Lapland - Above ordinary
Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 

Käyttöehdot

Lapin liiton ylläpitämien www.lappi.fi/www.lapland.fi WWW-sivujen käyttöoikeusehdot

 
Tervetuloa Lapin liiton ("LL") ylläpitämille www.lappi.fi/www.lapland.fi World Wide Web -sivuille ("WWW-sivut"). Lue huolellisesti nämä käyttöoikeusehdot ("Ehdot") ennen WWW-sivujen käyttämistä.

Avaamalla WWW-sivut sitoudut käyttäjänä ("Käyttäjä") noudattamaan Ehtoja. WWW-sivujen käyttö ei ole sallittua osaksikaan, mikäli et hyväksy Ehtoja kaikilta osiltaan.


1. WWW-sivujen sisältö, käyttö ja muutokset
WWW-sivut muodostuvat useista LL:n tai muun sisällöntuottajan ("Sisällöntuottaja") tuottamista ja ylläpitämistä sivuista ja sivustoista. WWW-sivujen ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa, ylläpitää ja välittää tietoa Lapista. WWW-sivuilla voi olla rekisteröitymistä vaativia osioita, markkinointi- ja mainosmateriaalia, kilpailuja ja markkinointitutkimuksia sekä muunkinlaisia interaktiivisia osioita samoin kuin tavaroiden ja palveluiden tarjoamista, varaamista ja hankkimista varten luotuja järjestelmiä ja kauppapaikkoja. Ehtojen lisäksi jotkut WWW-sivujen osiot voivat sisältää kyseisen osion tarkoittamia sisältöjä, toimintoja, tuotteita ja palveluita koskevia lisäehtoja ("Lisäehdot"), jotka tulevat noudatettaviksi Ehtojen lisäksi.

LL tuottaa WWW-sivut oman harkintansa mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla ja WWW-sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". WWW-sivut voivat sisältää asia- ja painovirheitä sekä teknisiä virheellisyyksiä, puutteellisuuksia ja epätarkkuuksia. WWW-sivuilla olevaan aineistoon ei tule perustaa mitään henkilökohtaisia, lääketieteellisiä, juridisia, kaupallisia, taloudellisia tai muitakaan päätöksiä vaan Käyttäjän tulee kaikkien Käyttäjälle tärkeiden asioiden osalta tehdä ratkaisunsa itsenäisesti ja mahdollisia asiantuntijoita hyväksi käyttäen. LL tai Sisällöntuottaja ei anna mitään takuuta minkään WWW-sivuilla olevan sisällön virheettömyydestä, luotettavuudesta, saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta, virusten tai muiden vahingollisten tekijöiden puuttumisesta, soveltuvuudesta Käyttäjän tarkoituksiin tai sisällön perusteella mahdollisesti suoritettujen toimien tuloksista tai tuloksellisuudesta.

WWW-sivuille sisältyvän aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat LL:lle tai aineiston tuottaneelle Sisällöntuottajalle. WWW-sivut sisältävät erityisesti tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa ja ne voivat sisältää myös tavaramerkkejä, rekisteröityjä tavaramerkkejä, malleja, toiminimiä, aputoiminimiä, kaupallisia tunnuksia ja muitakin immateriaalioikeuksin suojattuna objekteja. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty Ehdoissa tai erillisellä kirjallisella sopimuksella, pidätetään. Ehtojen vastainen menettely voi johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

WWW-sivujen ja niiden sisältöjen käyttäminen on sallittua vain Käyttäjän yksityiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseen tulostamalla paperille tai tallentamalla sähköisessä muodossa tietovälineelle, jollei muuta ole erikseen kirjallisesti etukäteen sovittu. Lehdistötiedotteiden ja vastaavien selvästi edelleen julkaistavaksi tarkoitettujen sisältöjen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittua. Edellä tässä kappaleessa tarkoitettu käyttö on sallittua edellytyksin, että (i) lähde ja tekijä mainitaan asianmukaisesti, (ii) sisältöön merkityt tekijänoikeutta koskevat merkinnät säilytetään ja toistetaan sellaisenaan kaikissa kappaleissa ja (iii) sisältöä ei muuteta eikä muokata millään tavalla. Missään tapauksessa Käyttäjä ei saa ilman oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa kopioida, esittää tai luovuttaa edelleen mitään WWW-sivujen tietosisältöä eikä myöntää niihin mitään oikeuksia tai luoda niistä johdannaisteoksia.

