Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
Mika Riipi
 
Lapland Above Ordinary

Maakuntajohtajan blogi

Kunnat on nostettava uudistuksessa kuskin paikalle

Lapin perussuomalaisten puheenjohtaja Matti Torvinen oli tämän aamun Lapin Kansassa huolissaan Lapin sote-valmistelun päätymisestä keskustalaisten käsiin. On erittäin hyvä, että sote-uudistukseen ja sen tärkeyteen on Lapin kunnissa herätty - nyt jos koskaan tuleekin olla hereillä! 

Ymmärrän myös huolen poliittisesta edustavuudesta soten valmistelussa, mutta se ei tässä tilanteessa ole kuitenkaan huolista päällimmäisin. Jotta tilanne avautuu paremmin, sitä on ensin hieman taustoitettava.

Vuosi aikaa väliaikaishallintoon

Uusi Lapin maakunta tehtävineen aloittaa vuoden 2019 alusta. Ennen sitä on kuitenkin luotava väliaikaishallinto hallinnoimaan ja valmistelemaan uuden maakunnan perustamista. Väliaikaishallinto aloittanee kesällä 2017 eli reilun vuoden päästä ja sen muoto, kokoonpano, toimivalta ja tehtävät määritellään lailla.

Lailla määrättyyn väliaikaishallintoon on kuitenkin reilu vuosi aikaa. Kun ymmärrämme muutoksen suuruuden ja valmisteluun liittyvät haasteet, olisi äärimmäisen tärkeää, että maakunnassa jo tapahtuvaa valmistelutyötä voitaisiin tämän tulevan vuoden ajan jo koordinoida ja ohjata yhdeltä taholta. Tämän vuoksi kevään aikana on osana soten poliittista prosessia valmisteltu tiekarttaa kohti uuden maakunnan väliaikaishallintoa. Osana tiekarttaa on myös nostettu esiin legitiimin poliittisen ohjausryhmän kokoaminen reilun vuoden ajaksi – tämän ryhmän poliittisesta edustavuudesta Matti oli siis huolissaan.

Alueellinen edustavuus poliittisen edelle 

Tiekartta ja esitys poliittisesta ohjausryhmästä valmistuvat toukokuussa, jolloin ne lähetetään kunnille hyväksymistä varten. Esitystä ei siis ole vielä lyöty lukkoon, mutta pohja-ajatuksena valmistelussa on ollut se, että kunnat on nostettava uudistuksessa kuskin paikalle: Siellä on oltava mukana edustus jokaisesta Lapin kunnasta – uudistus on aivan yhtä tärkeä Pelkosenniemelle kuin Rovaniemelle. Jos nyt hakisimme viimeisimmän kunnallisvaalien mukaista puoluepoliittista jakaumaa, edustavuus yksittäisen kunnan kannalta ei vastaisi kunnan toimivaltaa tai poliittisia voimasuhteita. 

Valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja samoin kuin kunnanjohtaja toimivat tietenkin kunnissaan valtuustojensa antamalla mandaatilla ja kaikki suuremmat ratkaisut tulevat kuntiin erikseen päätettäväksi ennen väliaikaishallintoa. Poliittinen edustavuus toteutuu siis edelleen ja siellä missä sen pitääkin – kuntien valtuustoissa. Olennaista on tietenkin, että valmistelutyö on avointa ja kaikkia ryhmiä kunnasta tai koosta riippumatta informoidaan valmistelun etenemisestä. 

Kunnat kuskin paikalle 

On kuitenkin olemassa paljon suurempi huoli kuin Matin esiin nostama poliittinen edustavuus tässä väliaikaisessa koordinaatioryhmässä. Se on yksinkertaisesti se, että yhteistä näkemystä minkäänlaisesta maakunnallisesta ohjausjärjestelmästä ei synny ennen lailla määrättyä väliaikaishallintoa.

Uudistusta kohti väliaikaishallintoa ei voi ohjata mitkään muut tahot kuin lappilaiset kunnat. Toivon hartaasti, että kunnat päättävät yhteisestä valmistelumandaatista, oli sen poliittinen koostumus mikä tahansa. Vaihtoehtona on nimittäin vuoden hyvän valmisteluajan hukkaaminen: Ajelehtiminen eri intressitahojen etujen ohjailemana ja kahden keskussairaalan kyräilyn säestämänä kohti väliaikaishallintoa.    

