Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Lapin liiton omat hankkeet

APPROVE -hanke

Interreg Europe -ohjelman rahoittaman hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja tiivistää alueellista yhteistyötä uusiutuvan energian alalla, sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja politiikkasuosituksia. Lapissa hankkeen avulla edistetään pilottiprojektien kehitystä suunnitteluvaiheesta investointeihin. EU-yhteistyössä APPROVE:n tarkoituksena on laajentaa ja tiivistää  älykkään erikoistumisen bioenergia-verkostoa .

Arctic Investment Platform -hanke

Arctic Investment Platform -hankkeen tavoitteena on analysoida NSPA-alueiden pk-yritysten investointeja edistävän rahoitusyhteistyön kysyntää ja toteutettavuutta, antaa suositus tällaisesta tukirakenteesta (Investment Platform), tuottaa tiekartta kyseisen tukimekanismin perustamiseksi sekä t aata uskottavat resurssit keskustelujen käymiseen rahoitusinstituutioiden kanssa, jotka ovat järjestelmän perustamiselle keskeisiä.

"Etäisyyttä Exceliin yhteistyöllä!"

taloushallinnon kehittämishanke 2020-2021

"Etäisyyttä Exceliin yhteistyöllä!" -taloushallinnon kehittämishankkeen tavoitteena on harvaan asutun kunnan taloushallinnon raportoinnin automatisointi, Kuntatieto-ohjelmaan valmistautuminen, tuotteistaminen, kustannuslaskennan yhtenäistäminen ja sitä kautta lappilaisten kuntien / harvaan asuttujen kuntien vertailtavuuden parantaminen.

Hanketta viedään eteenpäin viiden kokonaisuuden kautta, jotka ovat:
1) Automaattinen sujuva tiedonsiirto,
2) Tietosisältöjen kehittäminen,
3) Tiedolla johtaminen,
4) Järjestelmien parempi hyödyntäminen ja
5) Toimintavarmuus.

Näitä kokonaisuuksien läpileikkaavia teemoja ovat viestintä, tilannekuvan jatkuva päivittäminen ja osaaminen. Hanke toimii tarvittaessa myös hankekuntien kehittämisen lisäresurssina.

Fennoscandian Exploration and Mining Conference (FEM)

FEM 2019 kokosi Kittilän Leville 1215 osallistujaa 32 maasta ja yli 400 organisaatiosta. Järjestyksessään jo kolmastoista FEM konferenssi toteutetaan 2. - 4. marraskuuta 2021. Joka toinen vuosi viikolla 44 järjestettävä kansainvälinen FEM tapahtumakokonaisuus on Euroopan suurimpia ja merkittävimpiä malminetsintä- ja kaivannaisteollisuuden tilaisuuksia sisältäen tieteellisiä lyhytkursseja, FEM konferenssin, oheisnäyttelyn, kaivosekskursioita sekä oheis- ja iltaohjelmia.

Lapin Green Deal (Lapin vihreän kehityksen ohjelma) -hanke

Lapin Green Deal -hankkeessa on tavoitteena luoda maakunnan sisäinen, vapaaehtoinen sopimus Lapin vihreästä kehityksestä. Tämä saadaan aikaan toteuttamalla Lapin eri toimialoja ja sektoreita yhdistävä tiekartta. Tiekartassa luodaan yhteinen tilannekuva Lapin vihreää kehitystä tukevista toimenpiteistä ja asetetaan yhteiset tavoitteet sekä kannustetaan eri sektoreita ja toimialoja yhteistä tavoitetta tukeviin vihreän kehityksen toimenpiteisiin.

IMPROVE -hanke 

Lapin liitto on kumppanina uudessa, elokuussa 2019 alkaneessa, Interreg Europe hankkeessa  Improving Structural Funds for Better Delivery of R&D&I Policies (IMPROVE). Hankkeen tavoitteena on eurooppalaisessa yhteistyössä kehittää ja parantaa rakennerahastojen TKI -toimintaa tukevia toimintamalleja. 

Inno4Sports -hanke

Interreg Europe -ohjelman rahoittamassa Inno4Sports -hankkeessa keskitytään viiden eurooppalaisen alueen voimin lisäämään alueiden kasvua ja elinvoimaa urheilun, liikunnan ja hyvinvointialojen tarjoamien mahdollisuuksien avulla.

Kemi-Ounasjoen vesistöalueen Vaelluskalatyöryhmä

Lapin liiton koordinoima Vaelluskalatyöryhmä toimii aktiivisesti ja pitkäjänteisesti Kemijoen ja Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Työryhmä perustettiin vuonna 2016 ja siinä on osallisena paikallisia toimijoita ja alueen vaelluskala-asiantuntijoita. Tavoitteen saavuttamiseksi työryhmä koosti Toimenpidesuunnitelman Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi . 

Lapin arktinen matkailuekosysteemi: Verkostoyhteistyön tehostaminen sekä työnjaon ja näkyvyyden kehittäminen       

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelman mukaisesti. Hankkeessa tehdään näkyväksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi/klusteri, uudistetaan Lapin matkailustrategia, kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden työnjakoa, sekä nostetaan esiin Lapin arktisen matkailuosaamisen ja -elinkeinon tunnettuutta. Hankeaika: 1.1.2018 - 31.8.2020.