LL:lla on vapaa oikeus milloin tahansa ennalta ilmoittamatta tehdä muutoksia WWW-sivujen sisältöihin ja teknologiaan sekä lopettaa WWW-sivujen tai minkä tahansa niiden osan tuottaminen ja ylläpitäminen.


2. Alueellinen rajoitus
WWW-sivut on suunnattu ensisijaisesti Suomeen ja tarkoitettu Suomesta käytettäviksi. LL ei missään tapauksessa kohdista tarjouksia Suomen ulkopuolelle, suorita palveluita Suomen ulkopuolella eikä tee palveluiden tai muiden tuotteiden toimittamista koskevia sopimuksia muualla kuin Suomessa.
Muualla kuin Euroopan Unioniin kuuluvassa valtiossa oleva Käyttäjä on oikeutettu käyttämään WWW-sivuja ainoastaan sopimalla siitä erikseen etukäteen kirjallisesti LL:n tai asianomaisen Sisällöntuottajan kanssa. Sellainen Suomen ulkopuolelta tapahtuva käyttö, johon ei voitaisi kansainvälisten tai kansallisten lainvalinta- tai muiden normien johdosta soveltaa Ehtoja kaikilta osiltaan, on kielletty.


3. Ehtojen henkilöllinen ulottuvuus
Ehdot ovat voimassa ensisijaisesti LL:n ja Käyttäjän välisessä suhteessa. Tämän lisäksi Ehtoja sovelletaan toisaalta Sisällöntuottajan ja muun WWW-sivuja hyödyntäen tietosisältöjä tai tuotteita tarjoavan osapuolen ja toisaalta Käyttäjän välisessä suhteessa, jollei Käyttäjän ja mainitun osapuolen välillä toisin sovita; Käyttäjän ja kolmannen osapuolen keskenään mahdollisesti sopimiin määräyksiin nähden Ehtojen määräykset ovat toissijaisia. Ehtoja sovelletaan myös LL:n ja Sisällöntuottajan välisessä suhteessa sikäli ja siinä laajuudessa, kuin näiden kesken ei ole muuta erikseen kirjallisesti sovittu.


4. Kolmansien osapuolten tarjoamat tiedot ja palvelut
WWW-sivut voivat sisältää osioita, joissa on Sisällöntuottajien tai muiden kolmansien osapuolten toimittamia sisältöjä tai joissa Sisällöntuottajat tai muut kolmannet osapuolet tarjoavat tuotteitaan ja palveluitaan. LL ei vastaa millään tavoin Sisällöntuottajien tai muiden mahdollisten kolmansien osapuolten tietosisällöistä, tuotteista tai palveluista eikä ole miltään osin sellaisia koskevien sopimusten, sitoumusten tai velvoitteiden osapuoli eikä myöskään toimi sellaisten välittäjänä, edustajana tai esitä sellaisista mitään muutakaan kannanottoa.


5. Yksityisyyden suojaaminen ja henkilötietojen käyttö

LL pyrkii omalta osaltaan toteuttamaan WWW-sivut siten, että kenenkään yksityisyys ei vaarannu ja että WWW-sivujen toiminnassa noudatetaan säännöksiä, viranomaismääräyksiä ja hyviä tapoja. Joidenkin WWW-sivujen käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä, jonka yhteydessä voidaan kerätä henkilötietoja henkilötietolain sallimalla tavalla. Myös joidenkin WWW-sivuilla toteutettavien kilpailujen ja kampanjoiden yhteydessä voidaan kerätä henkilötietoja henkilötietolain sallimalla tavalla. Joidenkin WWW-sivuilla olevien toimintojen toteuttaminen voi edellyttää ns. evästeiden ("cookies") käyttämistä.

