Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitte-leminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalve-luiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.
Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle.


Hankkeille haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1186/2009 laa-jakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla. Laajakaistatukilain mukaan on mahdollista hake-muksesta saada valtiontuesta enintään puolet ennakkoon hankkeissa, joissa valtiontuenmyöntäjänä toimii Viestintävirasto.


Tukea on haettavissa Enontekiön, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Muonion, Pelkosennie-men, Pellon, Sallan ja Savukosken kunnissa. Tarkemmat tiedot hankealueista, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa Kaista kaikille -hankkeen internetsivuilta osoitteesta www.pohjois-karjala.fi/laajakaista ja Lapin liiton internetsivuilta osoitteesta www.lappi.fi/lapinliitto/laajakaistahaku1 . Hankealueilla tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko ra-kennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.


Lapin liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 15.4.2016 klo 15.00 sähköisenä osoitteella info@lapinliitto.fi sekä postitse kirjallisena osoitteella Lapin liitto, PL 8056, 96101 ROVA-NIEMI.


Lisätietoja hakumenettelystä ja hankealueista antavat Kaista kaikille -hankkeen projektipäällikkö Esa Huurreoksa puh. 050 382 4980 ja Lapin liitosta kehittämispäällikkö Ritva Kauhanen puh. 0400 377 062.


Kaista kaikille -hanke on Lapin, Kainuun, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakuntien liittojen yhteishanke.


Rovaniemellä 8.päivänä maaliskuuta 2016

Mika Riipi
maakuntajohtaja

 

Valtiontuen julistaminen haettavaksi Lapin alueella.pdf (186 kt )

 


14.03.2016 13:01
Lataa PDF-muodossa