Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton omat hankkeet

Arctic smartness excellence (ASE) -hanke

ASE-hanke vahvistaa maakunnallista elinkeinoelämää parantamalla lappilaisten yritysten toimintaympäristöä, sekä alueen kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia. ASE-hankkeen viisi klusteria; Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus, Arktiset kehittämisympäristöt ja Arktinen muotoilu ovat nousseet Lapin liiton arktisen erikoistumisen jalkautus- ja  Arctic Smartness Portfolio –hankkeiden (2015) kautta onnistuneeksi tavaksi toteuttaa monimuotoista ja -alaista yrityslähtöistä toimintaa Lapissa. ASE-hanketta toteuttavat ja klustereita koordinoivat niissä aktiivisesti toimivat keskeiset toimijat: Lapin liitto, Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus, Kemin Digipolis Oy, ProAgria, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Rovaniemen Kehitys Oy. Hanketta koordinoi Lapin yliopisto.

 

Arktinen biotalous -hanke

Biotalous on yksi Lapin kehittämisen painopisteistä. Keväällä 2016 alkaneen puolitoistavuotisen Arktinen biotalous -hankkeen tavoitteena on tukea Lapin biotaloutta, lisätä yhteistyötä ja biotaloustoimialat ylittävää koordinaatiota sekä vahvistaa viestintää ja laatia Arktisen biotalouden kehittämisohjelma. Tarkoituksena on innostaa maakunnan biotaloustoimijoita muutoksen tekijöiksi. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto.

Lisätietoja hankkeesta: projektipäällikkö Tanja Häyrynen, p. 040 704 3130.

 

Digi Aurora: Konsepti -ja liiketoimintasuunnitelma -hanke

Hankkeessa laaditaan laajennettu konsepti- ja liiketoimintasuunnitelma Lapin matkailun digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tehostamiseksi sekä liikennepalvelujen saatavuuden parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on suunnitella matkailu- ja liikennepalveluja tarjoava sähköisen liiketoiminnan konsepti Lappiin. Tavoitteena on tarjota erityisesti kansainvälistä matkailijaa palveleva 1) asiakaslähtöinen ratkaisu, joka johtaa 2) myynnin kasvuun lappilaisissa matkailuyrityksissä sekä 3) (liityntä)liikennepalvelujen parempaan saatavuuteen.

Hankkeen rahoitusviranomaisena ja hankehallinnoijana toimii Lapin liitto. EAKR-rahoituksen kokonaisbudjetti on 50 000 EUR ja hankeaika on vuoden 2017 loppuun. Hanke toteutetaan konsulttityönä.

Lisätietoja: Matkailuasiantuntija Satu Luiro  

  

 

Fennoscandian Exploration and Mining Conference (FEM)

Suomen Lapissa Kittilän Levillä 29. - 31.10.2019 järjestettävä kansainvälinen FEM konferenssikokonaisuus on Euroopan suurimpia ja merkittävimpiä kaivannais- ja mineraaliteollisuuden tapahtumia, kooten yhteen alan asiantuntijoita ja johtajia globaalisti. Vuodesta 2013 lähtien osallistujamäärä on ollut yli 1000 henkeä, kansallisuuksia 25 maasta. Vuonna 2017 konferenssiin osallistui ennätykselliset 1175 henkilöä.

Alueella toimivat sekä toiminnan aloittamisesta kiinnostuneet yritykset pitävät konferenssia merkittävänä tapahtumana, jossa markkinointi ja verkostoituminen sekä bisneksen tekeminen on tuloksellista. FEMillä on kaivosalan verkostojen kehittämisen ja ylläpitämisen lisäksi imagollisesti myönteisiä sekä taloudellisesti merkittäviä vaikutuksia Lapille ja koko Fennoskandian alueelle. Konferenssin puhujat edustavat  malminetsintä- ja kaivosyhtiöitä, yliopistoja, tutkimuskeskuksia, suurlähetystöjä sekä viranomaistahoja. Konferenssissa jaetaan arvostetut palkinnot: Fennoscandian Mining Award, FEM Special Award sekä Agnico Eagle Award. FEM konferenssikokonaisuuteen sisältyy tieteellisiä lyhytkursseja, FEM konferenssi, oheisnäyttely, kaivosekskursioita sekä oheis-, ja iltaohjelmia.

