Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin ampumarataselvitys

Lapin liitossa tehtiin kevään 2014 aikana selvitystyö, jossa kartoitettiin maakunnan ampumaradat. Selvityksen tavoitteena oli inventoida kaikkien maakunnan siviilikäytössä olevien ulkoampumaratojen nykytilanne ja uudet ratasuunnitelmat sekä arvioida ratojen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Puolustusvoimien ampumaratojen osalta tarkastelun kohteena olivat ne radat, joilla on myös siviilikäyttöä. Radat luokiteltiin erilaisten kriteerien avulla niiden alueellisen merkittävyyden mukaan.


Selvityksen perustiedot kerättiin ampumaseuroille, metsästysseuroille ja riistanhoitoyhdistyksille suunnatun kyselyn sekä eri tietojärjestelmistä saatujen tietojen avulla. Kunnille suunnattiin oma kysely. Lisäksi selvityksessä hyödynnettiin Ampumaharrastusfoorumin aiemmin toteuttamaa kyselyä. Yhteistyötä tehtiin myös ELY-keskuksen ja Puolustusvoimien kanssa.


Lapissa on 86 siviilikäytössä olevaa ulkoampumarataa. Kaikki näistä radoista eivät ole aktiivisessa käytössä. Kuitenkin myös suuria, eri käyttäjäryhmiä palvelevia ampumaurheilukeskuksia on useita. Selvityksen perusteella Lapissa on 28 seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävää ampumarataa. Uusia ratoja on suunnitteilla kaksi.


Seudullisesti ja maakunnallisesti tärkeät ampumaradat on tarkoitus merkitä maakuntakaavaan. Tällä hetkellä valmisteltavana on Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava, mutta selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään koko Lapin maakuntakaavoituksessa. Selvityksestä saadaan myös hyödyllistä yleistietoa Lapin ampumaradoista jatkokäyttöä varten.

 

Lapin ampumarataselvitys.pdf (4928.8 kt )

 

Lapin ampurataselvitys ratakortit 1-51.pdf (13315.3 kt )

Lapin ampumarataselvitys ratakortit 52-88.pdf (9307.7 kt )