Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Päätöksenteko


Lapin liitto on 21 jäsenkuntansa muodostama kuntayhtymä , jonka hallinnon perusperiaatteet määritellään kuntalaissa ja jäsenkuntien hyväksymässä perussopimuksessa . Lapin liitto on yksi Suomen 18 maakunnan liitosta , joiden päätöksenteko perustuu kunnalliseen demokratiaan.

Lapin liiton ylin päättävä elin on kunnallisvaalikaudeksi valittava valtuusto. Valtuuston valitsee joka 4. vuosi kunnallisvaalien jälkeen kokoontuva edustajainkokous. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, päättää muun muassa liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä valitsee maakuntahallituksen .

Valtuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan , jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat. Valtuusto valitsee myös Lapin pelastuslautakunnan. Lapin pelastuslaitos aloitti toimintansa 1.1.2004 Lapin liiton alaisena yksikkönä

Hallitus vastaa Lapin liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta. Maakuntahallitukseen valitaan maakuntavaltuuston vaalikaudeksi maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan 15 jäsentä. Maakuntahallitus, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ohjaa ja valvoo Lapin liiton viraston toimintaa.

Lapin maakunnan yhteistyöryhmä on rakennerahasto-ohjelmien maakunnassa tapahtuvaa toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Siitä on säädetty rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetussa laissa " 1999/1353 Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista  ja asetuksessa  1354/1999  Asetus rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista.  Yhteistyöryhmän asettaa Lapin liiton hallitus eri osapuolten ehdottamista ehdokkaista.