Tiedonantoja ei pidä vain lukea, niitä pitää itse kirjoittaa

Euroopan komissio julkisti tänään pitkään odotetun arktisen tiedonannon, jossa se esittää poliittiset linjauksensa arktisen alueen yhteistyöstä. Tiedonannon sisältöön on Suomessa ladattu paljon odotuksia, onhan Suomi seuraava Arktisen neuvoston puheenjohtaja ja EU:n pohjoisimpana valtiona arktisen alueen mahdollisuudet näkyvät täällä konkreettisimmin.

Tiedonanto ei sisällä kuitenkaan mitään yllättävää. Keskeinen fokus on edelleen kestävässä kehityksessä ja ympäristökysymyksissä. Arktisen alueen taloudelliset mahdollisuudet kylläkin tiedostetaan ja investointitarpeita korostetaan, mutta ilman konkretiaa. Uutena avauksena ehdotetaan komission vetämää laajapohjaista arktista foorumia, jonka työn kautta pyrittäisiin löytämään konkreettisia hankkeita ja tiivistämään EU:n eri rahoituslähteiden käyttöä niiden toteuttamisessa.

Uusia linjauksia on nyt hyödynnettävä!

Pohjoiset jäämerenyhteydet jäävät valitettavasti yleistason maininnoille. Tutkimusta ja arktista informaationkeruuta painotetaan, mutta Suomen ajama arktinen informaatiokeskus on paperista poissa ja sen sijaan tiedonannossa painotetaan tutkimusverkostojen roolia EU-PolarNet -verkosto etunojassa. Arktisen olosuhdeosaamisen ja siihen liittyvän innovaatiopotentiaalin sekä vihreän talouden mahdollisuuksien nosto ovat Suomen ja Lapin kannalta erittäin positiivisia asioita.

Tiedonannon linjauksia on nyt hyödynnettävä aktiivisesti kehittämistyössä EU:n sisällä ja pyrittävä varmistamaan EU:n rahoituskanavien täysimääräinen hyödyntäminen pohjoisen Suomen hankkeissa. Erityisesti meillä Lapilla vahvan arktisen erikoistumisen ja klusterityön kautta on tässä paljon hyödynnettävissä - aktiivisuutta tarvitaan!

Keskeisessä roolissa Suomen arktisen strategian päivitys

Tiedonantoa arvioidessa on kuitenkin muistettava, että globaalissa arktisessa politiikassa EU on edelleen sivuraiteilla. Tärkein lähitulevaisuuden painopiste Suomessa tulee olla oman kansallisen arktisen politiikan terävöittämisessä ja Suomen aktiivisessa roolissa paitsi EU:ssa, niin myös kaikilla kansainvälisillä arktisen politiikan foorumeilla.

Tässä mielessä keskeiseen rooliin tulee nostaa Suomen arktisen strategian päivitys, joka on ollut kuluvan talven valmistelussa. Kolmisen vuotta vanha strategia luo hyvän pohjan priorisoida, terävöittää ja konkretisoida toimenpiteitä ja samalla nostaa arktisuus ja pohjoisen mahdollisuudet aidosti kansalliseksi politiikan painopisteeksi. Samalla voidaan luoda vahvempaa pohjaa Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden valmisteluun - kausi on Suomelle tuhannen taalan paikka kansallisten tavoitteiden ajamiselle.

On vaikutettava niillä areenoilla, missä arktisen alueen tulevaisuutta tehdään

Ydinasia on nyt kansallisesti aidosti ymmärtää arktisen alueen politiikka ympäristökysymyksiä laajempana agendana. Suomen geopoliittinen ja logistinen asema tulisi täysimittaisesti hyödyntää. Pohjoisen liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen tulisi laatia pitkän tähtäimen investointisuunnitelma yhdessä naapurimaiden kanssa. Arktiseen osaamiseen tulisi panostaa ja pohjoisen mahdollisuuksia hyödyntävän liiketoiminnan kasvun esteitä tulisi määrätietoisesti purkaa.

Ilman vahvaa kansallista näkemystä emme pysty vaikuttamaan niillä areenoilla, joissa arktisen alueen tulevaisuutta tehdään. Tiedonantoja ei tule vain lukea, niitä pitää itse kirjoittaa. Nyt kun arktinen hype on vähän laskenut, olisiko Suomessakin aika lopettaa pelkät juhlapuheet ja ryhtyä töihin?

 

Lue lisää Euroopan komission arktisesta tiedonannosta.

