Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Yksityisyyden suojaaminen ja henkilötietojen käsitteleminen www.lappi.fi/www.lapland.fi  WWW-sivuihin liittyen

 

Lapin liiton ("LL") ylläpitämien lappi.fi/lapland.fi World Wide Web -sivujen ("WWW-sivut") käytössä lähdetään WWW-sivujen käyttäjän ("Käyttäjä") yksityisyyden suojaamisen kunnioittamisesta sekä avoimesta ja aktiivisesta tiedottamisesta koskien henkilötietojen käsittelemistä. Henkilötietojen käsittelemisessä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Seuraavassa esitetään lähempää tietoa siitä, miten LL menettelee WWW-sivujen käyttöön liittyen yksityisyyden suojaamisen ja henkilötietojen käsittelemisen suhteen. Suosittelemme huolellista perehtymistä WWW-sivujen käyttöoikeusehtoihin.


1. Henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen
WWW-sivujen selaaminen on suurimmalta osin mahdollista ilman rekisteröitymistä ja henkilötietojen luovuttamista. LL ei pyri keräämään Käyttäjää koskevia henkilötietoja, kuten tietoa Käyttäjän nimestä, ammatista, iästä, sukupuolesta, äidinkielestä, postiosoitteesta, puhelinnumerosta tai sähköpostiosoitteesta ("Henkilötiedot") tavanomaisen vapaan WWW-sivujen selaamisen yhteydessä eikä muutoinkaan Käyttäjän tietämättä.

Joidenkin WWW-sivujen osien käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä, jonka yhteydessä voidaan kerätä Henkilötietoja henkilötietolain sallimalla tavalla. Myös joidenkin WWW-sivuilla toteutettavien kilpailujen ja kampanjoiden yhteydessä tai muutoin siitä asianomaisessa WWW-sivujen kohdassa erikseen ilmoitettaessa voidaan kerätä Henkilötietoja henkilötietolain sallimalla tavalla. Henkilötietoja kerätään ainoastaan etukäteen määriteltyihin, tarpeellisiin ja perusteltuihin käyttötarkoituksiin, kuten (i) asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, (ii) kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, (iii) jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavankaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, sekä (iv) Käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

LL on laatinut keräämiään Henkilötietoja sisältävästä henkilörekisteristä ("Lappi.fi/Lapland.fi -rekisteri") henkilötietolain 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen, josta ilmenevät tässä tiedotteessa kerrotun ohella tarkemmat tiedot Lappi.fi/Lapland.fi -rekisteristä. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu, sekä kieltää häntä itseään koskevien tietojen käsitteleminen tiettyjä tarkoitusperiä varten. Lappi.fi/Lapland.fi -rekisteriä koskeva rekisteriseloste löytyy täältä .

2. Eräiden muiden tietojen kerääminen
LL voi automaattisesti kerätä tiedon domain -nimestä ja IP -osoitteesta, jota käyttäen tullaan WWW-sivuille. Tällaisen tiedon kerääminen tapahtuu tavanomaisia omia seuranta- ja analysointitarkoituksia varten ilman tarkoitusta tai mahdollisuutta henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin muodostamiseen.

3. Evästeiden käyttäminen
Evästeillä (ns. cookies) tarkoitetaan tässä yhteydessä pientä tiedostoa, jonka WWW-sivu voi lähettää selaimellesi ja siitä mahdollisesti edelleen tietojärjestelmääsi tallennettavaksi. Jotkut WWW-sivujen osiot voivat käyttää evästeitä lähinnä Käyttäjäkohtaisesti räätälöityjen tai muutoin Käyttäjäkohtaisesti vaihtelevien tietojen tai palveluiden toimittamiseksi, tiettyjen interaktiivisesti toimivien tai määräajoin muuttuvien tietosisältöjen päivitetyn tai muutoin mahdollisimman ajantasaisen ja asianmukaisen saatavuuden ja toimittamisen turvaamiseksi tai tehostamiseksi sekä WWW-sivujen osioiden ja toimintojen yleisten käyttötapojen ja käyttömäärien seuraamiseksi. LL ei käytä evästeitä tietojen lukemiseen tai keräämiseen Käyttäjän tietokoneelta.
Eräiden selainten asetukset antavat Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää toimintoa, joka ilmoittaa saapuvasta evästeestä sekä antaa Käyttäjälle mahdollisuuden joko hyväksyä tai hylätä evästeen käyttämisen. Evästeen hylkääminen saattaa johtaa siihen, että jokin WWW-sivujen osio ei toimi tarkoitetulla tavalla tai että Käyttäjä ei pääse käyttämään tiettyä sivua tai toimintoa.

