Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Merialuesuunnittelu

Merialuesuunnittelun tilannekatsaus ja ensimmäisen vaiheen kuuleminen  

Merialuesuunnittelun ensimmäisen vaiheen kuuleminen järjestettiin  10.4.-10.5.2019 välisenä aikana. Kuulemisen ja alueellisten tulevaisuustyöpajojen pohjalta käynnistyy varsinaisten suunnitelmaluonnosten valmistelu.

Kuulemisaineistona ovat valmisteluvaiheen tilannekuvan muodostavat selvitykset sekä valtakunnallisen merialueita koskevan tulevaisuuskenaarion luonnos. Keskeisen osan tilannekuvaa muodostaa osana merenhoidon suunnittelua laadittu Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti.

Kuulemisaineisto ja palautteen antaminen löytyvät osoitteesta: 

www.merialuesuunnittelu.fi/kuuleminen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri

Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Lapin liitto laatii yhteisen merialuesuunnitelman Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen kanssa. 

Merialuesuunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita. Erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen ovat tarkastelun kohteena.Lisäksi kiinnitetään huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. 

Merialuesuunnitelmat tehdään laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Voit ilmoittautua merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon täällä:  https://www.kyselynetti.com/s/merialuesuunnittelu 

Merialuesuunnittelusta säädetään Maankäyttö- 
ja rakennuslaissa:   http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160482  

Merialuesuunnittelun internetsivut:   https://www.merialuesuunnittelu.fi/ 

Merialuesuunnittelun Facebook-sivut:  https://www.facebook.com/Merialuesuunnittelu-353791115132459/ 

Merialuesuunnittelun Twitter:   https://twitter.com/MSP_FIN

Ympäristöministeriön merialuesuunnittelusivu:   http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Merialueiden_suunnittelu 

Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattorina toimii Pekka Salminen Varsinais-Suomen liitossa.