Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin teollisuusstrategia 2030

Lapin elinkeinopolitiikan strategiana on omiin luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuen panostaa voimallisesti korkean jalostusasteen luonnonvara- ja energiateollisuuteen sekä matkailuvetoiseen elämysklusteriin. Näihin kärkialoihin panostamalla on mahdollista synnyttää merkittävä määrä uusia työpaikkoja. Teollisuuden merkitys uusien työpaikkojen tarjoajana Lapissa on kasvanut jatkuvasti ja teollisuustyöpaikkojen määrä on ylittänyt aikaisemmin Lapin suurimpana työllistäjänä olleen julkisen sektorin.

Teollisuusstrategian laatiminen aloitettiin optimistisessa ilmapiirissä teollisuuden toipuessa vuoden 2008 kansainvälisestä talouslamasta. Strategian valmistumisen aikaan loppukesällä 2011 epävarmuus
talouden kehityksestä on jälleen lisääntynyt. Lapin teollisuuden myönteistä kehitystä tukevat raaka-aineiden ja energian kysynnän kasvu sekä Arktisen alueen merkityksen voimistuminen raakaaineiden ja energian tuotantoon liittyen yhdistettynä Koillisväylän avautumisen tarjoamiin logistisiin
mahdollisuuksiin. Lapin kallioperän mineraalit kiinnostavat globaalisti toimivia kaivosyhtiöitä ja kansainvälisiä sijoittajia. Lapilla nähdään olevan myös merkittävä rooli Euroopan valmistavan teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden saannin turvaajana. Arktisen alueen suurhankkeet tarjoavat kasvun mahdollisuuden alueen PK-valtaiselle konepajateollisuudelle ja teollisuuspalveluyrityksille.

Teollisuuden kehittämisen rinnalla on varmistettava koulutus-, terveys-, sosiaali- ja asuntopalvelujen kehittäminen osaavan työvoiman saannin varmistamiseksi. Tänne muuttavien perheiden kotoutuminen
ja perheiden pitkäaikainen viihtyminen on välttämätöntä hyvinvoivan ja viihtyisän yhteiskunnan kehityksen kannalta.

Lapin teollisuusstrategia 2030 linjaa teollisuuden kasvun ja kansain-välistymisen mahdollisuudet sekä antaa suuntaviivat toimintaympäristön kehittämisen ja julkisen tuen toimenpiteiden kohdentamiseksi. Strategian laatimiseen on osallistunut edustajia maakunnan eri teollisten toimialojen yrityksistä, koulutusorganisaatioista ja laajasti muista sidosryhmistä. 

Lapin teollisuusstrategia on laadittu osana kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö -hanketta .