Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lappilaisten yritysten kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän kansainvälisiin verkostoihin

 

Lapin toimintaympäristökatsaus on päivitetty. Se on Lapin nykytilasta ja tulevaisuudesta koottu laaja tietoaineisto, joka on kaikkien lappilaisten käytettävissä. Katsaus laaditaan yhteistyössä Lapin liiton, La-pin ELY-keskuksen sekä Lapin aluehallintoviraston kanssa.


Lappi on elinvoimainen - kasvua arktisista luonnonvaroista ja matkailusta

Lapin vahvuudet ja mahdollisuudet ovat yhä vahvemmin arktiseen sijaintiin ja ainutlaatuisiin arktisiin luonnonvaroihin perustuvia. Edelleen kasvavia aloja ovat kaivos- ja teollisuustoimialat sekä matkailu ja palvelut. Lyhyellä aikavälillä talouskehityksessä on paljon epävarmuustekijöitä mutta pidemmällä aikavälillä kohti vuotta 2025 Lapin elinkeinoelämän ja talouden arvioidaan kehittyvän suotuisasti sekä Lapin että lähialueiden myönteisten näkymien johdosta.

Vuoden 2015 aikana Lapin yritysten liiketoiminta kehittyi edelleen muuhun maahan verrattuna positiivisesti ja koko Lapin suhdannekuva 2015 oli positiivinen. Liike-vaihdon kehitys jatkui vientiteollisuuden vedossa Lapissa koko maata myönteisempänä ja kaikkien toi-mialojen liikevaihto kasvoi Lapissa.

Matkailu jatkaa vahvaa kasvua ja se näkyy myös investointeina. Kansainvälisen talouden jatkuva ja nopea muutostila sekä innovatiivisuuden ja osaamisen vaatimukset asettavat edelleen haasteita Lapin yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle. Yritysten kilpailukyky perustuu yhä enemmän kansainvälisiin ja kansalli-siin kumppanuuksiin ja verkostoihin. Luonnonraaka-aineiden käyttöön perustuvien pk-yritysten myötä luonnonvara-alan merkityksen Lapissa oletetaan kasvavan.

 

Lappilaisten terveystilanteessa ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa parantamisen varaa - SOTE-uudistuksen ohella alan eläköityminen haastaa hyvinvoinnin tilaa

Lapin väestön terveystilanne ja sosiaalinen hyvinvointi on joiltakin osin huonompi kuin koko maassa. Lapissa näkyy kuitenkin positiivista kehitystä nuorten ja lapsiperheiden taloudellisessa tilanteessa. Koska suuri osa terveyseroista selittyy elintavoilla, tulee palvelujen painopistettä siirtää terveyttä edistävään ja ehkäisevään toimintaan ja kotiin tuotettaviin palveluihin erityisesti lapsiperheille ja ikäihmisille. Entistä tärkeämmäksi työkaluksi sekä kuntien että maakunnan hyvinvointijohtamisessa nousee hyvinvointiker-tomus, johon väestön hyvinvoinnin tilan ja palvelujen lisäksi kirjataan hyvinvoinnin kehittämisen painopis-teet, tavoitteet ja keinot.

 Nykyisen sosiaali-ja terveydenhuollon erityisosaajien eläköityminen tulee aiheuttamaan ongelmia työ-voiman saatavuuteen erityisesti ikärakenteeltaan vanhenevilla alueilla.

Nämä tiedot ja paljon muuta löydät tuoreesta Lapin toimintaympäristökatsauksesta. Katsauksessa on tarkasteltu Lapin kehitystä yhteensä 28 eri teeman pohjalta, muun muassa talouden ja elinkeinojen, liikenteen, ympäristön, osaamisen ja kulttuurin näkökul-mista. Katsauksessa on pohdittu myös mahdollisuuksia- ja riskitekijöitä sekä näkökulmia muutoksiin va-rautumisesta ja uudistumistarpeista.


Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto p. 050 444 5606
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, Lapin Ely-keskus p. 0295 037 103
Ylitarkastaja Tuula Kokkonen, Lapin AVI, puh. 0295 017 392


30.06.2016 16:15
Lataa PDF-muodossa