Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta

Lapin seutukaavaliiton julkaisut 1973-1994
Julkaisut ovat PDF-muodossa


JULKAISUSARJA  A

1.    Lapin läänin keskusverkko

2.    Lapin läänin väestö ja työvoima 1960-2000

3.    Hallinnon toimipiirit Lapissa 1973

4.    Atomivoimalan sijoituspaikkatutkimus

5.    Keski- ja Pohjois-Suoomen maakaasututkimus

6.    Lapin läänin kauppa 1960 -luvulla

7.    Muistio nuorisoasteen koulutuksen kehittamisseminaarista 1974

8.    Lapin alueellinen asuntopoliittinen ohjelma vuosille 1974-1980

9.    Lapin maatalous 1959-1969

10.  Lapin metsätalous

11.  Lapin poro- ja kalatalous ja metsästys

12.  Lapin loma-aluesuunnittelun perusteet

13. Lapin keskusverkkosuunnitelmavaihtoehdot

14. Lapin energiahuoltoselvitys

15. Lapin seutukaava-alueen liikenteen ja kulkulaitosten nykytila,
      kehitysarviot  ja tavoitteet

16. Lapin alueellinen koulutussuunnitelma

17. Lapin maanomistusta ja taajamien maankäyttöä koskeva selvitys

18. Lapin teollisuus vuosina 1960-1985

19. Lapin läänin keskusverkko 1977

20. Lapin energiahuollon organisaatiouudistussuunnitelma

21. Luoston-Pyhätunturin kansallispuiston yleissuunnitelma

22. Lapin maaseutualueiden pientieverkon selvitys

23. Lapin matkailun ympäristövaikutuksia

25. Lapin seutukaavan 1. osan toteuttaminen ja taloudelliset seuraamukset

26. Rovaniemen lentoaseman lentomeluselvitys

27. Lapin alueellinen lentopaikkojen kehittämissuunnitelma

28. Maanomistus ja maan hinta Lapissa

29. Ulkoilureitti Rovaniemi-Pohtimolampi, suunnitelmaehdotus

30. Katsaus runkokaavan ja rakennesuunnitelman toteutumistilanteeseen

31. Lapin turvevarat

32.  Martin kyläsuunnitelma

33. Vaattojärvi kyläsuunnitelma

34. Ahvenselkä-Pahkakumpu kyläsuunnitelma

35. Lapin metsätalouden vyöhykkeet

36, Törmänen kyläsuunnitelma

37, Tieverkko- ja tieliikennealueselvitys

38. Lapin läänin keskusverkko vuosina 1966-1990

39. Lapin lämpöenergian tarve ja tuotanto alueittain

40. Lapin lampoenergian tuotantomahdollisuudet puulla ja turpeella

41. Lehmikumpu kyläsuunnitelma

42. Luusua-Ulkuniemi kyläsuunnitelma

43. Soklin kaivosyhdyskunnan sosiaaliset vaikutukset

44. Katsaus seutukaavan 1. osan toteutumistilanteeseen

45. Portimojärven kyläsuunnitelma

46. Lapin taajamat, Kaava-alueet ja niiden riittävyys

47. Lapin maatalousmaa-alueet

48. Ylimuonion kyläsuunnitelma

49. Lapin läänin leirintäalueverkko

50, Itäkosken kyläsuunnitelma

51. Lankojärvi-Matinlompolo kyläsuunnitelma

52. Seippijärven kylätutkimus ja -suunnitelma

53. Kairalan kylätutkimus

54. Lapin jatehuolto- ja kaatopaikkaselvitys

55. Vesistörakentamisen vaikutukset Ounasjokialueen porotalouteen

56. Metsätieverkkoselvitys

57. Katsaus kokonaissuunnitelman toteutumistilanteeseen

58. Lapin seutukaavan 1. osa, Kaavaselostuksen tiivistelmä

59. Raanujärvi kyäasuunnitelma

60. Käyttämättömien ja vajaakäyttöisten rakennusten inventointi

61. Maanomistus ja maanhinta Lapissa 1976-1980

62. Selvitys Pohjois-Suomen tavarakuljetusten kehittämisestä

63. Arpelan kylätutkimus ja -suunnitelma

64. Suvannon kylän ympäristöselvitys

65. Lapin energiahuoltoselvitys 1980-2000

66. Katsaus seutukaavallisten suunnitelmien toteutumistilanteeseen

67. Viantienjoen kylatutkimus ja -suunnitelma

68. Kitisen rakentamisen vaikutukset Suvannon kylän suojeluun

69. Kyläsuunnitelmien vaikutukset kylien kehittämiseen

70. Turpeen ja sen jalosteiden markkinat Pohjois-Kalotin alueella