4. Tietojen suojaaminen, säilyttäminen ja luovuttaminen
LL pyrkii aina käsittelemään ja säilyttämään keräämänsä tiedon huolellisesti. Henkilötietojen osalta LL pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan sellaisia yleisesti käytettävissä olevia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla voidaan suojata Henkilötietoja asiattomalta pääsyltä sekä laittomalta käytöltä. Suoraan lain nojalla jokainen LL:ssa Henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä suorittava henkilö, joka on toimenpiteitä suorittaessaan saanut tietää jotakin toisen henkilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai taloudellisesta asemasta, on velvollinen olemaan lain vastaisesti ilmaisematta näin saamiaan tietoja. LL ei säilytä sellaisia tietoja, jotka sen tiedon mukaan ovat vanhentuneita tai jotka ovat käyneet sen toiminnan kannalta tarpeettomiksi.

LL ei luovuta keräämiään Henkilötietoja kolmansille osapuolille.

5. Henkilötietojen päivittäminen
LL pyrkii kohtuuden mukaan huolehtimaan siitä, että sen keräämät Henkilötiedot ovat ajan tasalla. Tällainen Henkilötietojen päivittäminen voi kuitenkin tapahtua vain valikoidusti ja siinä voidaan käyttää hyväksi myös ulkopuolisia tietolähteitä, kuten väestörekisteriä.

Siinä tapauksessa, että Käyttäjän LL:lle luovuttamissa Henkilötiedoissa on tapahtunut muutoksia, Käyttäjä voi ilmoittaa tästä LL:lle joko postitse rekisteriselosteesta ilmenevään osoitteeseen tai sitten ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteella eeva.helameri@lapinliitto.fi. LL päivittää Käyttäjän asianmukaisesti ilmoittamat Henkilötietojen muutokset ilman aiheetonta viivytystä.

6. Kolmansien osapuolten toiminta
WWW-sivuilla voi olla LL:n lisäksi myös muiden sisällöntuottajien ("Sisällöntuottaja") toimittamia ja ylläpitämiä sivuja, sivustoja ja osioita sekä linkkejä Sisällöntuottajien tai muiden kolmansien osapuolten ylläpitämille World Wide Web -sivuille ("Linkkisivut"). Sisällöntuottajien toimittamien ja ylläpitämien sivujen, sivustojen ja osioiden sekä Linkkisivujen kohdalla noudatettavat menettelytavat yksityisyyden suojaamisen ja henkilötietojen käsittelemisen suhteen ovat riippuvaisia asianomaisten Sisällöntuottajien tai muiden kolmansien osapuolten noudattamista säännöistä ja periaatteista eikä LL:lla ole mahdollisuutta eikä velvollisuutta niihin vaikuttaa eikä LL siten myöskään ota niistä mitään vastuuta.

7. Tiedotteen muutokset
LL pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen milloin tahansa siitä ennalta tai erikseen ilmoittamatta ja muutos tulee voimaan heti, kun se julkaistaan WWW-sivuilla. Tämän vuoksi kehotamme Käyttäjiä säännöllisesti tutustumaan tiedotteeseen sen kulloisenkin sisällön toteamiseksi. Mikä tahansa Käyttäjän toimesta tapahtuva WWW-sivujen käyttö muutoksen jälkeen tulkitaan Käyttäjän nimenomaiseksi ilmoitukseksi hyväksyä tiedotteen sisältö sen muutetussa muodossaan.