6. Sopimussuhteen syntyminen
Lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti WWW-sivut on tuotettu ja niitä ylläpidetään ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin. Mikään WWW-sivuilla esitetty ei tarkoita tarjouksen, tilauksen tai tilausvahvistuksen tekemistä tai muutoinkaan sopimuksen tekemistä toisaalta LL:n tai Sisällöntuottajan ja toisaalta Käyttäjän tai muun osapuolen välillä, ellei jossain nimenomaisessa osiossa ole nimenomaisesti ja kiistattomasti LL:n tai asianomaisen Sisällöntuottajan toimesta toisin lausuttu. Mikäli LL:n tai Sisällöntuottajan tarkoituksena on aikaansaada sopimussuhde Käyttäjän kanssa, tästä on asianomaisessa kohdassa WWW-sivuilla nimenomaisesti erikseen mainittu ja lopullisen sitovan sopimuksen syntyminen edellyttää aina erillisen kirjallisen sopimuksen laatimista ja allekirjoittamista, ellei asianomaisessa kohdassa ole nimenomaisesti ja kiistattomasti LL:n tai asianomaisen Sisällöntuottajan toimesta toisin lausuttu.

Mahdollisen tilauksen, tarjouksen, tilausvahvistuksen ja sopimuksen tekemistä silmällä pitäen Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa, että Käyttäjä on oikeustoimikelpoinen ja, luonnollisen henkilön ollessa kyseessä, vähintään 18-vuotias ja täysivaltainen henkilö. Vajaavaltaisella ei ole oikeutta tehdä tällaisia sitoumuksia WWW-sivujen välityksin, jollei jossain osiossa ole nimenomaisesti toisin erikseen todettu.


7. Käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttö ja suojaaminen
Joidenkin WWW-sivujen osioiden käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä, jolloin Käyttäjä saa käyttäjätunnuksen ja salasanan osioon kirjautumista varten. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia ja niiden mahdollistamat toiminnot ja sisällöt ovat tarkoitettu vain käyttäjätunnuksen ja salasanan alkuperäiselle saajalle. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa, että Käyttäjä rekisteröityessään antaa rekisteröitymistä varten oikeat ja täydelliset tiedot ja että Käyttäjä yksin vastaa käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta.

Käyttäjä huolehtii ja vastaa siitä, että Käyttäjän saamaa käyttäjätunnusta tai salasanaa ei ilmaista eikä luovuteta kolmannelle. Käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjän saaman käyttäjätunnuksen ja salasanan käytöstä. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan välittömästi LL:lle tai asianomaiselle Sisällöntuottajalle tietoonsa tulleesta käyttäjätunnuksensa tai salasanansa luvattomasta käytöstä. LL tai asianomainen Sisällöntuottaja ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle Käyttäjän käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan LL:lle ja asianomaiselle Sisällöntuottajalle vahingon, joka tälle aiheutuu Käyttäjän tahallisuuden tai huolimattomuuden seurauksena tapahtuneesta käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä.


8. LL:lle tai Sisällöntuottajalle WWW-sivujen kautta toimitetut tiedot

LL ei halua saada itselleen eikä Sisällöntuottajalle WWW-sivujen kautta mitään Käyttäjän tai kenenkään kolmannen osapuolen luottamuksellista aineistoa ja tietoutta, jollei tällaisesta ole nimenomaisesti erikseen toisin sovittu. Käyttäjä vastaa kaikesta WWW-sivujen ylläpitämistä varten käytettäville palvelimille tai WWW-sivujen kautta muutoin LL:lle, Sisällöntuottajalle tai muulle kolmannelle osapuolelle lähettämästään aineistosta ("Aineisto"). Erityisesti Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa, että Aineisto ei loukkaa kenenkään kolmannen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, säännöksiä, viranomaismääräyksiä, Ehtoja ja hyviä tapoja ja että aineisto ei ole salassa pidettävää tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan LL:lle ja Sisällöntuottajalle tämän kohdan mukaisten velvoitteidensa rikkomisesta aiheutuneet vahingot.

