomarkkinointihanke toteutetaan ylimaakunnallisena hankkeena Lapin ja Koillismaan kuntien sekä Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) kanssa.  Hankkeen kesto on kolme vuotta päättyen 30.6.2014.

 

LAPLAND - ABOVE ORDINARY- hanke

Arktinen alue on tulevaisuuden menestyjien joukossa. Lappi on paras arktinen alue ja Lapin on lunastettava paikkansa. Lappi tarvitsee modernia aluemarkkinointia ja toimijoiden yhteistyötä. EAKR-rahoitteisella LAPLAND - ABOVE ORDINARY- hankkeella varmistetaan Lappi-brändin tavoitemielikuvan laaja käyttöönotto, luodaan ja hallinnoidaan brändi-aineistoa, kehitetään lappi.fi -palvelun sisältöä, edistetään ja toteutetaan brändiä tukevia tekoja yhdessä partnereiden kanssa, käynnistetään yhteistyö muiden aluemarkkinointitoimijoiden kanssa

 

Matka- ja palveluketjut Lappiin matkustavalle kansainväliselle yksilömatkailijalle -hanke

Matka-ja palveluketjut Lappiin matkustavalle kansainväliselle yksilömatkailijalle -hankkeessa tutkitaan Lappiin suuntautuvien yksilömatkailijoiden matka- ja palveluketjujen nykytilanne, pullonkaulat ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet. Matkaketjujen eri osaset tunnistetaan yhteistyössä eri alojen edustajien kanssa, palvelumuotoilun ja asiakkaan näkökulmasta.

 

Lapin Poski -hanke

Hankkeen päätavoitteena on turvata laadukkaan pohjaveden saanti yhdyskuntien vesihuoltoa varten, laadukkaan kiviainesten saanti yhdyskuntarakentamiseen sekä osoittaa kiviaineksen ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvat alueet. Tavoitteena on myös luoda alueellisia vuorovaikutusverkkoja ja parantaa tietopohjan hyödyntämistä. 

 

Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hanke, Kaista Lappiin -hankeosio

Sadan meganItä- ja Pohjois-Suomi -hanke toteutettiin viidessä maakunnassa 1.3.2011-28.2.2015 välisenä aikana.Hankkeen tavoitteena oli tukea kansallista Laajakaista kaikille 2015 -hanketta mm. tiedottamalla huippunopeiden laajakaistayhteyksien eduista ja saatavuudesta maakunnissa. Lisäksi maakuntakohtaisilla hankeosioilla oli omia painotuksia hankkeen toteuttamisessa. Lapin hankeosiossa mm. tuettuun maakunnan laajakaistarakentamista selvittämällä vaihtoehtoisia rakennusmalleja, teetettiin selvityksiä kuntayhtiöiden perustamista varten sekä kartoitettiin alueen asukkaiden kiinnostusta kuituliittymien hankintaan. Koko hankkeen ajan panostettiin laajaan valokuitutiedotukseen eri kanavilla. Hanke rahoitettiin EU:n Maaseuturahaston tuella. Hankkeen hallinnoija oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Lapin hankeosiota hallinnoi Lapin liitto.

 

Tasa-arvoista yhteistyötä - Lapin järjestöstrategia -hanke

Hankkeen tavoitteena on laatia Lappiin maakunnallinen järjestöstrategia. Strategia -hanketta ohjaa lappilaisista järjestöistä koostuva maakunnallinen järjestöneuvottelukunta. Järjestöillä on mahdollisuus osallistua strategia-prosessiin vastaamalla kyselyyn, osallistumalla seutukunnissa toteutettaviin työpajoihin, kommentoimalla strategia -luonnosta sekä osallistumalla strategian julkaisutilaisuuteen 13.5.2014.

 

Kymmenen virran maa -hanke

Hankkeen päätavoitteena oli Lapin maaseudun kehittämiseksi tiedottaa, järjestää tilaisuuksia ja koota ennakointitietoa alueelliseen selvitykseen, Lapin maaseutuohjelmaan sekä julkaista se yhtenä asiakirjana. Kymmenen virran maa - Lapin maaseutuohjelmassa määriteltiin Lapin maaseudun kehittämisen tahtotila ja painopistealueet, kymmenet elämänvoimaa ja tulovirtaa antavat lähteet.

Kymmenen virran maa -hanke toteuteutettiin Maaseuturahaston tuella ja sen rahoittamisesta vastasi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen toteutusaika oli 1.4.2012 - 31.12.2014.

