Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin merialue tuottaa valtavasti kestäviä mahdollisuuksia lappilaisille

Lapin merialueella on monenlaisia käyttötarpeita. Alueella on vilkkaita satamia sekä niihin kytkeytyvää raskasta teollisuutta kuljetusväylineen. Matkailu on keskeinen merellinen elinkeino. Vilkkaasta rannikolla ja merialueella tapahtuvasta elinkeinotoiminnasta huolimatta Perämeren vedenalaiset luontoarvot ovat säilyneet. Nyt ensimmäistä kertaa koko Suomen merialueen eri käyttömuotoja esitetään ja yhteen sovitetaan merialuesuunnitelmassa. Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren merialuesuunnitelmassa osoitetaan myös kalastus- ja vesiviljelyalueita sekä suuria potentiaalisia alueita merituulivoimapuistoille. Nämä ulottuvat osittain myös Lapin maakunnan alueelle. Merialuesuunnittelun avulla edistetään merialueen monipuolista kestävää käyttöä ja meren hyvää tilaa. Merialuesuunnitelmaluonnos on nähtävillä 18.5.-17.6.2020 välisen ajan osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi.

Suomeen laaditaan ensimmäistä kertaa koko merialueen kattavaa merialuesuunnitelmaa, jossa osoitetaan yleispiirteisesti eri käyttötarkoituksiin sopivia potentiaalisia alueita. Suunnitelman tarkoituksena on parantaa merellisten elinkeinojen harjoittamisen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa sovittamalla yhteen eri toimialojen tarpeita. Potentiaaleja esitetään muun muassa energiantuotantoon, meriliikenteeseen, kalastukseen ja vesiviljelyyn sekä matkailuun ja virkistyskäyttöön.

Lapin merialueella pystytään yhteensovittamaan merelliset elinkeinot ja luonnonarvot jatkossakin

Merialuesuunnitelman laativat kahdeksan rannikon maakunnan liittoa yhteistyössä keskenään ja sidosryhmien kanssa. Muissa maissa valtio vastaa merialueesta ja merialuesuunnitelman laatimisesta. Suomalainen ratkaisu vaikuttaa hyvältä, sillä tällä tavoin on saatu aikaan laaja, eri hallintotasoista, organisaatioista ja sidosryhmistä koostuva monipuolinen yhteistyö.

Aluesuunnittelija Olli Rönkä Lapin liitosta on ollut mukana suunnitteluprosessissa miltei alusta saakka ja tavannut paljon erilaisia merellisiä toimijoita sidosryhmäyhteistyön aikana. Kolmivuotinen osallistava suunnitteluprosessi on ollut opettavainen ja kasvattanut uskoa yhdessä tekemiseen.

"Meri-Lapissa on ollut monipuolista elinkeinotoimintaa ja teollisuutta jo vuosikymmeniä - merialueen luontoarvot ovat silti pysyneet hyvänä. Toimijoilla on selkeä ajatus siitä, että näin tulee olla jatkossakin. Merialuesuunnitelmalla tuetaan tätä tavoitetta", sanoo Olli Rönkä.

Suomen ensimmäistä koko merialueen koskevaa suunnitelmaa laadittaessa on saatu runsaasti uutta tietoa merestä jo pelkästään yhdistelemällä eri tahoilla olemassa olevia tietoja. Merialuesuunnitelmaa ja sen laatimisessa saatua tietoa ja yhteistyötä voidaan hyödyntää edelleen alueiden kehittämistyössä ja laadittaessa muita tarkempia alueellisia suunnitelmia kuten maakuntakaavoja. Tuloksia voivat hyödyntää myös eri toimialat omassa työssään.

Lapissa potentiaalia arktisten olosuhteiden hyödyntämisessä matkailussa

Merialueen käytöllä on vaikutusta myös alueen vetovoimaan ja kilpailukykyyn. Matkailuelinkeinon kehittämiselle on tunnistettu runsaasti mahdollisuuksia Lapissa: Perämeren kansallispuisto luontoarvoineen, kattavat liikenneyhteydet, kulttuuriperintöarvot Simon rannikolta Kemin kautta Perämeren kansallispuistoon, kansainvälinen yhteistyö Ruotsiin ja Simojoen ja ennen kaikkea Tornionjoen lohi.

"Merialuesuunnittelun visiotyössä tunnistettiin merkittävää potentiaalia muun muassa arktisen talvimatkailun kehittämiseen. Perämeren alueella arktisten olosuhteiden entistä parempi hyödyntäminen matkailussa tarjoaa eväitä pitkälle tulevaisuuteen", kertoo suunnittelujohtaja Riitta Lönnström.

 

FAKTAA LAPIN MERIALUEESTA

 • Lapissa merenrantaa on Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion kuntien alueella.
 • Lapissa merenrantaa on yhteensä noin 760 kilometriä (määrä sisältää mm. kaikki poukamat ja saarten rannat).
 • Lapissa merialueella on paljon käyttöä: vilkkaita satamia, teollisuutta, matkailua, kalastusta, energiantuotantoa jne.
 • Lapin merialueella on myös merkittäviä kulttuuriperintö- ja luontoarvoja.

FAKTAA MERIALUESUUNNITTELUSTA

 • Merialuesuunnitelma on yleispiirteinen ja strateginen, ylimaakunnallinen suunnitelma
 • Merialuesuunnitelma kattaa meren rantaviivasta aina talousvyöhykkeen ulkorajaan.
 • Merialuesuunnitelma mahdollistaa ja tunnistaa potentiaaleja, ei poissulje.
 • Merialuesuunnitelma kehottaa monikäyttöön ja tunnistaa mahdollisia ristiriitoja merenkäytössä
 • Merialuesuunnitelma ei ole kaava tai oikeusvaikutteinen suunnitelma.
 • Merialuesuunnitelma katsoo kauas tulevaisuuteen.
 • Merialuesuunnittelu perustuu EU:n merialuesuunnitteludirektiiviin
 • Suomessa merialuesuunnitelmasta vastaavat maakuntien liitot
 • Suomen merialue on suunnitelmassa jaettu kolmeen palaseen: Lappi on laajimmalla palasella Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan kanssa
 • Merialue on kolmella eri vyöhykkeellä: avomeri, ulkosaaristo ja sisäsaaristo
 • Merenhoitosuunnitelma ja vesienhoitosuunnitelma ovat suojeluvälineitä, merialuesuunnitelma on aluekehityksen väline

Merialuesuunnitelma on nähtävillä 18.5.-17.6.2020

Valtakunnallinen merialuesuunnitelmaluonnos sekä keskeiset valmisteluaineistot ovat nähtävillä 18.5.-17.6.2020 välisen ajan internetissä osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi. Suunnitelmaluonnokseen pystyy vaikuttamaan antamalla palautetta sähköisesti merialuesuunnitelma.fi -verkkosivuilla.

LAPIN LIITON KUULUTUS MERIALUESUUNNITELMASTA

 

Lisätietoja:

Verkkosivu: www.merialuesuunnittelu.fi

Lisätietoja erityisesti Lappiin liittyen:

suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, p. 0400 240 504, riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi

aluesuunnittelija Olli Rönkä, p. 040 634 2062, olli.ronka(at)lapinliitto.fi

maakuntajohtaja Mika Riipi, p. 044 767 4200, mika.riipi(at)lapinliitto.fi


Lisätietoa valtakunnallisesti:
Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrä, p. 044 711 4320

 

 

 


18.05.2020 11:15
Lataa PDF-muodossa