Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Maakuntakaavoitus

AJANKOHTAISTA

Lapin liiton hallituksen kokouksessa 4.11.2019 käsittelemä Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotusaineisto kokonaisuudessaan löytyy sähköisenä OneDrive-kansiosta. Alla on linkki kansioon.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 ehdotusaineisto

 

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmisteluaineisto  oli nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti  28.1.2019. – 28.2.2019  Utsjoen, Inarin ja Sodankylän kunnanvirastoissa sekä Lapin liiton virastossa.   

Lapin liiton hallitus hyväksyi 29.4.2019 vastineet Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistosta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin.

Ote Lapin liiton hallituksen pöytäkirjasta ( 29.4.2019)

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistosta saatu palaute ja niihin annetut hyväksytyt vastineet (hallitus, 29.4.2019)

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -luonnos, keskeisimmät palautteet ja niihin laaditut vastineet

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (hallitus, 29.4.2019)

Linkki Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 29.4.2019 tiedotteeseen 

Tiedote

Kaavaluonnos taustaselvityksineen on nähtävänä alla olevalla sivulla:

http://www.lappi.fi/lapinliitto/pohjois-lapin-maakuntakaava-2040

Taustapaperi:

Pohjois-Lapin maakuntakaava tähtää vuoteen 2040

Lapin liiton maakuntakaavatyön alla on nyt Pohjois-Lapin maakuntakaava. Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja pohjoisimmalle Lapille pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Kaavan on tarkoitus olla valmis vuoden 2020 lopussa.

Taustaa Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -prosessista.pdf (328.2 kt )

 

 

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040

Lapin liiton hallitus päätti 24. huhtikuuta 2017 kuuluttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaava kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 2.5.2017 alkaen Lapin liitossa, Lapin kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla.

Maakuntakaava on strateginen kehittämisen väline, joka vaikuttaa kuntien kaavoitukseen, muuhun alueidenkäyttöön ja viranomaisten toimintaan. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 koskee Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntia.

Linkki Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -sivuille 

KUULUTUS / GULAHUS / KULLUUTTÂS / KUULTÕS
(kuulutus vireilletulosta)

 

MUITA AJANKOHTAISIA

Korkein hallinto-oikeus on antanut 16.2.2017 päätöksen Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen vahvistamista koskevasta asiasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus oikaisee ympäristöministeriön päätökseen liitetyn valitusosoituksen kuulumaan siten, että ympäristöministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

2. Valitus hylätään. Ympäristöministeriön päätöstä ei muuteta.
3. Lounais-Lapin Vihreät ry:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.
4. Lausuminen ympäristöministeriön päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

KHO 16.2.2017 päätös

 

 

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaa on nyt tarkistettu alkusyksystä 2016 saatujen muistutusten perusteella. Natura-alueita korvaavista alueista on tehty selvitys ja esitys valtioneuvostolle Naturasta poikkeamiseksi. Poikkeamisesitys koskee Kemihaaran allasta ja Sallatunturin matkailualueen laajennusta. Lapin liiton hallitus hyväksyi muistutuksiin laaditut vastineet, maakuntakaavaehdotuksen sekä esityksen korvaaviksi alueiksi kokouksessaan maanantaina 28. marraskuuta 2016.

Kaava-aineisto hallitukseen 28.11.2016 :  

http://www.lappi.fi/lapinliitto/rovaniemen-ja-ita-lapin-maakuntakaava

 

Ympäristöministeriö vahvisti 10.5.2016 Kemi-Tornio-alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittaisen kumoamisen

Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen käsittää osia Kemin kaupungista sekä Keminmaan ja Simon kunnista. Suunnittelualue käsittää Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan alueen. Maakuntakaavan osittaisella kumoamisella kumotaan Kemi-Tornio -alueen ydinvoimamaakuntakaavan ydinvoimalaitoksen suojavyöhyke (sv-1) määräyksineen, maakuntakaava-alueen raja ja moottorikelkkailureitit sekä energiahuollon alueen merkinnästä ydinvoimalaitokseen viittaavat merkinnän selitykset ja määräykset.

Ympäristöministeriö katsoo, että Kemi-Tornio alueen ydinvoimamaakuntakaavan osittainen kumoaminen täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:ssä asetetut sisältövaatimukset.

Kaavasta tehtiin kolme valitusta, jotka hylättiin. Kaavasta ei jätetty vahvistamatta mitään osia.

Linkki ympäristöministeriön päätökseen

 

 

Lapin liiton hallitus hyväksyi 18.4.2016 vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta  viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä saatuihin lausuntoihin

Lausunto ja vastineet Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava 18.4.2016.pdf (969.1 kt )

 

Ympäristöministeriö vahvisti Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan 13.1.2016

Ympäristöministeriö on vahvistanut Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan. Kaavassa käsitellään pääosin Suhangon kaivoshankkeeseen liittyvää kaavoitusta Ranuan, Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueella sekä hankkeeseen liittyviä tie- ja voimajohtolinjauksia.

Ympäristöministeriö katsoo, että Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava täyttää sille maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:ssä asetetut sisältövaatimukset. Kaavasta ei ole tehty valituksia, eikä siitä jätetä vahvistamatta mitään osia.

Linkki Ympäristöministeriön päätökseen

Linkki Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavaan

 

KEMIHAARAN SUOT (FI130 0907) NATURA-ARVIOINNIN LAUSUNTOPYYNTÖ

Lapin liitossa on laadittavana Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava. Maakuntakaavassa on esitetty maankäyttövaraus Kemihaaran altaalle ja voimalaitokselle. Kemihaaran allas sijoittuu osittain Kemihaaran suot Natura-alueelle (FI130 0907, Pelkosenniemi ja Savukoski)

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti varataan Kemihaaran suot Natura-alueen haltijoille tilaisuus antaa lausuntonsa Natura-arvioinnista. Lausunto on toimitettava 22.6.2016 mennessä osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, PL 8056, 96101 Rovaniemi tai info@lapinliitto.fi  

Natura-arviointi on nähtävillä 21.12.2015-22.6.2016 välisen ajan Lapin liitossa ja Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvirastoissa sekä sähköisenä osoitteessa www.lappi.fi/lapinliitto/maakuntakaavoitus

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville myöhemmin vuonna 2016.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilöitä ovat suunnittelujohtaja Riitta Lönnström ja maakuntainsinööri Juha Piisilä.

Kemihaaran Natura-arviointi (22.12.2015).pdf (6905 kt )

  Lapin Liitto Natura-alueet taustaselselvitys (17.12.2015).pdf (17669.8 kt )

 

 

Korkein hallinto-oikeus on antanut  11.9.2015 päätöksen Länsi-Lapin maakuntakaavan vahvistamista koskevasta asiasta.

 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n valitus jätetään tutkimatta vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitettyjen valitusperusteiden osalta.

2. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. Valitukset hylätään. Ympäristöministeriön päätöksen lopputulosta ei muuteta.

3. Lausuminen Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

 Linkki KHO päätökseen  Muu päätös 2387/2015