Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton omat hankkeet

APPROVE -hanke

Interreg Europe -ohjelman rahoittaman hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja tiivistää alueellista yhteistyötä uusiutuvan energian alalla, sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja politiikkasuosituksia. Lapissa hankkeen avulla edistetään pilottiprojektien kehitystä suunnitteluvaiheesta investointeihin. EU-yhteistyössä APPROVE:n tarkoituksena on laajentaa ja tiivistää  älykkään erikoistumisen bioenergia-verkostoa .

Arctic Investment Platform -hanke

Arctic Investment Platform -hankkeen tavoitteena on analysoida NSPA-alueiden pk-yritysten investointeja edistävän rahoitusyhteistyön kysyntää ja toteutettavuutta, antaa suositus tällaisesta tukirakenteesta (Investment Platform), tuottaa tiekartta kyseisen tukimekanismin perustamiseksi sekä t aata uskottavat resurssit keskustelujen käymiseen rahoitusinstituutioiden kanssa, jotka ovat järjestelmän perustamiselle keskeisiä.

Fennoscandian Exploration and Mining Conference (FEM)

FEM 2019 kokosi Kittilän Leville 1215 osallistujaa 32 maasta ja yli 400 organisaatiosta. Järjestyksessään jo kolmastoista FEM konferenssi toteutetaan 2. - 4. marraskuuta 2021. Joka toinen vuosi viikolla 44 järjestettävä kansainvälinen FEM tapahtumakokonaisuus on Euroopan suurimpia ja merkittävimpiä malminetsintä- ja kaivannaisteollisuuden tilaisuuksia sisältäen tieteellisiä lyhytkursseja, FEM konferenssin, oheisnäyttelyn, kaivosekskursioita sekä oheis- ja iltaohjelmia.

IMPROVE -hanke 

Lapin liitto on kumppanina uudessa, elokuussa 2019 alkaneessa, Interreg Europe hankkeessa  Improving Structural Funds for Better Delivery of R&D&I Policies (IMPROVE). Hankkeen tavoitteena on eurooppalaisessa yhteistyössä kehittää ja parantaa rakennerahastojen TKI -toimintaa tukevia toimintamalleja. 

Inno4Sports -hanke

Interreg Europe -ohjelman rahoittamassa Inno4Sports -hankkeessa keskitytään viiden eurooppalaisen alueen voimin lisäämään alueiden kasvua ja elinvoimaa urheilun, liikunnan ja hyvinvointialojen tarjoamien mahdollisuuksien avulla.

Kemi-Ounasjoen vesistöalueen Vaelluskalatyöryhmä

Lapin liiton koordinoima Vaelluskalatyöryhmä toimii aktiivisesti ja pitkäjänteisesti Kemijoen ja Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Työryhmä perustettiin vuonna 2016 ja siinä on osallisena paikallisia toimijoita ja alueen vaelluskala-asiantuntijoita. Tavoitteen saavuttamiseksi työryhmä koosti Toimenpidesuunnitelman Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi .

LAPE muutosohjelma 2019

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma jatkuu vuonna 2019. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan.

Muutosta johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanossa ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetushallitus.

Lapissa muutosohjelman kehittämisen vuonna 2019 osa-alueita ovat:
• Perhekeskustoimintamalli
• Systeeminen lastensuojelun toimintamalli
• Palveluohjaus ja neuvonta
• Osaamisen vahvistaminen (LAPE-akatemia)
 

Lapin arktinen matkailuekosysteemi: Verkostoyhteistyön tehostaminen sekä työnjaon ja näkyvyyden kehittäminen       

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelman mukaisesti. Hankkeessa tehdään näkyväksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi/klusteri, uudistetaan Lapin matkailustrategia, kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden työnjakoa, sekä nostetaan esiin Lapin arktisen matkailuosaamisen ja -elinkeinon tunnettuutta. Hankeaika: 1.1.2018 - 31.8.2020.

Maaseutuklusterin viestintä

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet -  Maaseutuklusterin viestintä -hanke on käynnistynyt 1.5. ja sen toiminta-aika on 31.12.2019 saakka. Voit käydä tutustumassa Lapin ELY-keskuksen MSR-rahastosta rahoittamaan hankkeeseen   TÄÄLLÄ  . Kansiosta löydät muun muassa hankesuunnitelman, budjettiesityksen sekä karkean, alati päivittyvän toimintasuunnitelman.  