 

Lappi-brändin kehittämishanke 2011-2013

Maakunnasta muodostuvaan mielikuvaan on mahdollista vaikuttaa ja alueen brändiä voidaan määrätietoisesti rakentaa. Vahva brändi lisää vetovoimaa yrityksiin ja investointeihin, houkuttelee osaavaa työvoimaa, tukee vientiteollisuutta, edistää matkailutavoitteita ja vahvistaa maakunnallista identiteettiä ja nostaa itsetuntoa. Lappi-brändin kehittämis- ja uudistamistyö vahvistaa brändiä laaja-alaisena yhteistyönä. Tavoitteena on rakentaa Lapille kansainvälisesti tunnettu moderni ja monipuolinen vahva brändi.

 

Lapin malli sosiaali- terveydenhuollon palveluihin

Hankkeen tavoittena on Lapin sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen  tavoitemalli paremmin Lapin olosuhteisiin soveltuvana vaihtoehtona sote-järjestämislain linjaukselle 

Lapissa on koettu sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportissa esitetyn maakunnan keskuskaupungin pohjalle rakentuvan vastuukuntamallilla toteutettavan sosiaali-ja terveydenhuollon alueen soveltuvan huonosti laajaan ja harvaan asuttuun maakuntaan, jossa on kaksi maakuntakeskusta ja erot aluerakenteessa ovat suuria.

 

Lappi -vahva arktinen asiantuntija  

Tavoitteena on, että toteuttamalla yhteisesti hyväksyttyä arktisen erikoistumisen visiota, Lappi saavuttaa vahvan aseman sekä kansallisilla että kansainvälisillä foorumeilla arktisilla foorumeilla ja kehittyy merkittäväksi arktisten olosuhteiden globaaliksi osaajaksi.

Hankkeen tavoitteet:
- laaditaan Lapin arktisen erikoistumisen strategia
- määritellään Lapin osallistuminen INKA-ohjelmaan
- tuotetaan Lapin tavoitteet Suomen arktiseen ohjelmaan
- määritellään arktisen erikoistumisen strategiasta kansalliseen rakennerahasto-ohjelmaan ja Pohjoisen Periferia-ohjelmaan osoitettavat osakokonaisuudet
- määritellään Lapin tavoitteet arktisilla foorumeilla

 

Lappi kuvaan 2030 - maakunnallinen ennakointihanke

Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisen ennakointihankkeen tavoitteena oli tukea ja vahvistaa Lapissa tehtävää ennakointityötä. Hankkeessa kehitettiin maakunnallinen ennakoinnin toimintamalli, jonka tavoitteena oli parantaa viranomaisten, koulutuksenjärjestäjien ja työelämän ennakointiyhteistyötä.

 

Lappi tekee tulevaa -projekti

Lappi tekee tulevaa -projekti jatkoi Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisen ennakointihankkeen pohjalta keskittyen toimialaklustereiden toimintamallin jalkauttamiseen sekä Lapin ennakointitoimijoiden ennakointiosaamisen kehittämiseen. 

 

Nuorten Lappi II -hanke

Hankkeen tavoitteena on tuoda esille Lapin vahvuuksia ja mahdollisuuksia nuorten asuinpaikkana ja elinympäristönä. Hankkeella halutaan tarjota nuorille tilaisuuksia esitellä omaa osaamistaan ja edistää omia työelämätaitoja sekä lisätä nuorten kiinnostusta yrittäjyyteen. Hanke lujittaa ja rikastaa lappilaista identiteettiä sekä tuo tuoreutta ja raikkautta Lapin imagoon. Nuorten vuoden 2013 tavoitteena on tuoda esiin nuorten osaamista uusilla ja innovatiivisilla tavoilla eri kohderyhmille, vahvistaa nuorten ja yritysten yhteistyötä sekä lisätä Lapin tunnettuutta ja vetovoimaa rentona mahdollisuuksien maakuntana. Nuorten vuosi 2013 toimii aktiivisena ja innovatiivisena näyteikkunana lappilaiseen osaamiseen.

