Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Ohjeita hankkeiden toteuttamiseen

Hankkeen toteutusta ohjaa rahoituspäätös ja sen liitteenä oleva projektisuunnitelma sekä ohjeet Lapin liiton rahoittamille EAKR-hankkeille, jotka käydään läpi hankkeille järjestettävissä aloituspalavereissa.

Lapin liiton ohjeet rahoitetuille EAKR-hankkeille (päivitetty 18.12.2019)

Ohjeita hankkeen toteuttamiseen sekä tiedottamiseen ja viestintään löytyy myös www.rakennerahastot.fi -sivustolta.

Ohjausryhmän esityslistapohja

Tiedotteet:

Lapin liiton tiedote 30.11.2015 rahoittamilleen hankkeilleen lomapalkkavarauksista ja EURA -järestelmään tallennettavista henkilötiedoista
   - Liite 30.11.2015 tiedotteeseen: henkilötietot EURA järjestelmässä (TEM:n kirje)

Lapin liiton tiedote 4.10.2019 Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitetuille hankkeille

Koulutukset:

Maksatushakemus- ja seurantaraporttikoulutus 18.12.2019: koulutusmateriaali

Maksatushakemuksen liitteet:

- Kirjanpidon pääkirja maksatuskaudelta

- Pääkirjan avain, jos menoja ei ole eritelty tositekohtaisesti maksatushakemuksessa

- Kopiot kaikista välittömien kustannusten menotositteista liitteineen, välittömiin kustannuksiin kuuluvien tarjoilukustannusten yhteyteen on liitettävä tilaisuuden ohjelma ja osallistujalista. Tiedotus-/ilmoitus-/mainoskustannusten yhteyteen on liitettävä kuvat hankitusta materiaalista.

- Kopiot hankinta-asiakirjoista, sekä suoritetuista hintavertailuista

- Kaikista hankkeen työntekijöistä henkilöstöluettelo

- Kopiot työsopimuksista

- Osa-aikaisten työntekijöiden kokonaistyöaikakirjanpito

- Selvitys hankehenkilöstön työajasta ja maksetuista palkoista (päivitetty 12.9.2019)
(Täytetään henkilöittäin kuukausitasolla)

- Selvitys hankehenkilöstön loma-ajan palkoista

- Kumulatiivinen hankintaselvityslomake (päivitetty 12.9.2019)

- Maksatushakemuksen tsekkaus hakijoille