Lähettämällä Aineistoa Käyttäjä vakuuttaa ja vahvistaa, että (i) ennen lähettämistä Käyttäjä on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että Aineisto ei sisällä viruksia tai muita epäpuhtaita tai vahingollisia ominaisuuksia, (ii) Aineisto on Käyttäjän omaa tai että Käyttäjä on muutoin oikeutettu myöntämään Aineistoon rajoituksettoman käyttöoikeuden, (iii) LL tai Sisällöntuottaja saa ilman vastiketta tai muuta vastuuvelvoitetta rajoituksetta kopioida, muokata, luovuttaa, hyödyntää ja julkaista sekä liittää osaksi muuta materiaalia Käyttäjän lähettämän Aineiston, jollei Käyttäjän kanssa ole ennen Aineiston toimittamista nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu, (iv) Käyttäjä tai kukaan kolmas osapuoli ei tule esittämään Aineistoon tai sen edellä tässä kohdassa tarkoitettuun käyttöön liittyviä vaatimuksia LL:a, Sisällöntuottajaa tai näiden kanssa asioivaa kolmatta osapuolta kohtaan, ja (v) Käyttäjä sitoutuu korvaamaan LL:lle tai asianomaiselle Sisällöntuottajalle kaikki kulut ja vahingot, joita näille aiheutuu kolmannen osapuolen Aineistoon liittyen esittämien vaatimusten tai Aineiston virheellisyyden tai haitallisuuden vuoksi. LL ja asianomainen Sisällöntuottaja eivät ole velvollisia suorittamaan Käyttäjän lähettämien Aineistojen tarkastusta ja valvontaa mutta ne ovat siihen oikeutettuja ja voivat niinikään harkintansa mukaan milloin tahansa Käyttäjää kuulematta poistaa Aineistoa tai muutoin estää sen käyttö.
Selvyyden vuoksi todetaan, että Aineistolla ei tarkoiteta Käyttäjän henkilötietoja tai muita sellaisia luottamuksellisia tietoja, joita Käyttäjä luovuttaa LL:lle tai Sisällöntuottajalle rekisteröitymisen tai sopimussuhteen perustamisen yhteydessä tai sopimussuhteen puitteissa.


9. Lain, Ehtojen tai hyvän tavan vastaisen käytön kielto
Kaikenlainen WWW-sivujen säännösten, viranomaismääräysten, Ehtojen, Lisäehtojen ja hyvien tapojen vastainen käyttö on ehdottomasti kielletty. WWW-sivuja tai niiden kautta saavutettavia toimintoja tai palveluita ei saa käyttää millään sellaisella tavalla, joka voi vahingoittaa, ylikuormittaa, häiritä tai huonontaa WWW-sivuja tai niiden kautta saavutettavia toimintoja tai palveluita.

Käyttäjä sitoutuu muun ohessa siihen, että Käyttäjä ei missään tapauksessa (i) käytä WWW-sivuja kohteena tai välikappaleena viruksille, muille haitallisille ohjelmille tai ohjelmistoille, ketjukirjeille, roskapostille tai mainoksille, (ii) halvenna, häiritse, uhkaa tai muutoin loukkaa ketään kolmatta tahoa tai tällaisen tahon laillisia oikeuksia, (iii) levitä mitään epäasiallista, häpäisevää, halventavaa, epäsiveellistä, lainvastaista tai muutoin sopimatonta tietoa tai aineistoa, (iv) loukkaa kenenkään kolmannen immateriaalioikeuksia tai altista ketään kolmatta tällaisen loukkauksen osapuoleksi, (v) pyri käyttämään WWW-sivuja hyödyntämään mitään kaupallisia tai muutoin muita kuin yksityisiä tarkoitusperiä ilman LL:n kanssa asiasta etukäteen tehtyä nimenomaista kirjallista sopimusta, (vi) käytä WWW-sivuja minkään rikollisen tai muutoin lainvastaisen toiminnan edistämiseen, (vii) anna LL:lle tai Sisällöntuottajalle mitään totuudenvastaista tietoa, eikä (viii) kerää mitään tietoja muista Käyttäjistä, WWW-sivujen käyttäjämääristä tai muista WWW-sivujen käyttöön liittyvistä seikoista, jotka eivät välittömästi liity Käyttäjään itseensä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan LL:lle ja Sisällöntuottajalle täysimääräisesti kaikki vahingot, jotka näille aiheutuvat Käyttäjän tässä kohdassa olevan kiellon tai muutoin Ehtojen tai Lisäehtojen vastaisesta menettelystä.


