Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Ota kantaa Pohjois-Lapin maakuntakaavaluonnokseen helmikuun loppuun mennessä

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 kaavaluonnos on esillä ja lausuttavana 28. tammikuuta - 28. helmikuuta 2019. Maakuntakaavaluonnoksesta ja -valmisteluaineistosta toivotaan laajalti mielipiteitä kuntalaisilta ja muilta osallisilta Palautetta voi antaa sähköisesti, postitse tai yleisötilaisuuksissa alueen kunnissa helmikuussa.

Syksyllä 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 -prosessi on edennyt valmisteluvaiheen kuulemiseen. Koko valmisteluaineisto kaava-asiakirjoineen ja taustaselvityksineen on nähtävillä maakuntakaava-alueen kunnanvirastoissa Inarissa, Sodankylässä ja Utsjoella sekä Lapin liitossa Rovaniemellä. Aineisto löytyy lisäksi sähköisenä  Lapin liiton internetsivuilta, jossa on mahdollisuus antaa palautetta myös sähköisen karttapalvelutoiminnon kautta. Valmisteluaineistosta pyydetään erikseen lausunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta.

Tutustu kaavan sisältöön yhdessä kaavoittajan kanssa

Pohjois-Lapin maakuntakaavan kaavaluonnoksen yleisötilaisuudet järjestetään Utsjoen kunnanvirastolla 12.2. klo 18, Sodankylän kunnanvirastolla 13.2. klo 18 ja Inarissa Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 14.2. klo 18.

Tilaisuuksissa pääsee tutustumaan kaavasisältöön yhdessä kaavoittajan kanssa, kommentoimaan valmisteluaineistoa ja antamaan mielipiteensä. Mielipiteitä toivotaan myös kirjallisena postitse tai sähköpostilla (info@lapinliitto.fi).

Kaikki kaavaluonnoksesta saadut palautteet käsitellään ja niihin laaditaan vastineet, joiden perusteella kaavaa täydennetään ja valmistellaan kaavaehdotukseksi. Seuraavassa vaiheessa kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ja käydään vastaavat neuvottelut kuin luonnosvaiheessakin. Tavoiteaikataulun mukaan kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville syksyllä 2020. Lausuntojen, muistutusten ja niihin laadittavien vastineiden perusteella kaava viimeistellään hyväksyttäväksi Lapin liiton valtuustolle vuoden 2020 lopussa.

Lausunnoissa toivotaan otettavan kantaa vaihtoehtojen paremmuuteen

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 kehittämisperiaatteina esitetään matkailun ja virkistyksen sekä maaseudun kehittämisen kohdealueet. Suurimpina alueiden käyttömuotoina säilyvät edelleen luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet, maa- ja metsätalousvaltaiset ja metsätalous- ja poronhoitovaltaiset alueet sekä luontaistalous- ja poronhoitovaltaiset alueet. Poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin on luonnoksessa pyritty erityisesti kiinnittämään huomiota.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 luonnoksessa suurimpia muutoksia nykytilanteeseen ovat Jäämeren kehityskäytävään sijoittuvat Jäämerenradan ja Koillisväylän data-kaapelin ohjeelliset linjaukset, merkittävästi parannettavat tiet sekä 400 kV:n voimajohdon ohjeellinen linjaus Pirttikoskelta Norjan rajalle. Matkailun ja testaustoiminnan kasvu alueella sekä kaivostoiminnan lisääntyminen Sodankylässä näkyvät kaavaluonnoksessa.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 luonnokseen sisältyy vaihtoehtoja rata- ja voimajohtolinjausten osalta sekä Inarin alueella myös päämaankäytön suhteen. Mielipiteissä ja lausunnoissa toivotaan otettavan kantaa vaihtoehtojen paremmuuteen.

Lue lisää Pohjois-Lapin maakuntakaavaprosessista  Lapin liiton verkkosivuilta.

Lisätietoja
suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, p. 0400 240 504
(riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi)

Pohjois-Lapin maakuntakaava pähkinänkuoressa

• Vuonna 2017 aloitettu Pohjois-Lapin maakuntakaava piirtää suuntaviivoja pohjoisimmalle La-pille pitkälle tulevaisuuteen, vuoteen 2040. Kaavan on tarkoitus olla valmis vuoden 2020 lo-pussa. 
• Maakuntakaavoituksesta vastaa maakunnan liitto eli Lapissa Lapin liitto. 
• Maakuntakaava on yleispiirteinen pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelma, jolla pitää va-rautua vaihtoehtoisiin tulevaisuuden kuviin. Se jättää tilaa ja mahdollisuuksia tulevaisuuden kehittämiselle ja suunnittelulle. 
• Kaavoituksen tärkein tehtävä on yhteen sovittaa maakäytön eri intressejä.
• Maakuntakaavoitus on avointa ja vuorovaikutteista suunnittelua alueen kuntien, asukkaiden, sidosryhmien ja viranomaisten kanssa. 
• Lapissa maakuntakaavoitus on jaettu neljään maakuntakaava-alueeseen maantieteellisen laa-juuden vuoksi: Rovaniemi ja Itä-Lappi, Länsi-Lappi, Tunturi-Lappi ja Pohjois-Lappi. 

• Pohjois-Lapin maakuntakaavan erityispiirteitä ovat muun muassa sijainti valtakunnan rajalla ja saamelaisten kotiseutualueella sekä alueen mineraalipotentiaali ja laajat suojelualueet. 

 25.01.2019 06:30
Lataa PDF-muodossa