Maakunnan perustukset kunnossa – rakennustyö voi alkaa

 

Sipilän hallitus julkaisi toissapäivänä linjaukset soten ja aluehallintouudistuksen jatkovalmistelun pohjiksi. Linjaukset olivat pääosin hyviä ja tilannetta selkiyttäviä:
  • Maakuntien liitot, ELY:t ja TE-toimistot yhdistetään uusiksi 18 maakunnaksi, joilla kaikilla on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu.
  • Viiden alueen yliopistosairaalayhteistyö on sopimuspohjaista ilman ylimääräistä hallintoporrasta.
  • Kuntayhtymien varat ja velat siirtyvät maakunnille, kunnilta tarvittavat tilat maakunta vuokraa.
     

Maakunnissa soten järjestämis- ja tuottamisvastuu eriytetään – maakunta vastaa palveluiden järjestämisestä ja nykyinen sairaanhoitopiirien ja kuntien tuotanto henkilöstöineen kootaan ensisijaisesti maakunnan omistamaan ammatillisesti johdettuun yhtiöön. Tuotantoa avataan suunnitellusti niin yksityiselle kuin kolmannelle sektorille. Asiakkaan valinnanvapaus on keskiössä. Rahoitus tulee alkuvaiheessa suoraan yleiskatteisena valtiolta maakunnille, siirtymistä tulevaisuudessa maakuntaveroon selvitetään.

 
Pääasia: linjauksia syntyi ja uudistus etenee
 
Linjaukset muodostavat hyvän perustan uudistukselle. Paljon yksityiskohtia ja perusrakenteisiinkin liittyviä asioita jäi kuitenkin vielä auki. Rahoitusmallin rakentaminen, kuntien omaisuusriskit, monituottajamallin hallinta ja valtakunnallisesti läpinäkyvän seurantakriteeristön rakentaminen ovat ehkäpä näistä päällimmäisiä. Pääasia on kuitenkin se, että linjauksia syntyi ja uudistus nyt etenee – ongelmia, kysymyksiä ja niiden esittäjiä riittää kyllä aina.
 
Pelastuslaitoksilla ei saa pelata
 
Toissapäivän linjauksista oikeastaan ainoa hyvin kyseenalainen oli pelastustoimen järjestämisvastuun määrittäminen viidelle yliopistosairaalamaakunnalle. Ratkaisua perusteltiin pelastustoimen ja ensihoidon kytkemisellä toisiinsa sekä vanha uskontunnustus siitä, että nykyistä suuremmat pelastuslaitokset takaavat resurssien tehokkaan käytön ja paremman avun saannin.
 
Tämä linjaus oli kaikilta osin täysin perusteeton. Järjestämisen näkökulmasta niin ensihoito kuin pelastustoimi tulee kytkeä minimissään 12 laajan päivystyksen sairaalan toiminta-alueeseen – ei yliopistosairaalatasolle. Nyt esitetty linjaus tulee sekavoittamaan järjestelmää ja vastuita, rahoituksen ja päätösvallan karkaaminen Oulun tulee myös konkretisoimaan lupauksen paremman avun saamisesta Lapin syrjäalueilla karulla tavalla.
 
Viisautta on, että huonoja tai huonosti harkittuja päätöksiä voi onneksi vielä muuttaa – voihan?
 
Nyt alkaa aito rakenteisiin menevä valmistelutyö
 
Nyt tehtyjen linjausten johdosta Lapissakin olisi vihdoinkin aika aloittaa aito, rakenteisiin menevä valmistelutyö. Aluehallinnon osalta lähtökohdat työn aloittamiselle ovat hyvät – muutoksesta on käyty talven mittaan jo useasti keskusteluja niin ELY:n kuin AVI:n kanssa. Olemmekin kutsuneet jo ensi viikolle aluehallintotoimijoiden johtoryhmät koolle pohtimaan konkreettisen muutosvalmistelun aloittamista ja uuden maakunnan suunnittelua.
 
Sen sijaan SOTE on edelleen lähtökuopissa – ja osin valitettavan syvällä. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on tähän asti suunniteltu tiiviisti oman tuotantokuntayhtymän perustamista. Nyt tehtyjen linjausten jälkeen lienee väistämätöntä, että esitys muuttuukin pikavauhtia kuntayhtymästä osakeyhtiöksi.
 
Nyt tarvittaisiin malttia ja viisautta rakentaa yhteistyötä muurien sijaan. Palveluiden integraation ja tulevaisuuden säästöpaineiden valossa maakuntaan ei kannata perustaa kahta alueellista tuotantoyhtiötä: Oman aseman suojelemiseksi sellaisten rakentaminen aiheuttaa vain kipeitä purkupäätöksiä tulevalle maakuntavaltuustolle.