11. Linkit kolmansien osapuolten sivuille, linkit WWW-sivuille

WWW-sivut voivat sisältää linkkejä Sisällöntuottajien tai muiden kolmansien osapuolten World Wide Web -sivuille ("Linkkisivut"). Siirtyessään Linkkisivuille Käyttäjän on tutustuttava kyseisten sivujen mahdollisesti sisältämiin käyttöoikeusehtoihin ja ennen sivujen käyttämistä hyväksyttävä niiden käyttöoikeusehdot. Linkkisivut eivät ole LL:n määräysvallassa eivätkä muutoinkaan LL:n vaikutuspiirissä eikä LL siten voi millään tavoin vaikuttaa Linkkisivujen sisältöön, toimintaan tai ehtoihin. LL ei vastaa millään tavoin Linkkisivujen sisällöstä tai toiminnasta eikä Käyttäjän toimesta tapahtuvan Linkkisivujen käytön seuraamuksista tai vaikutuksista. WWW-sivuilla olevat linkit on toteutettu yksinomaan Käyttäjän saatavilla olevana teknisenä ratkaisuna, joka saattaa helpottaa tiedonsaantia, eikä LL tällaisen linkin perustamalla tarkoita millään tavoin kannattaa, mainostaa, suositella tai tukea mitään Linkkisivua tai Linkkisivulla tarjottua tietosisältöä, tuotetta tai palvelua.

Jos Käyttäjä haluaa muodostaa omaan sivustoonsa linkin, tulee se toteuttaa hyviä tapoja noudattaen siten, että linkin käyttäjälle tulee täysin selväksi Käyttäjän ja LL:n sekä näiden osapuolten sivustojen täydellinen riippumattomuus toisistaan.


12. Käytön päättäminen tai rajoittaminen

LL:lla on oikeus mutta ei velvollisuutta milloin tahansa ennalta ilmoittamatta rajoittaa tai estää Käyttäjän tai kenen tahansa muun osapuolen toimesta tapahtuva pääsy WWW-sivuille tai WWW-sivujen tai niiden jonkin osan käyttö. Mikäli Käyttäjä toimii Ehtojen tai Lisäehtojen vastaisesti, hänen oikeutensa WWW-sivujen käyttämiseen päättyy välittömästi. Käyttäjää pyydetään myös huomioimaan, että pääsy joihinkin rekisteröitymistä edellyttäviin osioihin voi katketa välittömin ja lopullisin vaikutuksin, mikäli Käyttäjä ei ole tietyn ajan kuluessa kirjautunut sisään kyseiseen osioon.


13. Vastuun rajaaminen
Käyttäjän huomiota kiinnitetään edellä Ehtojen kohdassa 1 esitettyyn siitä, että (i) WWW-sivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat", (ii) WWW-sivut voivat sisältää asia- ja painovirheitä sekä teknisiä virheellisyyksiä, puutteellisuuksia ja epätarkkuuksia; (iii) WWW-sivuilla olevaan aineistoon ei tule perustaa mitään henkilökohtaisia, lääketieteellisiä, juridisia, kaupallisia, taloudellisia tai muitakaan päätöksiä, ja (iv) LL tai Sisällöntuottaja ei anna mitään takuuta minkään WWW-sivuilla olevan sisällön virheettömyydestä, luotettavuudesta, saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta, virusten tai muiden vahingollisten tekijöiden puuttumisesta, soveltuvuudesta Käyttäjän tarkoituksiin tai sisällön perusteella mahdollisesti suoritettujen toimien tuloksista tai tuloksellisuudesta. Samoin Käyttäjän huomiota kiinnitetään tässä kohtaa edellä Ehtojen kohdassa 4 esitettyyn. Ylipäätään LL ei anna mitään takuuta, lupausta tai sitoumusta koskien mitään WWW-sivun osaa tai sisältöä, jollei sellaista takuuta ole poikkeuksellisesti erikseen etukäteen kirjallisesti myönnetty, eikä LL ole tietoinen eikä pyri saamaan tietoa mistään Käyttäjän erityisestä WWW-sivujen käyttöä koskevasta tarkoitusperästä tai tavoitteesta.