71. Lapin soravarat ja niiden käyttö 1980-2000

72. Lapin maatalous

73. Rovaniemen alueen yleiskaavallinen yhteistyösuunnitelma 

74. Elinkeinopolitiikka Lapin läänin kunnissa

75. Valtakunnallinen UKK-retkeilyreittisuunnitelma (Koillis-Lappi)

76. Vennivaaran alueen sopivuus eri maankäyttötarkoituksiin

77. Koillis- Lapin moottorikelkkareitistö

78. Työmatkaliikenne Rovaniemen ja Kemin-Tornion kaupunkiseudulla

79. Katsaus Lapin seutukaava-alueen kehitykseen

80. Etelä-Lapin moottorikelkkareitistö

81. Kolarin luonto ja maisema

82. Kolarin kuntakuvaus

83. Kolarin kunnan tulevaisuus

84. Kolarin porotalous

85. Kolarin kuntatarkastelu, loppuraportti

86. Maanomistus ja maanhinta Lapissa 1981-1985

87. Lapin yritys- ja toimipaikkarekisterin tarveselvitys

88. Väestö ja työvoima Lapissa 1960-2030

89. Sodankylän kuntatarkastelu, kyläympäristön suunnittelu

90.  Sodankylän kuntatarkastelu, kuntakuvaus

91. Lapin rakennustoimintaselvitys

92. Tilastokatsaus Lapin seutukaava-alueen kehitykseen

83. Kolarin maatilatalous, jatkajakysely

94. Viihtyisä asuinympäristö, kirjallisuuskatsaus

95. Elämää Muoniossa, Muonion kuntatarkastelun kyselytutkimus

96. Kylät palvelukeskusten varjossa - aikamaantieteellinen näkökulma
      Pohjois-Lapin palveluiden saavutettavuuteen

97. Luoteis-Lapin moottorikelkkareitistö

98. Sodankylän kuntatarkastelu, kylät vuonna 2000

99. Sodankylän kuntatarkastelu, vaihtoehtoiset toimintastrategiat vuoteen 2010

100. Pelkosenniemi - tulevaisuus käsissämme

101. Sodankylän kuntatarkastelu, tähtikunta 2000

102. Elämää Pelkosenniemellä, kuntalaisten näkemänä

103. Pienen yhdyskunnan vesi- ja jätehuolto - esimerkkinä Saariselän matkailukeskus

104. Tornion asuinympäristön viihtyisyys

105. Tervola - tulevaisuuden muotoilua

106. Kylät murroksen puristuksessa: alueellinen näkökulma Lapin maaseudun tilaan ja tulevaisuuteen

107. Asutusmuodon vaikutus sosiaali- ja terveyspalveluihin eräissä Lapin kunnissa

108. Matkailu ja ympäristö - tutkimus Lapin matkailualueiden luonnonympäristön kulutuskestävyydestä

109. Lapin maaseudun kehittämisohjelma 2010

110. Ylitornio tulevaisuuden rajalla

111. Muonio - vireä perinne- ja vapaa-ajankunta

112. Ylitornio verkostojen hyödyntäjänä

113. Lapin matkailun aluerakenne 2030

114. Lapin väestö ja työvoima 2030

115. Meidän metsät

116. Luoteis-Lapin luonto.

117. Länsi-Pohjan kiinteät muinaisjäännökset

118. Luoteis-Lapin väestö ja elinkeinot

119. Kaavoitustilanne Lapin läänissä

120. Lapin reitistöjen kehittäminen

121. Hoiva-Lappi muutosten edessä: sosiaali- ja terveyshuollon peruspalveluiden nykytila ja tulevai- suudenkuvat vuoteen 2030

122. Rovaniemen seudun kiinteät muinaisjäännökset

123. Paikkatietojärjestelmän käyttö kaavojen toteutumisen seurannassa

124. Rakentamistapaohjeita Luoteis-Lapin kyliin

125. Luoteis-Lappi elinympäristönä

126. Itä-Lapin kiinteät muinaisjäännökset

127. Hyvään lappilaiseen koulutukseen

128. Mitä Pohjois-Lapissa tapahtuu

129. Länsi-Lappi kehityksen virrassa

130. Tunturi-Lapin kiinteät muinaisjäännökset

131. Kohti kestävää kehitystä Länsi-Lapissa

132. On kotiseutu mulla tuolla Peräpohjolassa - maakuntahengestä
         alueidentiteettiin

133. Pohjois-Lapin nykytilanneselvitys

134. Lapin kuntien talous - kunnittaisia tietoja 1985/86-1992. 1994135.
        Verkostoituminen ja ulkoiset yhteydet Länsi-Lapissa

135. Verkostoituminen ja ulkoiset yhteydet Lansi-lapissa

136. Pohjois-Lapin kiinteät muinaisjäännökset

 

