Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan

1. ARKTISTA POLITIIKKAA TEHOSTETAAN

Hallituksen tulee määrätietoisesti edistää Suomen arktisen strategian toteutumista panostamalla pohjoisten alueiden saavutettavuuteen: valmistelemalla rautatieyhteyttä Lapista Jäämerelle, kehittämällä pohjoisten alueiden lentoliikenteen infrastruktuuria ja palveluita, saattamalla loppuun laajakaista kaikille -hankkeen ja toteuttamalla liikennejärjestelmän aiesopimuksen mukaisesti

liikenneinfrastruktuurihankkeita. Hallitus panostaa arktiseen tutkimukseen vahvistamalla Lapin yliopiston Arktisen Keskuksen rahoitusta ja asemaa sekä edistämällä EU:n arktisen tietokeskuksen sijoittumista sinne. Oulun yliopiston Sodankylän geofysikaalista observatoriota kehitetään arktisen osaamisen huippuyksikkönä ja varmistetaan Eiscat 3d suurtutkan sijoittuminen Suomen Lappiin. Hallituksen tavoitteena on myös kansainvälisen arktisen merenkulun testaus-, harjoitus- ja koulutuskeskuksen sijoittuminen Kemiin.

2. TASA-ARVOISET KOULUTUSMAHDOLLISUUDET TURVATAAN JA NUORISOTAKUU TOTEUTETAAN

Hallitus takaa kaikille nuorille hyvät koulutusmahdollisuudet turvaamalla toisen asteen koulutuksen kattavan verkoston ja olemassa olevien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoituksen. Hallitus edistää nuorisotakuun toteutumista parantamalla nuorille suunnattuja TE-palveluita ja edistämällä oppisopimuskoulutusta.

3. ALUEHALLINTOA TEHOSTETAAN JA ALUEELLISTA PÄÄTÖSVALTAA LISÄTÄÄN

Hallitus lisää hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta selkeyttämällä valtion aluehallintoa, lisäämällä alueellista päätösvaltaa ja yksinkertaistamalla lupakäytäntöjä Lapissa toteutettavan aluemalli- pilotin pohjalta.

4. LUONNONVARAT, TEOLLISUUS JA YRITYSTOIMINTA

Suomessa kulutetun energian kotimaisuusastetta lisätään edistämällä kotimaisen energian - puun ja turpeen sekä veden ja tuulen käyttöä ja tuotantoa. Työ- ja elinkeinoministeriön Puurakentamisohjelmaa jatketaan.

Kannattavan kaivostoiminnan ja muun teollisuuden syntymistä Suomeen edistetään luomalla periaatteet tarvittavan liikenneinfrastruktuurin (erityisesti raideliikenne) rakentamiselle ja parantamiselle ja nopeuttamalla ympäristöön liittyvää luvitusta ja viranomaistoimintaa. Nykyinen kuljetustuki korvataan uudella vientiin kannustavalla, erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen yritysten kilpailukykyä turvaavalla logistiikkatuella.

Matkailuelinkeinon edellytysten parantamiseksi edistetään Lapin saavutettavuutta, lentoliikenteen kehittymistä ja suoria kansainvälisiä yhteyksiä, lisätään vahvasti panostusta matkailun markkinointiin ja huolehditaan eri hallinnonaloilla päätöksiä tehtäessä matkailun hintakilpailukyvyn säilymisestä.

Metsähallituslaki uudistetaan valtion liikelaitosmallin pohjalta. Lohi- ja meritaimen strategiaa ja kalatiestrategiaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Porotalouden edellytykset turvataan poronhoitoalueen erityisellä petopolitiikalla ja petovahinkojen korvaustoimintaa tehostamalla.

5. KUNNAT

Hallitus turvaa kuntien rahoituksen oikeudenmukaisella valtionosuusjärjestelmällä. Kuntien tulopohjaa laajennetaan irrottamalla vapaa-ajan asuntojen kiinteistövero vakituisen asunnon verotuksesta, saattamalla suojeltu ei-metsämaa kiinteistöveron piiriin ja tuulivoima voimalaitosveron piiriin sekä kohdistamalla malminetsintä- ja louhintakorvauksia myös kunnille.

6. TULVASUOJELU JA KOTIMAINEN PÄÄSTÖTÖN ENERGIA

Rovaniemen ja Kemijärven tulvavahingot ehkäistään rakentamalla Kemijoen vesistöalueelle uusi tulvasuojeluallas, joka tuottaa myös kasvavan ydin- ja tuulienergiakapasiteetin edellyttämää säätöenergiaa. Allas tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että se vahingoittaa mahdollisimman vähän alueen luontoa.