Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Sote-maakuntien rahoituslain siirtymäaikaa lyhennettävä ja pysyvästä leikkurista luovuttava

Hallituksen esitys sote-maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi on ollut laajalla lausuntokierroksella. Uudistusta on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä, sisäministeriössä ja valtiovarainministeriössä.

Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille sekä parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Sote-maakuntien toiminta rahoitetaan pääosin valtion rahoituksella ja osaksi palvelujen käyttäjiltä perittäviltä asiakasmaksuilla. Rahoituksesta säädetään sote-rahoituslailla. Lakiluonnoksen mukaan rahoituksen kohdentuminen sote-maakunnille perustuu pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarvetta ja olosuhdetekijöitä koskeviin määräytymisperusteisiin. Palvelutarvetekijät perustuvat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimukseen ja aineistoon.

Luonnos sote-maakuntien rahoituslaista sisältää siirtymäajan vuosille 2023-2029, jonka aikana sote-maakuntien tulisi sopeuttaa toimintaansa uuden rahoitusjärjestelmän mukaiseen laskennalliseen rahoitukseen. Uusi rahoitusjärjestelmä otettaisiin käyttöön vaiheittain em. siirtymäajan aikana ollen viimeisenä vuotena +/- 150 euroa asukasta kohden. Lisäksi esitetään, että em. viimeisen vuoden enimmäismuutoksen ylittävä osuus tasattaisiin toistaiseksi pysyvällä leikkurilla.

Me allekirjoittaneet maakunnat ja maakuntien sote-organisaatiot pidämme sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta tarpeellisena ja perusteltuna. Olemme kuitenkin tyytymättömiä rahoituslain siirtymäsäädöksiin sekä lakiluonnokseen sisältyvään pysyvään leikkuriin.

Esitämme, että lakiluonnosta sote-maakuntien rahoituksesta tarkistetaan siten, että:
- Lakiluonnokseen sisältyvää siirtymäaikaa lyhennetään merkittävästi, esimerkiksi 3-5 vuoteen
- Lakiluonnokseen sisältyvästä toistaiseksi pysyvästä leikkurista (siirtymätasaus) luovuttaisiin.

Perustelemme em. esityksiä seuraavasti:

Esitetyn siirtymäajan osalta on otettava huomioon se, että käytännössä toimet uuteen rahoitusmalliin siirtymiseksi voidaan käynnistää jo lainsäädännön hyväksymisen jälkeen. Esityksen mukaisesti se tapahtuisi jo kesällä 2021 valmistelevan toimikunnan perustamisella. Siten käytännössä siirtymäaika on esitettyä seitsemää vuotta pidempi.

Lisäksi on otettava huomioon se, että jo tehtyjen sote-yhdistymisten (kuten Siun sote Pohjois-Karjalassa) kokemukset osoittavat, että integraation edellyttämät rakenteelliset ja muut uudistukset on mahdollista ja järkevää tehdä esitettyä nopeammassa ajassa.

Valmisteltu rahoitusmalli johtaisi eriarvoistumiseen

Uudistuksen tavoitteena on mm. turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, ja rahoitus perustuu keskeisiltä osiltaan THL:n määrittelemiin palvelutarvetekijöihin. Esitetty rahoitusmalli pitkine siirtymäaikoineen ja pysyvine leikkureineen johtaa siihen, ettei sote-palveluja voida tuottaa yhdenvertaisesti ja osa sote-maakunnista joutuu palvelutuotannossaan eriarvoiseen asemaan. Näkemyksemme mukaan tämä johtaa myös perustuslaillisiin ongelmiin.

Esitys rahoituslaiksi ei käytännössä ota huomioon niitä maakuntia, joissa on jo tehty sote-palvelujärjestelmän integraatio ja niihin liittyviä rakenteellisia uudistuksia, vaan pikemminkin rankaisee rahoituksellisesti kyseisiä maakuntia. Ehdotetun rahoitusmallin eriarvoistava vaikutus vielä korostuu niissä maakunnissa, joissa väestöllä ei ole tarjolla laajamittaisesti vapaaehtoisiin sairausvakuutuksiin tai yksilöön kohdentuvia työnantajan järjestämiä työterveyshuollon palveluja ja väestöstä pääosa käyttää julkisesti tuotettuja palveluja.

Allekirjoittaneet:

Hämeen liitto

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Keski-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lapin liitto

Lapin sairaanhoitopiiri

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Siun sote -kuntayhtymä

Päijät-Hämeen liitto

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

 

Lisätietoja:
Mika Riipi
Lapin maakuntajohtaja
p. 044 767 4200
mika.riipi(at)lapinliitto.fi


06.10.2020 14:16
Lataa PDF-muodossa