Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton omat hankkeet

APPROVE -hanke

Interreg Europe -ohjelman rahoittaman hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja tiivistää alueellista yhteistyötä uusiutuvan energian alalla, sekä jakaa hyviä käytäntöjä ja politiikkasuosituksia. Lapissa hankkeen avulla edistetään pilottiprojektien kehitystä suunnitteluvaiheesta investointeihin. EU-yhteistyössä APPROVE:n tarkoituksena on laajentaa ja tiivistää  älykkään erikoistumisen bioenergia-verkostoa .

Arctic Investment Platform -hanke

Arctic Investment Platform -hankkeen tavoitteena on analysoida NSPA-alueiden pk-yritysten investointeja edistävän rahoitusyhteistyön kysyntää ja toteutettavuutta, antaa suositus tällaisesta tukirakenteesta (Investment Platform), tuottaa tiekartta kyseisen tukimekanismin perustamiseksi sekä t aata uskottavat resurssit keskustelujen käymiseen rahoitusinstituutioiden kanssa, jotka ovat järjestelmän perustamiselle keskeisiä.

Fennoscandian Exploration and Mining Conference (FEM)

Suomen Lapissa Kittilän Levillä 29. - 31.10.2019 järjestettävä kansainvälinen FEM konferenssikokonaisuus on Euroopan suurimpia ja merkittävimpiä kaivannais- ja mineraaliteollisuuden tapahtumia, kooten yhteen alan asiantuntijoita ja johtajia globaalisti. Vuodesta 2013 lähtien osallistujamäärä on ollut yli 1000 henkeä, kansallisuuksia 25 maasta. Vuonna 2017 konferenssiin osallistui ennätykselliset 1175 henkilöä.

Alueella toimivat sekä toiminnan aloittamisesta kiinnostuneet yritykset pitävät konferenssia merkittävänä tapahtumana, jossa markkinointi ja verkostoituminen sekä bisneksen tekeminen on tuloksellista. FEMillä on kaivosalan verkostojen kehittämisen ja ylläpitämisen lisäksi imagollisesti myönteisiä sekä taloudellisesti merkittäviä vaikutuksia Lapille ja koko Fennoskandian alueelle. Konferenssin puhujat edustavat  malminetsintä- ja kaivosyhtiöitä, yliopistoja, tutkimuskeskuksia, suurlähetystöjä sekä viranomaistahoja. Konferenssissa jaetaan arvostetut palkinnot: Fennoscandian Mining Award, FEM Special Award sekä Agnico Eagle Award. FEM konferenssikokonaisuuteen sisältyy tieteellisiä lyhytkursseja, FEM konferenssi, oheisnäyttely, kaivosekskursioita sekä oheis-, ja iltaohjelmia.

Kemi-Ounasjoen vesistöalueen Vaelluskalatyöryhmä

Lapin liiton koordinoima Vaelluskalatyöryhmä toimii aktiivisesti ja pitkäjänteisesti Kemijoen ja Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Työryhmä perustettiin vuonna 2016 ja siinä on osallisena paikallisia toimijoita ja alueen vaelluskala-asiantuntijoita. Tavoitteen saavuttamiseksi työryhmä koosti Toimenpidesuunnitelman Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi .

LAPE muutosohjelma 2019

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma jatkuu vuonna 2019. Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen oikeaan aikaan.

Muutosta johtavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka vastuulla on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tuki varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa. Ohjelman toimeenpanossa ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetushallitus.

Lapissa muutosohjelman kehittämisen vuonna 2019 osa-alueita ovat:
• Perhekeskustoimintamalli
• Systeeminen lastensuojelun toimintamalli
• Palveluohjaus ja neuvonta
• Osaamisen vahvistaminen (LAPE-akatemia)
 

Lapin arktinen matkailuekosysteemi: Verkostoyhteistyön tehostaminen sekä työnjaon ja näkyvyyden kehittäminen       

Hankkeen tavoitteena on luoda Lapista ainutlaatuinen, arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelman mukaisesti. Hankkeessa tehdään näkyväksi Lapin arktinen matkailuekosysteemi/klusteri, uudistetaan Lapin matkailustrategia, kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden työnjakoa, sekä nostetaan esiin Lapin arktisen matkailuosaamisen ja -elinkeinon tunnettuutta. Hankeaika: 1.1.2018 - 31.12.2019 (24 kk).

Maaseutuklusterin viestintä

Elintarvikkeiden ja energian mahdollisuudet -  Maaseutuklusterin viestintä -hanke on käynnistynyt 1.5. ja sen toiminta-aika on 31.12.2019 saakka. Voit käydä tutustumassa Lapin ELY-keskuksen MSR-rahastosta rahoittamaan hankkeeseen   TÄÄLLÄ  . Kansiosta löydät muun muassa hankesuunnitelman, budjettiesityksen sekä karkean, alati päivittyvän toimintasuunnitelman.  

