Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton hallitus päätti, että Jäämeren radan suunnittelua jatketaan maakuntakaavatasolla

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmisteluaineistosta saatu palaute ja vastineet olivat Lapin liiton hallituksen käsittelyssä maanantaina 29. huhtikuuta 2019. Eniten keskustelua käytiin Jäämeren ratalinjauksesta. Hallituksen äänestyksen voitti vaihtoehto yksi, jossa rata merkitään ohjeellisena/vaihtoehtoisena merkintänä Rovaniemeltä/Kemijärveltä Sodankylän kautta Ivaloon ja sieltä molemmin puolin Inarinjärveä Kirkkoniemeen. Lapin liiton hallituksen vasemmistoliittolainen edustaja Henri Ramberg sekä kokoomuksen edustaja Anne Tuovila jättivät eriävän mielipiteen päätökseen. Saamelaiskäräjien edustajan varajäsen Petra Magga-Vars käytti puheenvuoron, jossa hän toi selkeästi esiin Saamelaiskäräjien rataa vastustavan kannan.

Tutustu hallituksen esityslistoihin ja pöytäkirjoihin Lapin liiton sähköisessä asiakirjahallintajärjestelmässä.

Jäämeren radan linjauksista esitettiin neljä vaihtoehtoa

Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnokseen pyydettiin lausuntoja alkuvuodesta 2019 ja niitä saatiin 151 palautetta . Lapin liiton hallituksen tuli kokouksessaan 29. huhtikuuta päättää lausuntoihin ja mielipiteisiin annettavista vastineista sekä tehdä ratkaisu vaihtoehtoisista Jäämeren radan kaavavarauksista. Lapin liiton virasto oli valmistellut neljä eri vaihtoehtoa radasta hallitukselle päätettäväksi. Vaihtoehdot olivat:

1) ohjeellinen/vaihtoehtoinen ratamerkintä luonnoksen mukaisena Rovaniemeltä/Kemijärveltä Sodankylän kautta edelleen Ivalon (Sevetin tai Nellimin) kautta Kirkkoniemeen.

2) ohjeellinen/vaihtoehtoinen ratamerkintä Saariselälle, josta yhteystarvemerkintä eteenpäin.

3) ohjeellinen/vaihtoehtoinen Sodankylän keskustaajamaan, josta yhteystarvemerkintä eteenpäin.

4) ohjeellinen/vaihtoehtoinen ratamerkintä Sodankylän keskustaajamaan, josta merkintää ei jatketa.

Ohjeellinen/vaihtoehtoinen merkintä luo edellytykset jatkosuunnittelulle, joka vaatii oikeusvaikutteisen kaavan. Yhteystarvemerkintä vaatisi jatkosuunnittelulle uuden kaavoitusprosessin. Kaavan tarkoitus on mahdollistaa elinvoiman kehittäminen Lapissa eri maankäyttömuodoin.

 

Keskustelua kaavamerkinnöistä käytiin hallituksen kokouksessa aktiivisesti. Keskustelun päätteeksi hallitus äänesti maakuntajohtajan esityksen (vaihtoehto 1) ja kokoomuksen Anne Tuovilan esityksen (vaihtoehto 2) välillä. Tulos oli 11 - 2, yksi tyhjä ja yksi poissa. Tyhjää äänestänyt vasemmiston Henri Ramberg esitti ratamerkinnän poistamista kokonaan kaavasta.

Ennen äänestystä Saamelaiskäräjien edustajan varahenkilö Petra Magga-Vars käytti puheenvuoron, jossa hän nosti esiin mahdollisen radan vaikutukset saamelaiskulttuuriin ja poronhoitoon. Saamelaiskäräjät ja useat saamelaistahot olivat antaneet lausuntonsa kaavaluonnokseen. Lausunnoista ja mielipiteistä saadaan hyvää tietoa kaavaehdotuksen laadintaan.

