Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton kuntatyöryhmä toivoo tiiviimpää kunta-valtio-vuoropuhelua

Lapin liiton kuntatyöryhmä toivoo tiiviimpää vuoropuhelua valtionhallinnon ja kuntien välille, jotta yhteinen kehittäminen on mahdollisimman tuottavaa ja vaikuttavaa niin valtiontalouden kuin kuntatalouden kannalta. Kuntatyöryhmä kokoontui tällä viikolla Lapin kunta- ja aluekehityspäivien yhteydessä Saariselällä Inarissa. Lapin liiton, Lapin Yrittäjien ja Inarin kunnan järjestämille päiville osallistui lähes 150 lappilaista kuntajohdon ja yritysten edustajaa läsnä tai etäyhteydellä .

Lapin liiton koordinoimaa lappilaisten kuntien talous- ja hallintojohtajista koostuvaa kuntatyöryhmää huolestuttaa valtionhallinnon kunnille osoittamat kehittämishankkeet, joita ei resursoida. Kuntatyöryhmä vaatii, että mikäli valtio säätää kunnille uusia tehtäviä, on niille samalla päätettävä resursointi.

"Korona ei saa pysäyttää yhteistä julkisen sektorin kehittämistä, mutta tulee muistaa, että kunnat huolehtivat tällä hetkellä tästä uudesta asukkaidemme terveysturvallisuuden haasteesta", sanoo kuntatyöryhmän puheenjohtaja Katri Rantakokko.

Jopa 17 lappilaista kuntaa pakkasella - silti julkista sektoria halutaan kehittää

Lapin liiton kuntatyöryhmä on koonnut lappilaisten kuntien talouden toteuman puolivuotiskatsaukset, jotka osoittavat että jopa 17 Lapin 21 kunnasta on tekemässä alijäämäisen tuloksen tänä vuonna. Vaikka toimintakatteet* ovat kehittyneet yllättävän maltillisesti, on kuntien välillä suuria heilahteluja siinä, miten korona-alkuvuosi on näyttäytynyt eri alueilla. Verotulot ovat heikentyneet koko maakunnan tasolla, vaikkakin myö valopilkkuja on, kuten myönteisen verotulokertymän kunnat Utsjoki ja Kittilä.

"Lappilaisilla kunnilla on kova tahtotila talouden haasteista huolimatta kehittää palveluja ja tiedon hallintaa asukaslähtöisesti. Isot muutokset vaativat kuitenkin resursseja ja niitä lappilaisissa kunnissa ei ole samalla tavalla kuin isoissa kuntaorganisaatioissa Etelä-Suomessa.

Valtionhallinnon ja kuntien yhteen suuntaan toteutettava kehittäminen, kuten kuntien talousraportointi, on jatkossa suunniteltava yhdessä, jotta kuntien päätöksenteko, aikataulut ja resurssit on mitoitettu oikein. Sillä tavalla saamme aikaan parhaat vaikutukset yhdessä", Lapin liiton vt. yhteysjohtaja Mervi Nikander vetää yhteen kuntatyöryhmässä käytyä keskustelua.

Kuntatieto-ohjelmalla kuntien taloustiedot kaikkien saataville

Kuntatalouden raportoinnin kehittämisohjelman, Kuntatieto-ohjelma, tarkoitus on kehittää kuntien taloustiedon saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Ohjelman toteutuksen lopputuloksena kuntien ja valtion on mahdollista käyttää samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omissa kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissaan.

Valtionkonttorin Kuntatieto-ohjelmalla kehitetään tiedontuotantoa niin, että tiedot ovat oikeaan aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saatavilla. Lapin liiton kuntatyöryhmä pitää tavoitteita kannatettavina ja kunnat haluavat olla tämäntyyppisessä asukas- ja päättäjälähtöisessä kehittämistyössä tiiviisti mukana. Lapin kunnat kuitenkin kritisoivat ohjelman toimeenpanon aikataulua, mikä on liian tiukka.

"Jotta saamme mahdollisimman vaikuttavia muutoksia ja uudistuksia aikaan niin valtion- kuin kuntatalouden kannalta, tarvitsemme lisää vuoropuhelua valtionhallinnon ja kuntien välille, jotta meillä on yhteinen ymmärrys siitä, miten kunnat toimivat: millainen on kunnallinen päätöksenteko ja sen vuosirytmi", muistuttaa projektipäällikkö Tuomas Mathlein.

