Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Suomen pääradan kehittämiselle suuntaviivat

 
Maakunnat ja elinkeinoelämän toimijat edistävät yhdessä Suomen pääradan (Helsinki-Tornio) kehittämistä ja laativat selvityksen radan kehittämisestä. Bothnian Core Network Corridor -esiselvityshankkeessa määritetään pääradan kehittämisen hankekokonaisuudet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä yleispiirteisellä tasolla. Laajempi tarkoitus on tehdä suunnitelma toimenpiteistä, joita tarvitaan tavoitteesta saada Botnian käytävä osaksi priorisoituja TEN-T ydinverkkokäytäviä. Lapin liitto on mukana päärataryhmässä ja Bothnian Core Network Corridor -esiselvityksessä.

Suomen päärata Helsingistä Tornioon on nykyisin Euroopan laajuisen TEN-T-ydinverkon rautatie ja on merkittävä vientiteollisuutta palveleva liikenne- ja logistiikkakäytävä. Käytävän kehittämiseksi on perustettu Päärataryhmä.

"Lapille on tärkeää edistää sujuvia yhteyksiä koko Lapista ja Perämeren kaaren alueelta eurooppalaiseen verkkoon. Kaareen kytkeytyy myös suunniteltu Jäämeren rata", toteaa suunnittelujohtaja Riitta Lönnström Lapin liitosta.

Radan kehittämisestä on päätetty laatia selvitys, jossa voidaan sopia yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet myöhemmin käynnistettävän kehittämishankkeen toteuttamiseksi. Tavoitteena on tiivistää elinkeinolähtöistä ja valtakunnan rajat ylittävää yhteistyötä käytävään linkittyvien naapurimaiden kanssa tukeutumalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi ja Verkkojen Eurooppa (CEF) -rahoitusvälineestä.

Pääradan kehittämisen hankekokonaisuudet määritetään tiiviissä vuoropuhelussa Liikenneviraston ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Tarkoituksena on myös tehdä suunnitelma toimenpiteistä, joita tarvitaan vuoteen 2023 ulottuvasta tavoitteesta saada Botnian käytävä osaksi Euroopan unionin ydinverkkokäytäviä. Laadittava suunnitelma palvelee Päärataryhmän kansallista ja EU:n vaikuttamista sekä edunvalvontaa. Edunvalvonnan tueksi määritetään tarvittava tietopohja tavara- ja henkilöliikenteestä sekä logistiikan toimivuudesta Suomessa ja naapurimaissa huomioimalla eri liikennemuodot.

Selvitys laaditaan vuoden 2016 aikana. Päärataryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä ja ryhmän puheenjohtajana toimii Pirkanmaan liiton maakuntajohtaja Esa Halme. Konsultiksi on valittu Ramboll Finland Oy.

Päärataryhmään kuuluu 11 maakunnan liittoa, elinkeinoelämän edustajat ja suurista kaupungeista Tampere ja Oulu. Ryhmän tavoitteena on kehittää päärataa kansallisella ja Euroopan unionin tasolla.

Lisätietoja hankkeesta:
Suunnittelujohtaja Riitta Lönnström
p. 0400 240 504
riitta.lonnstrom(at)lapinliitto.fi


10.06.2016 10:39
Lataa PDF-muodossa