Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin liiton julkaisut ja selvitykset 1995-


JULKAISUSARJA A

 

1.    Alueidenkäytön suunnittelu Lapin ja Murmanskin alueen yhteistyössä
2.    Meri-Lapin maa-ainesselvitys
3.    Koulutus maakunnallisena avaintekijänä
       - Lapin koulutusta ja tutkimusta koskeva tavoite- ja toimenpideohjelma 
         Education as a provincial key factor  
       - Eduacation, training and research as a part of regional development work 
4.    Lapin aluekehitysohjelma 1998-2001
5.    Lappi 2006, Lapin tavoite 1-ohjelma 2000-2006
6.    Lapin liikenne 2020
7.    Lapin liikenne 2020, tiivistelmä
8.    Lapin maakuntasuunnitelma, Lappi 2020
9.     Lapin maakuntasuunnitelma, Tiivistelmä
10.  Lapin matkailustrategia 2003-2006
11.  Lapin tietoyhteiskuntastrategia 2010
12.  Lapin maakuntaohjelma 2003-2006
13.   Lapland 2020 regional plan, abstract 
14.   Itä-Lapin kiinteät muinaisjäännökset
        Yleistä
        Kemijärven kohteet  >> Kartat ykisttäiskohteista  >> Kaikki kohteet samassa kartassa
        Pelkosenniemen kohteet
        Posion kohteet
        Sallan kohteet
        Savukosken kohteet >> Kartat yksittäiskohteista
15.  Pohjois-Lapin kiinteät muinaisjäännökset
16.  Lapin maakunnan nuorten ohjelma - Tällainen Lappin me tehdään
17.  ELÄKÖÖN LAPPI - Lapin maakuntasuunnitelma 2022
18.  Lapin toisen asteen koulutus ja perusopetus vuonna 2004 ja järjestämisvaihtoehdot 2006-2015
19.   MAA PONTEVA - Lapin maaseutusuunnitelma 2013, tiivistelmä 
20.   Vanha rantatie Lapin läänin alueella, Inventointi
         Vanha rantatie, kuvaluettelo.doc 
21.   Käsintekemisen vimma, Lapin käsityöyrittäjyyden kehittämisstrategia 2007-2013
22.   Lapin matkailustrategia 2007-2010
23.  Tunturi-Lapin kiinteät muinaisjäännökset
24.   Lapin matkailustrategia 2011-2014
25.   Lapin teollisuusstrategia 2030
26.   Selvitys petojen aihettamien vahinkojen vaikutuksista poronhoidolle ja toimenpiteet pedoista aiheutuvien
         ongelmien ratkaisemiseksi

27.   Lapin ilmastostrategia 2030
28.   Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma
29.   Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelman taustaraportti
30.   Lapin maakuntaohjelma 2011-2014 /  Pohjoisen luova menestyjä
31.   Lapin kansainvälisen toiminnan strategia 2015-2030
32.   Ilmastonmuutos Lapissa; Ilmastotietoa ja -vinkkejä Lappilaisille
33.  Länsi Lapin kiinteät muinaisjäännökset
34.  Lapissa Suomen paras nuorisotyöllisyys 2020
35.  Pohjoista luovuutta - Selvitys kulttuuri- ja luovien alojen merkityksestä Lapissa 2013
36.  Lapin digiohjelma 2020   >>   DigiLappi visio 2020
37.  Lapin arktinen ohjelma (18Mt) >> Lue selaimessa > Issuu.com
38.  Lapland's Arctic specialisation programme
39.  KYMMENEN VIRRAN MAA - Lapin maaseutuohjelma 2020  >> Lue selaimessa Issuu.com
40. Tasa-arvoista yhteistyötä - Lapin järjestöstrategia 2030
41. Vaikututusten arviointiselostus, Lappi-sopimus - Lapin maakuntaohjelma 2014-2017
42. Lappi-sopimus Maakuntaohjelma 2014-2017
43. Lapin matkailustrategia 2015-2018
44. LAPIKAS, lapin esitys uudesta kasvun ja kehityksen aluehallinnosta 
45. Työn muutos ja digitalisaatio eri toimialoilla Lapissa -selvitys
46. Katsaus Lapin muuttoliikkeeseen
47.  Lappi-sopimus - Lapin maakuntaohjelma 2018-2021
48.  Ympäristöselostus - Lappi-sopimus 2018-2021
49.  2018-2021 Saamelaiskulttuuriosio - Lappi-sopimus 2018-2021
50.  Toimenpidesuunnitelma Kemi-Ounasjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseksi
51. Lappi - Arktinen ja kansainvälinen menestyjä. Kansainvälistymisen ja älykkään erikoistumisen strategiset prioriteetit 2018-2022
52. Lapland - An Arctic And International Highflier - The Strategic Priorities For International And Smart Specialisation 2018 – 2022
53. Lapin hyvinvointiohjelma 2025; Me teemme kaikille hyvän elämän maailman puhtaimmassa maakunnassa
54.  Lapin matkailustrategia 2020-2023

