Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Yhtenäinen tavoitemielikuva vahvistamaan Lappi-brändiä

Lappi tunnetaan kotimaassa ja maailmalla lähinnä matkailualueena. Sen sijaan Lappi ei ole onnistunut tuomaan esille muita vahvuuksiaan ja monipuolisuuttaan elinkeino-, koulutus- ja asuinympäristönä. Lappi kilpailee vetovoimaisuudesta Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden kanssa, joissa panostetaan voimakkaasti alueen tunnettuuden lisäämiseen.  Lapin kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttääkin ensin yhteistä kaikkien toimialojen ja asukkaiden arvopohjaisen tulevaisuudenkuvan luomista, brändiviestin kirkastamista, sitä tukevia tekoja ja jatkossa entistä yhtenäisempää viestintää, Lapin liiton selvityksessä todetaan.

Lapin liitto on käynnistänyt työn Lappi-brändin kehittämiseksi . Työn pohjaksi Lapin liitto teki selvityksen, jossa kartoitettiin lappilaisten, muualla kotimaassa ja ulkomailla asuvien ihmisten näkemyksiä Lapista.

Lappi-brändin lähtötilanteen selvitystyön tulokset:
  Lappi-brändin nykytila.pdf

Selvityksen mukaan Lapin maine on pääsääntöisesti positiivinen ja matkailupainotteinen sekä samankaltainen asuinmaasta riippumatta. Ulkomaisten vastaajien keskuudessa omakohtainen yhteys ylläpitää mielenkiintoa Lappia kohtaan, mutta yhteyden puuttuessa Lappi ei herätä erityistä mielenkiintoa. Matkailun näkökulmasta Lappia pidetään turvallisena ja maisemaltaan kauniina paikkana, jossa luonto ja luontoon liittyvät elämykset kylmine talvineen nähdään eksoottisina. Myös saamelaiskulttuuri ja muiden porotilallisten elämä kiinnostavat. Ulkomailla asuvat korostavat erityisesti perinnekulttuurin merkitystä.  Heille Lappi näyttäytyy useammin eksoottisena ja mystisenä.

Lappilaisten oma näkemys alueestaan on positiivinen, 88 prosenttia lappilaisista vastaajista pitää aluetta hyvänä asuinpaikkana ja ilmastoakin miellyttävänä. Muualla Suomessa ja ulkomailla asuvat vastaajat tosin ajattelevat asuinolojen olevan korkeintaan keskivertotasoa. Suomalaiset mieltävät Lapin erityisesti urheilun ja kunnonkohotuksen paikkana. Lappilaisilla on selkeä ja positiivinen näkemys koulutusmahdollisuuksista omalla alueellaan, kun taas muualla asuville sidosryhmille tämä viesti ei ole välittynyt yhtä selkeänä. Nuorten mielikuva Lapin tulevaisuudesta on pessimistinen ja puolet kyselyyn vastanneista lappilaisnuorista pitää nykymatkailua teennäisenä. Nuorten vastaajien mielestä Lappi tulisi esittää monipuolisempana alueena.

Lapin liiton Lappi-brändin kehittämishankkeen projektipäällikkö Inkeri Starry näkee, että kokonaiskuvan ja kaikkien Lapin vahvuuksien kattavan määritelmän aikaansaaminen ja selkeä brändistrategia ovat avainasemassa kun Lapin mainetta lähdetään muotoilemaan.

Luovat alat ja taide Lapin uusia vahvuuksia

Lappi kilpailee kaupallisesta menestyksestä, investoinneista, hyvinvoinnista, vaikutusvallasta kansallisesti ja globaalisti. Myös kilpailu huomiosta kovenee. Tässä yhteydessä alueen maineella eli brändillä on tärkeä rooli. Hyvä maine avaa ovia, huono maine sulkee niitä.

Lapin maineen keskiössä ovat aitous ja alkuperäisyys, lappilaiset ihmiset ja luonto elämyksineen. Nämä tekijät eivät kuitenkaan riitä erottamaan Lappia lähialueen kilpailijoista.

-  Ruotsin Lapissa on tehty vahvaa brändityötä Swedish Lapland -teemalla. Ruotsin Lappi puhuttaakin eniten tällä hetkellä maailmalla vaikka Suomen Lappi on tunnetumpi joissakin maissa kuten Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Venäjällä. Norjan Lappi panostaa vahvasti esilläoloon samoilla markkinoilla, kertoo Starry.

Lapin erityinen vahvuus lähialueen kilpailijoihin verrattuna voisi olla luovat alat.

-  Lapin eri toimialat voisivat harkita miten taidetta ja luovuutta voisi tuoda enemmän esille tuotteissa ja palveluissa, ehdottaa Inkeri Starry. 

Toisena erottavana vahvuutena Starry nostaisi esiin Lapin monipuolisen maakunnallisen tarjooman. Lapin hyvä infrastruktuuri yllättää myös ulkomaiset kävijät. Matkailupuolen erikoisuutena on porotilamatkailu, jota ei tarjota missään muualla siinä määrin kuin Suomen Lapissa.

Lapin liiton selvityksen mukaan Lapin tuleekin kilpailuasemansa vahvistamiseksi tehdä tehokasta, avointa yhteistyötä yritysten ja asukkaiden kanssa saavuttaakseen alueellisen strategian ja viihdyttävän tarinan millainen tämä alue on, mihin se on menossa ja miten  -  perustuen tosiin ja oikeisiin alueelle ominaisiin seikkoihin.

Tavoitteena on saavuttaa kaikki toimialat kattava, vahva ja vetovoimainen Lappi-brändi, joka houkuttelee asukkaita, matkailijoita, työvoimaa, yritystoimintaa, investointeja ja sijoittajia. 

Taustatietoja selvityksestä

Lapin liiton käynnistämä Lappi-brändin kehittämishankkeen tavoitteena on edistää Lapin vetovoimaisuutta ja tunnettuutta. Hankkeessa selvitettiin aluksi eri sidosryhmien näkemyksiä ja mielikuvia Lapista kuten mainetta, tunnettuutta alueena ja miten mielenkiintoisena Lappi nähdään muualla Suomessa sekä ulkomailla asuvien ihmisten näkökulmasta.

Selvitykseen haastateltiin asiantuntijoita mm. Kiinasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Ranskasta ja Venäjältä. Lisäksi tehtiin sähköinen kyselytutkimus, johon vastasi yhteensä 1 065 henkilöä Lapista, muualta Suomesta ja ulkomailta. Tausta-aineistona on käytetty myös erilaisia asiakirjoja, kuten strategioita ja tutkimuksia. Lapin markkinoinnin kannalta tärkeillä markkina-alueilla tehtiin myös sosiaalisen median analyysi. Kilpailija-analyysit kattavat Norjan Finnmarkin, Ruotsin Norrbottenin ja Pohjois-Pohjanmaan alueet.

Selvityksen tuloksia tullaan käyttämään Lappi-brändin kehittämistyössä, sen paremmassa asemoinnissa ja myöhemmin brändin seurannan lähtökohtana.

Lisätietoja:
Inkeri Starry
Lappi-brändin kehittämishankkeen projektipäällikkö
inkeri.starry(at)lapinliitto.fi 
puh. 040 523 9789


17.11.2011 09:10
Lataa PDF-muodossa