Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Kutsu markkinavuoropuheluun: Lapin biojätepotentiaalin selvitys

Lapin liitto on julkaissut 29.4.2020 (päivitetty 30.4.) seuraavan kutsun markkinavuoropuheluun:

Kutsu markkinavuoropuheluun: Lapin biojätepotentiaalin selvitys

Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinavuoropuhelun käynnistämisestä.

Tällä ilmoituksella ei käynnistetä hankintamenettelyä, eikä pyydetä tarjouksia. Tällä kutsulla pyydetään mahdollisesta hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia osallistumaan markkinavuoropuhelutilaisuuteen.  Ilmoittautumisista valitaan markkinavuoropuheluun pyydettävät toimijat niin, että saadaan muodostettua tarpeeksi tietoa tarjouspyynnön valmisteluun.

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kartoittaa markkinoilla saatavilla olevia palveluja, tarkentaa hankintaa ja hahmottaa mitä hankintaprosessissa tulisi huomioida ennen hankinnan aloittamista.

Tietopyyntö koskee Lapin alueen matkailun, muiden keskeisten toimialojen sekä kotitalouksien biojätepotentiaalin selvittämistä/arvioimista ja biojätteen keräyksen ja jatkokäsittelyn vaihtoehtojen hahmottamista. Tavoitteena on tehostaa asumis- ja elinkeinotoiminnan tuottaman biojätteen hyötykäyttöä kokonaisuutena, pienentää hiilijalanjälkeä ja rakentaa yhteistyötä kunnallisten ja yksityisten jätehuoltosektorien välille.

Selvitystyön fokuksena on tuottaa ekologisia ja vähähiilisiä ratkaisuja matkailun biojätteiden keräykseen, kuljetukseen ja käsittelyyn, mutta jotta ratkaisuista saadaan järkeviä ja kannattavia, selvityksessä huomioidaan muutkin ratkaisujen kannalta olennaiset biojäte-erät.

Selvityksen on alustavasti suunniteltu muodostuvan seuraavista osista:


-   matkailun ja vähittäiskaupan biojätepotentiaalin laskemisesta/arvioimisesta
-   muiden loppukäytön kannalta olennaisten, saatavilla olevien biojätteiden määrätietojen/arvioiden yhdistämisestä ja/skaalaamisesta  osaksi selvitystä
-       eri loppukäyttövaihtoehtojen ja -paikkojen hahmottamisesta kannattavuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmasta huomioiden keräys- ja kuljetuslogistiikka.

Selvitystyön pohjatietoina on kulujen säästämiseksi suositeltavaa hyödyntää soveltuvin osin  ainakin seuraavia selvityksiä/tietoja: (selvitykset toimitetaan markkinavuoropuhelun yhteydessä)

-       Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet tunturi-lapissa, Lapin AMK
-       Hyötyjätteiden jätehuollon kustannukset Lapecon toimialueella
-       Hyötyjätteiden monilokerokeräyksen kustannukset Lapecon toimialueella, Lapin jätehuolto kuntayhtymä
-       Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen keräyksen ja käsittelyn elinkaariarviointi Pohjois-Suomen alueella
-       Polttokelpoisen jätteen lajittelututkimus, Kiertokaari Oy, Lapin Jätehuolto Kuntayhtymä, Napapiirin Residuum Oy, Perämeren Jätehuolto Oy, 18. - 20.09.2019
-       Polttokelpoisen jätteen lajittelututkimus, Kiertokaari Oy, 6.10.2017-20.10.2017
-       https://www.luke.fi/biomassa-atlas/
-       https://docplayer.fi/2048825-Poron-sivutuotteiden-mahdollisuuksia.html

Ennen kilpailutuksen käynnistämistä Lapin liitto haluaa kuulla mahdollisia tarjoajia markkinavuoropuhelussa. Markkinavuoropuhelu ei ole osa hankintamenettelyä, vaan toteutetaan ennen hankintamenettelyn aloittamista.

Markkinavuoropuhelussa saatuja tietoja voidaan käyttää kilpailutuksen valmistelussa.

Markkinavuoropuhelut toteutetaan verkon välityksellä etänä. Hankinnan yleisesittely 12.5.2020 klo 14:00 - 15:00 on kaikille markkinavuoropuheluun valituille toimijoille yhteinen. Lisäksi jokaisen toimijan kanssa varataan aikaa keskustelulle n. 60 minuuttia per toimittaja aikavälillä 13-18.5.

 Kilpailutus on suunniteltu käynnistettävän viikolla 22. Tavoitteena on toteuttaa selvitys 7-8/2020.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytyksenä varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle, eikä se vaikuta tarjoajan asemaan siinä. Kaikki markkinavuoropuhelussa esitetty ja sen aikana käydyt keskustelut ovat alustavia, eivätkä sido hankintayksikköä tai tarjoajaa. Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta.

Ilmoita kiinnostuksesi osallistua markkinavuoropuheluun 8.5.2020 mennessä toimittamalla Y-tunnus, yhteyshenkilö, www-sivut, muutama esimerkkireferenssi sekä lyhyt kuvaus osaamisesta hankintaan liittyen osoitteeseen: hankinta(at)lapinliitto.fi.

Otamme yhteyttä yrityksiin, jotka toivomme tapaavamme etäyhteydellä, 12.5. mennessä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Hanna-Leena Pesonen, etunimi.sukunimi(at)lapinliitto.fi, p. 040 186 1455.

Ilmoitus HILMA-järjestelmässä: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/35320/notice/45439/overview

 


30.04.2020 11:31
Lataa PDF-muodossa