Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Avoimet työpaikat

Lapin liitto hakee Kolarctic CBC 2014-2020-ohjelmalle

CBC-KOORDINAATTORIA

vakituiseen toimeen

Kolarctic CBC on Euroopan Komission, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän yhdessä rahoittama ohjelma. Ohjelman rahoitus mahdollistaa yhteistyöhankkeiden toteuttamisen Euroopan unionin raja-alueella yhdessä määritellyillä painopistealueilla. Lapin liitto toimii ohjelman hallintoviranomaisena ja vastaa ohjelman toimeenpanosta.

CBC-koordinaattorin tehtävä sisältää mm. ohjelman toimeenpanoon liittyviä koordinaatio- ja valmistelutehtäviä, kuten tilaisuuksien ja kokousten järjestämistä, materiaalien valmistelua ja kokousten sihteerinä toimimista. CBC-koordinaattori osallistuu yhdessä muun ohjelman henkilöstön kanssa eri rahoitusohjelmien väliseen yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Tehtävään voidaan sisällyttää myös muita ohjelman toteutukseen liittyviä tehtäviä.

Työtehtävät toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ohjelman sivutoimipisteiden henkilöstön kanssa, mikä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja ja sujuvaa sekä suullista että kirjallista englannin kielen taitoa. Suomen kielen sekä muiden ohjelma-alueen kielten taito (ruotsi, norja, venäjä) katsotaan eduksi tehtävän hoitamiselle. Tehtävä sisältää jatkuvaa yhteistyötä eri maista tulevien toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, mikä edellyttää kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Hakijalta edellytetään myös kokemusta EU-rahoitusohjelmista, kokemus rajayhteistyöohjelmista katsotaan eduksi.

Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävä sijoittuu Lapin liiton palkkausjärjestelmässä palkkaluokkaan 7 (2895 €-3300 €). Toimeen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, toimen täytössä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ja CV tulee toimittaa 5.6.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteella info@lapinliitto.fi merkinnällä ”CBC-koordinaattorin toimi”.

Lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Riikka Oittinen, puh. 040 660 1381, s-posti: riikka.oittinen@lapinliitto.fi

 

Lapin liitto hakee palvelukseensa

ALUESUUNNITTELIJAA 

Toimen työtehtäviin kuuluvat osallistuminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maakuntakaavan valmisteluun sekä erityisesti liikennejärjestelmäsuunnittelun sovittaminen maakunnalliseen suunnitteluun ja maakuntakaavoitukseen. Tehtävänä on hoitaa myös muita maakunnan liitolle kuuluvia liikennealan kansallisia ja kansainvälisiä tehtäviä.

Hakijoilta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Eduksi luetaan kokemus alueidenkäyttöön, ympäristöön ja liikenteeseen liittyvästä suunnittelusta sekä tuntemus Lapin olosuhteista ja maakunnan liiton tehtäväkentästä. Odotamme hakijoilta kehittämisvalmiutta, yhteistyökykyä sekä hyvää neuvottelu- ja kielitaitoa.

Työsuhteeseen sovelletaan kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Palkkauksessa noudatetaan Lapin liiton tehtävien vaativuuden mukaista palkkausjärjestelmää. Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen sekä palkkatoivomuksineen pyydämme toimittamaan 31.5.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info(at)lapinliitto.fi tai postitse osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Mika Riipi puh. 044 767 4200 ja suunnittelujohtaja Riitta Lönnström puh. 0400 240 504.  


HAKUAIKA PÄÄTTYNYT
HANKEKOORDINAATTORI

Lapin liitto hakee hankekoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen 1.6.2018 – 30.5.2019 väliselle ajalle työskentelemään pääsääntöisesti Lapin liiton koordinoimassa Interreg Europe - Advancing Public Participation and stakeholder engagement for the improvement of renewable Energy policies (APPROVE) -hankkeessa. Koordinaattoria haetaan tukemaan hankkeen käytännön toteutusta. Työsopimusta on mahdollista jatkaa 30.5.2019 jälkeen. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2018–31.12.2020.

APPROVE -hankkeen tavoitteena on löytää eurooppalaisia ratkaisumalleja uusiutuvien energialähteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen. EU:n Interreg Europe-ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa keskitytään uusiutuvan energian mahdollisuuksien edistämiseen osallistuvilla alueilla sekä välitetään tietoa virkamiehille ja poliittisille päätöksentekijöille. Hanke noudattaa EU:n uusiutuvan energian direktiivin linjaa. Muut hankkeessa mukana olevat kumppanit ovat; Region of Epirus (Kreikka), Région Normandie (Ranska), Regional public energy entity of Castilla y León (Espanja) ja Poliedra – Politecnico di Milano (Italia).

APPROVE –hankkeen koordinaattorin tehtäviin kuuluvat mm. seuraavat hankehallinnolliset tehtävät:

  • koko konsortion raportointi puolivuosittain yhdessä hankkeen kumppaneiden kanssa
  • hankkeen sisäisen viestinnän vastuu neljän muun hankekumppanin kanssa
  • hankkeen kokousten ja tapahtumien järjestäminen yhdessä kumppaneiden kanssa
  • vastuu alueellisesta sidosryhmätyöstä ja alueellisesta viestinnästä. Sidosryhmään kuuluvat uusiutuvan energian alalla, erityisesti bioenergian alalla toimivat tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot, kunnat ja koulutusorganisaatiot sekä yritykset

Koordinaattorin tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja sujuvaa englannin kielen taitoa sekä kokemusta kansainvälisistä tehtävistä. Kielitaidon osalta edellytyksenä on, että valittava henkilö on työskennellyt vähintään kaksi vuotta englannin kielellä tai englannin kielisessä työskentely-ympäristössä. Tehtävään valittaessa katsotaan eduksi EU:n energiapolitiikan, EU: yleisen päätöksen teon, ja rahoituksen tuntemus. Eduksi ovat myös kokemus eurooppalaisesta yhteistyöstä, kansainvälisestä viestinnästä ja tapahtumien järjestämisestä. Lisäksi edellytämme kykyä kerätä tietoa, dokumentoida ja kommunikoida sujuvasti eri kansallisuuksista koostuvassa hankeverkostossa.