* * *

Lapin liiton kuntatyöryhmän ja Lapin liiton Etäisyyttä exceliin yhteistyöllä! -taloushallinnon kehittämishankkeen (2020-2021) lähettämän kannanoton Valtiokonttorille ja valtiovarainministeriölle voit lukea kokonaisuudessaan liitteenä.

(toimintakate = toimintakulut - maksutuotot)

Lisätietoja:
kuntatyöryhmän puheenjohtaja Katri Rantakokko p. 040 185 5454
Lapin liiton vt. yhteysjohtaja Mervi Nikander p. 050 444 5606
projektipäällikkö Tuomas Mathlein p. 040 676 1877 (Etäisyyttä exceliin yhteistyöllä! taloushallinnon kehittämishanke 2020-2021)


* * *

Lapin liiton kuntatyöryhmä

Valtiokonttorille, valtiovarainministeriölle

Kannanotto 23.9.2020

Me lappilaiset kunnat esitämme huolemme kuntatieto-ohjelman toteutumisesta nykyisen aikataulun valossa. Olemme pitkin vuotta odotelleet kuntatieto-ohjelman ja tämän kirjanpitojärjestelmiin aiheuttavien muutosten valmistumista. Alkuperäisen aikataulun mukaan kunnille piti jäädä hyvin aikaa raportoinnin testaamiseen, mutta aikataulun muuttuessa on tämä aika supistunut supistumistaan. Koemme, että olemme tässä tilanteessa velvollisia ilmoittamaan teille huolemme koskien kuntien kyvykkyyttä vastata muutokseen alati supistuvan aikataulun myötä.

Haluamme saattaa teidän tietoonne, että muutosta toteuttavien järjestelmien toimitukset ovat alkaneet vasta elokuussa, eikä tämäkään päivitys tuo mukanaan mm. palveluluokkia vaan saamamme tiedon mukaan näitä koskeva päivitys saadaan vasta marraskuussa.

Kun toteutukselle kuntien osalta jää näin vähän aikaa, asettaa se haasteen kuntatieto-ohjelman tavoitteelle parantaa kuntien vertailtavuutta vuoden 2021 osalta. Vertailtavuus näiltä osin paranee vasta vuosien myötä alkaen vuodesta 2022, joka käytännössä on vasta ensimmäinen vertailu ns. nolla vuosi.

Olemme kunnissa kuluvina vuosina toteuttaneet erilaisia muutoksia, ja näistä saamiemme kokemusten perusteella uskallamme sanoa, että lyhyessä ajassa tehty nopea toteutus on altis virheille, joka taas vaikeuttaa alati kapenevien resurssien ja Koronakriisin aiheuttamien muutosten kanssa jo valmiiksi kipuilevia kuntia. Haluamme muistuttaa, ettei kuntaorganisaation koko ole kasvanut tehtävien lisääntymisen johdosta, vaan tilastollisesti sen henkilömäärä on jopa pudonnut, jolloin yhä harvempi tekee yhä useampaa tehtävää. Tämä korostuu erityisesti pienten ja keskisuurten kuntien näkökulmasta, joiden on jo nyt haasteellista täyttää avoimena olevia tehtäviä.

Haluamme ystävällisesti muistuttaa myös kuntien erilaisista kyvykkyyksistä. Suomen kuntien mediaani koko asukasluvulla mitattuna on noin 6000 asukasta. Suomessa on toki myös suuria kuntia, joiden pelkkä ICT budjetti voi olla kolminkertainen pienen kunnan koko vuosibudjettiin nähden, jolloin järjestelmävaatimukset ja näiden muutostarpeet erikokoisissa organisaatioissa tulisi suunnitella tarkoin, jotta kaikilla kunnilla on yhtäläinen mahdollisuus toteuttaa haettava muutos, sen vaatimassa määräajassa.

Näistä näkökulmista johtuen esitämme, että asetuksen voimaantuloa voitaisiin tarkastaa siten, että vuosi 2021 varataan järjestelmien muuttamiseen ja näiden testaamiseen. Neljännesvuosiraportointi itsessään mahdollistaa kunnille testata järjestelmiään neljä kertaa vuoden 2021 aikana, jolloin vuodesta 2022 alkavalle raportoinnille saadaan luotua kunnolla toteutettu ja testattu pohja, mikä takaisi mm. huomattavasti paremman kuntien vertailtavuuden.

Kannanotto PDF-muodossa


30.09.2020 14:23
Lataa PDF-muodossa