Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Avoimet työpaikat

 


Tuleeko sinusta uusi pelaaja innostuneeseen,

Lapille positiivista potkua antavaan tehemä pois -joukkueeseemme? 

********************************************************************************************************************************** 

Haemme Projektipäällikköä Interreg Eurooppa hankkeeseen

13.1.2020

Lapin liitto hakee projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen 1.3. - 30.11.2020 väliselle ajalle työskentelemään Lapin liiton koordinoimassa Interreg Europe - Inno4Sport -hankkeessa. Projektipäällikkö vastaa hankkeen to-teuttamisesta projektisuunnitelman mukaisesti.

Inno4Sport -hankkeen tavoitteena on lisätä urheilun, liikunnan ja hyvinvointialojen tarjoamien mahdollisuuksien avulla alueiden kasvua, terveyttä ja elinvoimaa. Hankkeessa on mukana kump-paneita Suomen lisäksi Espanjasta, Unkarista, Puolasta ja Belgiasta.

Projektipäällikön tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja sujuvaa eng-lannin kielen taitoa sekä kokemusta kansainvälisistä tehtävistä. Hankkeen loppuvaiheen sujuva toteuttaminen edellyttää kokemusta ja tietoa hankkeen aihealueesta ja alan verkostoyhteyksiä. Eduksi ovat myös kokemus Interreg Europe- ohjelmasta, eurooppalaisesta yhteistyöstä, kansainvä-lisestä viestinnästä ja tapahtumien järjestämisestä.

Projektipäällikön palkka sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 3 (tehtäväkohtainen palkka 3750-4100 €/kk).

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi

Hakemukset liitteineen pyydämme toimittamaan 27.1.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry(at)lapinliitto.fi. Sähköpostin viestikenttään lisätään merkintä projektipäällikkö Inno4Sport.

projektipäällikkö Inno4Sport

 

Haemme Koordinaattoria Interreg Eurooppa hankkeisiin

13.1.2020

Lapin liitto hakee koordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen 1.2.2020 - 31.7.2023 väliselle ajalle työskentelemään Interreg Eu-rope- ohjelmasta rahoitetuissa IMPROVE ja SMARTY - hankkeissa. Lisäksi tehtävään sisältyy pieni osa Interreg Europa -ohjelmasta rahoitetun REMIX- hankkeen toisen vaiheen toteutusta. REMIX-hankkeessa Lapin liitto on päätoteuttaja, IMPROVE- ja SMARTY- hankkeissa kumppani, jolla on määritellyt toteutusvastuut.

IMPROVE- hankkeen (Improving Structural Funds for better delivery of R&D&i policies) tavoittee-na on parantaa aluekehittämisohjelmien ja -politiikkojen toimeenpanoa, erityisesti Euroopan unionin ohjelmia jotka liittyvät investointiin kasvuun ja työhön -ohjelmaan sekä Euroopan alueelli-sen yhteistyön ohjelmia, joilla tuetaan alueellisten innovaatioketjujen toimijoiden työtä älykkään erikoistumisen ja innovointimahdollisuuksien kehittämisessä.

SMARTY- hankkeen (Smart SMEs for Industry 4.0) tavoitteena on edistää pk-yritysten digitalisaa-tiota yhdeksän maakunnan alueella. Lapin kehitystyö hankkeessa keskittyy erityisesti teollisuuden palveluyritysten toimintaympäristön kehittämiseen Arktinen teollisuus ja kiertotalousklusterin kautta. Lapin liitto koordinoi hankkeessa osaamisen siirtämistä ja kokemusten vaihtoa.

REMIX - hankkeen (Smart and Green Mining Regions of EU) tavoitteena on koota yhteen kaivos-alueita EU:ssa, jotka yhdessä kehittävät ja vaikuttavat EUn kaivostoimintaan liittyvän politiikan ja rahoituksen kehittymiseen niin alueellisella kuin EU-tasollakin.

Koordinaattorin tehtävät ovat monipuolisia asiantuntijatehtäviä, jotka tukevat hankkeisiin nimet-tyjen projektipäälliköiden työtä. Koordinaattori vastaa mm. hankkeiden toimenpiteiden raportoi-misesta ja maksatushakemusten tekemisestä sekä hankkeiden työsuunnitelmien mukaisista muista vastuista, esim. viestinnästä, materiaalien valmistelusta sekä Lapissa toteutettavien tilaisuuksien järjestämisestä.

Koordinaattorin tehtävät edellyttävät soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, sujuvaa englannin kielen taitoa sekä kokemusta kansainvälisistä tehtävistä. Eduksi ovat myös kokemus Interreg Euro-pe- hankkeiden toteuttamisesta, eurooppalaisesta yhteistyöstä, kansainvälisestä viestinnästä ja tapahtumien järjestämisestä. Lisäksi edellytämme kykyä kerätä tietoa, dokumentoida ja kommuni-koida sujuvasti eri kansallisuuksista koostuvassa hankeverkostossa.

Koordinaattori sijoittuu Lapin liiton palkkaluokkaan 4 (tehtäväkohtainen palkka 3400- 3700 €/kk).

Hakemukset liitteineen pyydämme toimittamaan 27.1.2020 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry(at)lapinliitto.fi. Sähköpostin viestikenttään lisätään merkintä koordinaattori IMPROVE ja SMARTY.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi

projektikoordinaattori