Koordinaattorin peruspalkka on 3470–3 700€/kk

Lisätietoja: ilari.havukainen(at)lapinliitto.fi ja paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi

Hakemukset tulee jättää 15.5.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@lapinliitto.fi. Otsikkokenttään kirjoitetaan Koordinaattori – APPROVE

 

HAKUAIKA PÄÄTTYNYT

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2019 saakka.

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeessa sitoutetaan matkailu- ym. toimijat entistä tiiviimmin osaksi Lapin arktista matkailuekosysteemiä/klusteria sekä laaditaan uusi Lapin matkailustrategia vuosille 2019 - 2022. Hankkeella vahvistetaan Lapin asemaa arktisen alueen matkailun innovaatiokeskittymänä Lapin älykkään erikoistumisen ohjelma mukaisesti. Hankkeessa kehitetään verkostoyhteistyötä ja toimijoiden työnjakoa, sekä parannetaan Lapin arktisen matkailuosaamisen ja -elinkeinon tunnettuutta. Lisäksi hankkeella vaikutetaan aktiivisesti päätöksentekoon kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sekä valmistaudutaan seuraavaan rakennerahastokauteen. Hankesuunnitelma on tämän ilmoituksen liitteenä.

Projektipäällikön tehtävänä on vastata projektisuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta, laatia matkailustrategia verkostoyhteistyönä sekä rakentaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Lisäksi projektipäällikkö suunnittelee ja toteuttaa viestintää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa matkailustrategian kärkitavoitteiden edistämiseksi eri päätöksentekotasoilla.

Hakijoilta edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävän menestyksekkäässä hoitamisessa ovat eduksi matkailualan osaaminen ja työkokemus, projektiosaaminen, sekä kokemus verkostojen johtamisesta tai tiimityöskentelystä. Arvostamme kykyä strategiseen ajatteluun sekä taitoa sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä ja kiteyttää strategiset tavoitteet konkreettisiksi toimenpiteiksi. Hyvän projektipäällikön ominaisuuksia ovat myös itseohjautuvuus, tuloksentekokyky, positiivinen asenne, hyvät vuorovaikutustaidot sekä kyky analyyttiseen ja selkeään kirjalliseen viestintään. Lapin matkailukentän tuntemus on eduksi.

Projektipäällikön palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 6 (tehtäväkohtainen palkka 3470 € - 3700 € / kk).

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan 20.4.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info(at)lapinliitto.fi tai postitse osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Sähköpostin osoitekenttään tai kuoreen lisätään merkintä matkailuekosysteemihankkeen projektipäällikkö. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja: Matkailuasiantuntija Satu Luiro, puh. +358 400 124 029.

Liitteet:

Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankesuunnitelma

 

 

HAKUAIKA PÄÄTTYNTY
VIESTINTÄORIENTOITUNUT PROJEKTIKOORDINAATTORI

Tule näköalapaikalle Lappiin! Haemme joukkueeseemme moniosaajaa hoitamaan puolella työajalla Lapin arktinen matkailuekosysteemi -hankkeen projektikoordinaattorin tehtäviä sekä toisella puolikkaalla Lapin liiton verkkoviestintä- ja tilastointitehtäviä.

Määräaikainen työsuhde kestää 1.5.2018-31.12.2019 . 

Lapin arktinen matkailuekosysteemi-hankkeessa tehtäviin kuuluvat muun muassa maksatushakemusten tekeminen sekä hankkeen viestinnässä tukeminen ja verkkosivujen ylläpito.

Lapin liiton viestinnän tehtävissä korostuu myös verkkoviestintä, mutta lisäksi Lapin liiton tilastokoordinaattorin tehtävät sekä ICT-asioissa yhteydenpito palveluntarjoajaan.

Projektikoordinaattorilta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja viestintäosaamista, oma-aloitteisuutta sekä tiimityötaitoja, tehtävää tukeva opintotausta sekä suomen ja englanninkielen taitoa. Lisäksi tehtävässä vaaditaan hyvää kirjallista ilmaisukykyä.

Projektikoordinaattorin työssä menestymistä edesauttaa kokemus projektikoordinaattorin tehtävistä, verkkosivujen kehittämisestä, viestinnästä, tilastojen käsittelemisestä, ICT-palveluista ja asiakaspalvelusta.

Projektikoordinaattorin palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 8 (tehtäväkohtainen palkka 2650 € - 3100 € / kk).

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme toimittamaan 20.4.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info(at)lapinliitto.fi tai postitse osoitteeseen Lapin liitto, Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi. Sähköpostin osoitekenttään tai kuoreen lisätään merkintä viestintäorientoitunut projektikoordinaattori. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Jenni Lintula, puh. 040-661 5611 

 

 

 

 
Tuleeko sinusta uusi pelaaja innostuneeseen, Lapille positiivista potkua antavaan tehemä pois -joukkueeseemme?