Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma

Edellinen koko Lapin maakunnan kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2000 ( Lapin liikenne 2020 ). Tämän jälkeen on kansainvälisessä ja kansallisessa toimintaympäristössä sekä maakunnan kehitysnäkymissä ja kehittämis-strategioissa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Muutoksista merkittävimpiä ovat kaivostoiminnan ja matkailun voimakas kehitys sekä arktisen alueen merkityksen huomattava kasvu. Muutosten johdosta päätettiin kesällä 2010 käynnistää Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen. Suunnitelman yhteydessä laadittiin myös Länsi-Lapin maakuntakaavoitusta palveleva ja erikseen raportoitu Länsi-Lapin liikenneselvitys.

Samanaikaisesti maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kanssa on ollut käynnissä mm. Liikenneviraston Liikenneolosuhteet 2035-projekti, Lapin ilmastostrategia, Lappi-Murmansk-liikennejärjestelmäsuunnitelman
esiselvitys, Lapin matkailun kehittämisstrategian päivitys ja Rovaniemen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Seudullisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia on aikaisemmin laadittu lisäksi Kemi-Tornion seudulta. Uusi hallitusohjelma
on myös laadittu suunnitelman viimeistelyn aikana.

Suunnitelman keskeisenä lähtökohtana on toiminut Lapin maakuntasuunnitelma 2030 ja siinä esitetyt kehittämisstrategiat. Lisäksi on otettu huomioon myös mm. EU-tason ja valtakunnallisten tavoitteiden ja linjausten vaikutukset sekä Lappi osana arktista aluetta. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tavoitteena on ollut tarkastella ihmisten liikkumista ja elinkeinoelämän kuljetuksia kokonaisuutena, jotta liikennejärjestelmän kehittämistarpeet ymmärretään syvällisemmin ja toimenpiteet pystytään perustelemaan aikaisempaa tarkemmin. Huomiota on kiinnitetty myös yhteistyön ja toimintamallien kehittämistarpeisiin. Tarkastelujen pohjalta on pyritty löytämään toteuttamiskelpoiset keinot ja linjaukset, joilla liikennejärjestelmä parhaiten tukee maakunnan kehittymistä ja joita toteuttamalla maakuntasuunnitelmassa esitetyt Lapin kehittämisen tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Linjaukset on avattu myös lähivuosien toimenpideohjelmaksi.

Suunnitelma on laadittu tiiviissä vuorovaikutuksessa eri seutukuntien ja liikennejärjestelmän eri osa-alueiden asiantuntijoiden kanssa. Suunnitteluprosessin aikana on järjestetty kaksi laajaa seminaaria sekä alueelliset seutukuntakohtaiset sidosryhmätilaisuudet.

Suunnitelman on laatinut konsulttina Sito Oy, jossa työstä on vastannut DI Petri Launonen. Työhön ovat osallistuneet lisäksi TkL Kati Kiiskilä, FM Ilkka Salanne ja KTM Sanni Rönkkö. Alikonsulttina ovat toimineet DI Henriika Weiste Waystep Consulting:sta ja DI Timo Perälä Navico Oy:sta.

Tässä liikennejärjestelmäsuunnitelmaraportissa on esitetty tiivistetysti Lapin maakunnan liikennejärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen keskeiset lähtökohdat, liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet sekä liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset lähivuosien toimenpideohjelmineen ja vaikutusarviointeineen. Lähtökohdat on esitetty tarkemmin erillisessä taustaraportissa.