Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Interreg Pohjoinen – ohjelman kuudes hakukierros avautuu 1.6.2017

Interreg Pohjoinen - ohjelman 2014 - 2020 kuudes hakukierros avautuu kesäkuun alussa. 
Lapin liitosta on haettavissa Suomen kansallista vastinrahoitusta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin maakuntien toimijoille.  Hakuaika ohjelmaan on 1.6.2017 – 4.9.2017. 

 

Pohjoinen ja saamen osa-ohjelmissa ovat auki kaikki toimintalinjat 1,2,3 ja 4.

EU-ohjelma Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014 - 2020. Pohjoinen -ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet. Lisätietoa Pohjoisen - ohjelmasta löytyy  www.interregnord.com - sivuilta .

Miten Suomen kansallista vastinrahoitusta haetaan Lapin liitosta?

Hakijan tulee toimittaa Lapin liittoon vapaamuotoinen hakemus liitteineen samanaikaisesti kuin Interreg Pohjoisen haku on auki EU - tuesta. Suomen kansallista vastinrahoitusta voidaan myöntää vain suomalaisten tukikelpoisiin kustannuksiin ja sitä voivat hakea vain suomalaiset toimijat. 

Mistä vapaamuotoisen hakemuksen saa ja mitä tietoja siihen tulee laittaa?

Valmista hakemuspohjaa ei ole, sen sijaan tuenhakija laatii sen itse. Tässä hakemuksessa on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

1) Hankkeen yksilöintitiedot mm. nimi, toteutusaika, haetun tuen määrä Lapin liitosta 
2) Lyhyt ja ytimekäs kuvaus hankkeesta, sekä sen tavoitteet ja tulokset
3) Hakijat: kaikki suomalaiset osatoteuttajat, kansallinen vastaava osatoteuttaja (johtava tuen saaja) nimettynä; kaikkien tuen hakijoiden osalta y-tunnukset sekä yhteyshenkilöiden yhteystiedot  
4) Kansalliseen vastinrahoitukseen hyväksyttävät kustannukset menolajeittain; sekä yhteenvetona, eriteltynä toteutus vuosittain että eriteltynä kullekin osatoteuttajalle vuosittain  
5) Suunnitelma kansallisten kustannusten rahoittamisesta, mukaan luettuna Lapin liitolta haettava tuen määrä; sekä yhteenvetona eriteltynä toteutus vuosittain että eriteltynä kullekin osatoteuttajalle vuosittain  
6) Jokaisen osatoteuttajan viralliset allekirjoitukset (valtuutus mahdollinen)

Mitä liitteitä hakemukseen on liitettävä?

1) Hakemukseen on liitettävä jäljennös hallintoviranomaiselle toimitetusta hankehakemuslomakkeesta sekä selvitys hakemuksen allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeudesta. 
2) Todistus verojen maksamisesta (hakijan pyydettävä verohallinnosta) 
3) Arvonlisäveroa koskeva ohjaus (hakijan pyydettävä verohallinnosta) 
4) Intyg/sitoumus rahoituksesta sekä de minimis lomake, löytyvät Interreg V Pohjoinen ohjelman sivuilta osiosta Lomakkeet ja mallit 
5) Jäljennökset osatoteuttajien keskinäisistä sopimuksista hankkeen toteuttamisesta. Sopimuksesta on käytävä ilmi ainakin sopimusosapuolet ja niiden osuus hankkeen toteuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä ja kustannuksista sekä siirrettävän tuen määrästä. Sopimuksessa on kuvattava lisäksi julkisia hankintoja koskevat menettelyt, kirjanpitovelvollisuus, tuen käytön valvonta- ja tiedonantomenettelyt sekä hankkeen toteuttamiseen liittyvät muut ehdot.  

Muut ehdot, esim: 

  • Hallinnoijan mahdollinen toimivalta edustaa oikeudellisesti kaikkia muita (sovitaan, kuka on Lead Partner ja kansallinen vastaava/johtava tuen saaja)
  • Yksilöity valtuutus muilta (mitä vastaava/johtava tuen saaja voi tehdä; sovittava esim. kustannusarvio- ja toteutusajan muutosten hakemiset, maksatushakemukset)
  • Kustannusten tukikelpoisuuden jääminen osatoteuttajan itsensä vastuulle (sovittava miten käy jos syntyy ei-tukikelpoisia kustannuksia)

Mihin hakemus liitteineen toimitetaan?

Suomalaisen päätoteuttajan (johtavan tuen saajan) tulee lähettää ne yhtenä tiedostona Lapin liittoon sähköpostitse/postitse viimeistään samanaikaisesti kun EU - tuki päättyy info(at)lapinliitto.fi tai osoitteeseen Lapin liitto, PL 8056, 96101 Rovaniemi, viitteellä "Interreg Pohjoinen"

Milloin hakija saa tiedon ja päätöksen Suomen kansallisesta vastinrahoituksesta ja sen määrästä?

Hakijalle ilmoitetaan viimeistään ennen hallintokomitean kokousta nk. kevyellä menettelyllä hakijan sähköpostiin sekä Interreg Pohjoisen - ohjelman/ EU - tuen osalta hankkeen valmistelijan sähköpostiin.

Lapin liitto laatii varsinainen rahoituspäätöksen hallintokomitean kokouksen jälkeen.

Kuinka paljon toimija/hanke voi saada Suomen kansallista vastinrahoitusta suomalaisten kustannuksiin?

Tukiprosentti on 20 % suomalaisten tukikelpoisista kustannuksista. Lapin liitolla on tarvittaessa kuitenkin mahdollista myöntää tukea jopa tuota enemmän jos erityisperusteita on.

Voidaanko tukea myöntää Suomen ohjelma-alueen ulkopuolisille toimijoille?

Suomen kansallista vastinrahoitusta voidaan myöntää myös Suomen ohjelma-alueen (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) ulkopuolisille Suomessa sijaitseville toimijoille muttei Suomen rajojen ulkopuolella sijaitseville toimijoille. Tämä tarkoittaa, että ohjelmasta/budjetista voidaan suunnata 20 % ulkopuolisille toimijoille, kunhan hyöty tulee ohjelma-alueelle.

Milloin voimme aloittaa hankkeen toimenpiteet ?

Hankkeen toimenpiteet voidaan aloittaa aikaisintaan hakemuksen toteusajankohdasta alkaen, hakijan omalla riskillä. 

Lisätietoja:

Anna-Mari Auniola  

+358 400 762 372  
anna-mari.auniola(at)lapinliitto.fi

 


05.05.2017 12:28
Lataa PDF-muodossa