 

Poro-peto & Lohi -hanke 2012-2013

Poro - peto asioissa tavoitteena on luoda tiivis yhteistyö poronhoitoalueen viranomaisten ja muiden asianosaisten tahojen välille. Tällä laajapohjaisella yhteistyöllä vaikutetaan kansallisen petopolitiikan tavoitteisiin, sisältöön ja toimeenpanoon. Hankkeessa pyritään myös luomaan yhteistyösuhteet Ruotsin poro- ja petoasioista vastaaviin alueellisin viranomaisiin ja poronhoitoyhteisöihin. Yhteistyön tavoitteena on lisätä EU:n toimijoiden tietoisuutta pohjoisten alueiden petotilanteesta ja yhdessä hyväksyttyjen tavoitteiden pohjalta vaikuttaa EU:n petopolitiikkaan. Luonnonloheen liittyen hankkeen tavoitteena on luoda entistä laajempi yhteistyö pohjoissuomalaisten toimijoiden kesken. 

 

Roadmap for Lapland - Lapin matkailun strateginen kehittäminen 2010-2012

Lapin matkailua kehitetään strategisella tasolla Roadmap for Lapland -hankkeella. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu mm. Lapin matkailustrategian laatiminen, matkailun turvallisuusjärjestelmän strateginen ohjaus sekä matkailun ja luovien alojen yhteistyön kehittäminen luovien alojen koordinaatiotyöryhmän avulla.

 

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen

Liikennejärjestelmäsuunnitelmasuunnitelmassa on esitetty tiivistetysti Lapin maakunnan liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen keskeiset lähtökohdat, liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet sekä liikennejärjestel-män kehittämislinjaukset lähivuosien toimenpideohjelmineen ja vaikutus-arviointeineen. Lähtökohdat on esitetty tarkemmin erillisessä taustaraportissa.

 

Tasa-arvoista yhteistyötä - Lapin järjestöstrategia -hanke

Lappilaisten järjestöjen aloitteesta käynnistetty maakunnallinen kehittämishanke.  Hanke toteutettiin maakunnan kehittämisrahan tuella ja hanketta hallinnoi Lapin liitto.

 

Lappilaiset elinkeinot -hanke

Lappilaiset elinkeinot hankkeessa luodaan edellytyksiä Lapin perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle. Maakunnan kehittämisrahalla toteutettavan hankkeen kesto on 1.6.2013-1.6.2015. Ohjausryhmän lisäksi hankkeelle on asetettu lohi- ja poroasioiden työryhmät, jotka suunnittelevat ja toteuttavat hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä Lapin liiton kanssa. Poro- ja petoasioissa tavoitteena on petovahinkojen määrän väheneminen poronhoidon kestämälle tasolle, jotta elinkeinon tuottavuus saadaan palautettua vahingoista kärsivillä alueilla. Lohiasioissa tavoitteena on, että Suomessa savutetaan poliittinen ratkaisu luonnonlohen kestävän kalastuksen säätelystä niin, että jokiin nousee joka vuosi riittävä määrä emokaloja. Ruotsalaisten osapuolten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke on seitsemän maakunnan yhteishanke, joka tähtää ymmärryksen lisäämiseen lentoliikenteestä sekä paremman kansainvälisen saavutettavuuden mahdollistamiseen, erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmasta. Hanke kestää 8.6.2017 asti ja se rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot. Hankkeen koordinointia ja hankehallintaa hoitaa Lapin liitto.

 

Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin kunnat ovat valtuuttaneet maakunnallisen sote-uudistuksen koordinoinnin Lapin liitolle ja Lapin Sote-Savotta -hankkeelle.

Koordinoinnin lisäksi Lapin Sote-Savotta -hankkeen tavoitteena on:

  • Luoda toimintamalleja ja -menetelmiä sote-palveluprosessien uudistamiseksi ja kehittämiseksi
  • Rakentaa sisään palveluprosesseihin uusia innovatiivisia ja hyötyä tuottavia toimintatapoja
  • Kytkeä työhön koulutus- ja tutkimusyhteistyö ja lappilaiset erityisolosuhteet

Lapin Sote-Savotta - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen - on Lapin liiton hallinnoima Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitettava Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Lapin Sote-Savotta -hanke sai rahoituspäätöksen 15. huhtikuuta 2015. Parivuotisen hankkeen päätavoitteena on rakentaa verkostomallinen sote-palveluiden osaamiskeskittymä, joka erottuu innovatiivisten ja parhaiden käytäntöjen ennakkoluulottomana hyödyntäjänä ja tuottajana Lapissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj.€, josta 80% kattaa EAKR ja valtio ja 20% Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Vaikuta! Lapin liiton vaikuttavuushanke 2016

Hankkeen toteutusaika 1.3.2016 - 31.12.2017

Loppuraportti