 

 

Brysselissä rakennetaan jatkossakin yhteistä Eurooppaa

Talven selkä taittuu nyt vauhdilla, päivä pitenee silmissä ja keväthanget ovat jo kovettuneet. Eilen yllätin itseni inventoimassa pilkkirepun sisältöä todeten, että ahvenpilkkivarasto kaipaa täydennystä. Pimeän talven sekä työn ja arjen kiireissä aika on kulunut kuin unessa – kevään kaunein taika on siinä, että se herättää paitsi kauniin pohjoisen luonnon niin myös meidät pohjoisen ihmiset!
 

Kevään taika rikkoutui toissapäivänä järkyttäviin uutisiin Brysselistä

Uutiset terrori-iskuista tulivat hyvin lähelle meitä kaikkia, onhan Bryssel meille monelle lappilaisellekin hyvin tuttu Euroopan unionin hallintokaupunkina, jossa asioidaan melkein kuin Helsingissä. Viime viikolla olin itse Brysselissä yhdessä parinkymmenen hengen lappilaisdelegaation kanssa ja palasimme Suomeen perjantaina tutun ja turvallisen Brysselin lentoaseman kautta. Tuntuu aivan käsittämättömältä, että vain muutamaa päivää myöhemmin sen lähtöaula on murskana ja koko kaupunki on pysähtynyt suremaan.

Tähän ei kuitenkaan saa pysähtyä. Eilisen ja tämän päivän uutiset Brysselistä kertovat, miten ihmiset ovat spontaanisti kokoontuneet muistelemaan ja suremaan yhdessä uhreja, mutta samalla myös valamaan uskoa siihen, että elämä jatkuu. Ainakin minulle tästä tulee vahva tunne, että paras tapa kunnioittaa järjettömän terrorismin uhreja on kaiken sen työn määrätietoinen jatkaminen, joka pohjautuu yhteiseen eurooppalaiseen arvomaailmaamme ja yhteiskuntajärjestelmäämme. Jatkossakin lappilaisten delegaatioiden on suunnattava Brysseliin kehittämän ja rakentamaan yhteistä Eurooppaa.


Arktinen älykäs erikoistuminen: klusterityön kautta uudenlaisia mahdollisuuksia

Omassa työssäni EU-taso on luonnollisesti koko ajan esillä ja viime aikoina erityisen paljon. Syynä tähän on ollut älykäs erikoistuminen ja sen jalkauttamiseksi luotu klusterityö, joissa olemme Lapissa tehneet määrätietoista työtä ja edenneet eturintamaan koko Eurooppa-tasolla. Muun muassa tätä työtä olimme yhdessä sidosryhmien kanssa viime viikolla esittelemässä Brysselissä ja samalla hakemassa kumppaneita työn laajentamiseksi osaksi eurooppalaisia verkostoja ja rahoitusmahdollisuuksia.

Oma ja Lapin liiton rooli tässä työssä on ollut puitteiden luominen – varsinaista kehittämistyötä tekevät lappilaiset kunnat, elinkeino- ja kehittämisyhtiöt, oppilaitokset, kolmannen sektorin toimijat ja tutkimuslaitokset. Uskon vahvasti, että klusterityön kautta voimme löytää aivan uudenlaisia mahdollisuuksia lappilaisten yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseksi. Työ vaatii vain kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä – haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaikkia teitä tässä työssä mukana olevia arvokkaasta panoksesta ja kannustaa jatkamaan samalla tiellä!


Pääsiäisen viettoa Savukosken perinteisillä kuivalihamarkkinoilla

Tänään vietämme jo kiirastorstaita ja edessä ovat pääsiäispyhät. Pääsiäisen aikaan järjestetään perinteisesti monenlaisia tapahtumia ympäri Lappia. Itse pääsen osallistumaan tänä pääsiäisenä perinteikkäille Savukosken kuivalihamarkkinoille. Ne omatkin kuivat lihat pitäisi pyhien aikana ehtiä laittamaan katolle.

Näillä ajatuksilla haluan toivottaa kaikille rauhallista ja aurinkoista pääsiäistä – nautitaan yhdessä Lapin keväästä!

 

 

Saavutamme haluamamme diplomatialla

Luottamus on ollut Lapissa viime viikkoina kuuma puheenaihe. Tai pikemminkin sen puute. Ainahan Lapissa on osattu toisia kyräillä ja kotiin päinkin vetää, mutta Rovaniemen kaupungin maanantainen päätös myydä Lapin ammattikorkeakoulun osakkeensa Lapin yliopistolle vastoin Kemin ja Tornion tahtoa on kärjistänyt keskustelua aivan uusiin mittasuhteisiin. Lapin kaksi maakuntakeskusta ovat ajautuneet napit vastakkain.