Lisätietoja: FEM-projektipäällikkö Riitta Muhojoki, riitta.muhojoki(at)lapinliitto.fi

 

Kemi-Ounasjoen vesistöalueen Vaelluskalatyöryhmä

Lapin liiton koordinoima Vaelluskalatyöryhmä toimii aktiivisesti ja pitkäjänteisesti Kemijoen ja Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi. Työryhmä perustettiin vuonna 2016 ja siinä on osallisena paikallisia toimijoita ja alueen vaelluskala-asiantuntijoita. Tavoitteen saavuttamiseksi työryhmä koosti Toimenpidesuunnitelman Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

 

Lapin saavutettavuuden kattohanke -Tulevaisuuden logistiikkaratkaisut Barentsin alueella

Lapin saavutettavuuden kattohanke pohjautuu Lappi-sopimuksessa tehtyihin strategisiin valintoihin, joista yksi on toimivat yhteydet. Toimivat liikenneyhteydet ovat elinkeinoelämän ja palveluiden kehittymisen elinehto.

Hankkeen tavoitteena on linkittää liikennejärjestelmän kehittäminen ja elinkeinoelämä toimivaksi ja erilaisiin kehitysnäkymiin liittyväksi kokonaisuudeksi, jolla tuetaan Barentsin alueen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kehitystä, parannetaan alueen saavutettavuutta sekä muodostetaan ratkaisuja kansainvälisten kuljetuskäytävien kehittämiseen.

 

Lappi - arktinen ja kansainvälinen menestyjä

Lappi - kansainvälinen ja arktinen menestyjä -hanke tukee tavoitetta tehdä Lapista EU:n harvaan asuttujen ja sirkumpolaarisen alueen innovatiivisin ja yrittäjähenkisin alue. Tätä tavoitetta tuetaan saattamalla lappilaiset toimijat yhteen rakentamaan Lapin roolia kansainvälisenä toimijana ja sitoutumaan Lapin taloudellisen kehityksen turvaamiseen rakennemuutoksessa.

 

Maaseudun arjen palveluverkosto

Arjen turva muodostuu toimeentulosta, palveluista ja osallisuudesta. Arjen turva on kuntien, järjestöjen, yritysten ja monien muiden toimijoiden yhteinen asia. Maaseudun arjen palveluverkostoa rakennetaan paikallisten ja maakunnallisten toimijoiden kanssa. Samalla tehdään tulevaisuuden kunnan toimintamallia, jossa ihmisistä pidetään huolta paikallisten ja alueellisten toimijoiden sekä kuntalaisten yhteistyönä. 

 

Tekninen tuki 2014-2020 Lappi

Tekninen tuki varmistaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman tehokkaan toimeenpanon Lapissa. Teknisen tuen käytön keskeisenä tuloksena on ohjelmatyön laadun, ohjelman toimeenpanon, neuvonnan, tiedotuksen, seurannan ja hallinnon koordinaation tehostuminen. Teknistä tukea käytetään toimiin, jotka liittyvät toimenpideohjelman valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, arviointiin, tiedotukseen ja valvontaan sekä toimiin, joilla parannetaan rahastojen täytäntöönpanoa koskevia valmiuksia.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, p. 0400 383 578.

 

Uuden talouden valmisteluhanke

Lapin liiton Uuden talouden valmisteluhanke on EAKR-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin älykkään erikoistumisen tavoitteita selvittämällä Lappiin soveltuvat toimintamallit, jolla tunnistetaan, synnytetään ja kehitetään uusia nousevia aloja. Hankkeessa mallinnetaan toimintamalli kolmelle fyysis-virtuaaliselle arvoverkoston palvelu-keskittymälle, joka mahdollistaa monialaisen pk-yritysten välisen yhteistyön ja verkostoitumisen, ja jonka tavoitteena on kiihdyttää yritysten kehittymistä alueellisten ja valtakunnallisten kehittämispalveluiden piiriin.