Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton omat hankkeet

Arktinen biotalous -hanke

Biotalous on yksi Lapin kehittämisen painopisteistä. Keväällä 2016 alkaneen puolitoistavuotisen Arktinen biotalous -hankkeen tavoitteena on tukea Lapin biotaloutta, lisätä yhteistyötä ja biotaloustoimialat ylittävää koordinaatiota sekä vahvistaa viestintää ja laatia Arktisen biotalouden kehittämisohjelma. Tarkoituksena on innostaa maakunnan biotaloustoimijoita muutoksen tekijöiksi. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto.

Lisätietoja hankkeesta: projektipäällikkö Tanja Häyrynen, p. 040 704 3130.


Arctic smartness excellence (ASE) -hanke

ASE-hanke vahvistaa maakunnallista elinkeinoelämää parantamalla lappilaisten yritysten toimintaympäristöä, sekä alueen kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia. ASE-hankkeen viisi klusteria; Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu ovat nousseet Lapin liiton arktisen erikoistumisen jalkautus- ja  Arctic Smartness Portfolio –hankkeiden (2015) kautta onnistuneeksi tavaksi toteuttaa monimuotoista ja -alaista yrityslähtöistä toimintaa Lapissa. ASE-hanketta toteuttavat ja klustereita koordinoivat niissä aktiivisesti toimivat keskeiset toimijat: Lapin liitto, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen Kehitys Oy. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto.

 

Digi Aurora: Konsepti -ja liiketoimintasuunnitelma -hanke

Hankkeessa laaditaan laajennettu konsepti- ja liiketoimintasuunnitelma Lapin matkailun digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi sekä liikennepalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on suunnitella matkailu- ja liikennepalveluja tarjoava sähköisen liiketoiminnan konsepti Lappiin. Tavoitteena on tarjota erityisesti kansainvälistä matkailijaa palveleva 1) asiakaslähtöinen ratkaisu, joka johtaa 2) myynnin kasvuun lappilaisissa matkailuyrityksissä sekä 3) (liityntä)liikennepalvelujen parempaan saatavuuteen.

Hankkeen rahoitusviranomaisena ja hankehallinnoijana toimii Lapin liitto. EAKR-rahoituksen kokonaisbudjetti on 50 000 EUR ja hankeaika on vuoden 2017 loppuun. Hanke toteutetaan konsulttityönä.

Lisätietoja: Matkailuasiantuntija Satu Luiro  

  

 

Fennoscandian Exploration and Mining Conference (FEM)

Suomen Lapissa Kittilän Levillä 30.10.-3.11.2017 järjestettävä kansainvälinen FEM konferenssikokonaisuus on Euroopan suurimpia ja merkittävimpiä kaivannais- ja mineraaliteollisuuden tapahtumia, kooten yhteen alan asiantuntijoita ja johtajia globaalisti. Vuodesta 2013 lähtien osallistujamäärä on ollut yli 1000 henkeä, kansallisuuksia 25 maasta. Alueella toimivat sekä toiminnan aloittamisesta kiinnostuneet yritykset pitävät konferenssia merkittävänä tapahtumana, jossa markkinointi ja verkostoituminen sekä bisneksen tekeminen on tuloksellista. FEMillä on kaivosalan verkostojen kehittämisen ja ylläpitämisen lisäksi imagollisesti myönteisiä sekä taloudellisesti merkittäviä vaikutuksia Lapille ja koko Fennoskandian alueelle.

Tapahtuman rekisteröityminen avautui helmikuussa 2017 konferenssin kotisivuilla http://fem.lappi.fi/en/registration . Konferenssiin on kutsuttu puhujiksi malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden, yliopistojen, tutkimuskeskusten, suurlähetystöjen sekä viranomaisten edustajia. Konferenssin aikana jaetaan arvostetut palkinnot: Fennoscandian Mining Award, FEM Special Award sekä Agnico Eagle Award. FEM konferenssikokonaisuuteen sisältyy tieteellisiä lyhytkursseja, FEM konferenssi, oheisnäyttely, kaivosekskursioita sekä oheis-, ja iltaohjelmia.

Lisätietoja: FEM-projektipäällikkö Riitta Muhojoki, riitta.muhojoki(at)lapinliitto.fi

 

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke

Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hanke jatkaa Lappi kuvaan 2030 - maakunnallisen ennakointihankkeen sekä Lappi tekee tulevaa -projektin pohjalta Lapin ennakointitoiminnan kehittämistä.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on:

  • Lappi-sopimuksen tukeminen ennakoinnilla (mm. ennakointiselvitykset)
  • toimialaklustereiden kehittäminen Lappi-sopimuksen näkökulmasta ja uusien klusterien käynnistäminen
  • pohjoisen alueen näkymien -skenaarioprosessi 
  • yhteistyön vahvistaminen ennakoinnissa Itä- ja Pohjois-Suomen alueella, Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin kanssa sekä valtakunnallisesti 
  • ennakointiosaamisen kehittäminen 
  • ennakointitoiminnan ja -tiedon kehittäminen laajemmin päätöksentekoa palvelevaan suuntaan 
  • vuosittaisten ennakointiseminaarien järjestäminen

 

Koko Lapin Sote -hanke rakentaa pitkospuita kohti Lapin sote-uudistusta

Lapin liiton Lapin Sote-Savotta -hankkeen oheen on käynnistetty alkuvuodesta 2016 Koko Lapin Sote - valmistelutyöhanke. Hankkeessa käynnistetään tulevassa sote-uudistuksessa tärkeän luottamuksen rakentaminen. Luvassa on pitkä prosessi, joka vaatii mukaan lähteneiltä paljon, mutta onnistuessaan voi myös tuoda ja luoda paljon positiivista Lapin sote-uudistuksen tekemiseen.

