Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin sairaanhoitopiirien yhteistyön- ja työnjaon selvityshankkeen loppuraportti

    Loppuraportti "Lapin sairaanhoitopiirien yhteistyön- ja työnjaon selvitys" PDF
       - koko 2,8 Mt, sivuja 107

Tiivistelmä:

Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien sekä alueen kuntien palvelut selvitettiin erikoissairaanhoidon, päivystyksen, ensihoidon- ja sairaankuljetuksen, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen, hoito- ja hoivapalvelujen ja mielenterveyspalvelujen osalta. Työssä käytettiin sairaanhoitopiireiltä, kunnilta ja Kelalta saatuja aineistoja, joita työstettiin mm. Maisema-työkalua hyväksi käyttäen. Näin palvelut pystyttiin yhdistämään riippumatta oliko palvelu kunnan omaa, ostettua yksityiseltä tai sairaanhoitopiirin tuottamaa. Kokonaisuudet, joita tarkasteltiin, ovat:

1. hoito- ja hoivapalvelut ja vanhusten erikoissairaanhoito
2. mielenterveyspalvelut sisältäen kunnan omat palvelut ja psykiatrisen erikoissairaan-hoidon
3. avosairaanhoidon sisältäen terveysasemien palvelut ja erikoissairaanhoidon poliklii-nisen palvelun

Sairaanhoitopiirien ja kuntien vertailu tehtiin Länsi-Pohjan, Lapin sairaanhoitopiirien ja Maisema-kuntien (n 100 kuntaa) välillä. Johtopäätökset pohjautuvat laajaan aineistoon. Erityisen hyvän vertailupinnan antoi Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien keskinäinen vertailu.

Useassa vertailussa Lapin ja Länsi-Pohjan pienet kunnat ovat satunnaisvaihtelusta johtuen liian pieniä, siksi tarkastelussa on pyritty katsomaan myös aluetta kokonaisuutena.

Tiivistelmässä on esitetty keskeiset löydökset, joihin perustelut löytyvät raportin kyseistä kohtaa käsittelevästä osiosta. Näihin keskeisiin ongelmakohtiin tulee löytää ratkaisut. Löy-döksistä useimmat ovat sellaisia, että ne vaativat sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien välisiä tai sisäisiä toiminnallisia muutoksia eikä niitä ratkaista sairaanhoitopiirien välisellä työnjaolla.


06.05.2011 09:50
Lataa PDF-muodossa