Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Merialueiden todennäköiset tulevaisuudet esiin

Merialueiden valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden luonnokset sekä suunnittelualueiden tilannekuvat ovat kuultavana 10.4.–10.5.2019. Huhti-kesäkuussa luonnostellaan sidosryhmien kanssa alueellisia tulevaisuuskuvia. Tulevaisuusskenaariot antavat suunnan merialuesuunnitelmien laatimiselle.

Merialuesuunnitelmat ovat Suomen rannikon maakuntien liittojen ja Ahvenanmaan johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa muodostettava näkemys merialueen tulevan käytön suuntaviivoista.

”Lapissa merialuesuunnittelu koskee ennen kaikkea Meri-Lappia, eli Kemin ja Tornion kaupunkeja sekä Keminmaan ja Simon kuntia. Työtä tehdään yhdessä rannikkomaakuntien, kuntien ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Lapin merialuesuunnitteluun liittyviä erityispiirteitä ovat muun muassa virkistys ja matkailu, meriliikenne ja satamatoiminta sekä vaelluskalat”, kertoo Lapin merialuesuunnittelun vastuusuunnittelija Olli Rönkä Lapin liitosta.

 

EU:n sinisen kasvun strategian mukaan merialueet halutaan hyödyntää aiempaa kattavammin osana kestävää sinistä taloutta. Samalla EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet saattamaan merialueiden ympäristön tilan hyvälle ekologiselle tasolle vuoteen 2020 mennessä. Kaikissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti toteutettava ja ekosysteemilähestymistapaan perustuva merialuesuunnittelu sovittaa yhteen merialueille kohdistuvia erilaisia intressejä.

Merialuesuunnittelun perustan muodostaa tilannekuva, joka koostuu useista erillisistä selvityksistä:

-                           Sinisen talouden tilannekuva 2018

-                           Meriympäristön tila 2018

-                           Meriluonnon zonation-analyysi 2018

-                           Suunnittelualueiden merellisen kulttuuriperinnön ominaispiirteet

-                           Suunnittelualueiden ominaispiirreselvitykset

-                           Suomen meren rannikon rakennetut ja rakentamattomat rannat -seurantatutkimus

 

Tilannekuvan pohjalta merialuesuunnittelijat ovat luonnostelleet kevättalven aikana Capful Oy:n johdolla yhdessä sidosryhmien kanssa valtakunnallisia merialueen tulevaisuusskenaarioita.

”Skenaariotyössä pyritään määrittämään todennäköisimpiä tulevaisuuskuvia, arvioimaan niiden vaikutuksia ja varautumaan niiden toteutumiseen. Näin luodaan pohja merialuesuunnitelmissa määriteltäville tavoitteille, ”tiekartoille” ja aluerajauksille”, toteaa merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori Pekka Salminen.

 

Sidosryhmiltä pyydetään näkemyksiä

Tilannekuvaan ja valtakunnallisten tulevaisuusskenaarioiden luonnoksiin pyydetään sidosryhmien näkemyksiä. Aineistot ovat nähtävillä 10.4.–10.5.2019 osoitteessa  www.merialuesuunnittelu.fi/kuuleminen .  Palautetta toivotaan annettavan digitaalisen kyselylomakkeen kautta.

Valtakunnallisista skenaarioista jatketaan vielä huhti-toukokuussa järjestettävien sidosryhmätyöpajojen kautta suunnittelualuekohtaisiin skenaarioihin. Suunnittelualueita, joille skenaariot laaditaan, on kolme: Suomenlahti, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa sekä Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri -alueen merialuesuunnitelman laativat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot.

”Jokaisella alueella on omat vahvuutensa ja reunaehtonsa, jotka osaltaan määrittävät alueiden todennäköisiä tulevaisuuskuvia. Alueiden toimijoilla on paras näkemys tulevaisuutta määrittäviin asioihin, siksi toivomme heidän osallistuvan suunnittelutyöhön”, toteaa merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän puheenjohtaja Heikki Saarento.

Suunnittelualueiden tulevaisuusskenaariot ja vaikutustenarviot valmistuvat elokuussa. Tämän jälkeen alkaa suunnittelualueilla sidosryhmädialogin jakso, jonka aikana valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa lopulliset ehdotukset merialuesuunnitelmiksi. Rannikon maakuntien valtuustot päättävät suunnitelmista ehdotuksien pohjalta keväällä 2020.

 

Lisätiedot m erialuesuunnittelun koordinaatio:                                           

Merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaattori 
Pekka Salminen                                                                                                                
pekka.salminen@varsinais-suomi.fi  
p. 044 9075999                                                                                                                               

Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmän puheenjohtaja
Heikki Saarento
heikki.saarento@varsinais-suomi.fi
p. 040 7203056

Neuvotteleva virkamies                                                                   
Tiina Tihlman                                                                                        
Ympäristöministeriö                                                                                                                                    
tiina.tihlman@ym.fi                                                                                                                                      
p. 050 3041548

                                                                                      

Lapin liitossa yhdyshenkilöinä:                                                    

Aluesuunnittelija  Olli Rönkä
Lapin liitto
olli.ronka@lapinliitto.fi
p. 040 634 2062             

Suunnittelujohtaja    Riitta Lönnström
Lapin liitto
riitta.lonnstrom@lapinliitto.fi
p. 0400 240 504

 


10.04.2019 12:36
Lataa PDF-muodossa