Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

OECD:n raportti antaa pohjoisille harvaanasutuille alueille selkeitä politiikkasuosituksia kansallisella ja EU-tasolla

Vastikään julkaistu OECD:n alueellinen katsaus (OECD Territorial Review. Northern Sparsely Populated Areas) antaa pohjoisille harvaanasutuille alueille selkeitä politiikkasuosituksia, joiden kautta pyritään edistämään alueiden hyvinvointia ja kehitystä.


"OECD:n kattava tutkimus osoittaa tarpeen paikallislähtöiselle strategialle, jonka avulla voidaan hyödyntää alueen tarjoama kasvupotentiaali. Pohjoisten ja harvaan asuttujen alueiden osuus Suomen taloudesta on lähes viidennes. Rajat ylittävä yhteistyö pohjoisten ja muiden EU:n alueiden välillä auttaa vahvistamaan inhimillistä pääomaa, osaamista, innovointia ja infrastruktuuria", kertoo Alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula.

OECD:n NSPA-aluetta (Northern Sparsely Populated Areas ) koskeva tutkimus käsittelee muun muassa pohjoisten alueiden haasteita ja mahdollisuuksia, joilla on suoria vaikutuksia eurooppalaiseen arktista aluetta koskevaan politiikkaan. Raportissa korostuvat etenkin saavutettavuuden kehittämisen merkitys, sekä julkisten palvelujen saatavuuteen liittyvät haasteet. Raportti sisältää myös suoria viestejä päätöksentekijöille kansallisella ja EU-tasolla, jotta alueiden erityispiirteet otettaisiin riittävästi huomioon.

"OECD:n tutkimus osoittaa, että NSPA alue ei ole vain erilaisten tukien kohde, vaan meillä on myös annettavanamme huomattavaa lisäarvoa Eurooppalaiseen talouskasvuun ja kehitykseen", toteaa Satu Vehreävesa, NSPA verkoston puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitosta.

NSPA alueet ovat sitoutuneita investoimaan ja toteuttamaan raportissa esiteltyjä politiikkasuosituksia yhteistyössä Euroopan unionin ja kansallisten hallitusten kanssa olemassa olevan potentiaalin hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Panostamalla pohjoisten harvaanasuttujen alueiden kehitykseen hyödyt voidaan nähdä sekä kansallisella että koko Euroopan unionin tasolla.

Euroopan alueiden komitea hyväksyi helmikuussa lausunnon arktista aluetta koskevasta EU:n politiikasta. Siinä korostetaan, että pohjoisten alueiden luonnonympäristön ja sosio-ekonomisten erityispiirteiden mukanaan tuomien haasteiden ratkaiseminen vaatii paikallisen, alueellisen ja kansainvälisen tason yhteisiä ponnisteluja.

Pohjois-Euroopan alueilla on tärkeä taloudellinen rooli Euroopassa


Pohjoiset harvaanasutut alueet (NSPA) Suomesta, Norjasta ja Ruotsista ovat kasvattaneet omaa geopoliittista ja taloudellista merkitystään niin kansallisesti kuin koko Euroopan unionin tasolla. Näillä Pohjois-Euroopan alueilla on ainutlaatuisia yhteisiä piirteitä, joita ei muilta eurooppalaisilta alueilta löydy, kuten laaja raaka-ainepotentiaali, korkea osaaminen, mutta myös haasteita kuten pitkät etäisyydet, harva asutus ja kylmä ilmanala. Nämä erityispiirteet on otettu huomioon myös kansallisessa ja EU-tason päätöksenteossa. Alueille kohdistetulla EU-rahoituksella on edistetty alueiden rakenteellista ja kehityksellistä sopeutumista koko EU-alueen kontekstissa.

Suosituksilla pyritään vaikuttamaan niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. OECD on ottanut kantaa harvaanasuttujen alueiden puolesta myös aiemmassa alueellisessa julkaisussaan (Regional Outlook on Development in Sparsely-populated Areas and low-density economies), ja molemmat edellä mainitut julkaisut korostavat urbaaneja ja harvaanasuttuja alueita koskevan päätöksenteon yhteyttä toisiinsa sekä tarvetta maaseutupolitiikan kehittämiseksi, jotta näiden alueiden täysi kasvupotentiaali saataisiin hyödynnettyä.

"Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla harvaanasutuilla alueilla on tärkeä taloudellinen rooli Euroopassa. Saavuttaakseen täyden potentiaalinsa tulevaisuuden kasvun on tultava tuottavuuden ja työvoiman osallistamisen lisäämisestä. OECD:n NSPA-aluetta koskeva alueellisen tutkimuksen mukaan tämä tavoite voidaan saavuttaa toteuttamalla älykkään erikoistumisen strategioita, parantamalla infrastruktuuria ja alueiden välisiä yhteyksiä sekä edistämällä palvelutuotannon innovaatioita", tiivistää Mari Kiviniemi apulaispääsihteeri OECD:ltä.


LUE RAPORTTI KOKONAISUUDESSAAN.



Lisätietoja:

Kari Aalto, johtaja Itä- ja Pohjois-Suomen EU -toimisto
kari.aalto(at)eastnorth.fi, p. 040 773 8888

Mika Riipi, Lapin maakuntajohtaja
mika.riipi(at)lapinliitto.fi, p. 044 767 4200

Päivi Ekdahl, kehittämisjohtaja Lapin liitto
paivi.ekdahl(at)lapinliitto.fi, p. 0400 383 578

 

14.03.2017 09:30
Lataa PDF-muodossa