Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kehittämisohjelmat

Lapin maaseutuohjelma 2021 - 2025
ladattava versio  |  Issuu-julkaisu

Lapin maaseutuohjelma ohjaa lappilaisen maaseudun kehittämiseen saatavaa rahoitusta tulevalla EU-ohjelmakaudella 2021-2027. Ohjelma on suunnattu kaikille maaseudun kehittämisestä kiinnostuneille työvälineeksi: jokainen kehittäjämielinen lappilainen voi poimia ohjelmasta itselleen tärkeät ideat ja lähteä toteuttamaan niitä erilaisten rahoitusten ja yhteistyökuvioiden turvin. Lapin maaseutuohjelman sisältö koottiin vuosien 2018-2019 aikana eri puolilla Lappia järjestettyjen kymmenien maaseudun kehittämistilaisuuksien kautta - mukana niin tavallisia kuntalaisia kuin kokeneita aluekehittäjiäkin. Yhdessä rakentunut ohjelman visio kertoo tulevaisuuden lappilaisen maaseudun suunnan: "Kestävää voimaa Lapin maaseudun elämään! Lappi on luonnon aarreaitta, rajaton ja avoin rohkealle toiminnalle ja kokeiluille". Ohjelman kirjoittivat Lapin liiton Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen asiantuntijat ja Lapin ELY-keskus yhteistyönä. Hankkeen on rahoittanut Lapin ELY-keskus maaseuturahastosta. Lapin maaseutuohjelma 2021-2027 julkaistiin Rovaniemellä 17. joulukuuta 2019.


Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma
ladattava versio   |  Issuu-julkaisu

Lapin Arktisen biotalouden kehittämisohjelma julkaistiin huhtikuussa 2018. Kehittämisohjelma kokoaa yhteen Lapin liiton Arktinen biotalous -hankkeen neljä pääteemaa: elintarvikkeet & luonnontuotteet, hajautettu uusiutuva energia, puurakentaminen sekä sininen biotalous (järvikalastus). Kehittämisohjelman tarkoituksena on esitellä kaikkien edellämainittujen teemojen nykytilanne Lapissa sekä tavoitetilanne vuoteen 2025 tähdäten. Lisäksi ohjelma esittelee konkreettisia toimenpiteitä, joihin eri toimijat kehittäjistä yrittäjiin ja koulutusorganisaatioista rahoittajiin voivat tarttua, jotta Lapin Arktisen biotalouden kattovisio "Puhtaasti lappilaisia huipputuotteita - kestävästi yrittäjyys edellä!" saavutetaan. Tehemä yhessä pois #RakkauestaLappiin! Kehittämisohjelmaa aletaan jalkauttaa 1.5.2018 alkaneessa  Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet - Maaseutuklusterin viestintä -hankkeessa

Lapin elintarvikeohjelma 

Lapin elintarvikeohjelman tarkoituksena on tuoda esille lappilaisen elintarviketuotannon nykytilanne sekä alan laaja mahdollisuuskenttä. Lapin elintarvikeohjelma nostaakin esille toimenpiteitä, joita toteuttamalla murrosvaiheessa oleva lappilainen maaseuturakenne saadaan uuteen nousuun elintarvikkeiden osalta. Ohjelmassa tarkastellaan mahdollisuuksia lappilaisen kysynnän ja kulutuksen kautta keskittyen maitoon, naudanlihaan, poronlihaa, lampaaseen, kalaan, avomaan kasviksiin sekä luonnontuotteisiin. Näillä toimialoilla on edellytyksiä kannattavaan toimintaan Lapissa ja siksi näille tuleekin kohdentaa kehittämistoimenpiteitä.

Ohjelmassa kuvataan myös visio, jota kaikilla tulevilla kehittämistoimenpiteillä lähdetään tavoittelemaan. Ohjelman visiona on saada Lapin omavaraisuusaste valittujen raaka-aineiden jalostuksen osalta 30 %:iin, jolloin alueelle jää 100 miljoonaa euroa pääomaa paikallistalouteen. Julkaisun jälkeen ohjelmaan lähdetään jalkauttamaan aktiivisesti ympäri Lappia laajalle toimijakentälle. 

Lapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelma

Lapin hajautetun uusiutuvan energian ohjelman tarkoituksena on edistää lappilaisten kylien energiaomavaraisuutta kannattavilla toimenpiteillä ja olla siten mukana parantamassa Lapin maaseudun elinvoimaisuutta. Ohjelmassa tuodaan esille toimenpiteet, joilla energiainvestointien toteutumista voidaan vauhdittaa sekä keinoja, joilla kylät voivat pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta ja uusia liiketoiminta- sekä ansaintamalleja.

Energiaohjelman visiona on mahdollistaa 10 energiaomavaraisen kylän tai asutuskeskuksen syntyminen Lappiin vuoteen 2025 mennessä, jolloin alueelle jäisi noin 8 miljoonaa euroa rahaa hyödyttämään paikallistaloutta. Visiota lähdetään ohjelman julkaisun jälkeen jalkauttamaan aktiivisesti ympäri Lappia laajalle toimijakentälle. 