Taustalla ovat tietenkin julkisen talouden sopeuttamistavoitteet ja koko julkista sektoria koskevat rakenneuudistuspaineet. On niiden kanssa Lapissa kipuiltu ennenkin, mutta kipuilu on rajoittunut tähän asti pienten kuntien vaimeiksi hätähuudoiksi kaupunkeihin karkaavista palveluistaan. Nyt uhkat ulottuvat kuitenkin jo maakuntakeskuksiin ja niiden keskeisiin palveluihin - samalla luonnollisesti niin äänet kuin äänenpainotkin kovenevat.

Lapissa kunnat ja kaupungit ovat tähän saakka tottuneet pärjäämään omillaan. Suurempia rakenteellisia uudistuksia on tehty lähinnä vain koulutuspuolella - esimerkiksi sotessa olemme edelleen järkähtämättömästi lähes samoissa rakenteissa kuin 30 vuotta sitten.

Puolustammeko omia intressejämme juuri kun pitäisi rohkeasti astua ulos omista konttoreista?

Pitkät välimatkat ja erityisolosuhteet ovat tähän asti suojanneet meitä. Nyt se aika on yhtäkkiä ohitse, suojamuuri on murtunut ja näyttää pelottavasti siltä, että meillä ei ole välineitä kohdata ja käsitellä uutta tilannetta. Käperrymmekö syvemmälle omiin taustaorganisaatioihimme ja puolustamme omia intressejämme juuri kun pitäisi rohkeasti astua ulos omista konttoreista ja tarttua naapuria kädestä?

Vanha sanonta jo Rooman valtakunnan ajoilta kertoo, että riittävän vahvan ei tarvitse käyttää diplomatiaa. Yhtäkään niin vahvaa toimijaa ei maakunnastamme löydy - edes koko Lapin voimavarat eivät tähän lähellekään riitä. Yhtenäisenä Lappinakin todellinen painoarvomme valtakunnan politiikassa on väestöpohjamme - kolme prosenttia. Kaikki sen yli haluamamme on saavutettava diplomatialla; neuvotteluilla ja yhteistyöllä.

Oulun kanssa riittävän vahva arktinen yhteistyömalli

Yliopiston ja lappilaisen korkeakoulukentän on tiivistettävä yhteistyötä ja haettava synergiaetuja, mutta keskinäisellä piirileikillä ei lappilaista korkeakoulutusta pitkälle suojata. Ainoa kestävä tie on käydä samaan neuvottelupöytään Oulun kanssa ja rakennettava riittävän vahva arktinen yhteistyömalli työnjakoineen Pohjois-Suomen tasolle. Ja tällä en tarkoita yliopistojen yhdistämistä, vaan nykyiselle pohjalle rakennettavaa entistä tiiviimpää keskusteluyhteyttä ja vahvuuksiemme tukemista. Tämä koskee koko maakuntaa: Oulusta ei pidä rakentaa uhkaa vaan se on nähtävä Lapille vahvana kumppanina pohjoisten ja arktisten asioiden ajamisessa etelän väkirikkaiden alueiden suuntaan.

Kiukuttelun, nokittelun ja syyttelyn sijaan ainoa vaihtoehto tässä tilanteessa on käydä maakunnassa samaan keskustelupöytään. Soten osalta olemme pöytää jo kattamassa ja kritiikistä huolimatta hankevaroista - ei kuntien jo ennestään tyhjistä lompakoista. "Koko Lapin sote" -hankkeen tavoitteena on luottamuksen, sitoutumisen ja yhteisen suunnittelun ja tekemisen kautta etsiä ja löytää linjaukset Lapin maakunnan sote-uudistuksen valmisteluun. Minä ja koko Lapin liitto olemme valmiita toimimaan sillanrakentajina ja tekemään kaikkemme yhteisen Lapin maakunnan eteen.

Rakennemuutokset etenevät väistämättä ja aidot uhat maakunnallemme ovat sellaisia, joita voimme taklata vain yhdessä. Toivon syvästi, että tulevana keväänä aito keskusteluyhteys löytyy ja pääsemme piirisarjan sijaan rakentamaan globaalissa kisassa menestyvää joukkuetta - siihen Lapilla on täydet edellytykset.

 

Näytetään tulokset 6 - 10 / 48
Merkintöjä per sivu
Sivu 10