Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lappilaiset opetusministeri Kiurun vieraana koulutusasioissa

Lapin liiton johdolla järjestettiin tapaaminen ministeri Kiurun kanssa perjantaina 23.1. 2015. Tilaisuuteen osallistui Lapin liiton edustajien lisäksi ammatillisen- ja vapaan sivistystyön koulutuksen ja kuntien edustajia.

Lapin edustajat toivat ministerille huolensa ammatillisen koulutuksen tulevista lisäleikkauksista. Lappiin on jo edellisellä säästökierroksella kohdistunut muuta maata suuremmat säästövaateet, joi-den toimeenpano on työn alla. Lisäsäästövaateet vaarantavat koulutuksen saatavuuden ja saavutetta-vuuden, vaikka jo nyt koulutuksen saavutettavuus heikoin koko maassa.

Toisena huolena Lapin edustajat nostivat esille lukiokoulutuksen tulevaisuuden Lapissa. Rakenne-uudistuksen tavoitteena on koota myös lukioiden osalta järjestäjäverkkoa ja lukioille on asetettu liki 14 % säästötavoitteet. Lapissa Pelkosenniemeä lukuun ottamatta on kaikissa kunnissa lukiot. Lukio on myös monessa kunnassa ainut toisen asteen oppilaitos. Pienissä kunnissa lukio-opetus kytkeytyy tiiviisti perusopetukseen niin, että samat opettajat toimivat molemmissa oppilaitoksissa. Lukiover-kon karsinta vaarantaisi siten myös perusopetuksen ja huonontaisi koulutuksen saavutettavuutta merkittävästi. Lukioiden toimintaedellytyksien turvaamiseksi tarvitaan pienten lukioiden erityistuki valtion rahoitukseen. Koulutuksen järjestäjien (mukaan lukien vapaa sivistystyö) yhteistyötä lisää-mällä vaadittuja säästöjä voidaan kuitenkin toteuttaa.

Ministeri ymmärsi Lapin pitkien etäisyyksien aiheuttamat saavutettavuushaasteet sekä jo sovittujen toisen asteen leikkausten vaikutukset ja piti selvänä, että toimipisteverkkoa ei tulisi Lapin olosuhteissa missään nimessä enää karsia. Säästöt pakottavat kuitenkin karsimaan myös verkkoa.

Samalla ministeri Kiuru vahvisti, ettei päätöksiä lukiokoulutuksen järjestäjien karsimisesta tulla perumaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Lapin kunnat eivät tule jatkossa saamaa lukiokoulutuksen järjestämisoikeutta. Tätä Lapin edustajat pitävät uhkana sekä peruskoulun ja lukion nykyiselle kiinteälle yhteistyölle että pitkällä tähtäimellä myös koko lukioverkolle. Lapin kunnat eivät näe lukioiden hallinnollisen yhdistämisen tuovan säästöjä, koska kuntakeskusten etäisyydet ovat pitkiä.

Ministeri kehotti Lapissa edelleen aloitteellisuuteen ja ennakoivaan toimintaan niin ammatillisen koulutuksen kuin lukioiden järjestäjäverkon uudelleenarvioimisessa.

Lisätietoja antaa:
maakuntajohtaja Mika Riipi   044 767 4200
hallituksen puheenjohtaja Markus Lohi   0400-692 682


26.01.2015 09:50
Lataa PDF-muodossa