Muutamia Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen toiminnan tavoitteita: 

• kehittää Maaseutuklusterille viestinnän ja koordinaation toimintamalli 
• lisätä tietoisuutta maakunnassa tuotettujen tuotteiden jalostusarvosta 
• koota yhteen uusia Maaseutuklusteriin liittyviä maakunnallisia palveluita, tuotteita ja toimintakonsepteja sekä viestiä niistä laajalle toimijaverkostolle 
• viestiä uusista liiketoimintamahdollisuuksista yhteistyössä Maaseutuklusterin verkoston kanssa 
• mahdollistaa uusien yrityksien syntyminen Lapin maaseudulle innostavan viestinnän ja koordinaation avulla 
• luoda yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa uusi, maaseudun kehittämistä ohjaava Lapin maaseutuohjelma

  

 

SMARTY

SMARTY-hankkeen tavoitteena on käynnistää alueellisten toimintamallien ja ohjelmien toteu ttamisessa muutos suuntaan, jossa lisätään Teollisuus 4.0. -ratkaisujen ja -teknologioiden tuntemusta ja omaksumista pk-yrityksissä

Tekninen tuki 2014-2020 Lappi

Tekninen tuki varmistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman tehokkaan toimeenpanon Lapissa. Teknisen tuen käytön keskeisenä tuloksena on ohjelmatyön laadun, ohjelman toimeenpanon, neuvonnan, tiedotuksen, seurannan ja hallinnon koordinaation tehostuminen. Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät toimenpideohjelman valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen ja valvontaan sekä toimiin, joilla parannetaan rahastojen täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, p. 0400 383 578.

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke

Hankkeella tuetaan maakunnan kykyä, osaamista ja tietopohjaa toimia ennakoiden ja ennakoida. Lapin tulevaisuuksien ennakoinnilla vahvistetaan uuden maakunnan menestystä suuntaamalla koulutusta ja aluekehittämistä sekä uudistamalla johtamista. Hankkeen aikana luodaan uudelle maakunnalle jatkuvan ennakoinnin toimintatapa, tuotetaan ennakointitietoa Lapin tulevaisuuden toimialojen haasteista ja mahdollisuuksista, järjestetään käytännönläheistä ennakointikoulutusta, sekä kehitetään ennakoinnin yhteistä tietoalustaa.

 

VÄLKKY: Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa

Hankkeella pyritään edistämään vähähiilisyyden tavoitteen toteutumista Lapin matkailussa. Hankkeessa painottuvat erityisesti ekologisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat. Hankkeessa koordinoidaan yhteistyötä, asetetaan yhteisiä tavoitteita tulevaisuuteen, tehdään toimenpiteitä, seurataan ja arvioidaan kehitystä hyödyntämällä erilaisia mittareita sekä viestitään tuloksista. Toimenpiteitä toteutetaan yritys-, matkailualue- ja maakuntatasoilla.

Hankkeen teemoina ovat matkailun ekologinen ja taloudellinen kestävyys pitkällä tähtäimellä, energiaratkaisut, kierrätys ja jätehuolto, lähiruoka, sekä vähähiilisyyden ja kestävyyden mittarit. Hankkeessa toteutetaan selvitys matkailun ja muiden toimialojen aluetalousvaikutuksista maankäytön, kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun näkökulmista. Selvityksellä luodaan näkemystä ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen pohjaksi pitkällä aikavälillä. Selvityksen odotetaan tuottavan vertailevaa tietoa, josta on apua mm. eri toimialojen tarpeiden yhteensovittamisessa. 

Hankesuunnitelma.pdf (94.5 kt )

 

Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi

Lapin liitto toteuttaa oman toiminnan hankkeena Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen, jossa keskiössä ovat kuntien ja yritysten yhteiset kansainvälisiä kehittämisinstrumentteja monipuolisesti hyödyntävät pilotit.

Hankkeen tehtävänä on sitouttaa kunnat mukaan klusteritoimintaan ja erottamattomaksi osaksi Lapin ekosysteemiä.

Hanke:
• aktivoi kunnat ja yritykset kehittämään yhdessä yrityksille kilpailukykyisten toimintaympäristöjä
• tekee yrityksistä ja kunnista taitavia EU-kehittämisinstrumenttien hyödyntäjiä
• tuottaa kansainvälisten toimijoiden (erityisesti EU:n) toiminnasta tietoa koko Lapin ekosysteemin tarpeisiin Lapin kansainvälistymisstrategian painopisteiden toimeenpanon tueksi
• luo Lapin ekosysteemille valmiuksia olla aktiivinen toimija komission ohjaaman modernin klusterityön seuraavassa aallossa