Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton omat hankkeet

Fennoscandian Exploration and Mining (FEM) Conference

FEM konferensseja on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. FEM on vuosien aikana kasvanut kansainvälisesti tunnetuksi tapahtumaksi, joka yhdistetään Suomen Lappiin. Joka toinen vuosi järjestettävä FEM konferenssi on yksi Euroopan tärkeimmistä ja suurimmista malminetsintä- ja kaivannaisteollisuusalan tapahtumista. Vuonna 2013 konferenssiin otti osaa yli 1100 osanottajaa 28 maasta.

Fennoscandian alueella toimivat tai toiminnan aloittamisesta kiinnostuneet yritykset pitävät Fennoscandian Exploration and Mining konferenssia merkittävänä tapahtumana, jossa markkinointi, verkostoituminen sekä uusien kontaktien luominen on helppoa ja tuloksekasta. Konferenssin tavoitteena on mm. lisätä tietämystä Fennoscandian alueen operatiivisen toiminnan käytännöistä sekä tarjota tietoa alueen mineraalivarannoista.

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke jatkaa Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisen ennakointihankkeen sekä Lappi tekee tulevaa -projektin pohjalta Lapin ennakointitoiminnan kehittämistä.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on:

 • Lappi-sopimuksen tukeminen ennakoinnilla (mm. ennakointiselvitykset)
 • toimialaklustereiden kehittäminen Lappi-sopimuksen näkökulmasta ja uusien klusterien käynnistäminen
 • pohjoisen alueen näkymien -skenaarioprosessi 
 • yhteistyön vahvistaminen ennakoinnissa Itä- ja Pohjois-Suomen alueella, Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin kanssa sekä valtakunnallisesti 
 • ennakointiosaamisen kehittäminen 
 • ennakointitoiminnan ja -tiedon kehittäminen laajemmin päätöksentekoa palvelevaan suuntaan 
 • vuosittaisten ennakointiseminaarien järjestäminen

 

ASP-hanke vie lappilaisia klustereita eurooppalaisille areenoille

Lapin liiton vetämän Arctic Smartness Portfolio (ASP) -hankkeen ideana on viedä lappilaisia älykkään erikoistumisen klustereita eteenpäin kohti kansainvälistymistä ja vahvistaa erityisesti kansainvälisen rahoituksen hankintaa.

Lähtökohtana nähdään alueellisen yhteistyön vahvistaminen alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on, että lappilaiset toimijat ovat tulevaisuudessa yhä paremmin EU-tasolla tunnistettuja toimijoita arktisina erityisosaajina ja alueensa kehittäjinä. Lapista muotoutuu älykkään erikoistumisen mallialue ja lappilaiset toimijat ovat haluttuja kumppaneita kansainvälisessä hankemaailmassa.

Mukana hankkeessa on Lapin liiton lisäksi LUKE, GTK, Digipolis, ProAgria, Lapin AMK, Lapin yliopisto, Rovaniemen kehitys ja verkostoitumisen kautta muut alueelliset toimijat. Hanketoimijoiden tavoitteena on klusteriyhteistyön kautta vahvistaa kansainvälisen tunnettuuden lisäksi osaamisen kehitystä ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnassa. ASP-hanke kestää vuoden 2015 loppuun asti ja sen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

 

Klusterit ovat:

 • Arktinen teollisuus/ Arktinen kiertotalous & cleantech (vetovastuu DIGIPOLIS)
 • Arktinen älykäs maaseutuverkosto (vetovastuu ProAgria)
 • Arktinen muotoilu (vetovastuu Lapin yliopisto)
 • Arktiset kehitysympäristöt (vetovastuu Lapin amk)
 • Arktinen turvallisuus (MTI - Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti)

LAPLAND-ABOVE ORDINARY Bränditeot

Lapland - Above Ordinary bränditeot hanke jatkaa Lapissa tehtyä brändityötä ja on seuraava askel kohti vahvaa,  monipuolista ja houkuttelevaa Lappi-brändiä. Lapin liiton hallinnoima hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon House of Laplandin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa brändiviestintää maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla sijaitseville kohderyhmille.  Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat kaksi strategista bränditekoa, joita ovat brändikumppanuuksien rakentaminen muiden tunnettujen brändien kanssa, sekä Lapland Ambassadors -verkoston luominen brändiviestinnän tueksi. Lisäksi hankkeessa hallinnoidaan, ylläpidetään ja kehitetään Lappi-brändin sisältöjä. Hankkeessa myös edistetään pienempien bränditekojen syntymistä. 

Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin kunnat ovat valtuuttaneet maakunnallisen sote-uudistuksen koordinoinnin Lapin liitolle ja Lapin Sote-Savotta -hankkeelle.

Koordinoinnin lisäksi Lapin Sote-Savotta -hankkeen tavoitteena on:

 • Luoda toimintamalleja ja -menetelmiä sote-palveluprosessien uudistamiseksi ja kehittämiseksi
 • Rakentaa sisään palveluprosesseihin uusia innovatiivisia ja hyötyä tuottavia toimintatapoja
 • Kytkeä työhön koulutus- ja tutkimusyhteistyö ja lappilaiset erityisolosuhteet

 

Lapin Sote-Savotta - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen - on Lapin liiton hallinnoima Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmasta rahoitettava Euroopan aluekehitysrahaston hanke. Lapin Sote-Savotta -hanke sai rahoituspäätöksen 15. huhtikuuta 2015. Parivuotisen hankkeen päätavoitteena on rakentaa verkostomallinen sote-palveluiden osaamiskeskittymä, joka erottuu innovatiivisten ja parhaiden käytäntöjen ennakkoluulottomana hyödyntäjänä ja tuottajana Lapissa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 1,5 milj.€, josta 80% kattaa EAKR ja valtio ja 20% Lapin kunnat, Lapin liitto, sairaanhoitopiirit ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä.

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke on seitsemän maakunnan yhteishanke, joka tähtää ymmärryksen lisäämiseen lentoliikenteestä sekä paremman kansainvälisen saavutettavuuden mahdollistamiseen, erityisesti elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmasta. Hanke kestää 8.6.2017 asti ja se rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston varoista. Hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liitot. Hankkeen koordinointia ja hankehallintaa hoitaa Lapin liitto.

 

Lapin saavutettavuuden kattohanke -Tulevaisuuden logistiikkaratkaisut Barentsin alueella

Lapin saavutettavuuden kattohanke pohjautuu Lappi-sopimuksessa tehtyihin strategisiin valintoihin, joista yksi on toimivat yhteydet. Toimivat liikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän ja palveluiden kehittymisen elinehto.

Hankkeen tavoitteena on linkittää liikennejärjestelmän kehittäminen ja elinkeinoelämä toimivaksi ja erilaisiin kehitysnäkymiin liittyväksi kokonaisuudeksi, jolla tuetaan Barentsin alueen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kehitystä, parannetaan alueen saavutettavuutta sekä muodostetaan ratkaisuja kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen.