Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton omat hankkeet

Arktinen biotalous -hanke

Biotalous on yksi Lapin kehittämisen painopisteistä. Keväällä 2016 alkavan Arktinen biotalous -hankkeen tavoitteena on tukea Lapin biotalousklusteria, lisätä yhteistyötä ja biotaloustoimialat ylittävää koordinaatiota sekä vahvistaa viestintää ja laatia Arktisen biotalouden kehittämisohjelma. Tarkoituksena on innostaa maakunnan biotaloustoimijoita muutoksen tekijöiksi. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto.

Lisätietoja hankkeesta: projektipäällikkö Ilari Havukainen, p. 040 621 6116.

 

Fennoscandian Exploration and Mining Conference (FEM)

FEM konferensseja on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. FEM on vuosien aikana kasvanut kansainvälisesti tunnetuksi tapahtumaksi, joka yhdistetään Suomen Lappiin. Joka toinen vuosi järjestettävä FEM konferenssi on yksi Euroopan tärkeimmistä ja suurimmista malminetsintä- ja kaivannaisteollisuusalan tapahtumista. Vuonna 2015 konferenssiin otti osaa yli 1000 osanottajaa 25 maasta.

Fennoscandian alueella toimivat tai toiminnan aloittamisesta kiinnostuneet yritykset pitävät Fennoscandian Exploration and Mining konferenssia merkittävänä tapahtumana, jossa markkinointi, verkostoituminen sekä uusien kontaktien luominen on helppoa ja tuloksekasta. Konferenssin tavoitteena on mm. lisätä tietämystä Fennoscandian alueen operatiivisen toiminnan käytännöistä sekä tarjota tietoa alueen mineraalivarannoista.

Lisätietoja: FEM-projektipäällikkö Riitta Muhojoki, riitta.muhojoki(at)lapinliitto.fi

 

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke jatkaa Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisen ennakointihankkeen sekä Lappi tekee tulevaa -projektin pohjalta Lapin ennakointitoiminnan kehittämistä.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on:

  • Lappi-sopimuksen tukeminen ennakoinnilla (mm. ennakointiselvitykset)
  • toimialaklustereiden kehittäminen Lappi-sopimuksen näkökulmasta ja uusien klusterien käynnistäminen
  • pohjoisen alueen näkymien -skenaarioprosessi 
  • yhteistyön vahvistaminen ennakoinnissa Itä- ja Pohjois-Suomen alueella, Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin kanssa sekä valtakunnallisesti 
  • ennakointiosaamisen kehittäminen 
  • ennakointitoiminnan ja -tiedon kehittäminen laajemmin päätöksentekoa palvelevaan suuntaan 
  • vuosittaisten ennakointiseminaarien järjestäminen

 

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke on seitsemän maakunnan yhteishanke, joka tähtää ymmärryksen lisäämiseen lentoliikenteestä sekä paremman kansainvälisen saavutettavuuden mahdollistamiseen, erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmasta. Hanke kestää 8.6.2017 asti ja se rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot. Hankkeen koordinointia ja hankehallintaa hoitaa Lapin liitto.

 

Koko Lapin Sote -hanke rakentaa pitkospuita kohti Lapin sote-uudistusta

Lapin liiton Lapin Sote-Savotta -hankkeen oheen on käynnistetty alkuvuodesta 2016 Koko Lapin Sote - valmistelutyöhanke. Hankkeessa käynnistetään tulevassa sote-uudistuksessa tärkeän luottamuksen rakentaminen. Luvassa on pitkä prosessi, joka vaatii mukaan lähteneiltä paljon, mutta onnistuessaan voi myös tuoda ja luoda paljon positiivista Lapin sote-uudistuksen tekemiseen.

Koko Lapin Sote -hankkeessa on kyse nimenomaan poliittisesta prosessista ja sen keskiössä ovat luottamushenkilöt. Toiminnan fokus on poliittisissa linjauksissa:

• arvoista
• tahtotilasta
• periaatteista
• luottamuksesta
• omistajaohjauksesta yms.
, ei soten yksityiskohtaisissa ja konkreettisissa käytännön järjestelyissä.

Koko Lapin Sote -prosessin tavoitteena on rakentaa tiekartta, jossa sovitaan miten koko Lapin soten jatkovalmistelua poliittisesti ohjataan jatkossa. Poliittisen prosessin tavoitteena on yhdessä sopien, sitoutuen ja luottamusta edistäen luoda yhteisesti sovittu tavoite ja päämäärä, yhdessä määritetyt arvot ja periaatteet sekä linjaukset sote-palveluita, tukipalveluita ja hallintoa koskevalle valmistelulle.

Lisätietoja: prosessivastaaa Maija Valta, p. 040 632 7400.

 

LAPLAND-ABOVE ORDINARY Bränditeot

Lapland - Above Ordinary bränditeot hanke jatkaa Lapissa tehtyä brändityötä ja on seuraava askel kohti vahvaa,  monipuolista ja houkuttelevaa Lappi-brändiä. Lapin liiton hallinnoima hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon House of Laplandin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa brändiviestintää maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla sijaitseville kohderyhmille.  Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat kaksi strategista bränditekoa, joita ovat brändikumppanuuksien rakentaminen muiden tunnettujen brändien kanssa, sekä Lapland Ambassadors -verkoston luominen brändiviestinnän tueksi. Lisäksi hankkeessa hallinnoidaan, ylläpidetään ja kehitetään Lappi-brändin sisältöjä. Hankkeessa myös edistetään pienempien bränditekojen syntymistä.

Lapin saavutettavuuden kattohanke -Tulevaisuuden logistiikkaratkaisut Barentsin alueella

Lapin saavutettavuuden kattohanke pohjautuu Lappi-sopimuksessa tehtyihin strategisiin valintoihin, joista yksi on toimivat yhteydet. Toimivat liikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän ja palveluiden kehittymisen elinehto.

Hankkeen tavoitteena on linkittää liikennejärjestelmän kehittäminen ja elinkeinoelämä toimivaksi ja erilaisiin kehitysnäkymiin liittyväksi kokonaisuudeksi, jolla tuetaan Barentsin alueen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kehitystä, parannetaan alueen saavutettavuutta sekä muodostetaan ratkaisuja kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen.

 

Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin kunnat ovat valtuuttaneet maakunnallisen sote-uudistuksen koordinoinnin Lapin liitolle ja Lapin Sote-Savotta -hankkeelle.

Koordinoinnin lisäksi Lapin Sote-Savotta -hankkeen tavoitteena on:

  • Luoda toimintamalleja ja -menetelmiä sote-palveluprosessien uudistamiseksi ja kehittämiseksi
  • Rakentaa sisään palveluprosesseihin uusia innovatiivisia ja hyötyä tuottavia toimintatapoja
  • Kytkeä työhön koulutus- ja tutkimusyhteistyö ja lappilaiset erityisolosuhteet

 

Lapin Sote-Savotta - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen - on Lapin liiton hallinnoima Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitettava Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Lapin Sote-Savotta -hanke sai rahoituspäätöksen 15. huhtikuuta 2015. Parivuotisen hankkeen päätavoitteena on rakentaa verkostomallinen sote-palveluiden osaamiskeskittymä, joka erottuu innovatiivisten ja parhaiden käytäntöjen ennakkoluulottomana hyödyntäjänä ja tuottajana Lapissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj.€, josta 80% kattaa EAKR ja valtio ja 20% Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

 

Lapin Suomi 100 -hanke - Tehemä yhesä!

Tervetuloa tekemään yhteistä Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017! Suomalaisille ja suomenmielisille toteutuva juhlavuosi tehdään teeman mukaisesti yhdessä, sen sisältöjä luodaan ympäri Suomen sekä myös ulkomailla. Työtä johtaa Valtioneuvoston kanslian Suomi 100-sihteeristö

Miten Lapissa juhlavuotta vietetään ja juhlitaan? Maakuntien ja suurimpien kaupunkien aluekoordinaattorit muodostavat koko Suomen kattavan alueverkoston. Lapissa alueellisesti toimintaa hallinnoi Lapin liiton Lapin Suomi 100 -hanke, joka kestää tammikuusta 2016 joulukuuhun 2017.

 

Tekninen tuki 2014-2020 Lappi

Tekninen tuki varmistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman tehokkaan toimeenpanon Lapissa. Teknisen tuen käytön keskeisenä tuloksena on ohjelmatyön laadun, ohjelman toimeenpanon, neuvonnan, tiedotuksen, seurannan ja hallinnon koordinaation tehostuminen. Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät toimenpideohjelman valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen ja valvontaan sekä toimiin, joilla parannetaan rahastojen täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, p. 0400 383 578.