Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Strategiat / Lapin liitto


Kansainvälistymisen ja älykkään erikoistumisen strategiset prioriteetit 2018-2022

Lappi – Arktinen ja kansainvälinen menestyjä -strategia tarkentaa vuonna 2013 valmistuneen Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman älykkään erikoistumisen valintoja ja vahvistaa Lappi-sopimuksen strategisia valintoja.

Lapin energiastrategia

Lapin energiastrategian laatimisen tavoitteena on ollut tuoda energia-asiat voimakkaammin osaksi maakunnan strategista suunnittelua, sillä energiasektorin painoarvo on kasvussa.

Lapin ilmastostrategia

Lapin ilmastostrategian laatiminen -hankkeessa selvitetään Lapin tulevaisuuden ilmaston tilaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia luontoon ja yhteiskuntaan sekä laaditaan maakunnan kasvihuonekaasutase. Lisäksi strategiassa määritetään konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä, joiden avulla Lappi voi sekä sopeutua ilmastonmuutokseen että antaa panoksensa sen hillintään.

Hankkeessa arvioidaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin strategiseen asemaan ja kilpailukykyyn. Näihin liittyen hankkeessa pohditaan maakunnan edunvalvonnan kehittämistä huomioiden ilmastonmuutos poliittisena muutosvoimana.

Lapin järjestöstrategia 2030

Nyt julkaistu maakunnallinen järjestöstrategia kokoaa yhteen ensimmäistä kertaa lappilaisten järjestöjen näkemyksiä tulevaisuudesta ja niistä konkreettisista toimenpiteistä, joita tulisi tehdä järjestöjen elinvoiman turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategia sisältää myös Tehemä pois -toimenpideosion, johon on nimetty 22 konkreettista toimenpidettä vuosille 2014-2017, joiden avulla edetään kohti pitkän aikavalin tavotteiden toteutumista.

Lapin kansainvälisen toiminnan strategia 2015/2030

Lapin kansainvälisen toiminnan strategian 2015/2030 tarkoituksena on asettaa yhteiset tavoitteet maakunnan kansainväliselle toiminnalle, koordinoida alueviranomaisten ja paikallistason kansainvälistä yhteistyötä ja näin toimimalla saada lisäarvoa alueelliseen kehittämistyöhön. Strategia on ohjelma, jonka tarkoitus on tehostaa maakunnan kehittämistä sen keskeisillä painopistealoilla.

Lapin matkailustrategia

Lapin matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun kehittämistä määrittämällä kehittämisen lähtökohdat ja painopistealueet. Tavoitteena on edistää Lapin matkailuelinkeinon kilpailukykyä ja kasvua, tukea matkailukeskusten ja -alueiden kehittämistyötä sekä lisätä matkailun kehittämiseen kohdennetun julkisen tuen vaikuttavuutta.

Lapin teollisuusstrategia 2030

Lapin teollisuusstrategian tavoitteena on antaa suuntaviivat teollisuuden kasvun ja kansainvälistymisen turvaamiseksi sekä tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittavan toimintaympäristön kehittämisen ja julkisen tuen toimenpiteiden kohdentamiseksi. Strategiassa arvioidaan teollisuuden kehitysnäkymiä pitkällä aikavälillä vuoteen 2030 saakka sekä esitetään toteutettavat toimenpiteet lähivuosille. Työssä on huomioitu Lapin maakuntasuunnitelmassa asetetut tavoitteet Lapin kehittämiselle.

Luovien alojen strategia

Lapin ensimmäinen luovan toimialan strategia on elinkeinolähtöinen, yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja alueen vetovoiman lisäämiseksi tehty kehittämissuunnitelma vuosille 2008 - 2013.

Elinkeinot murroksessa -pilotti 

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa tekevät tiivistä yhteistyötä Elinkeinot murroksessa -pilotissa (ELMO) Euroopan komission alue- ja kaupunkipääosaston tuella. Pilotin avulla etsitään uusia ylimaakunnallisia toimintatapoja yritys- ja TKI-toiminnan kasvupotentiaalin tukemiseksi. Tammikuun lopussa 2019 julkistettiin Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa - Älykkään erikoistumisen  strategia vuosille 2019-2023