Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton omat hankkeet

Fennoscandian Exploration and Mining (FEM) Conference

FEM konferensseja on järjestetty vuodesta 1989 lähtien. FEM on vuosien aikana kasvanut kansainvälisesti tunnetuksi tapahtumaksi, joka yhdistetään Suomen Lappiin. Joka toinen vuosi järjestettävä FEM konferenssi on yksi Euroopan tärkeimmistä ja suurimmista malminetsintä- ja kaivannaisteollisuusalan tapahtumista. Vuonna 2013 konferenssiin otti osaa yli 1100 osanottajaa 28 maasta.

Fennoscandian alueella toimivat tai toiminnan aloittamisesta kiinnostuneet yritykset pitävät Fennoscandian Exploration and Mining konferenssia merkittävänä tapahtumana, jossa markkinointi, verkostoituminen sekä uusien kontaktien luominen on helppoa ja tuloksekasta. Konferenssin tavoitteena on mm. lisätä tietämystä Fennoscandian alueen operatiivisen toiminnan käytännöistä sekä tarjota tietoa alueen mineraalivarannoista.

Lapin malli sosiaali- terveydenhuollon palveluihin

Hankkeen tavoittena on Lapin sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen tavoitemalli paremmin Lapin olosuhteisiin soveltuvana vaihtoehtona sote-järjestämislain linjaukselle

Lapissa on koettu sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportissa esitetyn maakunnan keskuskaupungin pohjalle rakentuvan vastuukuntamallilla toteutettavan sosiaali-ja terveydenhuollon alueen soveltuvan huonosti laajaan ja harvaan asuttuun maakuntaan, jossa on kaksi maakuntakeskusta ja erot aluerakenteessa ovat suuria.

Lapin Poski -hanke

Hankkeen päätavoitteena on turvata laadukkaan pohjaveden saanti yhdyskuntien vesihuoltoa varten, laadukkaan kiviainesten saanti yhdyskuntarakentamiseen sekä osoittaa kiviaineksen ottoon pitkällä aikavälillä soveltuvat alueet. Tavoitteena on myös luoda alueellisia vuorovaikutusverkkoja ja parantaa tietopohjan hyödyntämistä.

Lapland - The North of Finland matkailun imagomarkkinointihanke

Lapland - The North of Finland matkailun imagomarkkinointihanke toteutetaan ylimaakunnallisena hankkeena Lapin ja Koillismaan kuntien sekä Matkailunedistämiskeskuksen (MEK) kanssa.  Hankkeen kesto on kolme vuotta päättyen 30.6.2014. 

LAPLAND - ABOVE ORDINARY- hanke

Arktinen alue on tulevaisuuden menestyjien joukossa. Lappi on paras arktinen alue ja Lapin on lunastettava paikkansa. Lappi tarvitsee modernia aluemarkkinointia ja toimijoiden yhteistyötä. EAKR-rahoitteisella LAPLAND - ABOVE ORDINARY- hankkeella varmistetaan Lappi-brändin tavoitemielikuvan laaja käyttöönotto, luodaan ja hallinnoidaan brändi-aineistoa, kehitetään lappi.fi -palvelun sisältöä, edistetään ja toteutetaan brändiä tukevia tekoja yhdessä partnereiden kanssa, käynnistetään yhteistyö muiden aluemarkkinointitoimijoiden kanssa.

Lappilaiset elinkeinot -hanke

Lappilaiset elinkeinot hankkeessa luodaan edellytyksiä Lapin perinteisten elinkeinojen harjoittamiselle. Maakunnan kehittämisrahalla toteutettavan hankkeen kesto on 1.6.2013–1.6.2015. Ohjausryhmän lisäksi hankkeelle on asetettu lohi- ja poroasioiden työryhmät, jotka suunnittelevat ja toteuttavat hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä yhteistyössä Lapin liiton kanssa. Poro- ja petoasioissa tavoitteena on petovahinkojen määrän väheneminen poronhoidon kestämälle tasolle, jotta elinkeinon tuottavuus saadaan palautettua vahingoista kärsivillä alueilla. Lohiasioissa tavoitteena on, että Suomessa savutetaan poliittinen ratkaisu luonnonlohen kestävän kalastuksen säätelystä niin, että jokiin nousee joka vuosi riittävä määrä emokaloja. Ruotsalaisten osapuolten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tavoitteiden toteuttamiseksi.

Lappi tekee tulevaa -projekti

Lappi tekee tulevaa -projekti jatkaa Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisen ennakointihankkeen pohjalta keskittyen
toimialaklustereiden toimintamallin jalkauttamiseen sekä Lapin ennakointitoimijoiden ennakointiosaamisen
kehittämiseen. 

Matka- ja palveluketjut Lappiin matkustavalle kansainväliselle yksilömatkailijalle -hanke

Matka-ja palveluketjut Lappiin matkustavalle kansainväliselle yksilömatkailijalle -hankkeessa tutkitaan Lappiin suuntautuvien yksilömatkailijoiden matka- ja palveluketjujen nykytilanne, pullonkaulat ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet. Matkaketjujen eri osaset tunnistetaan yhteistyössä eri alojen edustajien kanssa, palvelumuotoilun ja asiakkaan näkökulmasta. 

Tasa-arvoista yhteistyötä - Lapin järjestöstrategia -hanke

Hankkeen tavoitteena on laatia Lappiin maakunnallinen järjestöstrategia. Strategia -hanketta ohjaa lappilaisista järjestöistä koostuva maakunnallinen järjestöneuvottelukunta. Järjestöillä on mahdollisuus osallistua strategia-prosessiin vastaamalla kyselyyn, osallistumalla seutukunnissa toteutettaviin työpajoihin, kommentoimalla strategia -luonnosta sekä osallistumalla strategian julkaisutilaisuuteen 13.5.2014.