JULKAISUSARJA B

1. Seutukaavamääräys, perussääntö, toimiston johtosääntö ja tilisääntö

2. Yleisohjelma vuosille 1973-1977 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1973

3.  Toimintakertomus vuodelta 1973

4. Yleisohjelma vuosille 1974-1978 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1974

5. Muistio nuorisoasteen koulutuksen kehittämisestä

6. Yeisohjelma vuosille 1975-1979 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1975

7. Toimintakertomus vuodelta 1974

8. Yleisohjelma vuosille 1976-1980 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1976

9. Johtosääntö, Terveydenhuoltosääntö

10. Toimintakertomus vuodelta 1975

11. Yleisohjelma vuosille 1977-1981 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1977

12. Toimintakertomus vuodelta 1976

13. Yleisohjelma vuosille 1978-1982 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1978

14. Toimintakertomus vuodelta 1977

15. Toimintakertomus vuodelta 1978

16. Kuntainliittosuunnitelma ja yleisohjelma 1979-1983 sekä
       toimintasuunnitelma, kustannusarvio ja talousarvio vuodeksi 1979

17. Kuntainliittosuunnitelma ja yleisohjelma 1980-1984 sekä
       toimintasuunnitelma, kustannusarvio ja talousarvio vuodeksi 1980

18. Toimintakertomus vuodelta 1979

19. Toimintakertomus vuodelta 1980

20. Kuntainliittosuunnitelma vuosille 1981-1985 (Yleisohjelma 1981-1985 ja
       toimintasuunnitelma 1981

21. Kuntainliittosuunnitelma vuosille 1982-1986 ja toimiintasuunnitelma
       vuodelle 1982

22. Toimintakertomus vuodelta 1981

23. Yleisohjelma vuosille 1983-1987 ja toimintasuunnitelma vuodellle 1983

24. Lapin seutukaavaliiton sääntökokoelma

25. Toimintakertomus vuodelta 1982

26. Suunnittelu Unkarissa, Matkakertomus Unkariin 1.3.-30.4.1983 suoritetusta
       opintomatkasta

27. Yleisohjelma vuosille 1984-1988 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1984

28. Toimintakertomus vuodelta 1983

29. Yleisohjelma vuosille 1985-1989 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1985

30. Mikä se Seutukaavaliitto on ?

31. Toimintakertomus vuodelta 1984

32. Toimintakertomus vuelta 1984, erikoispainos

33. Yleisohjelma vuosille 1986-1990 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1986

34. Toimintakertomus vuodelta 1985

35. Yleisohjelma vuosille 1987-1991 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1987

36. Lapin seutukaavaliiton toimintakertomus vuodelta 1986

37. Yleisohjelma vuosille 1988-1992 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1988

38. Toimintakertomus vuodelta 1987

39. Organisaatiotyöryhmän mietintö

40. Yleisohjelma vuosille 1989-1993 ja toimintasuunnitelma vuodelle 1989

41. Toimintakertomus vuodelta 1988

42. Sääntökokoelma

43. Matkakertomus Lapin seutukaavaliiton hallituksen matkasta Ruotsiin

44. Yleisohjelma vuosille 1990-1994 ja toimintasuunnitelma ja talousarvio
       vuodelle 1990

45. Toimintakertomus vuodelta 1989

46. Yleisohjelma vuosille 1991-1995 ja toimintasuunnitelma 1991

47. Lapin seutukaavaliiton toimintakertomus vuodelta 1990

48. Kuntainliittosuunnitelma vuosille 1992-1996 ja toimintasuunnitelma
       vuodelle 1992

49. Toimintakertomus vuodelta 1991

50. Kuntainliittosuunnitelma vuosille 1993-1997 ja toimintasuunnitelma
       vuodelle 1992

51. Lapin seutukaavoitus uudistuu

52. Toimintakertomus vuodelta 1992

53. Alueelliset tietopalvelut - niiden käyttö ja kehittäminen

54. Toimintakertomus vuodelta 1993

55. Toimintasuunnitelma vuodelle 1994

 

JULKAISUSARJA C

1. Runkokaava 1975-2000

2. Runkokaava 1975-2000 (esite)

3. Rakennesuunnitelma 1985 ja 2000

4. Rakennesuunnitelma 1985 ja 2000 (tiivistelmä)

5. Lapin seutukaava 1. osa

6. Lapin seutukaava 1. osa, Kaavamääräykset ja -suositukset

7. Kokonaissuunnitelma 1980-2000

9. Seutukaavan 1. ja 2. osan kaavamääräykset ja suositukset

10. Seutukaavan 2. osa, kaavaselostuksen tiivistelmä

11. Lapin tulevaisuuden monet kasvot, Seutusuunnitelma 1990-2030

12. Lappi 2030, Seutusuunnitelman tiivistelmä

13. Lapin seutukaavan 3. osa

14. Pohjois-Suomi tekee tulevaisuutensa

15. Lapin maakuntasuunnitelma

16. Lapin seutukaavan selostus

17. Lapin seutukaavan määräykset ja suositukset

18. Lapin seutukaavan aluekuvaukset

 

MUUT (ei julkaisusarjoissa)

   Matkakertomus Lapin seutukaavaliiton opintomatkalta Murmanskiin 8.-11.9.1983

  Lapin seutukaavan 2. osa, Taajama- ja liikennealueet

  Autti, kyläsuunnitelma