Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 luonnosvaiheesta ehdotusvaiheeseen

Pohjoisimman Lapin maakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Lapin liiton hallitus hyväksyi maanantaina 4. marraskuuta kokouksessaan Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -ehdotuksen lähettämisen viranomaislausunnoille alkuvuodesta 2020. Sitä ennen aineistoa käännetään saamen kielille ja norjaksi. Viranomaislausuntojen, vastineiden ja korjausten jälkeen Pohjois-Lapin maakuntakaava tulee julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi syksyllä 2020.

 

Lapin liiton kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät  sähköisestä asiakirjahallintajärjestelmästä.

Voit tutustua Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -aineistoon  Lapin liiton verkkosivuilla.

 

Lapissa maakuntakaavoitus on jaettu neljään maakuntakaava-alueeseen maantieteellisen laajuuden vuoksi. Pohjois-Lapin maakuntakaava käsittää Sodankylän, Inarin ja Utsjoen kunnat. Maakuntakaava on yleispiirteinen pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelma. Maakuntakavoituksen tärkein tehtävä on yhteen sovittaa maakäytön eri intressejä alueella.

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 oli julkisesti nähtävillä ja lausuttavana luonnosvaiheessa alkuvuodesta 2019. Lausuntokierroksen pohjalta kaavaa on tarkistettu sekä aluevarausten, kaavamerkintöjen että kaavamääräysten suhteen. Lisäksi selostusta ja vaikutusten arviointia on täydennetty sekä laadittu Natura-arviointi. Tarkentavia neuvotteluja on käyty mm. kuntien, ympäristöministeriön, Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen, paliskuntien, TestWorldin, puolustusvoimien, kaivosyhtiöiden ja rajavartioston kanssa.

 

Uusia merkintöjä maakuntakaavaan

Kaavaan on myös nostettu uusia merkintöjä: arvokas vesistö -merkintä, kylmätestauksen kehittämisvyöhyke ja ajoneuvotestauksen kehittämiskäytävä. Uudella arvokas vesistö –m erkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti uhanalaisen eliölajiston, luonnon monimuotoisuuden ylläpidon ja kalastuksen kannalta erityisen arvokkaita virtavesistöjä, kuten tärkeitä taimenen tai lohen poikastuotantoalueita. Vesistöalueen ympäristön suunnittelussa ja käytössä vesistöjen tilaan vaikuttavissa toimenpiteissä on huolehdittava ettei vesistön erityisiä luonnon- ja kalastusarvoja heikennetä. Merkintä koskee Inarijärven, Näätämöjoen, Uutuanjoen, Luton ja Tenon valuma-alueita.

Esitykset uusiksi merkinnöiksi ovat tulleet viranomaisilta, kunnilta ja alueen toimijoilta, kertoo Lapin liiton suunnittelujohtaja Riitta Lönnström.

”Inarin kunnan ja TestWorldin ehdotuksesta maakuntakaavaan on lähdetty kehittämään kylmätestauksen kehittämisvyöhykettä Ivalossa. Ajatuksena on ohjata testaustoimintaa määrätylle alueelle, missä infra ja Ivalon keskustaajaman palvelut ovat valmiiksi olemassa.”

Ajonauvotestauksen kehittämiskäytävä –merkintä on nostettu tietyille tieosuuksille Inarissa ja Sodankylässä. Testaustoimijat pitävät merkintää  kaavassa tärkeänä, vaikka toiminta ei sinällään tarvitse maakuntakaavamerkintää.

”Lisämerkinnät ovat joko kehittämisperiaatetta tai erityisominaisuutta kuvaavia merkintöjä, eivätkä tuo uusia rajoituksia päätöksentekoon, mutta nostavat esille tärkeän näkökulman kaava- tai lupaharkintaan”, tarkentaa Lapin liiton suunnittelujohtaja Riitta Lönnström.

Kaavaan on nyt myös osoitettu Siidan kulttuuriympäristön viranomaisyksikön tekemän jaottelun perusteella erityisesti saamelaiskulttuuria edustavat arvokkaat kulttuuriympäristöt ja –maisemat. Näistä merkinnöistä voi olla hyötyä esimerkiksi haettaessa avustuksia kohteiden kunnostamiseen.

 

Viranomaislausunnoille alkuvuodesta, julkisesti nähtäville syksyllä 2020

Pohjois-Lapin maakuntakaava etenee vaiheittain. Viranomaislausuntojen (alkuvuodesta 2020) jälkeen tehdään vastineet ja mahdolliset muutokset kaavaan. Tämän jälkeen on vuorossa saamelaiskäräjälain mukainen neuvottelu, poronhoitolainmukainen neuvottelu ja ohjausryhmän käsittely. Lapin liiton hallitus käsittelee maakuntakaavaa seuraavan kerran kesällä 2020, jonka jälkeen Pohjois-Lapin maakuntakaavaehdotus tulee julkisesti nähtäville ja siitä voi antaa muistutuksia. Viimeisten viilausten jälkeen kaavaehdotus menee Lapin liiton valtuustolle käsiteltäväksi loppuvuonna 2020.

Lisää maakuntakaavaprosessista ja aikataulusta löydät kokoamastamme  taustapaperista. 

 

Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, p. 0400 240 504


05.11.2019 14:49
Lataa PDF-muodossa