Kymmenen virran maa - Lapin maaseutuohjelma 2020

Kymmenen virran maa - Lapin maaseutuohjelmaa koottiin eri puolilla maakuntaa laajalla, osallistavalla valmistelulla ja alhaalta ylöspäin -periaatteella tiiviissä yhteistyössä Lapin liiton, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Lapin Leader-toimintaryhmien sekä muiden lappilaista maaseutua kehittävien tahojen ja maaseudun asukkaiden kanssa. Maaseutuohjelma esittää Lapin maaseudun toimijoiden yhteisen tahtotilan siitä, millainen lappilainen maaseutu on vuonna 2020 ja millä toimenpiteillä tavoitteeseen päästään.

Lapin maaseutuohjelma on koottu kaikkien lappilaisten maaseudun kehittäjien työvälineeksi ja sisältää esityksiä niin maaseuturahaston ja rakennerahastojen varoilla kuin edunvalvonnalla ja talkootyöllä toteutettavista toimenpiteistä. Ohjelmassa esitetyt 21 toimenpidettä jakaantuvat kahden Lapin maaseudun kehittämisen painopisteen alle. Painopisteet ovat hyvän maaseutuasumisen mahdollistaminen ja monipuolisen maaseutuyrittäjyyden edistäminen. Jokaisen toimenpide-esityksen alla on myös esitykset toimenpiteen toteuttajista ja rahoittajista. Maaseutuohjelman
laatimisesta vastasi Lapin liiton Kymmenen virran maa - hanke, joka toteutettiin Maaseuturahaston tuella ja sen rahoittamisesta vastasi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lapin digiohjelma

Inhimillisen toiminnan ja palvelujen digitaalisten muotojen yhteensovittaminen edellyttää tietoa palvelujen käyttäjien odotuksista ja uudenlaisia joustavia teknisiä ratkaisuja. Tietovarantojen avaaminen luo uusia palveluita ja yritysten toimintamahdollisuuksia. Sähköisten palveluiden kehittyminen parantaa palvelutarjontaa ja palveluiden saatavuutta erityisesti pitkien välimatkojen olosuhteissa. Näihin trendeihin ja muutoksiin vastaamiseksi Lapissa on valmisteltu DigiLappi-ohjelma, joka linjaa digitaalisen Lapin kehittämistä vuoteen 2020. Ohjelma toimii myös hankerahoitusta ohjaavana asiakirjana.

DigiLappi visio 2020

Lapin hyvinvointiohjelma 2025

Lapin hyvinvointiohjelma on yhteinen tahdonilmaus maakunnan hyvinvoinnin kehittämisestä. Siinä määritellään hyvinvoinnin visio, tavoitteet, kehittämistoimenpiteet ja seurannan mittarit. Se on tarkoitettu työkaluksi ja ohjenuoraksi kuntien hyvinvoinnin kehittämisohjelmille ja -toimenpiteille.

Lapin laajakaistaohjelma

Valtion valtakunnallisen laajakaistahankkeen mukaisesti on tavoitteena, että vuoden 2015 loppuun mennessä yli 99 % väestöstä, vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Kuluttajat hankkivat tilaajayhteyden omalla kustannuksellaan valitsemaltaan teleyritykseltä.

Lapin maakuntasuunnitelma

Maakuntasuunnitelma on kuvaus Lapin yhteisestä, toivotusta kehityssuunnasta, johon maakunnan toimijat määrätietoisesti pyrkivät. Linjaukset ohjaavat edelleen kehittämisrahoituksen suuntaamista ja edunvalvontaa sekä maakuntakaavoitusta, joka ohjaa kuntakaavoitusta ja muuta alueiden käytön suunnittelua.

Lapin varautumissuunnitelma 2016 - AIKO

Lapin varautumissuunnitelma sisältää analyysin alueen muutosjoustavuudesta. Lisäksi suunnitelma sisältää alueen riskianalyysin sekä suunnitelman AIKO-rahoituksen käytöstä. Varautumissuunnitelma pohjautuu Lappi-sopimukseen sekä Lapin arktisen erikoistumisen ohjelmaan ja sen jalkauttamisesta saatuihin kokemuksiin. Suunnitelmaa on valmisteltu laajasti osallistaen ja se on tuotettu yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa. 

Lapin maakuntaohjelma

Keskipitkän aikavälin maakuntaohjelma laaditaan maakuntasuunnitelman pohjalta. Maakuntaohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisemmin, kuinka ja millä kärkihankkeilla strategiaa toteutetaan. Lisäksi ohjelmassa kuvataan kansallisten erityisohjelmien, koheesio- ja kilpailukykyohjelman sekä osaamiskeskusohjelman, toteuttaminen Lapissa. Maakuntaohjelmaan kuuluu myös rahoitussuunnitelma ja arviointiselostus sekä saamelaiskäräjien valmistelema saamelaiskulttuuriosio.

Nuorten ohjelma

Nuorten ohjelma on nuorten ja nuorten kanssa toimivien yhteinen näkemys siitä, mihin ja miten Lappia kehitetään. Ohjelmassa näkyvät nuorille tärkeät asiat, nuorten kanssa toimivien sitoutuminen, toiminnan painopisteet ja tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Ohjelma on koottu alueiden lähtökohdista ja se toimii apuvälineenä nuoriin liittyvissä päätöksissä.