Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 16.5.2012 Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavasta tehdyt valitukset. (KHO 16.5.2012 T 1277)

Ympäristöministeriö vahvisti 30.3.2010 Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan.

Vahvistamispäätös...

Ympäristöministeriö määräsi vahvistamispäätöksessä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n perusteella maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lapin liitto kuulutti maakuntakaavan tulemaan voimaan 15.4.2010.

  Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava selostus.pdf (6303.6 kt )

Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan liitteet 1-2.pdf (2882.0 kB)

Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan selostus tiivistelmä.pdf (382.0 kB)

Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavakartta.pdf (8841.6 kt )

Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä.pdf (16016.3 kt )

Kaava on laadittu Soklin kaivoshankkeen alueidenkäytöllisiä edellytyksiä käsittelevänä vaihemaakuntakaavana, jonka alueella voimassa oleva Itä-Lapin maakuntakaava jää voimaan muutoin, paitsi kumottavilta osin.

Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava yhdessä myöhemmin laadittavien yleis- ja asemakaavojen kanssa luo alueidenkäytölliset edellytykset Soklin kaivoksen avaamiselle Savukoskelle. Suunnittelualue ulottuu myös Sallan ja Pelkosenniemen alueille. Soklin kaivoshankkeella on huomattava yhdyskuntataloudellinen merkitys Savukosken kunnalle ja koko Itä-Lapin seudulle. Hankkeella saattaa olla myös kansainvälisiä vaikutuksia.

Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu Soklin kaivostoiminnan aloittamisen edellyttämät kaivosalueen aluevaraukset (EK 1915) sekä yhteydet, joita ovat malmin kuljettamiseen tarvittava sivurata, malminkuljetuksen yhteystarve Soklista Venäjälle, sähkölinja Pelkosenniemeltä Sokliin sekä yhdystietasoinen merkittävästi parannettava tie (maantie 9671) Martista Sokliin. Yhdystielle (maantie 9671) on osoitettu vaihtoehtoinen linjaus lähellä Soklia. Kaivosalueen läheisyydessä sijaitsevat Natura-alueet luonnonsuojelualueina (SL 4325 ja SL 4326). Kaivosalueen ja Yli-Nuortin Natura-alueen välinen alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M 4518).

Vaihemaakuntakaavan taustalla ovat vuosina 2007 - 2009 käynnissä olleet ympäristövaikutusten arviointimenettelyt sekä Natura-arviot, joissa Yara Suomi Oy selvitti Soklin kaivoshankkeen vaikutuksia ympäristöön vaihtoehtoisten rata- ja voimajohtojen alueilla sekä itse kaivosalueella.

Kaavoitus etenee maakuntakaavan ohella myös  yleiskaavatasolla.