"On tärkeä muistaa, että merkintä Pohjois-Lapin maakuntakaavassa ei vielä tarkoita radan rakentamista. Mahdollinen rata on laaja logistinen kysymys, joka koskee koko Suomea. Jos radan suunnittelu joskus ajankohtaistuu, on se useiden vuosien ja todella huolellisen valmistelun vaativa prosessi, jossa varmistetaan alueen ihmisten, ympäristön ja elinkeinojen intressien huomioonottaminen. Ohjeellisen linjauksen merkitseminen maakuntakaavaan 2040 on kuitenkin varautumista mahdollisiin merkittäviin toimintaympäristön muutoksiin, joita esimerkiksi ilmastonmuutos voi tuoda tullessaan", hallituksen kokousta johtanut varapuheenjohtaja Heikki Autto sanoi.

Pohjois-Lapin maakuntakaavassa ei oteta kantaa Lapin mahdollisiin muihin Jäämeren ratayhteyksiin.

 

Muita keskeisiä teemoja muun muassa matkailu ja voimajohtolinja

Pohjois-Lapin maakuntakaavan osalta muita keskeisiä aiheita oli matkailualueiden laajuus ja erityisesti matkailun ohjelmapalveluiden sijoittuminen, testaustoiminta, kaivostoiminta ja voimajohtolinja. Hallitus hyväksyi esitykset, että matkailun ohjelmapalvelualueiden osalta kaavassa esitetään laajennuksia muun muassa Inarin ja Saariselän alueelle. Kylmäteknologian ja autotestaustoiminnan toimintaedellytyksiä tullaan vielä tarkastelemaan laajemmin kaavaehdotukseen. Kaivostoiminnan osalta aluerajauksia täsmennetään ja uuden kaivosalueen osoittamista selvitetään Sodankylässä.

Fingridin lausunnon lausunnon perusteella Pirttikoskelta Norjan rajalle vedettävän 400 kV voimajohtolinjan merkintätapa muutetaan ohjeellisesta yhteystarvemerkinnäksi. Tämä muutos tarkoittaa, että kaavassa ei osoiteta linjauksen tarkkaa sijaintia vaan sijainti tulee ratkaistavaksi mahdollisen toteuttamissuunnitelman yhteydessä.

Sodankylään merkittyjä tuulivoima-alueita poistetaan useita.

 

Kaava luo edellytyksiä ja mahdollistaa tulevaisuudessa alueen yksityiskohtaisemman suunnittelun

Lapin liiton hallituksen kokouksessaan päättämät perustellut vastineet lähetetään kaikille kaavaluonnoksesta lausuntoja ja mielipiteitä antaneille. Koko vastinepaketti tulee näkyville myös Lapin liiton maakuntakaavoituksen verkkosivuille parin viikon sisään.

Vastineiden jälkeen aloitetaan kaavaehdotuksen laatiminen ja samalla täydennetään esimerkiksi vaikutusten arviointeja. Arviointia tullaan täydentämään ensi syksyyn asti. Tulossa on muun muassa luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi. Tähän mennessä tehdyn vaikutusten arvioinnit löytyvät Lapin liiton maakuntakaavoituksen verkkosivuilta.

"Alueen toimijoilta saamiemme lausuntojen ja selvitysten kautta olemme saaneet paljon tärkeää lisätietoa kaavaan. Vuorovaikutuksen osalta tässä maakuntakaavassa on aiempaa enemmän käyty neuvotteluja ja osallistamista tullaan jatkamaan ja kehittämään edelleen", kertoo suunnittelujohtaja Riitta Lönnström.

Lue maakuntakaavoituksen verkkosivuilta lisää Pohjois-Lapin maakuntakaavaprosessin etenemisestä.

 

 

Lisätietoja:

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -luonnos, keskeisimmät palautteet ja niihin laaditut vastineet - LINKKI

 

Lapin liiton hallituksen varapuheenjohtaja
Heikki Autto

p. 050 512 3874

 

Maakuntajohtaja

Mika Riipi

p. 044 767 4200

 

Suunnittelujohtaja
Riitta Lönnström
p. 0400 240 504


29.04.2019 17:38
Lataa PDF-muodossa