Koko Lapin Sote -hankkeessa on kyse nimenomaan poliittisesta prosessista ja sen keskiössä ovat luottamushenkilöt. Toiminnan fokus on poliittisissa linjauksissa:

• arvoista
• tahtotilasta
• periaatteista
• luottamuksesta
• omistajaohjauksesta yms.
, ei soten yksityiskohtaisissa ja konkreettisissa käytännön järjestelyissä.

Koko Lapin Sote -prosessin tavoitteena on rakentaa tiekartta, jossa sovitaan miten koko Lapin soten jatkovalmistelua poliittisesti ohjataan jatkossa. Poliittisen prosessin tavoitteena on yhdessä sopien, sitoutuen ja luottamusta edistäen luoda yhteisesti sovittu tavoite ja päämäärä, yhdessä määritetyt arvot ja periaatteet sekä linjaukset sote-palveluita, tukipalveluita ja hallintoa koskevalle valmistelulle.

Lisätietoja: prosessivastaaa Maija Valta, p. 040 632 7400.

 

LAPLAND-ABOVE ORDINARY Bränditeot

Lapland - Above Ordinary bränditeot hanke jatkaa Lapissa tehtyä brändityötä ja on seuraava askel kohti vahvaa,  monipuolista ja houkuttelevaa Lappi-brändiä. Lapin liiton hallinnoima hanke toteutetaan yhteistyössä Lapin yhteisen markkinointi- ja viestintätalon House of Laplandin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa brändiviestintää maakunnan ulkopuolella ja ulkomailla sijaitseville kohderyhmille.  Tärkeimpinä toimenpiteinä ovat kaksi strategista bränditekoa, joita ovat brändikumppanuuksien rakentaminen muiden tunnettujen brändien kanssa, sekä Lapland Ambassadors -verkoston luominen brändiviestinnän tueksi. Lisäksi hankkeessa hallinnoidaan, ylläpidetään ja kehitetään Lappi-brändin sisältöjä. Hankkeessa myös edistetään pienempien bränditekojen syntymistä.

 

Lapin saavutettavuuden kattohanke -Tulevaisuuden logistiikkaratkaisut Barentsin alueella

Lapin saavutettavuuden kattohanke pohjautuu Lappi-sopimuksessa tehtyihin strategisiin valintoihin, joista yksi on toimivat yhteydet. Toimivat liikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän ja palveluiden kehittymisen elinehto.

Hankkeen tavoitteena on linkittää liikennejärjestelmän kehittäminen ja elinkeinoelämä toimivaksi ja erilaisiin kehitysnäkymiin liittyväksi kokonaisuudeksi, jolla tuetaan Barentsin alueen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kehitystä, parannetaan alueen saavutettavuutta sekä muodostetaan ratkaisuja kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen.

 

Lapin Suomi 100 -hanke - Tehemä yhesä!

Tervetuloa tekemään yhteistä Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017! Suomalaisille ja suomenmielisille toteutuva juhlavuosi tehdään teeman mukaisesti yhdessä, sen sisältöjä luodaan ympäri Suomen sekä myös ulkomailla. Työtä johtaa Valtioneuvoston kanslian Suomi 100-sihteeristö

Miten Lapissa juhlavuotta vietetään ja juhlitaan? Maakuntien ja suurimpien kaupunkien aluekoordinaattorit muodostavat koko Suomen kattavan alueverkoston. Lapissa alueellisesti toimintaa hallinnoi Lapin liiton Lapin Suomi 100 -hanke, joka kestää tammikuusta 2016 joulukuuhun 2017.

 

Maaseudun arjen palveluverkosto

Arjen turva muodostuu toimeentulosta, palveluista ja osallisuudesta. Arjen turva on kuntien, järjestöjen, yritysten ja monien muiden toimijoiden yhteinen asia. Maaseudun arjen palveluverkostoa rakennetaan paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa. Samalla tehdään tulevaisuuden kunnan toimintamallia, jossa ihmisistä pidetään huolta paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä kuntalaisten yhteistyönä. 

 

Tekninen tuki 2014-2020 Lappi

Tekninen tuki varmistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman tehokkaan toimeenpanon Lapissa. Teknisen tuen käytön keskeisenä tuloksena on ohjelmatyön laadun, ohjelman toimeenpanon, neuvonnan, tiedotuksen, seurannan ja hallinnon koordinaation tehostuminen. Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät toimenpideohjelman valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen ja valvontaan sekä toimiin, joilla parannetaan rahastojen täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, p. 0400 383 578.

 

Uuden talouden valmisteluhanke

 

Lappi - arktinen ja kansainvälinen menestyjä