 


JULKAISUSARJA B 

1.     Lapin liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 1996
2.     Lapin liiton toimintakertomus vuodelta 1995
3.     Lapin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 1997 sekä taloussuunnitelma vuosille 1997-99
4.     Lapin liiton toimintakertomus vuodelta 1996
5.     Hakuopas - EU-rahan hakeminen Lapissa tavoite 6-ohjelman toteuttamiseen
6.     Barentsin Interreg II - Hakuopas raja-alueyhteistyön kehittäjille
7.     Interreg II Barents - Ansökningsguide för utveckling av samarbetet i gränsregionerna
8.     Aluekehittäminen lapissa, Lapin liiton toiminta- ja talousssuunnitelma 1998
9.     Lapin liiton toimintakertomus 1997
10.   Aluekehittäminen Lapissa Lapin liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 1999
11.   Lapin liiton toimintakertomus vuodelta 1998
12.   Pk-yritysten henkilöstön osaamistarvekartoitusopas menetelmän käyttöön
13.   Lapin liito toiminta- ja taloussuunnitelma 2000-2002
14.   Lapin liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 1999
15.   Lapin liiton toiminta- ja taloussuunnitelma 2001-2003
16.   Tavoite 1- ohjelma Lapissa, Hakuopas 2000-2006
17.   Aluekehittäminen Lapissa, Lapin liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2000
18.   Lapin liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2002
19.   Lapin liiton tilinpäätös ja toimintakertomus 2003
20.   Pieni opas sarjakuvien piirtämiseen (saameksi)


JULKAISUSARJA C

1.    Länsi-Lapin seutukaava
2.     Itä-Lapin maakuntakaava
3.     Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaava
4.    Pohjois-Lapin maakuntakaava
5.     Rovaniemen vaihemaakuntakaava
6.    Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava
7.    Tunturi-Lapin maakuntakaava
8.    Länsi-Lapin maakuntakaava 
9. MUITA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA

Lapin ampumarataselvitys 2014  

Selvitysraportti "Moottorikelkkailun aluetaloudelliset vaikutukset"  (14.4.2014 Ramboll)

Lapin sairaanhoitopiirien yhteistyön- ja työnjaon selvityshankkeen loppuraportti 

Saijan maisema-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

Pohjois-Suomen logistiikkastrategia ja logistiikan kehittämisohjelma

Lapin Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelma / Lapin ympäristökeskus

Lapin Natura-opas / Lapin ympäristökeskus

Joutsenaavan, Kokonaavan, Silmävuoman, Viiankiaavan ja Teuravuoman suolintuselvitys 2004

Kohti elinvoimaisia kaupunkiseutuja / Aluekeskusohjelman väliarviointi (koko 1,6 Mt)

Lapin työvoiman koulutustarveselvitys (koko 0,9 Mt)

Jäädä, muuttaa, palata
     - Kittilän ja Tervolan nuorten muuttoaikeet ja niihin vaikuttavat tekijät v.2000