Muutamia Maaseutuklusterin viestintä -hankkeen toiminnan tavoitteita: 

• kehittää Maaseutuklusterille viestinnän ja koordinaation toimintamalli 
• lisätä tietoisuutta maakunnassa tuotettujen tuotteiden jalostusarvosta 
• koota yhteen uusia Maaseutuklusteriin liittyviä maakunnallisia palveluita, tuotteita ja toimintakonsepteja sekä viestiä niistä laajalle toimijaverkostolle 
• viestiä uusista liiketoimintamahdollisuuksista yhteistyössä Maaseutuklusterin verkoston kanssa 
• mahdollistaa uusien yrityksien syntyminen Lapin maaseudulle innostavan viestinnän ja koordinaation avulla 
• luoda yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa uusi, maaseudun kehittämistä ohjaava Lapin maaseutuohjelma

  

 

Porokello

Porokello on tutkimus- ja kehityshanke, jossa mobiiliteknologiaa hyödyntäen luodaan uusi älyliikenteen palvelu porovaroittamiseen. Hankkeella haetaan ratkaisua porokolarimäärän puolittamiseen.

Hankkeen konkreettiset tavoitteet ovat:

- sovellusten kehittäminen: 100 000 Porokello -sovelluksen latausta, paikkatiedon hyödyntäminen kaupallisessa yhteistyössä ja täsmämarkkinoinnissa, erimittaisten varoitusaikojen kokeilu, 1 000 aktiivisen varoittajaverkoston vakiinnuttaminen, ulkomaalaisten käyttöön suunnattu sovellus
- yritystoiminnallinen kehittäminen: yksityisen valtakunnallisen toimijan sitouttaminen toimintaan, toiminnan siirtäminen kokonaan yritysten toteutettavaksi, yhteistyökumppanien löytäminen ja sitouttaminen
- brändi: sosiaalisen median seuraajamäärän kasvattaminen, liikenneturvan kanssa aloitettava yhteistyö, Ruotsin ja Norjan kanssa aloitettava yhteistyömallin kehittäminen
- teknologian hyödyntäminen: varoitusteknologian kehittäminen (esim. varoittajanappi, koneäly), selvitetään varoitusjärjestelmän laajentaminen mahdollisiin muihin eläimiin/asioihin, joilla edistetään liikenneturvallisuutta, aineiston hyödyntäminen liikenneturvallisuuden kehittämisessä.

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella 1.10.2018 -31.12.2019 välisenä aikana. Tukea on myönnetty 150 000,00 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Hanketta hallinnoi Lapin liitto.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta: www.porokello.fi

 

Tekninen tuki 2014-2020 Lappi

Tekninen tuki varmistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman tehokkaan toimeenpanon Lapissa. Teknisen tuen käytön keskeisenä tuloksena on ohjelmatyön laadun, ohjelman toimeenpanon, neuvonnan, tiedotuksen, seurannan ja hallinnon koordinaation tehostuminen. Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät toimenpideohjelman valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen ja valvontaan sekä toimiin, joilla parannetaan rahastojen täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, p. 0400 383 578.

Tulevaisuus Lapista - ennakointi uudessa maakunnassa -hanke

Hankkeella tuetaan maakunnan kykyä, osaamista ja tietopohjaa toimia ennakoiden ja ennakoida. Lapin tulevaisuuksien ennakoinnilla vahvistetaan uuden maakunnan menestystä suuntaamalla koulutusta ja aluekehittämistä sekä uudistamalla johtamista. Hankkeen aikana luodaan uudelle maakunnalle jatkuvan ennakoinnin toimintatapa, tuotetaan ennakointitietoa Lapin tulevaisuuden toimialojen haasteista ja mahdollisuuksista, järjestetään käytännönläheistä ennakointikoulutusta, sekä kehitetään ennakoinnin yhteistä tietoalustaa.

 

VÄLKKY: Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa

Hankkeella pyritään edistämään vähähiilisyyden tavoitteen toteutumista Lapin matkailussa. Hankkeessa painottuvat erityisesti ekologisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmat. Hankkeessa koordinoidaan yhteistyötä, asetetaan yhteisiä tavoitteita tulevaisuuteen, tehdään toimenpiteitä, seurataan ja arvioidaan kehitystä hyödyntämällä erilaisia mittareita sekä viestitään tuloksista. Toimenpiteitä toteutetaan yritys-, matkailualue- ja maakuntatasoilla.

Hankkeen teemoina ovat matkailun ekologinen ja taloudellinen kestävyys pitkällä tähtäimellä, energiaratkaisut, kierrätys ja jätehuolto, lähiruoka, sekä vähähiilisyyden ja kestävyyden mittarit. Hankkeessa toteutetaan selvitys matkailun ja muiden toimialojen aluetalousvaikutuksista maankäytön, kestävän kehityksen ja elinkaariajattelun näkökulmista. Selvityksellä luodaan näkemystä ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen pohjaksi pitkällä aikavälillä. Selvityksen odotetaan tuottavan vertailevaa tietoa, josta on apua mm. eri toimialojen tarpeiden yhteensovittamisessa. 

Hankesuunnitelma.pdf (94.5 kt )