Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin maakuntasuunnitelma 2030

Maakunnan liitolla on vastuu maakunnan suunnittelusta ja kehittämisestä alueiden kehittämislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Maakuntasuunnitelma on kuvaus Lapin yhteisestä, toivotusta kehityssuunnasta, johon maakunnan toimijat määrätietoisesti pyrkivät. Linjaukset ohjaavat edelleen kehittämisrahoituksen suuntaamista ja edunvalvontaa sekä maakuntakaavoitusta, joka ohjaa kuntakaavoitusta ja muuta alueiden käytön suunnittelua.

Maakuntasuunnitelma 2030 linjaa Lapin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet ja strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmalla tuodaan esille lappilainen kehittämisen tahtotila, johon valtiovallan odotetaan omilla toimenpiteillään kumppanina sitoutuvan. Lapin elinkeinopolitiikan strategiana on omiin luonnonvaroihin, vetovoimatekijöihin ja osaamiseen perustuen panostaa voimallisesti korkean jalostusasteen luonnonvara- ja energiateollisuuteen sekä matkailuvetoiseen elämysklusteriin. Näihin kärkialoihin panostamalla on mahdollista synnyttää niin merkittävä määrä uusia työpaikkoja, että muuttotase käännetään positiiviseksi. Näin maakunnan luonne pitkään väestöä menettäneenä alueena muutetaan muuttovoiton alueeksi, jolloin Lapista kehittyy 195 000 asukkaan elinvoimainen maakunta vuoteen 2030 mennessä.

Elinkeinojen kehittämisen rinnalla on varmistettava se, että kunnat säilyvät toimintakykyisinä ja palvelutarjonta vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Sekä valtion taloudellisen liikkumavaran että kuntatalouden odotetaan kiristyvän lähivuosina. Samanaikaisesti palvelujen kysyntään kohdistuu lisääntyviä paineita esimerkiksi väestön ikääntymisestä johtuen. Tämän vuoksi on välttämätöntä suhtautua avoimesti lisääntyvään ylikunnalliseen ja maakunnalliseen yhteistyöhön palvelujen järjestämisessä. Lisäksi on löydyttävä valmiutta kuntakentän rakenteelliseen uudistamiseen mahdollisten kuntaliitosten muodossa.   

Lapin liiton valtuusto on omalta osaltaan sitoutunut strategian toteuttamiseen hyväksymällä maakuntasuunnitelman kokouksessaan 25.11.2009.