LL tai Sisällöntuottaja ei ole vastuussa mistään WWW-sivujen tai niillä olevan tietosisällön, tuotteen tai palvelun käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä tai näiden saatavuudesta tai saatavuuden keskeytymisestä aiheutuvasta suorasta, välittömästä, epäsuorasta, välillisestä, satunnaisista tai erityisistä menetyksistä tai vahingoista vaikka tällaisen menetyksen tai vahingon mahdollisuudesta olisi LL:lle tai Sisällöntuottajalle ilmoitettu. LL:n ja Sisällöntuottajan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Selvyyden vuoksi todetaan vielä erityisesti, että kaikkinainen vastuu WWW-sivujen käyttöön liittyen Käyttäjän toimesta käytettävien koneiden, laitteiden, ohjelmistojen, linjayhteyksien ja muiden välineiden sekä tietojen ja tiedostojen hankkimisesta, ylläpidosta, varmuuskopioimisesta ja suojaamisesta kuuluu yksin Käyttäjälle. Käyttäjällä ei ole oikeutta esittää mitään vaatimuksia LL:a tai Sisällöntuottajaa kohtaan perustuen tässä kappaleessa tarkoitettujen objektien viiveisiin, toimintahäiriöihin, vahingoittumiseen tai katoamiseen.
Ollessaan tyytymätön WWW-sivujen toimintaan tai niiden sisältöihin tai niiden kautta tarjottuihin tuotteisiin tai palveluihin Käyttäjän ainoina vaihtoehtoina suhteessa LL:n on joko käytön jatkaminen tai käytön lopettaminen, jollei jonkin osien tai palvelun osalta ole nimenomaisesti erikseen etukäteen toisin sovittu.


14. Soveltamisjärjestys
Mikäli toisaalta LL ja toisaalta käyttäjä tai Sisällöntuottaja ovat tehneet erillisen sopimuksen, jonka määräykset ovat ristiriidassa Ehtojen määräysten kanssa, sovelletaan ensisijaisesti tuollaisen erillisen sopimuksen mukaisia määräyksiä ja toissijaisesti näitä Ehtoja. Mikäli Lisäehtojen ja Ehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti Lisäehtojen määräyksiä ja toissijaisesti näitä Ehtoja.


15. Ehtojen ja Lisäehtojen muuttaminen
LL voi milloin tahansa ennalta ilmoittamatta tehdä muutoksia Ehtoihin ja Lisäehtoihin. Muutos tulee voimaan heti, kun se julkaistaan ja on saatavissa WWW-sivulta. Käyttäjällä on velvollisuus tutustua Ehdot ja Lisäehdot sisältäviin sivuihin säännöllisesti ja käytön jatkaminen muutoksen jälkeen tulkitaan Käyttäjän nimenomaiseksi ilmoitukseksi hyväksyä Ehdot ja Lisäehdot niiden muutetussa muodossaan. Kaikissa tapauksissa Ehtojen ja Lisäehtojen muutoksen katsotaan tulleen kaikkia Käyttäjiä sitovaksi viimeistäänkin kuukauden kuluttua siitä, kun muutos on ensimmäisen kerran ollut WWW-sivuilla nähtävänä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Ehtojen tai Lisäehtojen muuttaminen ei merkitse toisaalta LL:n ja toisaalta Sisällöntuottajan tai muun kolmannen osapuolen välillä erikseen tehdyn kirjallisen sopimuksen ehtojen muuttamista, jollei kyseisessä kirjallisessa sopimuksessa ole erikseen nimenomaista määräystä siitä, että LL:n toimesta tapahtuva Ehtojen tai Lisäehtojen muuttaminen merkitsee myös kyseisen sopimuksen ehtojen muutosta.


16. Sovellettava laki ja mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen
WWW-sivujen käyttämiseen sekä Ehtojen ja Lisäehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.
WWW-sivujen käyttämistä sekä Ehtojen ja Lisäehtojen voimassaoloa, pätevyyttä ja tulkintaan koskevat riitaisuudet käsitellään Suomen yleisissä tuomioistuimissa. Vastapuolen ollessa muu kuin yksityinen kuluttaja on LL kuitenkin oikeutettu vaatimaan, että riitaisuus käsitellään ja ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan mainitun välityslautakunnan sääntöjä.