Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 vireille

Lapin liiton hallitus päätti 24. huhtikuuta 2017 kuuluttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Maakuntakaava on strateginen kehittämisen väline, joka vaikuttaa kuntien kaavoitukseen, muuhun alueidenkäyttöön ja viranomaisten toimintaan. Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 koskee Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kuntia.

Maakuntakaava on yleispiirteinen kaikkia maankäyttömuotoja koskeva suunnitelma alueiden käytöstä. Maakuntakaavassa yhteen sovitetaan alueen kuntien ja muiden toimijoiden maankäyttöta-voitteita alueella. Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 lopulliset tavoitteet täsmentyvät vuosien 2017-2018 aikana alueen kuntien, asukkaiden, elinkeinojen sekä saamelaiskäräjien ja muiden sidosryhmien kanssa käytävien tavoitekeskusteluiden perusteella.

"Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 on siitä erityinen, että alueella on laajoja Natura-alueita ja iso osa alueesta kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen. Alue myös rajautuu naapurimaihin, joten rajat ylittäviä vaikutuksiakin tulee arvioida", kertoo Lapin liiton suunnittelujohtaja Riitta Lönnström.

Monivaiheisen maakuntakaavoitusprosessin aikana kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta pyydetään lausuntoja, mielipiteitä ja muistutuksia viranomaisilta, alueen kunnilta, yhteisöiltä, yrityksiltä ja muilta osallisilta. Asukkaiden kuulemiseksi kaavasta järjestetään myös yleisötilaisuuksia kaikissa alueen kunnissa. Pohjois-Lapin maakuntakaavaprosessia voi seurata Lapin liiton verkkosivuilta.


Keskeisimpien tarkastelukohteiden joukossa Jäämeren rata

Keskeisiä Pohjois-Lapin maakuntakaavassa 2040 tarkasteltavia asioita ovat Jäämeren rata ja liikennejärjestelmä, kaivostoiminta ja mineraalipotentiaali, kylmäteknologia, testaustoiminta, matkailu, energiantuotanto ja voimajohtoverkko, rajanylityspaikat sekä Puolustusvoimien ja rajavalvonnan tarpeet.

Maakuntakaavaa varten tullaan laatimaan erillisselvitykset liikennejärjestelmästä ja ratalinjauksista, geologista taustatiedoista, luonnonympäristöstä ja maisemasta, kulttuuriympäristöstä sekä tuulivoimala-alueista. Kaavaratkaisun vaikutuksia arvioidaan koko prosessin ajan. Tarvittaessa laaditaan myös luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset Natura-arvioinnit.


Maakuntakaavaprosessi mahdollistaa alueiden monipuolisen kehittämisen

Maakuntakaavoitus on maakuntaliittojen hoitama laissa määrätty tehtävä. Kaava mahdollistaa monipuolisen alueiden käytön ja kehittämisen. Maakuntakaavassa ratkaistaan seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Maakuntakaavan tarkoitus on kytkeä alueiden käytön yleispiirteinen suunnittelu kehittämisstrategioihin. Samalla tarkistetaan vahvistetussa maakuntakaavassa olevia aluevarauksia ja määräyksiä sekä otetaan huomioon lainsäädännössä tapahtuneet muutokset.

Maakuntakaavan laatiminen on useamman vuoden prosessi ja se uusitaan noin 10-12 vuoden välein. Uudella maakuntakaavalla korvataan alueelle aikaisemmin vahvistettu maakuntakaava. Tavoitteena on, että Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 valmisteluaineisto asetetaan nähtäville vuoden 2018 loppupuolella ja kaavaehdotus vuonna 2020. Tavoiteaikataulun mukaisesti maakuntakaava olisi vuoden 2020 loppupuolella valtuuston hyväksyttävänä.

Pohjois-Lapin kohdalla maakuntakaavan asiakirjat tullaan kääntämään tarvittavilta osin pohjois-, inarin- ja koltansaameksi sekä kansainvälistä kuulemista varten osin myös norjaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitelma, jossa kerrotaan lähtötiedoista, kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä, aikataulus-ta, tehtävistä selvityksistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmasta käy myös ilmi milloin ja miten kaavasta tiedotetaan ja miten kaavaprosessiin voi osallistua.

Pohjois-Lapin maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kunnissa ja Lapin liiton Internet-sivulla .


Lisätietoja:
Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström, puh. 0400-240 504
Maakuntainsinööri Juha Piisilä, puh. 040-711 8382
Aluesuunnittelija Jaakko Raunio, puh. 040-662 1774
Aluesuunnittelija Olli Rönkä, puh. 040-634 2062
Ympäristöasiantuntija Tiina Elo, puh. 040-669 2501

 

28.04.2017 16:03
Lataa PDF-muodossa