Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton omat hankkeet

 

Arctic Investment Platform -esiselvityshanke

Arctic Investment Platform –esiselvityshankkeen aikana tehdään toteutettavuusselvitys mahdollisuudesta muodostaa arktisille alueille erikoistunut rahoitusyhteistyö, joka perustuu Euroopan komission lanseeraamaan Investment Platform –malliin.

Apuna käytetään eurooppalaista asiantuntemusta temaattisten kumppanuuksien, kuten Industrial modernisation –käytänteiden ja ESIR-rahaston ohjeiden soveltamiseksi. Lisäksi hankkeen aikana haetaan yhteistyöpohjaa laajemmin Arktisilla alueilla ja instituutioiden välillä Arctic Investment Platform –esityksen tekemiseksi.

 

Fennoscandian Exploration and Mining Conference (FEM)

Suomen Lapissa Kittilän Levillä 29. - 31.10.2019 järjestettävä kansainvälinen FEM konferenssikokonaisuus on Euroopan suurimpia ja merkittävimpiä kaivannais- ja mineraaliteollisuuden tapahtumia, kooten yhteen alan asiantuntijoita ja johtajia globaalisti. Vuodesta 2013 lähtien osallistujamäärä on ollut yli 1000 henkeä, kansallisuuksia 25 maasta. Vuonna 2017 konferenssiin osallistui ennätykselliset 1175 henkilöä.

Alueella toimivat sekä toiminnan aloittamisesta kiinnostuneet yritykset pitävät konferenssia merkittävänä tapahtumana, jossa markkinointi ja verkostoituminen sekä bisneksen tekeminen on tuloksellista. FEMillä on kaivosalan verkostojen kehittämisen ja ylläpitämisen lisäksi imagollisesti myönteisiä sekä taloudellisesti merkittäviä vaikutuksia Lapille ja koko Fennoskandian alueelle. Konferenssin puhujat edustavat  malminetsintä- ja kaivosyhtiöitä, yliopistoja, tutkimuskeskuksia, suurlähetystöjä sekä viranomaistahoja. Konferenssissa jaetaan arvostetut palkinnot: Fennoscandian Mining Award, FEM Special Award sekä Agnico Eagle Award. FEM konferenssikokonaisuuteen sisältyy tieteellisiä lyhytkursseja, FEM konferenssi, oheisnäyttely, kaivosekskursioita sekä oheis-, ja iltaohjelmia.

 

Kemi-Ounasjoen vesistöalueen Vaelluskalatyöryhmä

Lapin liiton koordinoima Vaelluskalatyöryhmä toimii aktiivisesti ja pitkäjänteisesti Kemijoen ja Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Työryhmä perustettiin vuonna 2016 ja siinä on osallisena paikallisia toimijoita ja alueen vaelluskala-asiantuntijoita. Tavoitteen saavuttamiseksi työryhmä koosti Toimenpidesuunnitelman Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

 

Lapin saavutettavuuden kattohanke -Tulevaisuuden logistiikkaratkaisut Barentsin alueella

Lapin saavutettavuuden kattohanke pohjautuu Lappi-sopimuksessa tehtyihin strategisiin valintoihin, joista yksi on toimivat yhteydet. Toimivat liikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän ja palveluiden kehittymisen elinehto.

Hankkeen tavoitteena on linkittää liikennejärjestelmän kehittäminen ja elinkeinoelämä toimivaksi ja erilaisiin kehitysnäkymiin liittyväksi kokonaisuudeksi, jolla tuetaan Barentsin alueen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kehitystä, parannetaan alueen saavutettavuutta sekä muodostetaan ratkaisuja kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen.

 

Lappi - arktinen ja kansainvälinen menestyjä

Lappi - kansainvälinen ja arktinen menestyjä -hanke tukee tavoitetta tehdä Lapista EU:n harvaan asuttujen ja sirkumpolaarisen alueen innovatiivisin ja yrittäjähenkisin alue. Tätä tavoitetta tuetaan saattamalla lappilaiset toimijat yhteen rakentamaan Lapin roolia kansainvälisenä toimijana ja sitoutumaan Lapin taloudellisen kehityksen turvaamiseen rakennemuutoksessa.

 

Lapin arktinen matkailuekosysteemi: Verkostoyhteistyön tehostaminen sekä työnjaon ja näkyvyyden kehittäminen       

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelman mukaisesti. Hankkeessa tehdään näkyväksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi/klusteri, uudistetaan Lapin matkailustrategia, kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden työnjakoa, sekä nostetaan esiin Lapin arktisen matkailuosaamisen ja -elinkeinon tunnettuutta. Hankeaika: 1.1.2018 - 31.12.2019 (24 kk)

 

Maaseudun arjen palveluverkosto

Arjen turva muodostuu toimeentulosta, palveluista ja osallisuudesta. Arjen turva on kuntien, järjestöjen, yritysten ja monien muiden toimijoiden yhteinen asia. Maaseudun arjen palveluverkostoa rakennetaan paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa. Samalla tehdään tulevaisuuden kunnan toimintamallia, jossa ihmisistä pidetään huolta paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä kuntalaisten yhteistyönä. 

 

Maaseutuklusterin viestintä

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet -  Maaseutuklusterin viestintä -hanke on käynnistynyt 1.5. ja sen toiminta-aika on 31.12.2019 saakka. Voit käydä tutustumassa Lapin ELY-keskuksen MSR-rahastosta rahoittamaan hankkeeseen   TÄÄLLÄ  . Kansiosta löydät muun muassa hankesuunnitelman, budjettiesityksen sekä karkean, alati päivittyvän toimintasuunnitelman.  

Muutamia Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen toiminnan tavoitteita: 

• kehittää Maaseutuklusterille viestinnän ja koordinaation toimintamalli 
• lisätä tietoisuutta maakunnassa tuotettujen tuotteiden jalostusarvosta 
• koota yhteen uusia Maaseutuklusteriin liittyviä maakunnallisia palveluita, tuotteita ja toimintakonsepteja sekä viestiä niistä laajalle toimijaverkostolle 
• viestiä uusista liiketoimintamahdollisuuksista yhteistyössä Maaseutuklusterin verkoston kanssa 
• mahdollistaa uusien yrityksien syntyminen Lapin maaseudulle innostavan viestinnän ja koordinaation avulla 
• luoda yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa uusi, maaseudun kehittämistä ohjaava Lapin maaseutuohjelma

  

 

Tekninen tuki 2014-2020 Lappi

Tekninen tuki varmistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman tehokkaan toimeenpanon Lapissa. Teknisen tuen käytön keskeisenä tuloksena on ohjelmatyön laadun, ohjelman toimeenpanon, neuvonnan, tiedotuksen, seurannan ja hallinnon koordinaation tehostuminen. Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät toimenpideohjelman valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen ja valvontaan sekä toimiin, joilla parannetaan rahastojen täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, p. 0400 383 578.

 

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke

Hankkeella tuetaan maakunnan kykyä, osaamista ja tietopohjaa toimia ennakoiden ja ennakoida. Lapin tulevaisuuksien ennakoinnilla vahvistetaan uuden maakunnan menestystä suuntaamalla koulutusta ja aluekehittämistä sekä uudistamalla johtamista. Hankkeen aikana luodaan uudelle maakunnalle jatkuvan ennakoinnin toimintatapa, tuotetaan ennakointitietoa Lapin tulevaisuuden toimialojen haasteista ja mahdollisuuksista, järjestetään käytännönläheistä ennakointikoulutusta, sekä kehitetään ennakoinnin yhteistä tietoalustaa.