Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lappi-brändin kehittämishanke 2011-2013

Lappi-brändin kehittämishanke tuottamaan alueelle kokonaisvaltaista kilpailuetua

Maakunnasta muodostuvaan mielikuvaan on mahdollista vaikuttaa ja alueen brändiä voidaan määrätietoisesti rakentaa. Vahva brändi lisää vetovoimaa yrityksiin ja investointeihin, houkuttelee osaavaa työvoimaa, tukee vientiteollisuutta, edistää matkailutavoitteita ja vahvistaa maakunnallista identiteettiä ja nostaa itsetuntoa.

1.3.2011 käynnistynyt kaksivuotinen Lappi-brändin kehittämis- ja uudistamistyö vahvistaa brändiä laaja-alaisena yhteistyönä. Tavoitteena on rakentaa Lapille kansainvälisesti tunnettu moderni ja monipuolinen vahva brändi. Hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa seuraavasti:

Hankevaiheet

1. Vaihe

Lappi - brändin kehittämishankkeen ensimmäinen vaihe 1.3.2011- 19.8.2011 koostui hankkeen valmistelutöistä, projektiorganisaation rakentamisesta ja järjestäytymisestä, tarvittavista kilpailutuksista sekä lähtötilaselvityksen toteuttamisesta. Lappi - brändin lähtötilanteen selvitystyössä kartoitettiin lappilaisten, muualla kotimaassa ja ulkomailla asuvien ihmisten näkemyksiä Lapista. Selvityksen mukaan Lappi tunnetaan kotimaassa ja maailmalla lähinnä matkailualueena. Lappi ei ole kuitenkaan onnistunut tuomaan esille muita vahvuuksiaan ja monipuolisuuttaan elinkeino-, koulutus- ja asuinympäristönä. Lappi kilpailee vetovoimaisuudesta Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden kanssa, joissa panostetaan voimakkaasti alueen tunnettuuden lisäämiseen. Lapin kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttääkin ensin yhteistä kaikkien toimialojen ja asukkaiden arvopohjaisen tulevaisuudenkuvan luomista, brändiviestin kirkastamista, sitä tukevia tekoja ja jatkossa entistä yhtenäisempää viestintää.

2. Vaihe

Lappi-brändin kehittämishankkeen toinen vaihe on käynnistynyt 23.8.2011 ja loppuu 30.6.2012. Hankkeen toisessa vaiheessa määritellään Lappi - brändin tavoitemielikuva, joka kuvaa brändin sisältöä ja niitä asioita, joilla halutaan Lappina erottua eduksemme. Määrittelytyötä varten on perustettu seitsemän intressiryhmää, joihin osallistuu n. 175 kansalaista. Lisäksi jokainen intressiryhmä kommunikoi eri kansalaistahojen kuten koulujen, oppilaitosten, kansalaisjärjestöjen ja muiden kansalaistahojen kanssa. Intressiryhmien lisäksi hankkeessa toimii lappilaisista asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo. Intressiryhmien tehtävänä on kerätä aineistoa ja luoda ehdotuksena asiantuntijaryhmälle näkemyksiä siitä, mitkä asiat ovat Lappi - brändin ytimessä. Tavoitteena on myös listata konkreettisia tekoja, jotka vahvistavat Lappi - brändiä. Tavoitemielikuvan määrittelytyön lopuksi asiantuntijaryhmä valitsee ja syventää intressiryhmien teemoja, muokkaa niistä toimenpide-ehdotuksia ja kokoaa ajatukset raportiksi.

3. Vaihe

Hankkeen kolmannessa vaiheessa 1.8.2012-28.2.2013 luodaan pitkäaikainen brändistrategia sekä brändiytimeen perustuva brändifilosofia. Lisäksi luodaan toteuttamissuunnitelma sisältäen brändiarkkitehtuurin ja työkalujen kuvaukset. Lopuksi projektin kautta saavutetut tulokset julkistetaan.

Lappi-brändin tavoitemielikuva julkaistiin torstaina 15.11.2012 Rovaniemellä Arktikumin ja Pilkkeen piha-aukiolla kaikille avoimessa julkistamistilaisuudessa.

Tavoitemielikuva kertoo yhteisestä tulevaisuuden tavoitteesta ja niistä asioista, joilla Lappi haluaa erottua muista alueista. Työryhmät tuottivat omat loppuraporttinsa, joiden perusteella brändityöryhmä tiivisti ja määritteli Lappi-brändin tavoitemielikuvaksi Lapland - Above Ordinary. Sen perusta on viidessä määritellyssä vetovoimatekijässä: Luonnossa ja luonnosta, Outoa taikaa, Tehemä pois, Aito hulluus ja Avoin ja arktinen. Lappi on onnellisen elämän keskipiste, jossa ollaan terveellä tavalla ylpeitä – itsestä, yhteisöstä, omista ja yhteisistä merkkipaaluista sekä tavoista toimia. Lappilaiset ovat luoneet tavoitemielikuvansa itse. Noin 2500 lappilaista on ollut brändin kehittämisessä mukana jollakin tavoin vuosina 2011–2 012.

Hankkeessa on myös julkaistu Lapland-Above Ordinary brändikäsikirja, jota voi käyttää – oman brändin rinnalla – kaikessa suunnittelussa, toiminnassa, tuote- ja palvelumuotoilussa ja yrityksen tai yhteisön markkinoinnissa ja viestinnässä.

LIITY BRÄNDILÄHETTILÄÄKSI LAPLAND – ABOVE ORDINARY FACEBOOKISSA!

Lapland – Above Ordinary -Facebook-sivusto jatkaa Lapin brändityötä 15.11.2012 julkaistun tavoitemielikuvan pohjalta. Sivustolla kerrotaan siitä, millä tavalla erilaiset yritykset, organisaatiot ja yksityiset lappilaiset toteuttavat brändiä myös itsenäisesti, ja miten keskustelu Lapin aluekuvasta on jatkunut suomalaisessa ja kansainvälisessä mediassa. Tarkoituksena on myös tarjota esimerkkejä ja työkaluja siihen, miten kaikki lappilaiset voivat osallistua omalla tavallaan työhön Lapin maineen monipuolistamiseksi.

 

Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto logo Vipuvoimaa EU:lta logo