SMARTY

SMARTY-hankkeen tavoitteena on käynnistää alueellisten toimintamallien ja ohjelmien toteu ttamisessa muutos suuntaan, jossa lisätään Teollisuus 4.0. -ratkaisujen ja -teknologioiden tuntemusta ja omaksumista pk-yrityksissä

Tekninen tuki 2014-2020 Lappi

Tekninen tuki varmistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman tehokkaan toimeenpanon Lapissa. Teknisen tuen käytön keskeisenä tuloksena on ohjelmatyön laadun, ohjelman toimeenpanon, neuvonnan, tiedotuksen, seurannan ja hallinnon koordinaation tehostuminen. Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät toimenpideohjelman valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen ja valvontaan sekä toimiin, joilla parannetaan rahastojen täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, p. 0400 383 578.

Tulevaisuuskuvat maakunnan koronan jälkeiseen kestävään kasvuun -hanke

Hankkeessa laaditaan laaja-alainen Lapin maakunnan Korona Exit -tiekartta kahdelle - viidelle vuodelle ja päivitetään Lapin tulevaisuuskuvat 2040 vastaamaan uutta tilannetta ja ilmiöitä sen taustalla. Lapin Korona Exit -tiekartassa sovitaan yhteisistä toimista sisältäen ne toimenpiteet, joita kriisin jälkeiseen kasvuun Lapin toimintaympäristössä tarvitaan, joilla lappilaiset toimijat tukevat yrityksiä koronakriisin yli.

Veto- ja pitovoimainen Lappi - esiselvityshanke

Lapin Liiton koordinoimassa esiselvityshankkeessa kootaan maakunnallinen hankekonsortio ja taklataan yhdessä Lappia uhkaava työvoimapula! Yhdistämällä resurssimme sekä määrittelemällä ajantasaiset keinot ja tavoitteet luodaan yhdessä vaikuttavia hankkeita veto- ja pitovoimatematiikan alle.

Hankkeen teemoina ovat Learning, Landing ja Living. Hankkeessa tehdään hankkeiden tiekartta sekä toteutetaan erilaisia selvityksiä ja kokeiluita. Hankkeella on oma blogi, jota päivitetään viikottain. Pääset blogiin suoraan tästä: https://vetojapitovoimainenlappi.com/ Löydät hankkeen myös Facebookista @vetojapitovoimainenlappi twiittaamme Lapin liiton tililtä tunnuksella #vetojapitovoimainelappi.

Lisätietoja: Henna Illikainen 040 614 6818 ja Marianne Kuisma 040 594 2775

VÄLKKY: Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa

Hankkeella pyritään edistämään vähähiilisyyden tavoitteen toteutumista Lapin matkailussa. Hankkeessa painottuvat erityisesti ekologisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat. Hankkeessa koordinoidaan yhteistyötä, asetetaan yhteisiä tavoitteita tulevaisuuteen, tehdään toimenpiteitä, seurataan ja arvioidaan kehitystä hyödyntämällä erilaisia mittareita sekä viestitään tuloksista. Toimenpiteitä toteutetaan yritys-, matkailualue- ja maakuntatasoilla.

Hankkeen teemoina ovat matkailun ekologinen ja taloudellinen kestävyys pitkällä tähtäimellä, energiaratkaisut, kierrätys ja jätehuolto, lähiruoka, sekä vähähiilisyyden ja kestävyyden mittarit. Hankkeessa toteutetaan selvitys matkailun ja muiden toimialojen aluetalousvaikutuksista maankäytön, kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun näkökulmista. Selvityksellä luodaan näkemystä ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen pohjaksi pitkällä aikavälillä. Selvityksen odotetaan tuottavan vertailevaa tietoa, josta on apua mm. eri toimialojen tarpeiden yhteensovittamisessa. 

Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi

Lapin liitto toteuttaa oman toiminnan hankkeena Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi -hankkeen, jossa keskiössä ovat kuntien ja yritysten yhteiset kansainvälisiä kehittämisinstrumentteja monipuolisesti hyödyntävät pilotit.

Hankkeen tehtävänä on sitouttaa kunnat mukaan klusteritoimintaan ja erottamattomaksi osaksi Lapin ekosysteemiä.

Hanke:
• aktivoi kunnat ja yritykset kehittämään yhdessä yrityksille kilpailukykyisten toimintaympäristöjä
• tekee yrityksistä ja kunnista taitavia EU-kehittämisinstrumenttien hyödyntäjiä
• tuottaa kansainvälisten toimijoiden (erityisesti EU:n) toiminnasta tietoa koko Lapin ekosysteemin tarpeisiin Lapin kansainvälistymisstrategian painopisteiden toimeenpanon tueksi
• luo Lapin ekosysteemille valmiuksia olla aktiivinen toimija komission ohjaaman modernin klusterityön seuraavassa aallossa